Pyralgin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pyralgin 500 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 500 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pyralgin 500 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 amp. 5 ml, 5909990205622, Rp; 5 amp. 2 ml, 5909990205615, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02056
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pyralgin, 0,5 g/ml, roztwór do wstrzykiwań

Metamizolum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Pyralgin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyralgin

Jak stosować lek Pyralgin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Pyralgin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Pyralgin i w jakim celu się go stosuje

Pyralgin zawiera metamizol, który jest pochodną pirazolonu o działaniu przeciwbólowym,

przeciwgorączkowym oraz spazmolitycznym.

Wskazania do stosowania:

Bóle różnego pochodzenia o dużym nasileniu.

Gorączka, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne.

Lek Pyralgin w postaci roztworu do wstrzykiwań należy stosować tylko w przypadku, kiedy podanie

doustne nie jest wskazane.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyralgin

Kiedy nie stosować leku Pyralgin:

jeśli pacjent ma uczulenie na metamizol, inne pochodne pirazolonu i pirazolidyny (np.

propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje zespół astmy analgetycznej lub znana nietolerancja na leki

przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioworuchowym (obrzękiem w

obrębie języka, twarzy, warg i (lub) gardła), tj. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub

inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki

przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLZP), takie jak: diklofenak,

ibuprofen, indometacyna lub naproksen;

jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po zastosowaniu leków

obniżających odporność organizmu) lub pacjent ma zmiany w obrazie morfologicznym krwi,

takie jak zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych (leukopenia) lub pewnego rodzaju

krwinek białych - granulocytów (agranulocytoza), lub niedokrwistość;

jeśli pacjent ma ostrą niewydolność nerek lub wątroby, ostrą porfirię wątrobową;

jeśli pacjent ma wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba

dziedziczna);

jeśli pacjent stosuje lek z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np. fenylobutazon,

propyfenazon);

u dzieci poniżej 1. roku życia;

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

jeśli pacjent ma zmniejszone ciśnienie krwi i zaburzenia krążenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pyralgin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent ma skurczowe ciśnienie tętnicze mniejsze niż 100 mm Hg lub choroby serca

i zaburzenia krążenia (np. zawał serca, choroba wieńcowa lub urazy wielonarządowe), zwężenie

naczyń domózgowych, zmniejszoną objętość krwi krążącej, a także u pacjentów odwodnionych,

ponieważ lek może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi;

jeśli pacjent ma wysoką gorączkę;

jeśli pacjent ma niewydolność nerek i (lub) wątroby;

jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, w szczególności, jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie

błony śluzowej nosa i zatok;

gdy pacjent ma choroby uczuleniowe, w tym atopowe, przewlekłą pokrzywkę;

jeśli pacjent ma nietolerancję niektórych barwników (np. tartrazyna) lub konserwantów

(np. benzoesany);

u pacjentów z nietolerancją alkoholu objawiającą się kichaniem, łzawieniem oczu i silnym

zaczerwienieniem twarzy w reakcji nawet na niewielkie ilości alkoholu; może to wskazywać na

nierozpoznaną wcześniej astmę analgetyczną.

Ze względu na

zagrożenie życia

lek należy natychmiast odstawić i wezwać pomoc lekarską w razie

wystąpienia objawów reakcji uczuleniowej (anafilaktycznej), np.:

obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować utrudnienie połykania lub

oddychania;

ciężki skurcz oskrzeli,

zmiany skórne i śluzówkowe, jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka;

wstrząs (zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie, omdlenie).

Pacjenci wykazujący reakcję uczuleniową lub inną immunologiczną reakcję na metamizol są także

narażeni na podobną reakcję na inne pirazolony i pirazolidyny oraz inne nieopioidowe leki

przeciwbólowe.

U pacjentów z uczuleniem może dojść do wstrząsu anafilaktycznego. Dlatego podczas stosowania

leku zaleca się zachować szczególną ostrożność u pacjentów z astmą lub atopią (np. atopowe

zapalenie skóry lub błon śluzowych, gorączka sienna, astma alergiczna).

Pacjentom z podwyższonym ryzykiem wystąpienia reakcji podobnych do gwałtownych reakcji

uczuleniowych metamizol wolno podawać tylko po starannym rozważeniu stosunku korzyści do

ryzyka. Jeśli zajdzie taka konieczność należy podawać go w warunkach ścisłej kontroli lekarskiej,

z zapewnieniem możliwości udzielenia pomocy w nagłym przypadku.

Zbyt szybkie podanie metamizolu, szczególnie drogą dożylną, może spowodować wstrząs

anafilaktyczny.

Lek należy natychmiast odstawić i zgłosić się do lekarza w razie wystąpienia objawów:

agranulocytozy, np. podwyższonej temperatury ciała połączonej z dreszczami, bólem gardła,

trudnościami w połykaniu i owrzodzeniami w jamie ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i

odbytnicy.

Stosowanie leku w dużych dawkach lub długotrwale zwiększa ryzyko agranulocytozy, dlatego

lek nie powinien być stosowany dłużej niż 7 dni.

W razie konieczności długotrwałego stosowania leku lekarz bezwzględnie zaleci wykonanie

badań oceniających morfologię krwi, gdyż metamizol może powodować uszkodzenie szpiku

kostnego.

Pacjenci, u których wystąpiła agranulocytoza w odpowiedzi na leczenie metamizolem, są

szczególnie narażeni na wystąpienie podobnej reakcji na stosowanie innych pirazolonów

i pirazolidyny.

małopłytkowości, np.: wybroczyny na skórze i błonach śluzowych, krwiaki, nawracające

krwawienia z dziąseł, nosa, przewodu pokarmowego;

pancytopenii (znaczne zmniejszenie ilości wszystkich komórek krwi: czerwonych i białych

krwinek oraz płytek krwi), np.: ogólne złe samopoczucie, gorączka, objawy zakażenia, krwiaki,

krwawienia, bladość;

ciężkiej choroby alergicznej - zespołu Stevensa-Johnsona: pęcherze i nadżerki na skórze,

w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączką i bóle stawowe lub ciężkiej,

gwałtownie przebiegającej choroby alergicznej - toksycznego martwiczego oddzielania się

naskórka: pękające olbrzymie pęcherze, rozległe nadżerki na skórze, spełzanie dużych płatów

naskórka oraz gorączka. W razie wystąpienia takich objawów nie wolno metamizolu już nigdy

ponownie stosować. Należy dokładnie kontrolować skórę pod kątem wystąpienia ww. objawów,

w szczególności w pierwszych tygodniach leczenia.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 1. roku życia.

Lek Pyralgin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a

także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Pyralgin jest przeciwwskazane:

z lekami z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (fenylobutazon, propyfenazon).

Należy poinformować lekarza o stosowaniu:

leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny;

doustnych leków przeciwcukrzycowych;

fenytoiny (lek przeciwpadaczkowy);

sulfonamidów (leki o działaniu przeciwbakteryjnym);

cyklosporyny (lek obniżający odporność organizmu stosowany m.in. w zapobieganiu

odrzucania przeszczepów);

barbituranów (np. fenobarbital - lek stosowany m.in. w padaczce);

inhibitorów monoaminooksydazy (np. selegilina, moklobemid - leki stosowane m.in.

w depresji);

chlorpromazyny (lek stosowany m.in. w leczeniu schizofrenii);

litu (lek przeciwdepresyjny);

leków obniżających ciśnienie tętnicze (np. kaptopryl);

leków moczopędnych (np. triamteren);

metotreksatu (lek stosowany w leczeniu chorób nowotworowych).

Pyralgin z alkoholem

Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią

i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku w ciąży oraz w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane!

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W zalecanym zakresie dawkowania nie zaobserwowano upośledzenia zdolności koncentracji

i reagowania. Jednak w przypadku stosowania wyższych dawek należy zachować ostrożność

i zrezygnować z obsługi maszyn, prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności obciążonych

ryzykiem.

Lek Pyralgin zawiera sód

1 ml leku Pyralgin zawiera 1,5 mmol (34,5 mg) sodu, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów ze

zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3.

Jak stosować lek Pyralgin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza .

Szczegółowe dawkowanie oraz sposób stosowania i przygotowywania leku do podawania

zamieszczono na końcu ulotki, w punkcie „Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego

personelu medycznego”.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pyralgin

Jeśli pacjent przypuszcza, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku Pyralgin, należy jak najszybciej

powiedzieć o tym lekarzowi.

Podczas przedawkowania mogą wystąpić zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia słuchu,

pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia świadomości, śpiączka, drgawki toniczno-kloniczne czy

zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca (tachykardia). Przedawkowanie metamizolu

może spowodować także bóle brzucha, wymioty, nadżerki błony śluzowej żołądka i dwunastnicy,

krwawienia, perforacje, uszkodzenie komórek wątrobowych, śródmiąższowe zapalenie nerek oraz

alergiczny skurcz oskrzeli. Odnotowano przypadki wystąpienia wysypki, pokrzywki, obrzęku,

złuszczającego zapalenia oraz toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka.

Po przyjęciu bardzo dużych dawek, wydalanie kwasu rubazonowego może powodować czerwone

zabarwienie moczu.

Opisywano także wystąpienie zaburzeń morfologii krwi, jak np. uszkodzenie szpiku ze zmniejszeniem

liczby krwinek białych (leukopenia lub agranulocytoza), płytek krwi (małopłytkowość) lub

niedokrwistością aplastyczną.

Brak odtrutki na metamizol.

W razie przedawkowania należy natychmiast zwrócić się do lekarza. Konieczne może być leczenie

objawowe i podtrzymujące.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ze względu na zagrożenie życia lek należy natychmiast odstawić i wezwać pomoc lekarską

w razie pojawienia się ciężkich reakcji uczuleniowych (anafilaktycznych):

rzadko występujący obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować

utrudnienie połykania lub oddychania;

bardzo rzadko występujący ciężki skurcz oskrzeli

zmiany skórne i śluzówkowe, jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka;

wstrząs anafilaktyczny (zagrażające życiu zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie,

omdlenie) – częstość nieznana.

Należy natychmiast odstawić lek i zgłosić się do lekarza, w razie pojawienia się bardzo rzadko

występujących następujących ciężkich działań niepożądanych:

zespół Stevens-Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki, na błonach śluzowych jamy

ustnej, spojówek, narządów płciowych);

zespół Lyella (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zmiany rumieniowo-pęcherzowe

w obrębie skóry i błon śluzowych prowadzące do spełzania dużych powierzchni naskórka

i obnażenia dużych powierzchni skóry);

pancytopenia (znaczne zmniejszenie ilości wszystkich komórek krwi: czerwonych i białych

krwinek oraz płytek krwi, objawiające się ogólnym złym samopoczuciem, gorączką, objawami

zakażenia, krwiakami, krwawieniami, bladością skóry);

agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity zanik granulocytów we krwi) objawiająca się:

wysoką gorączką, dreszczami;

bólem gardła, trudnościami w połykaniu oraz stanami zapalnymi błony śluzowej jamy

ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy;

podwyższonym OB;

nie zawsze prawidłowymi wartościami hemoglobiny, erytrocytów i płytek krwi, choć

najczęściej są one w normie;

nieznacznie powiększonymi węzłami chłonnymi oraz śledzioną, choć najczęściej są bez

zmian.

Pojedyncze doniesienia wskazują, że ryzyko wystąpienia agranulocytozy może się zwiększyć

w przypadku przyjmowania metamizolu przez okres dłuższy niż jeden tydzień.

Inne działania niepożądane:

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z następujących działań

niepożądanych:

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) występują:

wysypka polekowa (przemijająca wysypka różnego typu: grudkowa, plamista, krostkowa,

rumieniowa);

nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego (szybkie podanie dożylne zwiększa

niebezpieczeństwo wystąpienia niedociśnienia).

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) występują:

zmiany skórne grudkowo-plamkowe;

leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi).

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) występują:

astma analgetyczna (patrz „Kiedy nie stosować leku Pyralgin” w punkcie 2), napady astmy;

małopłytkowość (krwiaki, krwawienia);

nagłe pogorszenie czynności nerek z białkomoczem, skąpomoczem lub bezmoczem włącznie;

ostra niewydolność nerek;

śródmiąższowe zapalenie nerek.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

nudności, wymioty, bóle brzucha, podrażnienie żołądka, biegunka, suchość w ustach;

uszkodzenie wątroby;

bóle i zawroty głowy;

niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, uszkodzenie szpiku, niekiedy

kończące się zgonem. U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lek

wywołuje hemolizę krwinek;

czerwone zabarwienie moczu (po zastosowaniu bardzo wysokich dawek metamizolu);

po podaniu metamizolu w iniekcji może występować ból w miejscu wstrzyknięcia i odczyny

miejscowe, a w bardzo rzadkich przypadkach zapalenie żył.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Pyralgin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „Lot” oznacza numer

serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pyralgin

Substancją czynną leku jest metamizol sodowy.

Każda ampułka po 2 ml zawiera 1 g metamizolu sodowego (w postaci metamizolu sodowego

jednowodnego).

Każda ampułka po 5 ml zawiera 2,5 g

metamizolu sodowego (w postaci metamizolu sodowego

jednowodnego).

Pozostały składnik to woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Pyralgin i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim roztworu do wstrzykiwań Pyralgin są ampułki ze szkła bezbarwnego

o pojemności 2 ml i 5 ml. Tak opakowany produkt umieszcza się po 5 ampułek wraz z ulotką

w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Zwykle stosuje się:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat

o masie ciała powyżej 53 kg)

Jednorazowa dawka wynosi od 0,5 g do 1 g metamizolu (1 ml-2 ml), podawana dożylnie lub

domięśniowo. W razie konieczności można podać dawkę jednorazową wynoszącą 2,5 g (5 ml), jednak

ze względu na możliwość zmniejszenia ciśnienia krwi należy zachować ostrożność.

Jednorazową dawkę można podawać w razie konieczności, co 6-8 godzin.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 5 g (10 ml).

Dzieci

Jedynym wskazaniem u dzieci jest ciężka, zagrażająca życiu gorączka, kiedy inne leki

przeciwgorączkowe są nieskuteczne lub przeciwwskazane. Lek należy stosować tak krótko, jak to jest

tylko możliwe.

Masa ciała

Droga podania

Dawka jednorazowa

9-15 kg

16-23 kg

24-30 kg

31-45 kg

46-53 kg

im.

iv.

im

. lub

iv.

im.

iv.

im.

iv.

im.

iv.

0,2-0,5 ml (100-250 mg)

0,3-0,8 ml (150-400 mg)

0,4-1,0 ml (200-500 mg)

0,5-1,0 ml (250-500 mg)

0,8-1,8 ml (400-900 mg)

Jednorazową dawkę można podawać w razie konieczności, co 6-8 godzin.

Pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci w złym stanie ogólnym i obniżonym klirensem kreatyniny

U pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów w złym stanie ogólnym i obniżonym klirensem

kreatyniny dawkę należy zmniejszyć z uwagi na spowolniony metabolizm leku.

Pacjenci z zaburzeniami wątroby i nerek

Pacjenci z zaburzeniami wątroby powinni unikać dużych dawek podawanych wielokrotnie, gdyż

wydalenie leku i jego metabolitów jest w tych stanach spowolnione. Krótkotrwałe stosowanie nie

wymaga zmniejszenia dawki. Brak danych na temat długotrwałego stosowania metamizolu

u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby i nerek.

Sposób podawania i środki ostrożności

Pozajelitowe podanie produktu powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza.

Przed podaniem dożylnym zaleca się wcześniejsze rozcieńczenie leku w stosunku 1:10 (2 ml leku

w 20 ml, 5 ml leku w 50 ml).

Lek można rozcieńczać:

- roztworem glukozy 5%,

- roztworem chlorku sodu 0,9%

- roztworem Ringera.

Ponieważ stabilność tego rodzaju mieszanin jest ograniczona, należy je podawać niezwłocznie po

przygotowaniu.

Po rozcieńczeniu może nastąpić zmiana i (lub) pogłębienie zabarwienia w kierunku barwy żółtej, bez

zmiany właściwości leku.

Aby zmniejszyć ryzyko wstrząsu anafilaktycznego oraz reakcji hipotensyjnych w czasie podawania

leku drogą dożylną należy zachować następujące środki ostrożności:

przed podaniem roztwór należy ogrzać do temperatury ciała;

wstrzyknięcie dożylne należy wykonywać bardzo powoli (500 mg/1 min.).

Leżąca pozycja pacjenta i stałe kontrolowanie ciśnienia krwi, częstości bicia serca oraz częstości

oddechu, ułatwia wczesne rozpoznanie reakcji anafilaktycznych i anafilaktoidalnych oaz reakcji

hipotensyjnych.

Konieczność podania dawki metamizolu większej niż zalecana powyżej w dawkowaniu należy

wnikliwie rozważyć, ponieważ ryzyko niebezpiecznego spadku ciśnienia tętniczego prawdopodobnie

rośnie wraz ze zwiększaniem dawki.

Metamizolu nie należy łączyć z innymi lekami, z wyjątkiem leku Poltram 50 i Poltram 100.

Mieszanie z tramadolem

Wykazano, że lek Pyralgin, 0,5 g/ml, roztwór do wstrzykiwań można mieszać z lekiem Poltram 50

i Poltram 100, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań.

Najczęściej podaje się mieszaninę tramadolu i metamizolu przygotowaną w stosunku masowym 1:10,

po uprzednim rozcieńczeniu w podanych wyżej roztworach.

Mieszaninę należy przygotować bezpośrednio przed podaniem.

Czas stosowania

Czas stosowania jest uzależniony od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby. W przypadku

długotrwałego leczenia z użyciem leku Pyralgin niezbędne są regularne kontrolne badania krwi, w tym

morfologii krwi z rozmazem