Reumaphyt

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Reumaphyt 250 mg kapsułki twarde
 • Dawkowanie:
 • 250 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Reumaphyt 250 mg kapsułki twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 65 kaps., 5909990862832, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08628
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Reumaphyt 250 mg, kapsułki twarde

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Reumaphyt

®

, 250 mg, kapsułki twarde

Harpagophyti radicis extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 28 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Reumaphyt

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem

leku Reumaphyt

®

Jak stosować lek Reumaphyt

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Reumaphyt

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Reumaphyt

®

i w jakim celu się go stosuje

Reumaphyt jest preparatem w postaci kapsułek. Substancję czynną leku stanowi suchy

wyciąg wodny z korzenia hakorośli rozesłanej

Harpagophyti radicis extractum siccum

(1,5-

2,5:1)

. Jedna kapsułka zawiera 250 mg wyciągu, co odpowiada 375-625 mg surowca.

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w łagodnych bólach stawów.

Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się na długim okresie stosowania i

doświadczeniu.

Wskazania do stoswania

Produkt leczniczy stosowany tradycyjnie w łagodnych bólach stawów.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Reumaphyt

®

Kiedy nie stosować leku Reumaphyt

®

:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, lub którykolwiek z pozostałych

składników leku

Wersja 03 1

Ulotka dla pacjenta

Reumaphyt 250 mg, kapsułki twarde

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli bólom stawów towarzyszy obrzęk, zaczerwienienie lub gorączka należy skontaktować

się z lekarzem.

Pacjenci z kamicą dróg żółciowych oraz pacjenci z chorobami serca mogą stosować lek tylko

po konsultacji z lekarzem.

Pacjenci z czynną chorobą wrzodową żołądka lub jelit nie powinni przyjmować leku,

ponieważ może on powodować zwiększone wydzielanie soku żołądkowego.

Pacjenci, u których stwierdzono nadwrażliwość na niektóre cukry, przed zastosowaniem leku

powinni poradzić się lekarza.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży do 18 roku

życia.

Reumaphyt

®

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Reumaphyt

®

z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią oraz wpływu

na płodność.

Z powodu braku danych nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono upośledzenia sprawności psychofizycznej u osób kierujących pojazdami

mechanicznymi i obsługującymi urządzenia mechaniczne.

3.

Jak stosować lek Reumaphyt

®

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, dorośli: przyjmować doustnie 2 razy dziennie po 1-3 kapsułek.

Nie zaleca się stosowania dłużej niż przez 28 dni bez konsultacji lekarskiej.

Uwaga! Preparat pobudza łaknienie

W przypadku wrażenia, że działanie leku Reumaphyt jest za mocne lub za słabe, należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Reumaphyt

®

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leków zawierających wyciąg z korzenia

hakorośli. Jest mało prawdopodobne aby przypadkowe przyjęcie zbyt dużej dawki leku

spowodowało jakieś poważne problemy.

Wersja 03 2

Ulotka dla pacjenta

Reumaphyt 250 mg, kapsułki twarde

Pominięcie zastosowania leku Reumaphyt

®

Należy kontynuować terapię przyjmując kolejną dawkę leku w zaleconym czasie.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące objawy niepożądane: objawy ze strony

przewodu pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha)., objawy ze strony

układu nerwowego (zawroty, ból głowy), reakcje skórne o podłożu alergicznym.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

(aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu)

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Reumaphyt

®

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Nie należy stosować leku Reumaphyt po upływie terminu ważności zamieszczonego na

opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

Wersja 03 3

Ulotka dla pacjenta

Reumaphyt 250 mg, kapsułki twarde

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Reumaphyt

®

substancją czynną leku jest wyciąg suchy z korzenia hakorośli rozesłanej

Harpagophytum

procumbens,

(1,5 – 2,5:1) ).

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny:

woda.

Wypełnienie kapsułki: laktoza jednowodna, stearynian magnezu, bezwodna krzemionka

koloidalna

Otoczka kapsułki: żelatyna, dwutlenek tytanu E 171

Jak wygląda i co zawiera lek Reumaphyt

®

i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie stanowią słoiki o poj. 100 ml zawierające 65 kapsułek. Słoiki

opatrzone są etykietą oraz zamykane zakrętką polietylenową. Opakowanie bezpośrednie wraz

z ulotką umieszczone jest w opakowaniu zewnętrznym – pudełku kartonowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wersja 03 4