Relana forte

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Relana forte 200 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 200 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Relana forte 200 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990424115, OTC; 40 tabl., 5909990640072, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04241
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA

Relana Forte

200 mg, tabletki powlekane

Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum.

Wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek

Relana Forte ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy

zwrócić

się

lekarza

farmaceuty,

potrzebna

jest

rada

dodatkowa

informacja.

Jeśli objawy nasilają się lub nie ustąpią po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Relana Forte i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Relana Forte

Jak stosować lek Relana Forte

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Relana Forte

Inne informacje

1.

CO TO JEST LEK RELANA FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Relana Forte jest uspokajającym i nasennym lekiem pochodzenia roślinnego stosowanym w łagodnych

stanach napięcia nerwowego

i w okresowych trudnościach w zasypianiu.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RELANA FORTE

Kiedy nie stosować leku Relana Forte:

jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego lub

którąkolwiek substancję pomocniczą;

u dzieci poniżej 12 roku życia.

Stosowanie leku Relana Forte z innymi lekami:

Należy

poinformować

lekarza

wszystkich

przyjmowanych

ostatnio

lekach,

nawet tych,

które

wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować innych leków nasennych i uspokajających w tym samym czasie, bez konsultacji z

lekarzem.

Ciąża i karminie piersią:

Nie zaleca się stosowania leku Relana Forte podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Relana Forte może mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Jeśli pacjent odczuwa jakikolwiek wpływ leku nie powinien prowadzić pojazdów, używać narzędzi

ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje na temat innych składników leku Relana Forte

Relana Forte zawiera laktozę. Pacjenci ze stwierdzoną nietolerancją na niektóre cukry powinni

poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK RELANA FORTE

Lek Relana Forte należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce.

Tabletkę połykać w całości popijając wodą.

Dzieci powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku:

Łagodne stany napięcia nerwowego: 1-2 tabletki maksymalnie do 3 razy na dobę.

Okresowe trudności w zasypianiu: 2-3 tabletki pół godziny, godzinę przed udaniem się na

spoczynek. Jeśli jest taka potrzeba, 1-3 tabletki można przyjąć wczesnym wieczorem.

Nie przekraczać 10 tabletek na dobę.

Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Relana Forte:

Jeśli istnieje podejrzenie, że lek przyjęty został w zbyt dużej dawce lub że przyjęty został przez

dziecko poniżej 12 roku życia, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Relana Forte:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących stosowania leku Relana Forte, należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Relana Forte może powodować działania niepożądane, jednakże nie u każdego one

wystąpią.

Możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, tj. wymioty, skurcze

żołądka.

Jeśli którykolwiek z objawów wystąpi lub pojawią się inne objawy niepożądane nie wymienione w

ulotce, należy przerwać leczenie i poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RELANA FORTE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Relana Forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Relana Forte

Substancją czynną leku jest wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego 200 mg,

Valerianae extractum

hydroalcoholicum siccum), w tym 150 mg wyciągu natywnego (DER= 7 – 10:1)

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (v/v)

Substancje pomocnicze dodane do wyciągu: laktoza jednowodna, celuloza proszek, krzemionka

koloidalna bezwodna 2%

Jedna tabletka leku Relana Forte odpowiada w przybliżeniu 1,05-1,5 g korzenia kozłka lekarskiego.

Inne

składniki

leku

laktoza

jednowodna,

wapnia

wodorofosforan

dwuwodny,

skrobia

ziemniaczana, magnezu stearynian.

Skład otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek czerwony [E 172],

parafina twarda.

Jak wygląda lek Relana Forte i co zawiera opakowanie

Relana Forte to różowe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 11 mm pakowane w blistry z folii

PVC/Al.

Opakowanie zawiera 20 lub 40 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Pharbio Medical International AB, PO Box 715, SE-194 27 Upplands Väsby

Szwecja

Wytwórca: Cederroth International Production Paramedical A/S, Vassingerødvej 3-7, DK-3540 Lynge

Dania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

Cederroth Polska SA

Ul. Polna 21

05-250 Radzymin

Tel: + 48 22 358 13 00

Fax: + 48 22 358 13 03

Data zatwierdzenia ulotki: