Rivel

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Rivel 5 mg/g (0,5%) żel
 • Dawkowanie:
 • 5 mg/g (0,5%)
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Rivel 5 mg/g (0,5%) żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5909991000417, OTC; 1 tuba 100 g, 5909991000424, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10004
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rivel, 5 mg/g, żel

Ethacridini lactas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Rivel

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivel

Jak stosować Rivel

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Rivel

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Rivel i w jakim celu się go stosuje

Rivel

jest żelem do stosowania miejscowego. W skład leku wchodzi substancja czynna – mleczan

etakrydyny. Lek po zastosowaniu na skórę wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne, jednocześnie

łagodzi dolegliwości bólowe i stan zapalny.

Wskazania do stosowania

Lek Rivel

stosuje się miejscowo:

w odkażaniu skóry i błon śluzowych;

we wspomagającym leczeniu zakażeń skóry wywołanych głównie przez bakterie Gram-dodatnie

(czyraki, czyraki mnogie, ropnie), mieszanych zapaleń skóry (bakteryjnych i grzybiczych);

po ukąszeniu owadów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivel

Kiedy nie stosować leku Rivel

- jeśli pacjent ma uczulenie na mleczan etakrydyny, inne pochodne akrydyny lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rivel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub zmiany na skórze, należy zaprzestać stosowania leku. Jeśli

objawy te utrzymują się, należy zgłosić się do lekarza.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących

w przeszłości.

Należy unikać kontaktu leku z oczami. W razie przedostania się żelu do oczu, należy go usunąć

obficie spłukując wodą.

Nie stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry.

Nie należy stosować na błonę śluzową jamy ustnej.

Jeśli lek został omyłkowo spożyty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy unikać

kontaktu leku z odzieżą (możliwość powstania plam, przebarwień). W celu usunięcia powstałych

plam, użyć alkoholu lub roztworu 6% octu z gorącą wodą zmieszanych w stosunku 1,5 do 1.

W przypadku trudnych do usunięcia plam, dodać łyżkę stołową 3% wody utlenionej do opisanego

wyżej roztworu.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Lek Rivel a inne leki

Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami. Należy unikać jednoczesnego stosowania tego

leku z innymi lekami stosowanymi miejscowo.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Rivel może być stosowany u kobiet w ciąży lub karmiących piersią wyłącznie w przypadku, gdy

lekarz zadecyduje, że jest to konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Rivel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Rivel zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan

, które

mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek zawiera glikol propylenowy

, który może powodować podrażnienie skóry.

3. Jak stosować Rivel

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę lub błony śluzowe.

Należy nakładać cienką warstwę leku na zmienioną chorobowo skórę lub błony śluzowe 2-3 razy na

dobę (w razie potrzeby częściej). Lek może być stosowany pod opatrunek.

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju i nasilenia zmian chorobowych. Jeśli nie nastąpiła poprawa

lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Nie są znane przypadki przedawkowania produktu leczniczego przy jego miejscowym stosowaniu.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia zastosowania leku należy kontynuować leczenie stosując lek zgodnie

z zaleceniami (patrz punkt 3).

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko

(rzadziej niż u 1 na 1000 osób) może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry (rumień,

pieczenie, świąd, wysypka) oraz miejscowe odczyny alergiczne.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych stosowanie leku należy przerwać.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Rivel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać

w lodówce ani nie zamrażać. Chronić od światła.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zmianę jego wyglądu zewnętrznego lub zapachu.

Leku nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Rivel

Substancją czynną leku jest mleczan etakrydyny 5 mg/g.

Pozostałe składniki to: etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, propylu

parahydroksybenzoesan, hydroksyetyloceluloza, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Rivel i co zawiera opakowanie

Lek Rivel ma postać żelu.

Opakowanie

Tuba aluminiowa zawierająca 30 g lub 100 g leku, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca

EMO-FARM Sp. z o.o.

ul. Łódzka 52

95-054 Ksawerów

celu

uzyskania

szczegółowych

informacji

należy

zwrócić

się

przedstawiciela

podmiotu

odpowiedzialnego:

Valeant Pharma Poland sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 865 51 00

fax +48 17 862 46 18

Data ostatniej aktualizacji ulotki: