Rivanol 0,1%

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Rivanol 0,1% 1 mg/g płyn na skórę
 • Dawkowanie:
 • 1 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Rivanol 0,1% 1 mg/g płyn na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 150 g, 5909990324057, OTC; 1 butelka 50 g, 5909990324033, OTC; 1 butelka 100 g, 5909990324040, OTC; 1 butelka 500 g, 5909990324088, OTC; 1 butelka 1000 g, 5909990324095, OTC; 1 butelka 200 g, 5909990324064, OTC; 1 butelka 250 g, 5909990324071, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03240
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

RIVANOL 0,1%, 1 mg/g, płyn na skórę

(Ethacridini lactas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Rivanol 0,1% i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivanol 0,1%

Jak stosować lek Rivanol 0,1%

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Rivanol 0,1%

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Rivanol 0,1% i w jakim celu się go stosuje

Lek Rivanol 0,1% ma postać płynu do stosowania na skórę. Rivanol 0,1% zawiera substancję

czynną etakrydyny mleczan, należącą do grupy barwników akrydynowych o działaniu

przeciwbakteryjnym. Etakrydyny mleczan działa na paciorkowce, gronkowce i inne bakterie

Gram-dodatnie.

Wskazania

Odkażanie skóry oraz powierzchownych uszkodzeń skóry (np. otarcia naskórka).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivanol 0,1%

Kiedy nie stosować leku Rivanol 0,1%:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub barwniki akrydynowe,

- doustnie,

- do oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Rivanolu 0,1% należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Nie stosować leku długotrwale, gdyż może on spowodować odczyny alergiczne.

Nie stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry.

Unikać kontaktu leku z odzieżą.

Należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią objawy uczulenia.

Lek Rivanol 0,1% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ze względu na ryzyko unieczynnienia leku, nie należy stosować go jednocześnie ze środkami

o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, nadtlenek wodoru), garbnikami (tanina),

substancjami o charakterze anionowym (glikol polietylenowy) oraz z roztworem boranu sodu,

kwasu salicylowego, chlorku sodu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych dotyczących stosowania w okresie ciąży i karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku prawidłowego stosowania leku

nie stwierdzono wpływu na zdolność

prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

3.

Jak stosować lek Rivanol 0,1%

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się kilka razy na dobę w postaci okładów,

przymoczek i płukań.

Stosowanie u dzieci

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Rivanol 0,1% jest za mocne lub za słabe, należy

zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rivanol 0,1%

Nie są dostępne dane dotyczące przedawkowania leku, w przypadku stosowania zgodnie ze

wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

Pominięcie zastosowania leku Rivanol 0,1%

W przypadku pominięcia zastosowania leku Rivanol 0,1%, należy kontynuować leczenie

stosując lek Rivanol 0,1% jak zwykle, zgodnie z zaleceniami.

Jeśli lek został omyłkowo spożyty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Długotrwałe stosowanie leku może spowodować odczyny alergiczne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub

pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Rivanol 0,1%

należy

przechowywać w miejscu

niewidocznym

niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C w zamkniętym opakowaniu. Chronić od światła.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Termin ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 30 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Inne informacje

Co zawiera lek Rivanol 0,1%

Substancją czynną leku jest etakrydyny mleczan.

1 g płynu na skórę zawiera 1 mg etakrydyny mleczanu.

Pozostały składnik leku to: woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Rivanol 0,1% i co zawiera opakowanie

Lek ma postać żółtego płynu na skórę.

Dostępne opakowania

Butelka ze szkła oranżowego z zakrętką, zawierająca po 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g,

500 g, 1000 g leku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 52 386 73 10

fax 52 386 73 23

Data ostatniej aktualizacji ulotki: