Puder płynny

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Puder płynny (180 mg + 10 mg)/g zawiesina na skórę
 • Dawkowanie:
 • (180 mg + 10 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • zawiesina na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Puder płynny (180 mg + 10 mg)/g zawiesina na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 100 g, 5909990358113, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03581
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

PUDER PŁYNNY, (180 mg + 10 mg)/g, zawiesina na skórę

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g zawiesiny na skórę zawiera 180 mg cynku tlenku (Zinci oxidum) i 10 mg mentolu

(Mentholum)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina na skórę

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Puder płynny jest wskazany do stosowania miejscowego jako środek uśmierzający świąd

skóry, kojący i wysuszający w dermatozach, półpaścu, ospie wietrznej i po ukąszeniu

owadów.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórze kilka razy na dobę.

Przed użyciem wstrząsnąć.

4.3

Przeciwwskazania

Nie stosować produktu leczniczego:

- w nadwrażliwości na cynku tlenek, mentol lub na którykolwiek ze składników produktu

leczniczego;

- na uszkodzoną skórę.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem leczniczym.

4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wpływu.

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania

maszyn.

4.8

Działania niepożądane

Produkt może powodować objawy nadwrażliwości (np. podrażnienie skóry).

4.9

Przedawkowanie

Nie zachodzi możliwość przedawkowania przy stosowaniu zgodnie ze wskazaniami i

zaleconym sposobem stosowania.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Puder płynny zawiera substancje czynne cynku tlenek i mentol.

Stosowany na skórę łagodzi świąd, działa wysuszająco, osłaniająco, słabo odkażająco i słabo

znieczulająco miejscowo.

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Jeśli jest zachowana ciągłość skóry, produkt leczniczy zastosowany na skórę nie wchłania się

do krwiobiegu.

5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie prowadzono badań przedklinicznych.

Z danych literaturowych wynika, że mentol i tlenek cynku charakteryzują się niską

toksycznością. W żadnym z badań nie odnotowano bezpośredniego działania rakotwórczego

ani mutagennego tlenku cynku i mentolu.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol 86%

Woda oczyszczona

Talk

6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3

Okres ważności

3 lata

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5

Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z polietylenu z dodatkiem białego pigmentu, zamykana zakrętką z kroplomierzem

100 g (1 butelka po 100 g)

6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu

leczniczego do stosowania

Przed użyciem wstrząsnąć.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3581

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19 maja 2000 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 15 kwietnia 2008 r.

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO