Pyrantelum Polpharma

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pyrantelum Polpharma 250 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 250 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pyrantelum Polpharma 250 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 3 tabl., 5909990206414, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02064
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pyrantelum Polpharma, 250 mg, tabletki

Pyrantelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Pyrantelum Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyrantelum Polpharma

Jak stosować lek Pyrantelum Polpharma

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Pyrantelum Polpharma

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Pyrantelum Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Pyrantelum Polpharma jest lekiem przeciwpasożytniczym, działającym na robaki obłe w obrębie

przewodu pokarmowego.

Jest stosowany w:

Glistnicy wywołanej przez

Ascaris lumbricoides

Owsicy wywołanej przez

Enterobius vermicularis

Inwazji tęgoryjcami dwunastnicy

Ancylostoma duodenale i Necator americanus

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyrantelum Polpharma

Kiedy nie stosować leku Pyrantelum Polpharma

jeśli pacjent ma uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

pacjent ma niewydolność wątroby;

pacjent ma niedokrwistość;

pacjent jest niedożywiony.

Pyrantelum Polpharma a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu:

piperazyny

teofiliny.

Pyrantelum Polpharma z jedzeniem i piciem

Lek przyjmuje się w czasie lub po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy zdaniem lekarza jest to

bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych.

3.

Jak stosować lek Pyrantelum Polpharma

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie popijając wodą.

Przed połknięciem tabletkę należy bardzo dokładnie rozgryźć lub

rozkruszyć.

W zakażeniach wywołanych

Ascaris lumbricoides,

Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale

Necator americanus

, w zależności od wieku i masy ciała pacjenta zaleca się następujące dawkowanie:

Wiek pacjenta

tabletki 250 mg

2 do 6 lat

6 do 12 lat

powyżej 12 lat oraz dorośli o masie ciała

nieprzekraczającej 75 kg

dorośli o masie ciała powyżej 75 kg

1000

W glistnicy i owsicy (także w inwazjach mieszanych tymi pasożytami) dawkę przeznaczoną na całą

kurację (10 mg/kg mc.) stosuje się jednorazowo.

W zakażeniu tęgoryjcem dawkę dobową (10 mg/kg mc.) stosuje się przez 3 kolejne dni. W masywnych

inwazjach tęgoryjcem

Necator americanus

zaleca się 20 mg/kg masy ciała przez 2 dni.

Uwaga

W leczeniu owsicy kurację powinna jednocześnie prowadzić cała rodzina.

Konieczne jest szczególne zachowanie zasad higieny.

Po kuracji lekiem Pyrantelum Polpharma lekarz zleci przeprowadzenie kontrolnych badań

parazytologicznych, po 14 dniach po podaniu leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pyrantelum Polpharma

W razie zatrucia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić następujące objawy: zaburzenia widzenia, dezorientacja,

zawroty głowy, omdlenie lub uczucie zawrotu głowy przy wstawaniu z pozycji leżącej lub siedzącej,

pocenie się, nie występujące wcześniej uczucie zmęczenia lub osłabienia, nieregularne tętno; skurcz,

drżenie i osłabienie mięśni; uczucie wyczerpania, trudności w oddychaniu, utrata przytomności.

Pominięcie zastosowania leku Pyrantelum Polpharma

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeśli jest już pora

na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki

podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku działania niepożądane nie występują często i przemijają po przerwaniu leczenia.

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale

częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

Zaburzenia żołądka i jelit:

nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia

Zaburzenia układu nerwowego:

bóle głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

osłabienie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

przejściowe zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów określających czynność wątroby).

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na

podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia żołądka i jelit:

parcie na stolec

Zaburzenia układu nerwowego:

omamy z dezorientacją, parestezje (uczucie drętwienia, mrowienia w kończynach)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

gorączka

Zaburzenia ucha i błędnika:

zaburzenia słuchu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Pyrantelum Polpharma

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza

ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer

serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pyrantelum Polpharma

Substancją czynną leku jest pyrantel. 1 tabletka zawiera 250 mg pyrantelu w postaci embonianu

pyrantelu.

Pozostałe składniki leku to: skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna,

etyloceluloza, magnezu stearynian, aromat pomarańczowy.

Jak wygląda lek Pyrantelum Polpharma i co zawiera opakowanie

Tabletka Pyrantelum Polpharma jest okrągła, obustronnie płaska, z kreską dzielącą; koloru

piaskowożółtego z odcieniem szarozielonkawym z nikłymi cętkami na powierzchni, o smaku i zapachu

pomarańczowym.

Tabletkę można podzielić na połowy.

W opakowaniu znajdują się 3 tabletki.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: