Robitussin Expectorans

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Robitussin Expectorans 100 mg/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 100 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Robitussin Expectorans 100 mg/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990821617, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08216
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA

ROBITUSSIN EXPECTORANS

100 mg/5 ml, syrop

Guaifenesinum

NaleŜy przeczytać uwaŜnie całą ulotkę, poniewaŜ zawiera ona informacje waŜne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, naleŜy stosować

lek Robitussin Expectorans ostroŜnie.

NaleŜy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

NaleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach u dorosłych i 3 dniach u dzieci, naleŜy

skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepoŜądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepoŜądane niewymienione w ulotce, naleŜy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

Co to jest Robitussin Expectorans i w jakim celu się go stosuje

Informacje waŜne przed zastosowaniem Robitussin Expectorans

Jak stosować Robitussin Expectorans

MoŜliwe działania niepoŜądane

Jak przechowywać Robitussin Expectorans

Inne informacje

1. Co to jest Robitussin Expectorans i w jakim celu się go stosuje

Robitussin Expectorans jest syropem wykrztuśnym, zawierającym gwajafenezynę. Zwiększa

wydzielanie śluzu w oskrzelach oraz upłynnia zalegającą wydzielinę, pomagając ją odkrztusić.

Robitussin Expectorans jest wskazany do stosowania w kaszlu z nadmierną ilością trudnej do

odkrztuszenia wydzieliny zalegającej w oskrzelach.

2. Informacje waŜne przed zastosowaniem leku Robitussin Expectorans

Kiedy nie naleŜy stosować leku Robitussin Expectorans:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwraŜliwość) na gwajafenezynę lub na którąkolwiek substancję

pomocniczą,

nie stosować u dzieci w wieku poniŜej 6 lat.

Kiedy zachować szczególną ostroŜność stosując lek Robitussin Expectorans:

naleŜy zachować ostroŜność w przypadku występowania przewlekłego kaszlu, który pojawia

się podczas palenia tytoniu bądź w przypadku przewlekłej choroby płuc, takiej jak astma czy

rozedma,

nie zaleca się stosowania leku, gdy kaszel trwa dłuŜej niŜ 7 dni u dorosłych (3 dni u dzieci),

nawraca, bądź towarzyszy mu gorączka, wysypka, lub trwały ból głowy.

nie naleŜy przekraczać zalecanej dawki leku.

Przyjmowanie innych leków

NaleŜy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, równieŜ

tych, które wydawane są bez recepty.

Przyjmowanie leku Robitussin Expectorans z jedzeniem i piciem

Podczas leczenia naleŜy unikać napojów alkoholowych bądź leków zawierających alkohol.

CiąŜa i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku naleŜy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąŜy oraz karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Robitussin Expectorans moŜe wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze

względu na zawartość alkoholu.

WaŜne informacje o niektórych składnikach leku Robitussin Expectorans:

Lek zawiera sorbitol i maltitol. JeŜeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych

cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Wartość kaloryczna

2,6 kcal/g sorbitolu. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu.

Lek zawiera 2,5 v/v % etanolu (alkohol), tzn. 103 mg na dawkę (5 ml), co jest równowaŜne 2,5 ml

piwa, 1 ml wina na dawkę. Jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. NaleŜy wziąć pod

uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąŜy lub karmiących piersią, dzieci oraz u osób z grup

wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby czy padaczką.

3. Jak stosować Robitussin Expectorans

Do stosowania doustnego.

Lek Robitussin Expectorans naleŜy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie

wątpliwości naleŜy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Robitussin Expectorans to:

Dorośli i młodzieŜ w wieku powyŜej 12 lat: 10 ml syropu 4 razy na dobę

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 4 razy na dobę.

Nie stosować u dzieci w wieku poniŜej 6 lat.

Nie stosować dawek większych niŜ zalecane. Nie zaleca się stosowania leku dłuŜej niŜ 7 dni.

JeŜeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach u dorosłych i 3 dniach u dzieci, naleŜy

skontaktować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niŜ zalecana dawki leku Robitussin Expectorans:

Po przedawkowaniu gwajafenezyny mogą wystąpić nudności i wymioty.

W razie przedawkowania naleŜy udać się do lekarza.

Pominięcie przyjęcia leku Robitussin Expectorans:

W przypadku pominięcia dawki nie naleŜy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej

dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku naleŜy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

MoŜliwe działania niepoŜądane

Jak kaŜdy lek, Robitussin Expectorans moŜe powodować działania niepoŜądane, chociaŜ nie u

kaŜdego one wystąpią.

Podczas przyjmowania leku Robitussin Expectorans mogą wystąpić następujące działania

niepoŜądane:

- zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka, bóle Ŝołądka);

- zawroty głowy;

- bóle głowy;

- wysypka;

- pokrzywka,

- nadwraŜliwość.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepoŜądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŜądane

niewymienione w ulotce, naleŜy przerwać stosowanie leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.

Jak przechowywać Robitussin Expectorans

Przechowywać w temperaturze poniŜej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Robitussin Expectorans po upływie terminu waŜności zamieszczonego na

opakowaniu.

Okres waŜności leku po pierwszym otwarciu wynosi 6 miesięcy.

Nie stosować leku Robitussin Expectorans, jeŜeli uszczelka jest uszkodzona.

Leków nie naleŜy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. NaleŜy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są juŜ potrzebne. Takie postępowanie pomoŜe chronić

środowisko.

6.

Inne informacje

Co zawiera lek Robitussin Expectorans

Substancją czynną leku jest gwajafenezyna. 5 ml syropu zawiera 100 mg gwajafenezyny.

Ponadto lek zawiera: glicerynę (E 422), karboksymetylocelulozę sodową, benzoesan sodu (E 211),

maltitol ciekły (E 965), etanol 96%, kwas cytrynowy bezwodny, karmel (E 150), lewomentol,

likazynę 80/55, naturalny aromat wiśniowy, sorbitol (roztwór 70%), cyklaminian sodu (E 952), sól

potasową acesulfamu (E 950), wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Robitussin Expectorans i co zawiera opakowanie

Lek Robitussin Expectorans ma postać syropu o barwie brunatnej i smaku wiśniowym.

Lek jest dostępny w butelce ze szkła oranŜowego z zakrętką PE/PP z pierścieniem gwarancyjnym oraz

miarką PP o pojemności 10 ml.

Butelka zawiera 100 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Corporation Austria GmbH

Consumer Healthcare

Floridsdorfer Hauptstrasse 1

1210 Vienna

Austria

Wytwórca:

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Martiri delle Foibe 1

29016 Cortemaggiore (Piacenza)

Włochy

IVAX Pharmaceuticals s.r.o.

Ostravska 29

747 70 Opava 9

Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji naleŜy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 17b

02-626Warszawa

+48 22 33 56 100

Data zatwierdzenia ulotki: