Puder płynny wysuszający

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Puder płynny wysuszający 250 mg/g zawiesina na skórę
 • Dawkowanie:
 • 250 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • zawiesina na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Puder płynny wysuszający 250 mg/g zawiesina na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 100 g, 5909990682379, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06749
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PUDER PŁYNNY WYSUSZAJĄCY, 250 mg/g, zawiesina na skórę

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g produktu leczniczego zawiera 25 g cynku tlenku (Zinci oxidum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina na skórę.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Do stosowania na skórę, jako środek ściągający i wysuszający w stanach zapalnych skóry, na trudno

gojące się rany.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Nakładać 2 do 3 razy na dobę cienką warstwę produktu leczniczego na zmienioną chorobowo

powierzchnię skóry, uprzednio umytą i osuszoną.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Sposób podawania

Podanie na skórę.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w

punkcie 6.1.

Nie stosować w zmianach sączących się i wysiękowych skóry.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych, dotyczących ograniczeń co do stosowania w okresie ciąży lub laktacji.

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Puder płynny wysuszający nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

4.8

Działania niepożądane

Niekiedy mogą wystąpić objawy miejscowego podrażnienia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9

Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków przedawkowania w przypadku stosowania produktu zgodnie ze

wskazaniami oraz zalecanym sposobem podawania.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki o miejscowym działaniu przeciwświądowym, ściągającym i

wysuszającym.

Cynku tlenek działa słabo antyseptycznie, ściągająco i wysuszająco na skórę oraz ma właściwości

adsorbujące. Cynk zawarty w cynku tlenku stymuluje proces gojenia się ran. Dodatek talku wzmaga

działanie wysuszające produktu leczniczego.

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych przedklinicznych.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Talk

Glicerol

Woda oczyszczona

6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3

Okres ważności

18 miesięcy

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze poniżej

25°C.

6.5

Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba polietylenowa z zakrętką z polipropylenu zawierająca 100 g zawiesiny, umieszczona w

tekturowym pudełku.

6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z

lokalnymi przepisami.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel.: +48 (71) 352 95 22

faks: +48 (71) 352 76 36

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/6749

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.07.1996 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 07.09.2011 r.

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO