Radirex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Radirex 11,3-13,9 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na reinę tabletki
 • Dawkowanie:
 • 11,3-13,9 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na reinę
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Radirex 11,3-13,9 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na reinę tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990079810, OTC; 20 tabl., 5909990850273, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00798
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Radirex

tabletki

11,30 – 13,90 mg pochodnych hydroksyantracenowych w przeliczeniu na reinę/tabl.

Rhei radix pulveratum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 7 - 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Radirex i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Radirex

Jak stosować lek Radirex

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Radirex

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Radirex i w jakim celu się go stosuje

Tabletki Radirex są produktem leczniczym roślinnym stosowanym tradycyjnie, którego

skuteczność opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania

Radirex

stosuje się tradycyjnie jako środek przeczyszczający w zaparciach.

Jeśli po upływie 7 – 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić

się do lekarza

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Radirex

Kiedy nie stosować leku Radirex:

Jeśli u pacjenta występuje: niedrożność jelit, atonia jelit, ostre i przewlekłe choroby zapalne

jelit (m.in. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), zapalenie

wyrostka robaczkowego, guzki krwawnicze, zapalenie kłębuszków nerkowych, kamica

szczawianowa, biegunka, odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe oraz bóle brzucha o

niejasnej etiologii.

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku wymienionych w punkcie 6.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podobnie, jak w przypadku wszystkich innych środków przeczyszczających, także leku

Radirex nie należy podawać jeśli występują jakiekolwiek niezdiagnozowane objawy ostrego

lub uporczywego bólu brzucha.

Jeśli konieczne jest codzienne przyjmowanie środków przeczyszczających, wówczas należy

zwrócić się do specjalisty o zbadanie przyczyn zaparcia. Należy unikać długotrwałego

przyjmowania środków przeczyszczających.

Przy kuracji tymi lekami trwającej ponad 2 tygodnie konieczny jest nadzór lekarski.

Przewlekłe stosowanie może spowodować odkładanie się pigmentów w błonie śluzowej jelit

(pseudomelanosis coli), jednakże jest to zjawisko nieszkodliwe i ustępuje po zaprzestaniu

przyjmowania leku.

Nadużywanie leku Radirex prowadzące do strat płynów i elektrolitów, może spowodować

uzależnienie związane z koniecznością przyjmowania zwiększonych dawek leku w celu

uzyskania efektu przeczyszczającego.

Nadużywanie spowodować może zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (głównie

obniżenie poziomu potasu), zaburzenia funkcjonowania okrężnicy ( zanik prawidłowego

napięcia mięśni gładkich ).

Obniżenie poziomu potasu może prowadzić do zaburzeń pracy serca i zaburzeń nerwowo-

mięśniowych, szczególnie w przypadku jednoczesnego przyjmowania glikozydów

nasercowych, diuretyków lub kortykosteroidów.

Przyjmowanie przez dłuższy okres środków przeczyszczających zawierających antranoidy

może spowodować nasilenie zaparć.

Przewlekłe stosowanie może prowadzić do wystąpienia białkomoczu i krwiomoczu.

Stosowanie stymulujących środków przeczyszczających przy przewlekłych zaparciach nie

może zastąpić konieczności zmiany diety

Należy unikać stosowania leku podczas miesiączki.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Lek Radirex a inne leki

Działanie glikozydów nasercowych może ulec nasileniu w przypadku obniżenia poziomu

potasu, spowodowanego nadużywaniem preparatów rzewienia .Obniżenie poziomu potasu

może wpływać na działanie równocześnie stosowanych leków antyarytmicznych i

glikozydów nasercowych. Stosowane równocześnie środki moczopędne, sterydy kory

nadnerczy czy korzeń lukrecji mogą zwiększyć utratę potasu.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Radirex nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania

maszyn.

3.

Jak stosować lek Radirex

Lek stosować doustnie. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 2 tabletki jednorazowo, najlepiej

przed snem. W razie potrzeby dawkowanie można zwiększyć do 3 tabletek na dobę.

Działanie przeczyszczające następuje po 6-8 godzinach.

Najodpowiedniejszą dawką indywidualną jest najmniejsza dawka potrzebna do uzyskania

miękkiego stolca.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Radirex

Przedawkowanie leku może spowodować gwałtowną biegunkę, prowadzącą do zaburzeń

gospodarki wodno-elektrolitowej, z typowymi następstwami jak m.in. zaburzenia rytmu serca,

osłabienie mięśniowe. Przy przedawkowaniu należy doprowadzić do zbilansowania płynów i

elektrolitów w ustroju.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg

MedDRA oraz częstością występowania: częstość nieznana ( nie może być określona na

podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania produktu leczniczego Radirex mogą wystąpić:

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości – częstość nieznana.

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, stany skurczowe jelit, płynny stolec ( szczególnie u pacjentów z nadwrażliwym

jelitem grubym) – częstość nieznana.

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do zaburzenia równowagi wodno-

elektrolitowej, białkomoczu i krwiomoczu.

Długotrwałe stosowanie leku może powodować pigmentację śluzówki jelita

(pseudomelanosis coli), która zwykle przemija po zakończeniu stosowania leku.

Podczas leczenia może wystąpić żółte lub czerwono-brązowe (zależnie od odczynu pH)

zabarwienie moczu spowodowane obecnością w nim metabolitów substancji czynnych, co nie

jest istotne klinicznie.

Jeśli wystąpią inne, nieopisane powyżej działania niepożądane należy skonsultować się z

lekarzem lub farmaceutą.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych (Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel. +48

22 492-13-01, fax +48 22 492-13-09) e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Radirex

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku

po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji, ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Radirex

1 tabletka zawiera:

substancję czynną: Rhei radix pulveratum ( sproszkowany korzeń rzewienia) - 513,5 mg

substancje pomocnicze: krospowidon, talk

Jak wyglada lek Radirex i co zawiera opakowanie

Radirex to tabletki okrągłe, dwuwypukłe, barwy brązowej.

Opakowanie jednostkowe to pudełko tekturowe zwierające 1 lub 2 blistry z folii Al./PVC po

10 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50 – 951 Wrocław

ul. Św. Mikołaja 65/68,

Tel: +48 71 33 57 225

Faks: +48 71 37 24 740

e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego tel. +48 71 321 86 04 w. 123

Data ostatniej aktualizacji ulotki: