Quinax

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Quinax 0,15 mg/ml krople do oczu, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 0,15 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do oczu, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Quinax 0,15 mg/ml krople do oczu, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 15 ml, 5909990349616, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03496
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

QUINAX, 0,15 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Azapentaceni natrii polysulfonas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Quinax i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Quinax

Jak stosować lek Quinax

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Quinax

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Quinax i w jakim celu się go stosuje

Quinax jest lekiem przeznaczonym do leczenia zaćmy. Działa on poprzez spowolnienie lub

zapobieganie procesowi mętnienia soczewek.

Zaćma jest zmętnieniem soczewki oka. Soczewka jest częścią oka odpowiedzialną za skupianie

światła i powstawanie przejrzystego, ostrego obrazu. Zaćma powoduje postępującą, bezbolesną utratę

widzenia.

2.

Informacje ważne przez zastosowaniem leku Quinax

Kiedy nie stosować leku Quinax

-

jeśli pacjent ma uczulenie na azapentacen lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Quinax należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy zakraplać wyłącznie do oka (oczu).

-

Jeśli stosuje się soczewki kontaktowe, należy je zdjąć przed zakropleniem leku i odczekać

15 minut przed ich ponownym założeniem.

Lek Quinax a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co

najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na

końcu.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania leku Quinax u dzieci.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Brak danych dotyczących stosowania leku Quinax u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub)

wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak specjalnych zaleceń w przypadku stosowania leku Quinax u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przez pewien czas po zakropleniu leku Quinax widzenie może być niewyraźne. Nie należy prowadzić

pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu powrotu ostrości widzenia.

Lek Quinax zawiera parahydroksybenzoesany i tiomersal

Środki konserwujące (parahydroksybenzoesany i tiomersal) zawarte w leku Quinax mogą wywoływać

reakcje nadwrażliwości (możliwe jest wystąpienie opóźnionych reakcji uczuleniowych na

parahydroksybenzoesany).

3.

Jak stosować lek Quinax

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie to dwie krople do chorego oka lub oczu, 3 do 5 razy na dobę.

Lekarz określi czas trwania leczenia.

Lek Quinax należy stosować wyłącznie do oczu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

1 2 3 4

Sposób podawania

Przygotować butelkę z lekiem Quinax i lusterko.

Umyć ręce.

Odkręcić zakrętkę.

Wziąć butelkę w rękę i skierować ją do góry dnem, trzymając kciukiem i palcem

środkowym (Ryc. 1).

Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi, tak by między

gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”; do niej powinna trafić kropla (Ryc. 2).

Przybliżyć końcówkę butelki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lusterkiem.

7.

Nie dotykać zakraplaczem oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni. To może

doprowadzić do zakażenia kropli.

Aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli leku Quinax lekko nacisnąć dno butelki

(Ryc. 3).

Po zakropleniu leku Quinax ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa. Pomoże to

zapobiec przedostawaniu się leku do całego organizmu (Ryc. 4).

W przypadku stosowania kropli do obu oczu należy powtórzyć postępowanie opisane

powyżej w celu zakroplenia do drugiego oka.

Bezpośrednio po użyciu leku zakręcić butelkę.

W tym samym czasie używać tylko jednej butelki.

Jeżeli kropla nie trafi do oka należy ponowić próbę zakroplenia leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Quinax

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki, lek należy wypłukać z oka letnią wodą.

Nie stosować kolejnej kropli aż do czasu przyjęcia kolejnej dawki o zwyczajowej porze.

Pominięcie zastosowania leku Quinax

W przypadku pominięcia zastosowania leku należy przyjąć następną dawkę zgodnie z planem. Jeśli

jednak zbliża się pora kolejnej dawki, nieprzyjętą dawkę należy pominąć i powrócić do normalnego

schematu podawania leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej

dawki.

Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co

najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na

końcu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W związku ze stosowaniem leku Quinax obserwowano następujące działania niepożądane, których

częstość jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia oka: ból oka, podrażnienie oka, wzmożone łzawienie, zaczerwienienie oka.

Ten lek zawiera, jako środek konserwujący tiomersal oraz parahydroksybenzoesany, które mogą

wywoływać reakcje alergiczne. Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują alergie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, email:

ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej

informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Quinax

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce 2

C – 8

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

Aby zapobiec zakażeniu kropli butelkę należy wyrzucić 28 dni po pierwszym otwarciu. W miejscu

zaznaczonym poniżej należy wpisać datę otwarcia butelki.

Otwarto (data): …………….

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Quinax

Substancją czynną leku jest polisulfonian sodowy azapentacenu. 1 ml roztworu zawiera

0,15 mg polisulfonianu sodowego azapentacenu.

Pozostałe składniki to: kwas borowy (E284), boran sodu (E285), chlorek potasu (E508),

parahydroksybenzoesan metylu (E218), parahydroksybenzoesan propylu (E316), tiomersal,

wodorotlenek sodu i (lub) kwas solny do ustalenia odpowiedniego pH, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Quinax i co zawiera opakowanie

Lek Quinax ma postać przezroczystego czerwono-purpurowego roztworu kropli do oczu.

Opakowanie stanowi pudełko tekturowe z butelką polietylenową i zakraplaczem, zawierającą 15 ml

roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ALCON-COUVREUR

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

ALCON Polska Sp. z o.o.

Marynarska 15

00-674 Warszawa

tel. 22 820 34 50

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2016