Riflux

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Riflux 150 mg tabletki musujące
 • Dawkowanie:
 • 150 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki musujące
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Riflux 150 mg tabletki musujące
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990865758, OTC; 30 tabl., 5909990865765, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08657
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

RIFLUX, 150 mg, tabletki musujące

Ranitidinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych

wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Riflux i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Riflux

3. Jak stosować lek Riflux

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Riflux

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Riflux i w jakim celu się go stosuje

Lek hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku przez 12 godzin. Powoduje ustąpienie w krótkim

czasie dolegliwości związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego: nadkwaśności, zgagi,

bólów w nadbrzuszu.

Lek Riflux wskazany jest do stosowania w objawowym leczeniu nawracających dolegliwości

dyspeptycznych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak zgaga,

nadkwaśność soku żołądkowego, bóle w nadbrzuszu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Riflux

Kiedy nie stosować leku Riflux:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienione w punkcie 6),

jeśli pacjent ma marskość wątroby z nadciśnieniem wrotnym w wywiadzie,

jeśli pacjent ma fenyloketonurię,

u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Riflux należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Riflux u pacjentów:

u których dolegliwości dyspeptyczne nie występowały wcześniej lub zmieniły charakter,

a także u osób, u których wraz z dolegliwościami dyspeptycznymi występuje chudnięcie,

ponieważ dolegliwości dyspeptyczne mogą być objawem ciężkiej choroby przewodu

pokarmowego,

po przebytej chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,

z niewydolnością wątroby i nerek,

z zaleceniem diety ubogosodowej,

z porfirią,

ze współistniejącymi chorobami, leczonych innymi lekami.

Zawarty w preparacie benzoesan sodu może powodować reakcje alergiczne oraz wystąpienie

napadu astmy u chorych na astmę.

Preparat zawiera 328 mg sodu, co należy uwzględnić stosując lek u osób na diecie ubogosodowej.

Nagłe wystąpienie uczucia ściskania w klatce piersiowej, świszczący oddech, wysypka, świąd

powiek i twarzy mogą być objawem uczulenia na lek.

Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność leku.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Inne leki i Riflux

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek może powodować:

zmniejszenie wchłaniania ketokonazolu i innych leków, których wchłanianie zależy od

kwaśności soku żołądkowego (podczas jednoczesnego stosowania należy zachować

przynajmniej 2 godziny przerwy między podaniem tych leków i ranitydyny),

zmiany czasu protrombinowego podczas jednoczesnego stosowania z warfaryną.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Nie zaleca się stosowania leku Riflux w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie powoduje zwykle upośledzenia zdolności kierowania pojazdami oraz wykonywania innych

czynności wymagających wzmożonej uwagi. Pogorszenie sprawności psychofizycznej może

wystąpić, jeżeli pojawią się takie objawy niepożądane jak zawroty głowy, senność, stany splątania,

niewyraźne widzenie.

Należy zasięgnąć porady lekarza odnośnie możliwości prowadzenia pojazdów podczas stosowania

leku.

Lek Riflux zawiera aspartam

Lek zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny (jedna tabletka zawiera 33 mg aspartamu). Może być

szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3. Jak stosować lek Riflux

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież od 16 lat:

W przypadku występowania nawracających objawów dyspeptycznych należy zastosować

1 tabletkę 150 mg, w razie potrzeby 2 razy na dobę.

Przed użyciem tabletkę należy rozpuścić w 100 ml (pół szklanki) wody, wypić po całkowitym

rozpuszczeniu leku.

Nie należy stosować więcej niż 2 tabletki preparatu na dobę.

Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 2 tygodnie. Jeśli dolegliwości nie

ustępują po 2 tygodniach leczenia, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Riflux

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Przedawkowanie leku powoduje nasilenie działań niepożądanych obserwowanych w trakcie

stosowania dawek terapeutycznych (patrz: pkt 4. Możliwe działania niepożądane). W razie

przedawkowania wskazane jest leczenie objawowe i podtrzymujące. Lek może być usunięty

z osocza przez hemodializę.

Pominięcie zastosowania leku Riflux

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć normalną zalecaną dawkę w momencie

stwierdzenia braku jej przyjęcia. Kolejną dawkę leku podaje się według wskazań w ulotce bądź

wcześniejszych zaleceń lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten

może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast

zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Podczas stosowania ranitydyny najczęściej obserwowano występowanie:

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bóle głowy.

Niezbyt często: zaburzenia smaku.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: zakażenia górnego odcinka układu oddechowego.

Niezbyt często: katar, grypa i objawy grypopodobne.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności lub wymioty, biegunki.

Niezbyt często: bóle w nadbrzuszu, wzdęcia lub odbijanie.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: stany splątania.

Bardzo rzadko: niepokój ruchowy, omamy wzrokowe i słuchowe.

Działania niepożądane ze strony układu nerwowego są bardziej nasilone w trakcie stosowania

dużych dawek leku, u osób powyżej 65 lat oraz u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek

i (lub) wątroby.

Zaburzenia serca

Rzadko: zwolnienie lub przyspieszenie rytmu serca, blok przedsionkowo-komorowy.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, gorączka,

niedociśnienie, sporadycznie wysypki).

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, pokrzywka połączona z obrzękiem twarzy oraz skurczem

krtani, zespół Stevensa-Johnsona.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko: ginekomastia, impotencja, obniżenie libido u mężczyzn.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, przemijające

zapalenie wątroby.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko: przemijająca hipergastrynemia.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: zwiększenie stężenia kreatyniny, leukopenia, granulocytopenia (zmniejszenie liczby

granulocytów obojętnochłonnych), trombocytopenia (małopłytkowość, niedobór płytek krwi).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: rumień wielopostaciowy i świąd skóry.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Riflux mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Riflux

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po:

„EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Riflux

Substancją czynną leku jest ranitydyna. Jedna tabletka zawiera 150 mg ranitydyny w postaci

chlorowodorku (co odpowiada 168 mg ranitydyny chlorowodorku).

Pozostałe substancje pomocnicze to: sodu cytrynian, sodu wodorowęglan, aspartam,

powidon, sodu benzoesan, makrogol 6000, aromat grejpfrutowy, aromat pomarańczowy,

annato (E 160 b).

Jedna tabletka zawiera 328 mg sodu (14,3 mmol).

Jak wygląda lek Riflux i co zawiera opakowanie

Lek Riflux ma postać tabletek musujących koloru pomarańczowego, okrągłych, obustronnie

płaskich.

Opakowanie zawiera 10 lub 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Tel. (24) 357 44 44

Faks (24) 357 45 45

E-mail: polfarmex@polfarmex.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: