Rhinophenazol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Rhinophenazol (5 mg + 0,25 mg)/ml krople do nosa, roztwór
 • Dawkowanie:
 • (5 mg + 0,25 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do nosa, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Rhinophenazol (5 mg + 0,25 mg)/ml krople do nosa, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 10 ml, 5909990182015, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01820
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

RHINOPHENAZOL (5 mg + 0,25 mg)/ml, krople do nosa, roztwór

Antazolini sulfas + Naphazolini nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

-

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-

Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Rhinophenazol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rhinophenazol

Jak stosować lek Rhinophenazol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Rhinophenazol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Rhinophenazol i w jakim celu się go stosuje

Rhinophenazol jest lekiem złożonym zawierającym w swoim składzie dwie substancje czynne -

antazolinę (działającą przeciwalergicznie) i nafazolinę (obkurczającą rozszerzone naczynia

krwionośne).

Rhinophenazol zastosowany na błonę śluzową nosa zmniejsza jej obrzęk i przekrwienie, zmniejsza

ilość wydzieliny oraz ułatwia jej odpływ z zatok. Dzięki temu znika uczucie zatkanego nosa i zatok,

które towarzyszą alergii i przeziębieniu.

Rhinophenazol stosuje się:

w ostrych stanach zapalnych błony śluzowej nosa;

w zaostrzeniu przewlekłego nieżytu nosa w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego

nieżytu nosa lub przeziębienia.

Rhinophenazol działa objawowo i przeznaczony jest do leczenia doraźnego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rhinophenazol

Kiedy nie stosować leku Rhinophenazol:

jeśli pacjent ma uczulenie na antazoliny siarczan oraz nafazoliny azotan lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.);

jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem (podwyższone ciśnienie w oczach);

jeśli pacjent ma uczulenie na leki adrenomimetyczne (grupa leków, do których należy

nafazolina).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rhinophenazol należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, lub

pielęgniarką.

U pacjentów z chorobami układu krążenia (objawy takie jak np. ból w klatce piersiowej,

niedotlenienie serca, przyspieszone lub nieregularne bicie serca, duszność, wysokie ciśnienie

krwi, przyspieszone tętno), nadczynnością tarczycy, cukrzycą (zwiększone stężenie cukru we

krwi), przerostem gruczołu krokowego oraz u osób w podeszłym wieku należy zachować

ostrożność z uwagi na możliwość wystąpienia działań ogólnoustrojowych.

Należy przestrzegać zaleconego czasu stosowania leku oraz nie przekraczać zalecanych dawek,

ponieważ może dojść do nasilenia obrzęku i zwiększenia wydzielania wydzieliny, a także

powstania trwałych zmian w błonie śluzowej nosa.

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci do 6 lat.

Lek Rhinophenazol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować leku jednocześnie z lekami przeciwdepresyjnymi należącymi do grupy tzw. inhibitorów

monoaminooksydazy (np. selegilina) lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych

(np. imipramina, amitryptylina).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki

przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

U kobiet karmiących piersią Rhinophenazol należy stosować ostrożnie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Rhinophenazol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Rhinophenazol zawiera benzalkoniowy chlorek

Rhinophenazol zawiera benzalkoniowy chlorek, który pełni rolę środka konserwującego w leku.

Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

3.

Jak stosować lek Rhinophenazol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

Lek stosować wyłącznie do nosa.

Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego

pacjenta.

Leku nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni. Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa

lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy stosować dawek większych niż podane poniżej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat

1-3 krople do każdego otworu nosowego nie częściej niż co 4-6 godzin.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rhinophenazol

Nie ma danych dotyczących ostrego przedawkowania kropli stosowanych miejscowo do nosa.

Długotrwałe lub zbyt częste podawanie leku u dzieci lub przypadkowe wypicie zawartości butelki

może doprowadzić do zahamowania ośrodkowego układu nerwowego, obniżenia temperatury ciała,

śpiączki, nagłego obniżenia ciśnienia krwi, przyspieszenia czynności serca.

Pominięcie zastosowania leku Rhinophenazol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

senność;

bóle i zawroty głowy;

niepokój;

nadciśnienie;

kołatanie serca;

nadmierne pocenie się;

osłabienie;

zwiększenie stężenia glukozy we krwi;

nudności.

Jeżeli wystąpią reakcje ogólne lub utrzymuje się miejscowe podrażnienie, lek należy odstawić.

Długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do wtórnego nasilenia obrzęku, a także trudnych do

wyleczenia zmian w błonie śluzowej nosa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Rhinophenazol

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rhinophenazol

Substancjami czynnymi leku są: antazoliny siarczan i nafazoliny azotan.

1 ml roztworu zawiera 5 mg antazoliny siarczanu i 0,25 mg nafazoliny azotanu.

Pozostałe składniki to: kwas borowy; disodu edetynian; benzalkoniowy chlorek, roztwór; sodu

wodorotlenek 10% (do ustalenia pH); woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Rhinophenazol i co zawiera opakowanie

Rhinophenazol to krople do nosa w postaci bezbarwnego lub lekko żółtego przezroczystego płynu.

Butelka polietylenowa o pojemności 10 ml zamknięta polietylenowym kroplomierzem oraz

polietylenową zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: