Rhinazin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Rhinazin 1 mg/ml krople do nosa, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 1 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do nosa, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Rhinazin 1 mg/ml krople do nosa, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 10 ml, 5909990182114, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01821
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

RHINAZIN, 1 mg/ml, krople do nosa, roztwór

Naphazolini nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Rhinazin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rhinazin

Jak stosować lek Rhinazin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Rhinazin

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Rhinazin i w jakim celu się go stosuje

Rhinazin jest lekiem w postaci kropli do nosa, zawierającym jako substancję czynną nafazolinę,

zaliczaną do grupy leków zwanych sympatykomimetykami.

Rhinazin zastosowany miejscowo do nosa szybko obkurcza rozszerzone naczynia krwionośne.

Zmniejsza również objawy związane ze stanem zapalnym - obrzęk błony śluzowej nosa oraz ilość

wydzieliny. Lek poprawia drożność przewodów nosowych oraz ułatwia odpływ wydzieliny z zatok

przynosowych.

Rhinazin jest stosowany pomocniczo:

w katarze (ostrym i przewlekłym zapaleniu błony śluzowej nosa) wywołanym przez bakterie,

wirusy lub alergię.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rhinazin

Kiedy nie stosować leku Rhinazin

jeśli pacjent ma uczulenie na nafazoliny azotan (objawy, np. wysypka, obrzęk twarzy i gardła,

duszność) lub związki o budowie podobnej do nafazoliny, zwane pochodnymi imidazolowymi,

lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli u pacjenta stwierdzono jaskrę z wąskim kątem (zwiększone ciśnienie w oczach).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rhinazin należy omówić to z lekarzem, zwłaszcza jeśli

występuje u niego:

wysokie ciśnienie krwi,

cukrzyca (zwiększone stężenie cukru we krwi),

rozrost prostaty,

nadczynność tarczycy,

choroby układu krążenia.

Nie przekraczać zalecanych dawek leku, ponieważ może wystąpić przemijające, miejscowe

podrażnienie i przekrwienie błony śluzowej nosa.

Leku Rhinazin nie należy stosować dłużej niż przez 5 dni, ponieważ przyjmowanie leku przez dłuższy

czas może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w błonie śluzowej nosa.

Rhinazin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Rhinazin podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi

trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO (inhibitorami

monoaminooksydazy).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O stosowaniu leku Rhinazin w okresie ciąży i karmienia piersią powinien zdecydować lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Rhinazin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Rhinazin zawiera benzalkoniowy chlorek

Benzalkoniowy chlorek, który pełni rolę środka konserwującego w leku, może powodować

podrażnienie błony śluzowej nosa.

Jak stosować lek Rhinazin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować do nosa.

Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego

pacjenta.

Leku nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni. O dłuższym stosowaniu leku powinien

zdecydować lekarz.

Nie należy stosować dawek większych niż podane poniżej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

miejscowo - do każdego otworu nosowego 1 do 2 kropli nie częściej niż co 4 do 6 godzin.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rhinazin

Jeżeli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę (przedawkował) lub przypadkowo przyjął

doustnie lek, zwłaszcza jeśli zrobiło to dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeżeli wystąpią poniższe objawy, ponieważ mogą one

świadczyć o przedawkowaniu lub przypadkowym przyjęciu doustnym przez dziecko:

zwolnione bicie serca,

obniżenie temperatury ciała,

podwyższenie lub spadek ciśnienia krwi z omdleniem,

nasilona senność,

nadmierne uspokojenie.

Pominięcie zastosowania leku Rhinazin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób) występują:

bóle i zawroty głowy, nudności, nadmierne wydzielanie potu, niepokój, osłabienie, senność,

zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, zwiększenie stężenia glukozy we krwi

(hiperglikemia).

W wyniku długotrwałego stosowania leku lub dawek większych niż zalecane, niekiedy może wystąpić

przemijające obrzmienie i przekrwienie błony śluzowej nosa ze zwiększeniem ilości wydzieliny

surowiczo-śluzowej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Rhinazin

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, w temperaturze poniżej 25

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rhinazin

Substancją czynną leku jest nafazoliny azotan.

Każdy ml roztworu zawiera 1 mg nafazoliny

azotanu.

Pozostałe składniki to: kwas borowy, sodu chlorek, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek

roztwór, sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Rhinazin i co zawiera opakowanie

Rhinazin to krople do nosa. Lek dostępny jest w butelkach polietylenowych zawierających 10 ml

roztworu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: