Refludan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Refludan
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Refludan
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Agentów антитромботическое,
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Choroby Zakrzepowo-Zatorowej, Małopłytkowość
 • Wskazania:
 • Leki przeciwzakrzepowe u dorosłych pacjentów z małopłytkowością wywołaną heparyną typu II i chorobą zakrzepowo-zatorową zlecającą pozajelitową terapię przeciwzakrzepową. Diagnoza musi być potwierdzona heparyna-wywołane aktywacji płytek krwi lub odpowiednik test.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 15

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Wycofane
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/000122
 • Data autoryzacji:
 • 13-03-1997
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/000122
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 19-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/122

EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)

REFLUDAN

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego

(EPAR). Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) ocenił

przeprowadzone badania w celu ustalenia zaleceń w sprawie stosowania leku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub sposobu leczenia

należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta (także stanowiącej część EPAR) bądź

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W celu uzyskania dodatkowych informacji na

podstawie zaleceń CHMP należy zapoznać się z dyskusją naukową (również stanowiącą część

EPAR).

Co to jest Refludan?

Refludan jest proszkiem do rozpuszczania w celu sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

(wlew dożylny). Preparat zawiera substancję czynną lepirudynę.

W jakim celu stosuje się Refludan?

Refludan stosuje się w celu zapobiegania krzepnięciu krwi. Preparat stosuje się u dorosłych pacjentów

z małopłytkowością wywoływaną heparyną (ang. HIT, rodzaj uczulenia na heparynę powodujący

zanik płytek we krwi lub zakrzepy w naczyniach krwionośnych) i chorobą zakrzepowo-zatorową

(nieprawidłowe powstawanie zakrzepów) wymagającą podania leków przeciwzakrzepowych we

wstrzyknięciach, zwykle heparyny. Rozpoznanie należy potwierdzić specjalnymi testami, jak np.

testem aktywacji płytek krwi wywoływanej heparyną (ang. heparin-induced platelet activation assay –

HIPAA).

Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Jak stosować preparat Refludan?

Lecz

enie pre

paratem Refludan powinien rozpoczynać lekarz mający doświadczenie w leczeniu

zaburzeń krzepliwości krwi.

Zalecana dawka wynosi 0,4 mg/kg masy ciała w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym, a następnie

0,15 mg/kg masy ciała na godzinę w postaci ciągłego wlewu dożylnego przez 2-10 dni lub dłużej w

razie potrzeby. Dawki muszą być niższe u pacjentów z chorobami nerek.

Jak działa p

reparat Refludan?

Refludan jest lekiem

przeciwzakrzepowym (lekiem, który zapobiega tworzeniu się skrzepów).

Substancja czynna preparatu Refludan, lepirudyna, jest niemal identyczna z hirudyną, substancją

przeciwzakrzepową wytwarzaną przez pijawki. Lepirudyna blokuje w szczególności substancję zwaną

trombiną, która odgrywa kluczową rolę w procesie krzepnięcia krwi. Blokując trombinę, Refludan w

dużym stopniu ogranicza ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi, dzięki czemu zapobiega dalszym

uszkodzeniom.

Lepirudyna jest wytwarzana metodą znaną jako „technologia rekombinacji DNA”: substancja ta jest

wytwarzana przez komórkę, która otrzymała gen (DNA), który sprawia, że komórka jest zdolna do jej

produkcji.

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Jak badano preparat Refludan?

Refludan badano w dwóch badaniach głó

wnych z udziałem 198 pacjentów, z których 125 cierpiało na

małopłytkowość wywoływaną heparyną i chorobę zakrzepowo-zatorową. W badaniach oceniano

liczbę pacjentów, którzy zmarli, przeszli amputację i u których wystąpiły nowe powikłania

zakrzepowo-zatorowe. W badaniach nie porównywano preparatu Refludan z żadnym innym leczeniem,

tak więc wyniki porównano z poprzednimi badaniami (oczekiwane wyniki badań u pacjentów

nieleczonych na podstawie wcześniejszych badań).

Jakie korzyści

z

e stosowania preparatu Refludan zaobserwowano w badaniach?

W okresie objętym badaniem 9% pacjentów zmarło (11 ze 125), 6% – przeszło amputację (7 ze 125),

a u 10% wystąpiły nowe powikłania zakrzepowo-zatorowe (12 ze 125). W porównaniu z

wcześniejszymi badaniami, dwa badania łącznie wykazały znaczne korzyści ze stosowania preparatu

Refludan, biorąc pod uwagę liczbę nowych powikłań zakrzepowo-zatorowych i tendencję do

wydłużenia czasu przeżycia.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem

preparatu

Refludan?

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwzakrzepowych najczęstsze działanie niepożądane

związane ze stosowaniem preparatu Refludan (obserwowane u więcej niż 1 pacjenta na 10) to

krwawienie. Krwawienie, którego skutkiem jest śmierć, występuje u około 1 pacjenta na 100. Pełny

opis wszystkich działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Refludan znajduje się

w ulotce dla pacjenta.

Preparatu Refludan nie należy stosować u pacjentów, u których może występować nadwrażliwość

(uczulenie) na lepirudynę, inne pochodne hirudyny lub którykolwiek składnik preparatu. Preparatu

Refludan nie należy stosować u pacjentek w ciąży lub karmiących piersią. Nie zaleca się stosowania

preparatu u pacjentów, u których występuje krwawienie lub ryzyko krwawienia z powodu niedawno

przebytej biopsji, zawału lub poważnego zabiegu operacyjnego lub m.in. u pacjentów w wieku

powyżej 65 lat. Pełny wykaz ograniczeń znajduje się w ulotce dla pacjenta.

U niektórych pacjentów może wystąpić poważny wstrząs uczulenio

y po ponownym podaniu

Refludanu. Lekarze powinni zachować ostrożność przy ponownym poddaniu pacjenta terapii lekiem.

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Refludan?

Jako że choroba jest bardzo ciężka i nie istnieje żadne inne skuteczne leczenie, Komitet ds. Produktów

Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) uznał, że korzyści ze stosowania preparatu Refludan

przewyższają ryzyko w leczeniu pacjentów z małopłytkowością wywoływaną heparyną i chorobą

zakrzepowo-zatorową.

Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Refludan do

obrotu.

Inne informacje dotyczące preparatu Refludan:

W dniu 13 marca 1997 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie preparatu

Refludan do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Pozwolenie to odnowiono w dniu 13 marca 2002

r. i 13 marca 2007 r. Podmiotem odpowiedzialnym posiadającym pozwolenie na dopuszczenie do

obrotu jest firma Celgene Europe Ltd.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące preparatu Refludan znajduje się tutaj

Data ostatniej aktualizacji: 04-2009.

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Refludan 20 mg – Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Lepirudyna

Należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

Co to jest Refludan i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Refludan

Jak stosować Refludan

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Refludan

Inne informacje

1.

CO TO JEST REFLUDAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Refludan jest lekiem przeciwzakrzepowym.

Leki przeciwzakrzepowe to preparaty zapobiegające powstawaniu skrzepów krwi (zakrzepicy).

Refludan jest stosowany w leczeniu przeciwzakrzepowym u dorosłych pacjentów z małopłytkowością

typu II wywoływaną heparyną i chorobą zakrzepowo-zatorową wymagającą podania leków

przeciwzakrzepowych we wstrzyknięciach. Małopłytkowość typu II wywoływana heparyną jest

chorobą, która może wystąpić po podaniu leków zawierających heparynę. Stanowi ona swego rodzaju

uczulenie na heparynę. Małopłytkowość wywoływana heparyną może prowadzić do zbyt małej liczby

płytek krwi i (lub) skrzepów w naczyniach krwionośnych (zakrzepica).

Ponadto może powodować odkładanie się skrzepów w narządach.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU REFLUDAN

Kiedy nie stosować leku Refludan:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lepirudynę, hirudynę lub

którykolwiek z pozostałych składników leku Refludan,

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując Refludan:

W przypadku tendencji do krwawień lekarz rozważy ryzyko podania leku Refludan do korzyści jego

zastosowania. Z tego względu należy poinformować lekarza o (występującym aktualnie lub w

przeszłości):

niedawnym nakłuciu dużych naczyń lub narządów,

nieprawidłowości naczyń lub narządów,

niedawno przebytym udarze, wypadku lub zabiegu chirurgicznym mózgu,

wysokim ciśnieniu krwi,

zapaleniu wewnętrznej błony serca,

zaawansowanej chorobie nerek,

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

zwiększonej tendencji do krwawienia,

niedawno przebytym dużym zabiegu chirurgicznym,

niedawnym krwawieniu (np. w mózgu, żołądku lub jelitach, gałce ocznej, płucu),

wyraźnych objawach krwawienia,

niedawno czynnym wrzodzie trawiennym,

wieku powyżej 65 lat.

Lekarza należy również poinformować o niewydolności nerek lub marskości wątroby (zaawansowana

choroba wątroby), gdyż wtedy lekarz zmniejszy dawkę leku.

Ponadto należy poinformować lekarza, jeśli w przeszłości pacjent otrzymywał preparat Refludan,

hirudynę lub analog hirudyny.

Stosowanie leku Refludan z innymi lekami:

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet

tych, które wydawane są bez recepty.

Leki podawane w celu rozpuszczenia skrzepów lub tabletki zapobiegające powstawaniu skrzepów

(pochodne kumaryny) mogą zwiększać ryzyko krwawienia, jeśli są przyjmowane jednocześnie.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Preparatu Refludan nie należy podawać kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

3.

JAK STOSOWAĆ REFLUDAN

Lekarz ustali i będzie kontrolował dawkę i czas trwania leczenia lekiem Refludan odpowiednio do

stanu klinicznego i masy ciała pacjenta oraz wyników odpowiednich badań laboratoryjnych.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Refludan jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Po rozpuszczeniu w odpowiednim rozpuszczalniku Refludan zostanie podany dożylnie we

wstrzyknięciu, a następnie w infuzji.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Refludan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

- Krwawienia

Zgłaszane zdarzenia związane z krwawieniami: niedokrwistość lub spadek stężenia hemoglobiny bez

wyraźnego źródła krwawienia, posiniaczenie, krwawienia z miejsc nakłucia, krwawienie z nosa,

obecność krwi w moczu, krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienie z pochwy, krwawienie z

odbytnicy, krwotok płucny, krwawienie w przestrzeni klatki piersiowej oraz wokół serca po zabiegu

chirurgicznym, krwawienie do mózgu.

Silne krwawienie, a w szczególności krwawienie wewnątrzczaszkowe, może doprowadzić do zgonu.

Podczas intensywnej obserwacji po wprowadzeniu leku na rynek u pacjentów z małopłytkowością

typu II wywoływaną heparyną krwawienie kończące się zgonem odnotowano u 1% pacjentów, a

krwawienie wewnątrzczaszkowe u 0,2% pacjentów. Silne krwawienie może prowadzić do

zmniejszenia objętości krążącej krwi, niskiego ciśnienia tętniczego krwi, wstrząsu i klinicznych

następstw tych objawów.

Rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

- Alergiczne reakcje skórne (w tym wysypka), swędzenie, uderzenia gorąca, gorączka, dreszcze.

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

- Reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne, w tym pokrzywka, trudności w oddychaniu (np.

związane ze skurczami), kaszel, ostry dźwięk podczas oddychania, gromadzenie się wody w

organizmie i w wewnętrznej ściance naczynia (w tym: obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk gardła).

W ciężkich przypadkach objawy te mogą prowadzić do wstrząsu i zgonu.

- Reakcje w miejscu wstrzyknięcia, w tym ból.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

nie wymienione w ulotcee, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK REFLUDAN

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Refludan po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i

fiolce.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25

C. Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym.

Nie stosować preparatu Refludan, jeśli rozpuszczony roztwór jest mętny lub zawiera cząstki stałe.

Rozpuszczony roztwór preparatu Refludan należy użyć bezzwłocznie.

Niezużyty roztwór należy w odpowiedni sposób usunąć.

6.

INNE INFORMACJE

Co zawiera Refludan

Substancją czynną leku jest lepirudyna, produkt rekombinacji DNA uzyskiwany z komórek drożdży.

Inne składniki leku to mannitol (E421) i wodorotlenek sodu do regulacji pH.

Jak wygląda Refludan i co zawiera opakowanie

Refludan to biały proszek do przygotowania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji dostarczany w fiolce

zawierającej 20 mg lepirudyny. Refludan jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 lub 10

fiolek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny:

Celgene Europe Ltd., 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1DB, Wielka Brytania

Wytwórca:

CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Straße 76, 35041 Marburg, Niemcy.

Data zatwierdzenia ulotki:

Szczegółowa informacja o tym produkcie jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji ds.

Produktów Leczniczych (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego lub pracowników

służby zdrowia:

Instrukcja przygotowania leku do stosowania:

Zalecenia ogólne

Rozpuszczenie i dalsze rozcieńczanie roztworu należy przeprowadzić w warunkach sterylnych.

Do rozpuszczenia należy użyć wody do wstrzyknięć lub roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%).

Do dalszego rozcieńczania odpowiedni jest roztwór chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) lub 5%

glukozy.

W celu szybkiego, całkowitego rozpuszczenia preparatu należy wstrzyknąć 0,4 ml

rozcieńczalnika do fiolki podciśnieniowej i delikatnie wstrząsnąć. Po rozpuszczeniu uzyskuje

się przezroczysty, bezbarwny roztwór zwykle w czasie krótszym niż 3 minuty.

Nie stosować roztworów, które są mętne lub zawierają nierozpuszczone cząstki stałe.

Sporządzony roztwór należy podać bezzwłocznie.

Przed podaniem preparat należy podgrzać do temperatury pokojowej.

Niezużyty roztwór należy w odpowiedni sposób usunąć.

Do wstrzyknięcia należy stosować wyłącznie strzykawki wykonane z polipropylenu.

Przygotowanie roztworu preparatu Refludan o stężeniu 5 mg/ml

Do bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego (bolus) konieczny jest roztwór o stężeniu 5 mg/ml:

Rozpuścić zawartość jednej fiolki (20 mg lepirudyny) w 0,4 ml wody do wstrzyknięć lub

roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%).

Ostateczne stężenie 5 mg/ml uzyskuje się poprzez przeniesienie roztworu do sterylnej

strzykawki jednorazowego użytku (o pojemności co najmniej 5 ml) i dalsze rozcieńczenie do

całkowitej objętości 4 ml roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) lub 5% glukozy.

Uzyskany końcowy roztwór należy podawać w dawce odpowiedniej do masy ciała pacjenta.

Przygotowanie roztworu preparatu Refludan o stężeniu 2 mg/ml

Do ciągłej infuzji dożylnej konieczny jest roztwór o stężeniu 2 mg/ml:

Rozpuścić dwie fiolki (każda zawiera po 20 mg lepirudyny). Zawartość jednej fiolki rozpuścić

w 0,4 ml wody do wstrzyknięć lub roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%).

Ostateczne stężenie 2 mg/ml uzyskuje się poprzez przeniesienie obu roztworów do jednej

sterylnej strzykawki perfuzyjnej jednorazowego użytku (o pojemności 50 ml) i dalsze

rozcieńczenie do całkowitej objętości 20 ml roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) lub 5%

glukozy.

Szybkość wlewu automatycznego perfuzora należy ustawić odpowiednio do masy ciała

pacjenta.

Po rozpoczęciu wlewu strzykawkę perfuzyjną należy wymieniać co najmniej raz na 12 godzin.

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Refludan 50 mg – Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Lepirudyna

Należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę

Spis treści ulotki:

Co to jest Refludan i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Refludan

Jak stosować Refludan

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Refludan

Inne informacje

1.

CO TO JEST REFLUDAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Refludan jest lekiem przeciwzakrzepowym.

Leki przeciwzakrzepowe to preparaty zapobiegające powstawaniu skrzepów krwi (zakrzepicy).

Refludan jest stosowany w leczeniu przeciwzakrzepowym u dorosłych pacjentów z małopłytkowością

typu II wywoływaną heparyną i chorobą zakrzepowo-zatorową wymagającą podania leków

przeciwzakrzepowych we wstrzyknięciach. Małopłytkowość typu II wywoływana heparyną jest

chorobą, która może wystąpić po podaniu leków zawierających heparynę. Stanowi ona swego rodzaju

uczulenie na heparynę. Małopłytkowość wywoływana heparyną może prowadzić do zbyt małej liczby

płytek krwi i (lub) skrzepów w naczyniach krwionośnych (zakrzepica). Ponadto może powodować

odkładanie się skrzepów w narządach

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU REFLUDAN

Nie Kiedy nie stosować leku Refludan:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lepirudynę, hirudyny lub

którykolwiek z pozostałych składników leku Refludan,

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując Refludan:

W przypadku tendencji do krwawień lekarz rozważy ryzyko podania leku Refludan do korzyści jego

zastosowania. Z tego względu należy poinformować lekarza o (występującym aktualnie lub w

przeszłości):

niedawnym nakłuciu dużych naczyń lub narządów,

nieprawidłowości naczyń lub narządów,

niedawno przebytym udarze, wypadku lub zabiegu chirurgicznym mózgu,

wysokim ciśnieniu krwi,

zapaleniu wewnętrznej błony serca,

zaawansowanej chorobie nerek,

zwiększonej tendencji do krwawienia,

niedawno przebytym dużym zabiegu chirurgicznym,

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

niedawnym krwawieniu (np. w mózgu, żołądku lub jelitach, gałce ocznej, płucu),

wyraźnych objawach krwawienia,

niedawno czynnym wrzodzie trawiennym,

wieku powyżej 65 lat.

Lekarza należy również poinformować o niewydolności nerek lub marskości wątroby (zaawansowana

choroba wątroby), gdyż wtedy lekarz zmniejszy dawkę leku.

Ponadto należy poinformować lekarza, jeśli w przeszłości pacjent otrzymywał preparat Refludan,

hirudynę lub analog hirudyny.

Stosowanie leku Refludan z innymi lekami:

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet

tych, które wydawane są bez recepty.

Leki podawane w celu rozpuszczenia skrzepów lub tabletki zapobiegające powstawaniu skrzepów

(kumaryny) mogą zwiększać ryzyko krwawienia, jeśli są przyjmowane jednocześnie.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Preparatu Refludan nie należy podawać kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

3.

JAK STOSOWAĆ REFLUDAN

Lekarz ustali i będzie kontrolował dawkę i czas trwania leczenia lekiem Refludan odpowiednio do

stanu klinicznego i masy ciała pacjenta oraz wyników odpowiednich badań laboratoryjnych.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Refludan jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Po rozpuszczeniu w odpowiednim rozpuszczalniku Refludan zostanie podany dożylnie we

wstrzyknięciu, a następnie w infuzji.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Refludan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

- Krwawienia

Zgłaszane zdarzenia związane z krwawieniami: niedokrwistość lub spadek stężenia hemoglobiny bez

wyraźnego źródła krwawienia, posiniaczenie, krwawienia z miejsc nakłucia, krwawienie z nosa,

obecność krwi w moczu, krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienie z pochwy, krwawienie z

odbytnicy, krwotok płucny, krwawienie w przestrzeni klatki piersiowej oraz wokół serca po zabiegu

chirurgicznym, krwawienie do mózgu.

Silne krwawienie, a w szczególności krwawienie wewnątrzczaszkowe, może doprowadzić do zgonu.

Podczas intensywnej obserwacji po wprowadzeniu leku na rynek u pacjentów z małopłytkowością

typu II wywoływaną heparyną krwawienie kończące się zgonem odnotowano u 1% pacjentów, a

krwawienie wewnątrzczaszkowe u 0,2% pacjentów. Silne krwawienie może prowadzić do

zmniejszenia objętości krążącej krwi, niskiego ciśnienia tętniczego krwi, wstrząsu i klinicznych

następstw tych objawów.

Rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

- Alergiczne reakcje skórne (w tym wysypka), swędzenie, uderzenia gorąca, gorączka, dreszcze.

- Reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne, w tym pokrzywka, trudności w oddychaniu (np.

związane ze skurczami), kaszel, ostry dźwięk podczas oddychania, gromadzenie się wody w

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

organizmie i w wewnętrznej ściance naczynia (w tym: obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk gardła).

W ciężkich przypadkach objawy te mogą prowadzić do wstrząsu i zgonu.

- Reakcje w miejscu wstrzyknięcia, w tym ból.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

nie wymienione w ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK REFLUDAN

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Refludan po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i

fiolce.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25

C. Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym.

Nie stosować preparatu Refludan, jeśli rozpuszczony roztwór jest mętny lub zawiera cząstki stałe.

Rozpuszczony roztwór preparatu Refludan należy użyć bezzwłocznie.

Niezużyty roztwór należy w odpowiedni sposób usunąć.

6.

INNE INFORMACJE

Co zawiera Refludan

Substancją czynną leku jest lepirudyna, produkt rekombinacji DNA uzyskiwany z komórek drożdży.

Inne składniki leku to mannitol (E421) i wodorotlenek sodu do regulacji pH.

Jak wygląda Refludan i co zawiera opakowanie

Refludan to biały proszek do przygotowania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji dostarczany w fiolce

zawierającej 20 mg lepirudyny. Refludan jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 lub 10

fiolek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny:

Celgene Europe Ltd., 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1DB, Wielka Brytania

Wytwórca:

CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Straße 76, 35041 Marburg, Niemcy.

Data zatwierdzenia ulotki:

Szczegółowa informacja o tym produkcie jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji ds.

Produktów Leczniczych (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego lub pracowników

służby zdrowia:

Instrukcja przygotowania leku do stosowania:

Zalecenia ogólne

Rozpuszczenie i dalsze rozcieńczanie roztworu należy przeprowadzić w warunkach sterylnych.

Do rozpuszczenia należy użyć wody do wstrzyknięć lub roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%).

Do dalszego rozcieńczania odpowiedni jest roztwór chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) lub 5%

glukozy.

W celu szybkiego, całkowitego rozpuszczenia preparatu należy wstrzyknąć 1 ml

rozcieńczalnika do fiolki podciśnieniowej i delikatnie wstrząsnąć. Po rozpuszczeniu uzyskuje

się przezroczysty, bezbarwny roztwór zwykle w czasie krótszym niż 3 minuty.

Nie stosować roztworów, które są mętne lub zawierają nierozpuszczone cząstki stałe.

Sporządzony roztwór należy podać bezzwłocznie.

Przed podaniem preparat należy podgrzać do temperatury pokojowej.

Niezużyty roztwór należy w odpowiedni sposób usunąć.

Do wstrzyknięcia należy stosować wyłącznie strzykawki wykonane z polipropylenu.

Przygotowanie roztworu preparatu Refludan o stężeniu 5 mg/ml

Do bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego (bolus) konieczny jest roztwór o stężeniu 5 mg/ml:

Rozpuścić zawartość jednej fiolki (50 mg lepirudyny) w 1 ml wody do wstrzyknięć lub

roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%).

Ostateczne stężenie 5 mg/ml uzyskuje się poprzez przeniesienie roztworu do sterylnej

strzykawki jednorazowego użytku (o pojemności co najmniej 10 ml) i dalsze rozcieńczenie do

całkowitej objętości 10 ml roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) lub 5% glukozy.

Uzyskany końcowy roztwór należy podawać w dawce odpowiedniej do masy ciała pacjenta.

Przygotowanie roztworu preparatu Refludan o stężeniu 2 mg/ml

Do ciągłej infuzji dożylnej konieczny jest roztwór o stężeniu 2 mg/ml:

Rozpuścić dwie fiolki (każda zawiera po 50 mg lepirudyny). Zawartość jednej fiolki rozpuścić

w 1 ml wody do wstrzyknięć lub roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%).

Ostateczne stężenie 2 mg/ml uzyskuje się poprzez przeniesienie obu roztworów do jednej

sterylnej strzykawki perfuzyjnej jednorazowego użytku (o pojemności 50 ml) i dalsze

rozcieńczenie do całkowitej objętości 50 ml roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) lub 5%

glukozy.

Szybkość infuzji automatycznego perfuzora należy ustawić odpowiednio do masy ciała

pacjenta.

Po rozpoczęciu infuzji strzykawkę perfuzyjną należy wymieniać co najmniej raz na 12 godzin.

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu