Relsed

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Relsed 4 mg/ml (10 mg/2,5 ml) mikrowlewka doodbytnicza, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 4 mg/ml (10 mg/2,5 ml)
 • Forma farmaceutyczna:
 • mikrowlewka doodbytnicza, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Relsed 4 mg/ml (10 mg/2,5 ml) mikrowlewka doodbytnicza, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 wlewek 2,5 ml, 5909990751617, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07516
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

RELSED, 5 mg/2,5 ml mikrowlewka doodbytnicza, roztwór

RELSED,

10 mg/2,5 ml mikrowlewka doodbytnicza, roztwór

Diazepamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Relsed i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Relsed

Jak stosować lek Relsed

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Relsed

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Relsed i w jakim celu się go stosuje

Relsed zawiera jako substancję czynną diazepam. Diazepam jest zaliczany do grupy leków zwanych

benzodiazepinami. Działa przeciwlękowo, uspokajająco, nasennie, przeciwdrgawkowo oraz zmniejsza

napięcie mięśni szkieletowych.

Lek Relsed stosuje się doodbytniczo:

w drgawkach występujących podczas wysokiej gorączki (drgawkach gorączkowych);

w przypadku trwających długo lub często powtarzających się napadów padaczki (stan

padaczkowy);

w przypadku napadu drgawek występujących w zatruciu ciążowym (określanych jako rzucawka

ciężarnych);

w napadach lęku;

w stanach, które charakteryzują się zwiększonym napięciem mięśniowym, w tym w tężcu;

w przygotowaniu pacjenta (premedykacji) przed różnymi zabiegami, np. przed operacją,

endoskopią;

w okresie po operacji w celu uspokojenia pacjenta.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Relsed

Kiedy nie stosować leku Relsed

jeśli pacjent ma uczulenie na diazepam lub inne benzodiazepiny, lub na którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta stwierdzono:

miastenię (przewlekła choroba objawiająca się osłabieniem mięśni);

ciężką niewydolność oddechową (poważne trudności z oddychaniem);

zespół bezdechu sennego (objawia się krótkimi przerwami w oddychaniu występującymi

podczas snu);

ciężką niewydolność wątroby (poważne zaburzenia czynności wątroby);

występowanie fobii (lęk przed określonymi przedmiotami lub sytuacjami) lub natręctw

(obsesyjne, powtarzające się myśli lub zachowania).

Leku Relsed nie należy stosować jako jedynego leku w leczeniu depresji lub lęku związanego

z depresją.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Relsed należy omówić to z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku pacjentów:

w podeszłym wieku, osłabionych;

z niewydolnością wątroby lub nerek;

z uszkodzeniem mózgu będącym wynikiem np. urazu, miażdżycy naczyń krwionośnych, udaru;

z niemożnością poprawnego wykonywania ruchów (zwaną niezbornością ruchów);

z zaburzeniami osobowości;

z przewlekłą niewydolnością oddechową (nawet o umiarkowanym nasileniu);

z przerostem gruczołu krokowego (z zastojem moczu);

uzależnionych od leków lub alkoholu;

chorych na jaskrę (podwyższone ciśnienie w oczach).

Pacjenci, u których występują powyższe choroby powinni poinformować o nich lekarza.

Należy przestrzegać czasu stosowania leku zaleconego przez lekarza. Stosowanie leku Relsed

powinno trwać możliwie krótko.

Nie należy stosować leku długotrwale, ponieważ może zwiększyć się ryzyko uzależnienia oraz

rozwoju tolerancji na lek. Rozwój tolerancji polega na coraz słabszym działaniu leku wraz

z przedłużającym się jego stosowaniem, co powoduje konieczność zwiększania dawki.

Dzieci

Leku nie należy stosować u noworodków, szczególnie u wcześniaków ze względu na zawartość

alkoholu benzylowego – patrz punkt 2. „Lek Relsed zawiera alkohol benzylowy, etanol

i benzoesan sodu”.

U niemowląt do 6. miesiąca życia lek można stosować tylko w stanach zagrażających życiu -

w takich przypadkach lek podawany jest przez personel medyczny.

Lek można stosować u dzieci od 7. miesiąca życia (patrz punkt 3. „Jak stosować lek Relsed”).

Podczas stosowania leku Relsed u dzieci mogą wystąpić tzw. reakcje paradoksalne (objawy

wymieniono w punkcie 4. „Możliwe działania niepożądane”). W przypadku wystąpienia tych

objawów należy zaprzestać stosowania leku.

Relsed a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Relsed oraz inne stosowane jednocześnie leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie.

W szczególności dotyczy to następujących leków wymienionych poniżej:

silne leki przeciwbólowe (zwane opioidowymi lekami przeciwbólowymi, np. morfina,

buprenorfina); jeżeli zachodzi konieczność podania diazepamu z opioidowymi lekami

przeciwbólowymi, diazepam należy podać na końcu;

leki stosowane w zaburzeniach psychicznych (np. haloperydol);

leki stosowane w leczeniu depresji (fluoksetyna,

fluwoksamina);

leki uspokajające, leki przeciwlękowe i nasenne;

leki przeciwdrgawkowe (np. fenobarbital);

leki znieczulające oraz niektóre leki stosowane w leczeniu alergii (mające działanie

uspokajające);

cymetydyna i omeprazol (leki stosowane w chorobie wrzodowej);

disulfiram (lek stosowany w chorobie alkoholowej);

izoniazyd (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);

doustne środki antykoncepcyjne;

teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy);

lewodopa (lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona);

leki zwiotczające mięśnie szkieletowe (np. baklofen);

fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki).

Relsed z alkoholem

Alkohol (etanol) nasila działanie uspokajające diazepamu. Nie wolno pić alkoholu podczas stosowania

leku Relsed.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Relsed u kobiet w ciąży, szczególnie podczas pierwszego i trzeciego

trymestru oraz w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz stwierdzi, że zastosowanie leku jest

konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić uspokojenie, zaburzenia koncentracji i inne działania

niepożądane, które mogą wpływać niekorzystnie na wykonywanie czynności wymagających

wzmożonej uwagi. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn minimum przez 24 godziny

od podania leku Relsed.

Lek Relsed zawiera alkohol benzylowy, etanol i benzoesan sodu

Każda mikrowlewka zawiera 37,5 mg alkoholu benzylowego. Ze względu na zawartość alkoholu

benzylowego leku nie należy podawać wcześniakom i noworodkom. Alkohol benzylowy znajdujący

się w leku może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci do 3 lat.

Każda mikrowlewka zawiera 250 mg etanolu 96% (alkoholu etylowego) - należy wziąć to pod uwagę

podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego

ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Szkodliwe dla osób z chorobą

alkoholową.

Ze względu na zawartość benzoesanu sodu, lek może zwiększać ryzyko wystąpienia żółtaczki

u noworodków.

3.

Jak stosować lek Relsed

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Lek stosuje się wyłącznie doodbytniczo.

Relsed posiada opakowanie dostosowane do podawania doodbytniczego, zwane mikrowlewką.

Mikrowlewka jest tubą polietylenową zakończoną kaniulą doodbytniczą, umożliwiającą podanie

leku.

Lekarz określi dawkowanie leku oraz czas trwania leczenia indywidualnie dla każdego

pacjenta. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Jeśli lek jest stosowany w domu, podawać go powinna pacjentowi odpowiedzialna osoba dorosła.

Należy przebywać z pacjentem do momentu ustąpienia objawów.

Działanie leku jest widoczne po 5-10 minutach od podania.

Mikrowlewka doodbytnicza o pojemności 2,5 ml leku Relsed

(2 mg/ml) zawiera 5 mg diazepamu.

Mikrowlewka doodbytnicza o pojemności 2,5 ml leku Relsed

(4 mg/ml) zawiera 10 mg diazepamu.

Dorośli

Początkowo: 1 mikrowlewkę po 5 mg diazepamu lub 1 mikrowlewkę po 10 mg diazepamu.

Jeśli objawy nie ustąpią, dawkę można powtórzyć po około 10-15 minutach. Jeśli stan pacjenta nie

poprawia się należy wezwać lekarza.

Przed zabiegami oraz w okresie pooperacyjnym:

w dniu poprzedzającym zabieg: 2 do 4 mikrowlewek po 5 mg lub 1 do 2 mikrowlewek po 10 mg

diazepamu;

30-60 min. przed operacją: 1 do 2 mikrowlewek po 5 mg lub 1 mikrowlewka po 10 mg

diazepamu;

po operacji: 1 do 2 mikrowlewek po 5 mg lub 1 mikrowlewka po 10 mg diazepamu.

Dzieci

Lekarz poinformuje opiekuna dziecka, w jakich sytuacjach należy podać lek (rodzaj drgawek, czas ich

trwania) oraz określi dawkę odpowiednią dla dziecka.

Zazwyczaj stosowane dawki:

niemowlęta od 7. miesiąca życia: do 0,5 mg/kg masy ciała;

dzieci o masie ciała 10-15 kg: 1 mikrowlewka po 5 mg diazepamu;

dzieci o masie ciała powyżej 15 kg: 2 mikrowlewki po 5 mg lub 1 mikrowlewka po 10 mg

diazepamu.

Jeśli drgawki nie ustąpią, dawkę można powtórzyć po 10-15 minutach. Jeśli stan dziecka nie poprawia

się należy wezwać lekarza.

W przypadku drgawek gorączkowych, dzieciom z dużym ryzykiem nawrotów drgawek, lekarz może

zalecić podawanie leku w mikrowlewkach co 8 godzin, jeśli gorączka utrzymuje się powyżej 38,5°C.

Należy zawsze ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Sposób podawania

Podczas podawania leku i przez 15 minut po jego podaniu, pacjent powinien leżeć poziomo, na

brzuchu. Małe dziecko można położyć na kolanach opiekuna.

Rozerwać folię i wyjąć mikrowlewkę.

Posmarować kaniulę żelem nawilżającym (można nabyć w aptece), który ułatwi wprowadzenie

kaniuli do odbytu.

Otworzyć mikrowlewkę poprzez przekręcenie końcówki kaniuli.

Wprowadzić kaniulę do odbytu (w przypadku małych dzieci wprowadzić kaniulę tylko do

połowy, w przypadku dzieci starszych i dorosłych wprowadzić całą kaniulę).

Opróżnić zbiorniczek przez silny ucisk kciukiem i palcem wskazującym.

Wyjąć kaniulę z odbytu nie zwalniając ucisku na zbiorniczek.

Ścisnąć pośladki przez kilka minut, aby lek nie wyciekł.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Relsed

Po przedawkowaniu diazepamu mogą wystąpić: senność, stany splątania (zaburzenia świadomości,

dezorientacja, lęk). W cięższych przypadkach może też wystąpić niezborność ruchów, obniżenie

ciśnienia krwi, osłabienie mięśni, trudności z oddychaniem i śpiączka.

W razie zastosowania większej

niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie

leczenie.

W przypadku pominięcia dawki leku Relsed

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Relsed

Po zaprzestaniu stosowania leku Relsed mogą wystąpić objawy tzw. zespołu odstawiennego, jednak

jego wystąpienie jest mało prawdopodobne, ponieważ lek stosuje się doraźnie. Do objawów zespołu

należą: bóle głowy i mięśni, stany lękowe, napięcie, niepokój, stan splątania, a w ciężkich

przypadkach - utrata świadomości, depersonalizacja (poczucie niepewności lub nierealności własnej

osobowości), zwiększona ostrość słuchu, drętwienie i mrowienie kończyn, zwiększona wrażliwość na

światło oraz hałas, omamy i drgawki padaczkowe.

Po przerwaniu leczenia może wystąpić tzw. zjawisko „z odbicia” (objawy choroby mogą powrócić po

odstawieniu leku). Jego objawami są: zmiany nastroju, lęk, trudności z zasypianiem, niepokój.

Dlatego lek należy odstawiać stopniowo, zmniejszając dawki. Lekarz poinformuje pacjenta w jaki

sposób przerwać stosowanie leku Relsed, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i występują rzadko.

Mogą wystąpić: uspokojenie, senność, niezborność ruchów, osłabienie mięśni.

Rzadko występują:

ból i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, stany dezorientacji, niepamięć następcza (pacjent nie

pamięta zdarzeń, które wystąpiły w krótkim czasie po podaniu leku), zaburzenia mowy;

zaburzenia oddychania, skurcz krtani, bezdech, bóle w klatce piersiowej;

spadek ciśnienia krwi, zwolnienie czynności serca (bradykardia), zmiany w obrazie krwi

(widoczne w tzw. badaniu morfologii);

zaburzenia ze strony układu pokarmowego (suchość w ustach, zwiększenie łaknienia, żółtaczka);

zmiany popędu płciowego, zaburzenia miesiączkowania;

zatrzymanie moczu;

skórne odczyny uczuleniowe;

zmęczenie, drżenia.

Po zastosowaniu diazepamu (szczególnie u dzieci oraz pacjentów w podeszłym wieku) mogą

wystąpić: niepokój, pobudzenie, omamy, zmiany w zachowaniu, agresywność, koszmary nocne,

psychozy (tzw. reakcje paradoksalne).

U pacjentów w podeszłym wieku oraz osłabionych mogą wystąpić nasilone działania niepożądane.

Po zastosowaniu diazepamu może ujawnić się utajona depresja.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Relsed

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i mikrowlewce.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer

serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Relsed 5 mg/2,5 ml

, mikrowlewka doodbytnicza

Substancją czynną leku jest diazepam. Każdy ml roztworu zawiera 2 mg diazepamu.

Pozostałe składniki to: etanol 96%, alkohol benzylowy (15 mg/ml), glikol propylenowy, sodu

benzoesan, kwas octowy lodowaty, woda oczyszczona.

Mikrowlewka doodbytnicza o pojemności 2,5 ml zawiera 5 mg diazepamu.

Co zawiera lek Relsed 10 mg/2,5 ml

, mikrowlewka doodbytnicza

Substancją czynną leku jest diazepam. Każdy ml roztworu zawiera 4 mg diazepamu.

Pozostałe składniki to: etanol 96%, alkohol benzylowy (15 mg/ml), glikol propylenowy, sodu

benzoesan, kwas octowy lodowaty, woda oczyszczona.

Mikrowlewka doodbytnicza o pojemności 2,5 ml zawiera 10 mg diazepamu.

Jak wygląda lek Relsed i co zawiera opakowanie

Relsed to przezroczysty płyn bezbarwny do barwy żółtozielonej.

W tekturowym pudełku znajduje się 5 mikrowlewek (tuba polietylenowa z kaniulą) po 2,5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: