Ranic

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Ranic 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań i infuzji
 • Dawkowanie:
 • 10 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań i infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Ranic 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań i infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 amp. 5 ml, 5909990847419, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08474
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

RANIC, 10 mg/ml (50 mg/5 ml), roztwór do wstrzykiwań i infuzji

Ranitidinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest RANIC i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku RANIC

Jak stosować RANIC

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać RANIC

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest RANIC i w jakim celu się go stosuje

Roztwór do wstrzykiwań i infuzji RANIC zawiera substancję czynną ranitydynę - lek zmniejszający

wydzielanie kwasu solnego przez komórki okładzinowe żołądka oraz w mniejszym stopniu pepsyny

i soku żołądkowego.

Lek stosuje się w celu:

leczenia wspomagającego i zapobiegania nawrotom krwawień z wrzodu żołądka i dwunastnicy;

zapobiegania krwawieniu z owrzodzenia stresowego błony śluzowej górnego odcinka przewodu

pokarmowego;

zapobiegania zachłyśnięciu kwaśną treścią żołądkową (tzw. zespół Mendelsona) przed

znieczuleniem ogólnym u chorych, u których istnieje takie ryzyko.

U dzieci w wieku od 6 miesięcy do 18 lat lek stosuje się w celu:

krótkotrwałego leczenia choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy;

leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego (w tym refluksowego zapalenia przełyku) oraz

łagodzenia objawów żołądkowo-przełykowej choroby refluksowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku RANIC

Kiedy nie stosować leku RANIC

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ranitydynę lub na sodu wodorotlenek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku RANIC należy omówić to z lekarzem. Należy go poinformować,

jeśli u pacjenta stwierdzono:

zaburzenia czynności nerek

zaburzenia czynności wątroby

choroby dróg oddechowych

cukrzycę

porfirię

zmniejszoną odporność.

U pacjentów w podeszłym wieku może występować większe ryzyko pozaszpitalnego zapalenia płuc.

Podczas stosowania leku RANIC należy unikać picia alkoholu, gdyż ranitydyna nasila jego działanie.

RANIC a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Niektóre leki i ranitydyna mogą wzajemnie

wpływać na swoje działanie. Dotyczy to zwłaszcza:

leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego (tj. ketokonazol - lek

stosowany w leczeniu grzybic),

teofiliny (leku stosowanego m.in. w leczeniu astmy oskrzelowej),

prokainamidu (leku stosowanego w leczeniu zaburzeń rytmu serca),

glipizydu (leku przeciwcukrzycowego),

midazolamu i triazolamu (leków stosowanych w leczeniu zaburzeń snu),

leków przeciwzakrzepowych (takich jak warfaryna),

atazanawiru, delawirydyny (leków przeciwwirusowych),

gefitynibu (leku stosowanego w leczeniu raka płuc).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

RANIC można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku, gdy lekarz uzna to

za konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ranitydyna może w rzadkich przypadkach spowodować zaburzenia widzenia, bóle głowy, zawroty

głowy, uczucie zmęczenia, a także splątanie, niepokój i omamy (głównie u ciężko chorych pacjentów

w podeszłym wieku). Dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub

obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować RANIC

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Stosowanie u dorosłych i młodzieży (w wieku co najmniej 12 lat)

Zwykle podaje się dożylnie 50 mg ranitydyny (1 ampułka) 3 lub 4 razy na dobę, co odpowiada dawce

od 150 do 200 mg ranitydyny na dobę.

W zapobieganiu krwawieniom z górnego odcinka przewodu pokarmowego z owrzodzenia stresowego

u szczególnie ciężko chorych pacjentów zaleca się początkowo podanie ranitydyny w dawce 50 mg

w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, a następnie w ciągłej infuzji dożylnej w dawce od 0,125 mg

do 0,250 mg/kg mc. na godzinę.

W zapobieganiu zachłyśnięciu kwaśną treścią żołądkową podaje się jednorazowo dożylnie 50 mg

ranitydyny (1 ampułka) na około 60 minut przed znieczuleniem ogólnym.

Dawkowanie u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 11 lat

Lek można podawać w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (trwającym ponad 2 minuty),

do maksymalnej dawki 50 mg co 6 do 8 godzin.

Krótkotrwałe leczenie choroby wrzodowej i refluksu żołądkowo-przełykowego

Dożylne podawanie produktu leczniczego dzieciom z chorob

ą wrzodową jest wskazane tylko wtedy,

gdy leczenie doustne nie jest możliwe.

W krótkotrwałym leczeniu choroby wrzodowej i refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci RANIC

można podawać w dawkach, które były skuteczne w leczeniu tych chorób u dorosłych i które

skutecznie hamują wydzielanie kwasu solnego u krytycznie chorych dzieci.

Zapobieganie owrzodzeniu stresowemu u ciężko chorych pacjentów

Zalecana dawka wynosi 1 mg/kg mc. (maksymalnie 50 mg) co 6 do 8 godzin.

Można też zastosować leczenie ciągłe i podawać 125-250 µg/kg mc./godzinę w ciągłej infuzji.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku zaburzeń czynności nerek lekarz ustala dawkę dobową leku w zależności od klirensu

kreatyniny. Pacjenci z klirensem kreatyniny mniejszym niż 50 ml/min otrzymują zazwyczaj

pojedynczą dawkę 25 mg lub dawki dobowe od 75 mg do 100 mg.

Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania zamieszczono na końcu ulotki, w części

przeznaczonej dla personelu medycznego.

Sposób podania leku

RANIC można podawać:

we wstrzyknięciu dożylnym

w krótkotrwałej infuzji dożylnej

w długotrwałej infuzji dożylnej.

Podanie większej niż zalecana dawki leku RANIC

W razie podania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku przedawkowania ranitydyny lekarz zastosuje leczenie objawowe i podtrzymujące.

W przypadku pominięcia dawki leku RANIC

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

ból brzucha, zaparcie, nudności (najczęściej ustępujące w trakcie leczenia).

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

wysypka skórna, przemijające zmiany wyników testów czynnościowych wątroby, zwiększenie

stężenia kreatyniny w surowicy (zazwyczaj niewielkie, ustępujące w trakcie leczenia), reakcje

nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy [obrzęk spowodowany reakcją alergiczną,

obejmujący głównie twarz, jamę ustną, gardło, krtań, niekiedy zagrażający życiu], gorączka, skurcz

oskrzeli, niedociśnienie tętnicze, ból w klatce piersiowej).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

bóle głowy (czasami silne), zawroty głowy, przemijające ruchy mimowolne, splątanie, depresja

i omamy (głównie u pacjentów ciężko chorych, osób w podeszłym wieku i pacjentów z chorobą

nerek), przemijające zaburzenia widzenia, rumień wielopostaciowy, łysienie, bóle stawów, bóle

mięśniowe, zapalenie wątroby (komórkowe, kanalikowe lub mieszane) z żółtaczką lub bez żółtaczki,

zazwyczaj przemijające, ostre zapalenie trzustki, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek, zwolniona

czynność serca, zaburzenia przewodzenia pomiędzy przedsionkami i komorami serca i przyspieszona

czynność serca, ustanie czynności elektrycznej serca, zapalenie naczyń, zmniejszenie liczby krwinek

białych, zmniejszenie liczby płytek krwi, całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów

(agranulocytoza), zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi

(pancytopenia), częściowe lub całkowite zahamowanie czynności szpiku kostnego, wstrząs

anafilaktyczny (ostra, zagrażająca życiu, uogólniona reakcja alergiczna, w której mogą wystąpić

obrzęki, w tym obrzęk krtani, pokrzywka, zaburzenia krążenia krwi), powiekszenie piersi u mężczyzn

(ginekomastia), mlekotok, osłabiony popęd płciowy, przemijająca impotencja, biegunka.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstości nie można określić na podstawie

dostępnych danych):

duszność

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać RANIC

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25

C. Chronić przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera RANIC

Substancją czynną leku jest chlorowodorek ranitydyny. 1 ampułka (5 ml) zawiera 56 mg

chlorowodorku ranitydyny, co odpowiada 50 mg ranitydyny.

Pozostałe składniki leku to sodu wodorotlenek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda RANIC i co zawiera opakowanie

Roztwór do wstrzykiwań i infuzji RANIC pakowany jest w ampułki ze szkła neutralnego, barwy

brązowej typu I, w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 5 ampułek po 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben, Niemcy

EVER Pharma Jena GmbH

Otto-Schott-Strasse 15

07745 Jena, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Logo Sandoz

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

wrzesień 2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego.

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzieży (w wieku co najmniej 12 lat)

Zwykle podaje się dożylnie 50 mg ranitydyny (1 ampułka) w powolnym wstrzyknięciu dożylnym,

trwającym ponad 2 minuty.

Dawkę tę można powtarzać 3 lub 4 razy na dobę (co 6 lub 8 godzin), podając lek w powolnym

wstrzyknięciu dożylnym lub w infuzji dożylnej.

Sposób przygotowania roztworu i sposób podania, patrz niżej „Sposób przygotowania i podawania”.

W zapobieganiu krwawieniom z górnego odcinka przewodu pokarmowego z owrzodzenia stresowego

u szczególnie ciężko chorych pacjentów zaleca się początkowo podanie ranitydyny w dawce 50 mg

w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, a następnie w ciągłej infuzji dożylnej w dawce od 0,125 mg

do 0,250 mg/kg mc. na godzinę.

W zapobieganiu zachłyśnięciu kwaśną treścią żołądkową (zespół Mendelsona) podaje się jednorazowo

w powolnym wstrzykni

ęciu dożylnym 50 mg ranitydyny (1 ampułka) na 45 do 60 minut przed

znieczuleniem ogólnym.

Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 11 lat

Lek można podawać w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (przez ponad 2 minuty), do maksymalnej

dawki 50 mg co 6 do 8 godzin.

Krótkotrwałe leczenie choroby wrzodowej i refluksu żołądkowo-przełykowego

Dożylne podawanie produktu leczniczego dzieciom z chorobą wrzodową jest wskazane tylko wtedy,

gdy leczenie doustne nie jest możliwe.

W krótkotrwałym leczeniu choroby wrzodowej i refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci RANIC

można podawać w dawkach, które były skuteczne w leczeniu tych chorób u dorosłych i które

skutecznie hamują wydzielanie kwasu solnego u krytycznie chorych dzieci. Dawkę początkową

(2,0 lub 2,5 mg/kg mc., maksymalnie 50 mg) można podawać w powolnej, trwającej ponad 10 minut

infuzji dożylnej (przez pompę strzykawkową), po której przez 5 minut podaje się 3 ml soli

fizjologicznej, albo po rozcieńczeniu solą fizjologiczną do 20 ml.

Wartość pH >4,0 treści żołądkowej można utrzymywać podając ranitydynę w infuzji w dawce 1,5

mg/kg mc. co 6 do 8 godzin. Lek można też podawać w sposób ciągły: najpierw w dawce nasycającej

0,45 mg/kg mc., a następnie w ciągłej infuzji z szybkością 0,15 mg/kg mc. na godzinę.

Zapobieganie owrzodzeniu stresowemu u ciężko chorych pacjentów

Zalecana dawka wynosi 1 mg/kg mc. (maksymalnie 50 mg) co 6 do 8 godzin.

Można też zastosować leczenie ciągłe i podawać 125-250 µg/kg mc./godzinę w ciągłej infuzji.

Sposób przygotowania i podawania:

RANIC należy rozcieńczyć przed podaniem dożylnym jednym z następujących roztworów:

0,9% roztworem chlorku sodu

5%, 10% lub 40% roztworem glukozy

roztworem Ringera

Wstrzyknięcie do

żylne: zawartość 1 ampułki (5 ml) należy rozcieńczyć do 20 ml 5% roztworem

glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu i wstrzykiwać powoli przez co najmniej 2 minuty.

Wstrzyknięcie można powtórzyć po upływie 6 do 8 godzin.

Krótka infuzja dożylna

: zawartość 1 ampułki (5 ml) należy rozcieńczyć odpowiednią ilością

rozcieńczalnika (zależnie od pojemności strzykawki lub typu pompy infuzyjnej) i podawać przez

2 godziny z szybkością 25 mg na godzinę.

Infuzję można powtórzyć po upływie 6 do 8 godzin.

Długotrwała infuzja dożylna:

początkowo przez 3 minuty należy podawać dożylnie zawartość

1 ampułki rozcieńczonej do 20 ml roztworem podanym jak wyżej, a następnie podawać lek

z szybkością od 0,125 do 0,250 mg/kg mc. na godzinę.

Leku RANIC

nie należy mieszać z płynami infuzyjnymi zawierającymi fruktozę lub z płynami

zawierającymi inne leki.

Roztwór po rozcieńczeniu można przechowywać w temperaturze pokojowej nie dłużej niż

24 godziny, chroniąc od światła.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę dobową leku należy modyfikować w zależności

od klirensu kreatyniny:

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek.

Klirens kreatyniny

(ml/min)

Stężenie kreatyniny

w osoczu

(mg/100 ml)

Dawka jednorazowa

Dawka dobowa

<50

>2,6

25 mg/2,5 ml

(½ ampułki)

75 mg/7,5 ml - 100 mg/10 ml

(1½ - 2 ampułki)

>50

<2,6

50 mg/5 ml

(1 ampułka)

150 mg/15 ml - 200 mg/20 ml

(3 do 4 ampułek)

Stosowanie u pacjentów dializowanych

Hemodializa powoduje zmniejszenie stężenia ranitydyny we krwi, dlatego pacjenci dializowani

powinni otrzymywać wymienione wyżej dawki preparatu po zakończeniu dializy.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie ranitydyną może maskować objawy choroby nowotworowej żołądka, dlatego

u pacjentów z wrzodem żołądka należy wykluczyć możliwość choroby nowotworowej przed

podjęciem leczenia ranitydyną.

Ranitydyna wydalana jest z organizmu przez nerki, dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności

nerek jej stężenie w osoczu jest zwiększone. Dawkę dobową leku należy modyfikować w sposób

opisany wyżej „Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek”.

W zapobieganiu owrzodzeniu stresowemu ranitydynę stosuje się dożylnie u pacjentów, u których

uszkodzenie błony śluzowej może spowodować ciężkie powikłania i wyłącznie po rozważeniu

stosunku korzyści do ryzyka.

Szybkie podanie ranitydyny może w rzadkich przypadkach spowodować bradykardię, zwłaszcza

u pacjentów z predyspozycjami do zaburzeń rytmu serca. Należy ściśle przestrzegać zaleconej

szybkości podawania leku.

Istnieją doniesienia o zwiększeniu aktywności enzymów wątrobowych w przypadku dożylnego

podawania większych dawek antagonisty receptorów H

niż zalecane przez okres dłuższy niż 5 dni.

U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą lub zmniejszoną

odpornością może występować większe ryzyko rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc. Obszerne

badanie epidemiologiczne wykazało, że ryzyko rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc

u pacjentów otrzymujących aktualnie samą ranitydynę było większe (względne zwiększenie ryzyka

1,82 [95% CI 1,26-2,64]) niż u pacjentów, którzy zakończyli leczenie.

Rzadkie doniesienia kliniczne wskazują, że ranitydyna może powodować wystąpienie ostrych

napadów porfirii. Dlatego należy unikać podawania ranitydyny pacjentom z ostrą porfirią

w wywiadzie.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ranitydyna może wpływać na wchłanianie, metabolizm lub wydalanie nerkowe innych leków. Na

skutek zmiany ich właściwości farmakokinetycznych może być konieczna modyfikacja dawki lub

przerwanie leczenia.

W powstaniu interakcji mogą brać udział różne mechanizmy:

Hamowanie aktywności związanych z układem cytochromu P450 oksygenaz o mieszanej funkcji:

Ranitydyna w zwykłych dawkach leczniczych nie nasila działania leków unieczynnianych przez

ten układ enzymów, takich jak diazepam, lidokaina, fenytoina, propranolol i teofilina.

Istnieją doniesienia o zmianie wartości czasu protrombinowego podczas stosowania leków

przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (np. warfaryny). Ze względu na wąski indeks

terapeutyczny zaleca się uważne monitorowanie wydłużenia lub skrócenia czasu protrombinowego

podczas skojarzonego leczenia z ranitydyną.

Konkurencja o nerkowe wydzielanie kanalikowe:

Ranitydyna wydalana jest częściowo przez układ kationowy, dlatego może wp

ływać na klirens

innych leków usuwanych tą drogą. Ranitydyna w dużych dawkach (np. takich, jakie stosuje się

w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona) może zmniejszać wydzielanie prokainamidu

i N-acetyloprokainamidu, co powoduje zwiększenie stężenia tych leków w osoczu.

Zmiana pH w żołądku:

Ranitydyna może wpływać na biodostępność niektórych leków. Możliwe jest albo zwiększenie ich

wchłaniania (np. triazolamu, midazolamu, glipizydu), albo zmniejszenie wchłaniania

(np. ketokonazolu, atazanawiru, delawirydyny, gefitnibu).

4-7-2018

Minister na naradzie Ambasadorów RP

Minister na naradzie Ambasadorów RP

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył dziś w naradzie Ambasadorów RP – dorocznym spotkaniu szefów placówek, które organizowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Poland - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

28-6-2018

Skup rzepaku i innych roślin rolniczych w niedziele i święta

Skup rzepaku i innych roślin rolniczych w niedziele i święta

W związku z przepisami ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni ( Dz.U. z 2018 r. poz.305, z późn. zm.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównym Inspektorem Pracy informują, że ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta nie dotyczą skupu nasion rzepaku i innych nasion roślin rolniczych.

Poland - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26-6-2018

Ograniczenie możliwości stosowania neonikotynoidów

Ograniczenie możliwości stosowania neonikotynoidów

W związku z licznymi apelami kierowanymi do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie poparcia pełnego zakazu stosowania 3 substancji czynnych z grupy neonikotynoidów oraz Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających, przedstawiamy następujące wyjaśnienia.

Poland - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.