Reumatol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Reumatol (15 g + 10 g)/100 g maść
 • Dawkowanie:
 • (15 g + 10 g)/100 g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Reumatol (15 g + 10 g)/100 g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5909991072520, OTC; 1 tuba 50 g, 5909991072537, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10725
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

REUMATOL

(150 mg + 100 mg)/g, maść

Methylis salicylas + Levomentholum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest

EUMATOL

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku

EUMATOL

Jak stosować

EUMATOL

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać

EUMATOL

Zawartość opakowania i

inne informacje

1. Co to jest

R

EUMATOL

i w jakim celu się go stosuje

EUMATOL

jest maścią do stosowania zewnętrznego, zawierającą salicylan metylu i mentol.

Substancje czynne stosowane na skórę wykazują działanie przeciwbólowe i rozgrzewające na stawy

i ścięgna oraz zmniejszają napięcie mięśniowe powodujące ból.

EUMATOL

stosowany jest w celu łagodzenia:

bólów i sztywności mięśni oraz stawów, spowodowanych zwyrodniającym

zapaleniem stawów, przeciążeniem lub urazem;

bólów okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa, spowodowanych napięciem mięśni.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku

R

EUMATOL

Kiedy nie stosować leku

R

EUMATOL

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (salicylan metylu, mentol), inne salicylany lub

którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

nie należy stosować maści na otwarte rany oraz na podrażnioną skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tej maści należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Maść należy stosować wyłącznie na skórę.

Nie stosować na większą powierzchnię skóry. Nie

stosować w postaci okładów, pod opatrunek rozgrzewający.

Ostrożnie

stosować

pacjentów

zaburzeniami

czynności

nerek.

Osoby

ostrymi

schorzeniami nerek przed zastosowaniem powinny zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku wystąpienia duszności lub innych niepokojących objawów należy przerwać

stosowanie leku i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie wystąpienia podrażnienia skóry należy przerwać stosowanie maści.

Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 14 dni i stosowanie maści nie przynosi ulgi, należy

porozumieć się z lekarzem.

Należy

unikać

kontaktu

maści

okiem,

błonami

śluzowymi,

podrażniona

skórą.

każdorazowym nałożeniu maści dokładnie umyć ręce. W razie kontaktu maści z błonami

śluzowymi lub dostania się do oka, należy starannie przemyć dużą ilością ciepłej wody a w

razie nie ustąpienia objawów porozumieć się z lekarzem.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

R

EUMATOL

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami i innych rodzajów interakcji przy stosowaniu w

postaci maści rozgrzewającej.

Nie należy stosować maści u pacjentów otrzymujących leki przeciwzakrzepowe (warfaryna,

acenokumarol), gdyż istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia krwawienia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować

R

EUMATOL

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Cienką warstwę maści nałożyć na bolące miejsca na skórze i wmasować. Stosować 3-4 razy

na dobę, w zależności od potrzeby.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

R

EUMATOL

Przy znacznym przedawkowaniu, np. po zastosowaniu na rozległą powierzchnię skóry, skórę

zmienioną zapalnie, mogą wystąpić objawy ogólnego działania salicylanów, objawy

uszkodzenia nerek a u chorych z niewydolnością nerek objawy toksyczne.

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku

R

EUMATOL

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku R

EUMATOL

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, R

EUMATOL

może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.

Rzadko występuje podrażnienie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać

R

EUMATOL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 1 rok.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę,

jak usunąć leki

, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera

R

EUMATOL

Substancje czynne leku to metylu salicylan i lewomentol. 1 g leku zawiera 150 mg salicylanu

metylu i 100 mg lewomentolu;

Pozostałe składniki to:

cholesterol, alkohol stearylowy, wosk biały, wazelina biała.

Jak wygląda

R

EUMATOL

i co zawiera opakowanie

REUMATOL to maść barwy białej lub jasnożółtej o charakterystycznym zapachu. Opakowanie leku

stanowi tuba aluminiowa, zawierająca 30 g i 50 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku razem z

ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski

ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

tel. 22 780 83 05 w. 70, e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: