Prostin VR

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Prostin VR 500 mcg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 500 mcg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Prostin VR 500 mcg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 amp. 1 ml, 5909990155132, Lz; 5 amp. 0,2 ml, 5909990155118, Lz; 5 amp. 0,5 ml, 5909990155125, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01551
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PROSTIN VR

500 µg/ml, roztwór do wstrzykiwań

(Alprostadilum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zostowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek PROSTIN VR i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku PROSTIN VR

Jak stosować lek PROSTIN VR

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek PROSTIN VR

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

CO TO JEST LEK PROSTIN VR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku PROSTIN VR jest alprostadyl (prostaglandyna E

) należący do grupy

naturalnie występujących kwasów tłuszczowych, która powoduje ponowne otwarcie zamykającego się

przewodu tętniczego.

PROSTIN VR stosowany jest w leczeniu podtrzymującym w celu tymczasowego utrzymania

drożności przewodu tętniczego noworodków z wrodzonymi wadami serca, których przeżycie do czasu

zabiegu kardiochirurgicznego (korekcyjnego lub łagodzącego skutki wady) zależy od utrzymania

drożności przewodu tętniczego. Do takich wrodzonych wad serca należą: atrezja (zarośnięcie)

zastawki pnia płucnego, zwężenie zastawki pnia płucnego, atrezja (zarośnięcie) zastawki trójdzielnej,

tetralogia Fallota (złożona, sinicza, wrodzona wada serca) przerwanie ciągłości łuku aorty, koarktacja

aorty (zwężenie aorty w części jej łuku), atrezja (zarośnięcie) zastawki dwudzielnej, przełożenie

dużych naczyń tętniczych z towarzyszącymi innymi wadami lub bez.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PROSTIN VR

Kiedy nie stosować leku PROSTIN VR:

jeśli pacjent ma uczulenie(nadwrażliwość) na alprostadyl lub którykolwiek z pozostałych

składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek PROSTIN VR:

w przypadku wystąpienia bezdechu należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku PROSTIN VR.

Bezdech może pojawić się u około 10-12% noworodków z wrodzonymi wadami serca leczonych

alprostadylem (PGE1).U noworodków z masą urodzeniową poniżej 2 kg najczęstszym działaniem

niepożądanym jest bezdech, który zazwyczaj występuje podczas pierwszej godziny podawania

wlewu dożylnego. Dlatego też przy stosowaniu leku PROSTIN VR zawsze należy zapewnić

natychmiastowy dostęp do sprzętu przeznaczonego do prowadzenia oddechu wspomaganego;

w przypadku dzieci w stanie krytycznym należy starannie rozważyć ryzyko związane

z długotrwałym podawaniem wlewów leku PROSTIN VR w stosunku do spodziewanych korzyści

płynących z wdrożenia tej terapii;

w przypadku leczenia prostaglandyną E

u noworodków obserwowano zmiany histologiczne

przewodu tętniczego oraz tętnic płucnych, dlatego podczas stosowania leku PROSTIN VR należy

zachować ostrożność;

w przypadku długotrwałego wlewu leku obserwowano przerost warstwy korowej kości długich.

Objaw ten ustępuje po zaprzestaniu leczenia;

w przypadku wystąpienia skłonności do krwotoków u niemowląt (i noworodków) należy

zachować ostrożność, gdyż prostaglandyna E

silnie hamuje agregację płytek krwi;

w przypadku wystąpienia zespołu zaburzeń oddychania (zespół błon szklistych) nie należy

stosować leku PROSTIN VR u noworodków (i niemowląt);

w przypadku znacznego zmniejszenia ciśnienia krwi należy niezwłocznie zmniejszyć prędkość

podawania leku;

w przypadku długotrwałego stosowania leku obserwowano osłabienie ścian przewodu tętniczego

oraz tętnic płucnych, dlatego lek PROSTIN VR należy stosować z ostrożnością;

w przypadku długotrwałego stosowania leku w zależności od całkowitej dawki obserwowano

przerost części odźwiernikowej żołądka, co wtórnie powoduje zahamowanie pasażu żołądkowego

objawiającego się wymiotami po nakarmieniu, dlatego podczas stosowania leku PROSTIN VR

należy zachować ostrożność;

u noworodków (lub niemowląt) z ograniczonym przepływem płucnym skuteczność leku

PROSTIN VR wyznaczana jest poprzez pomiar wzrostu nasycenia krwi tlenem, dlatego należy

zachować ostrożność;

u noworodków (lub niemowląt) z ograniczonym przepływem krwi w krążeniu obwodowym

skuteczność jest określana poprzez monitorowanie zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi

w tętnicach obwodowych i pH krwi.

Stosowanie innych leków

Nie zgłaszano interakcji pomiędzy alprostadylem a innymi lekami stosowanymi standardowo w

leczeniu noworodków z wrodzonymi wadami serca.

Lekami tymi były: antybiotyki (takie jak penicylina, gentamycyna), leki o działaniu wazopresyjnym

(dopamina lub izoprenalina), glikozydy nasercowe oraz leki moczopędne (np. furosemid).

Stosowanie leku PROSTIN VR z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku PROSTIN VR

Lek zawiera małe ilości etanolu bezwodnego (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK PROSTIN VR

Lek PROSTIN VR jest podawany dożylnie lub dotętniczo.

Podawanie alprostadylu w postaci infuzji donaczyniowej rozpoczyna się zwykle od dawki

0,05 do 0,1 µg/kg mc./min. Dobre działanie lecznicze uzyskiwano również po zastosowaniu

mniejszych dawek początkowych, jednak doświadczenie kliniczne w zakresie takich dawek jest

ograniczone. Najczęściej stosowaną dawką jest 0,1 µg/kg mc./min. Po uzyskaniu działania

leczniczego (u dzieci z nieprawidłowym przepływem płucnym jest to wzrost pO

, a u dzieci z

zaburzeniami w obrębie krążenia obwodowego – wzrost ciśnienia tętniczego lub pH krwi) należy

zmniejszyć szybkość podawania infuzji tak, aby było możliwe podawanie najmniejszej skutecznej

dawki umożliwiającej utrzymanie pożądanego działania terapeutycznego. Jeśli dawka 0,1 µg/kg

mc./min jest niewystarczająca, można ją zwiększyć do 0,4 µg/kg mc./min, jednak zwiększanie

szybkości podawania infuzji nie zawsze skutkuje poprawą efektu leczniczego.

Preferowaną drogą podawania leku PROSTIN VR jest infuzja ciągła dożylna do dużego naczynia. Lek

można również podawać w pobliżu ujścia przewodu tętniczego poprzez cewnik umieszczony w

tętnicy pępkowej. W porównaniu do podawania drogą dożylną, podanie leku drogą dotętniczą wiąże

się ze zwiększoną częstością występowania objawów, takich jak zaczerwienienie skóry twarzy,

bezdech i bradykardia (zwolnienie czynności serca).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PROSTIN VR

Do objawów przedawkowania zalicza się: bezdech, bradykardię (zwolnienie czynności serca),

gorączkę, zmniejszenie ciśnienia tętniczego oraz zaczerwienienie skóry. W razie wystąpienia

bezdechu lub bradykardii lekarz przerwie podawanie leku i wdroży właściwe leczenie. Po wznowieniu

infuzji lekarz będzie dokładnie sprawdzał stan noworodka. W przypadku wystąpienia gorączki lub

zmniejszenia ciśnienia tętniczego lekarz zmniejszy szybkość podawania infuzji do czasu ustąpienia

tych objawów. Zaczerwienienie skóry jest zazwyczaj spowodowane niewłaściwym umiejscowieniem

cewnika dotętniczego i z reguły ustępuje po zmianie położenia końcówki cewnika.

Przerwanie stosowania leku PROSTIN VR

O przerwaniu leczenia decyduje lekarz.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane zostały uporządkowane według częstości występowania.

Bardzo często występujące działania niepożądane, które mogą wystąpić u 1 lub więcej na 10

pacjentów:

bezdech

przejściowa gorączka

Często występujące działania niepożądane, które mogą wystąpić u 1 lub więcej na 100 pacjentów, ale

mniej niż u 1 na 10 pacjentów:

drgawki

bradykardia (zwolnienie rytmu serca)

niedociśnienie

tachykardia (przyspieszenie rytmu serca)

biegunka

rozszerzenie naczyń podskórnych (zaczerwienie)

Niezbyt często występujące działania niepożądane, które mogą wystąpić u 1 lub więcej na 1 000

pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów:

niedrożność żołądka

przerost błony śluzowej żołądka

wyrośla kostne

kruchość naczyniowa

Rzadko występujące działania niepożądane, które mogą wystąpić u 1 lub więcej na 10 000 pacjentów,

ale u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów:

hipoglikemia (zmniejszenie stężenia glukozy w osoczu)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: 22 49-21-301

fax: 22 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROSTIN VR

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek należy przechowywać w temperaturze 2

C do 8

Nie stosować leku PROSTIN VR po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu

(EXP).

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi

przepisami. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek PROSTIN VR

Substancją czynną leku jest alprostadyl. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 500

mikrogramów alprostadylu.

Ponadto lek zawiera: etanol bezwodny.

Jak wygląda lek PROSTIN VR i co zawiera opakowanie

Ampułki z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera:

5 ampułek po 0,2 ml roztworu do wstrzykiwań lub

5 ampułek po 0,5 ml roztworu do wstrzykiwań lub

5 ampułek po 1 ml roztworu do wstrzykiwań

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgia

Wytwórca:

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

2870 Puurs

Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 17 B

02-676 Warszawa

tel. 22 335 61 00

Data zatwierdzenia ulotki: 05/2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DLA WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU MEDYCZNEGO

Należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego PROSTIN VR, 500 µg/ml, roztwór

do wstrzykiwań

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ROZTWORU:

Zaleca się przygotowywanie nowego roztworu produktu co 24 godziny i przechowywanie

sporządzonego roztworu w lodówce. Nie należy stosować roztworu, jeśli od chwili jego

sporządzenia upłynęły ponad 24 godziny.

W celu przygotowania roztworu do wstrzykiwań, żądaną ilość produktu PROSTIN VR należy

rozcieńczyć jałowym roztworem glukozy (rozcieńczalnik pierwszego wyboru) lub jałowym

roztworem 0,9% NaCl. W przypadku zetknięcia się nierozcieńczonego produktu PROSTIN VR z

plastikowym pojemnikiem, roztwór staje się mętny. Zmianie może również ulec wygląd pojemnika.

W takim przypadku należy wymienić zarówno roztwór, jak i pojemnik. Wystąpienie opisanego

powyżej zjawiska zależy od stężenia roztworu. Zaleca się, by produkt PROSTIN VR dodawać

bezpośrednio do rozcieńczalnika, oraz by unikać kontaktu produktu z plastikowymi powierzchniami.

Wybór rozcieńczalnika zależy od rodzaju stosowanych pomp infuzyjnych.

W wyniku rozcieńczenia roztworu zawierającego 500 mikrogramów alprostadylu w podanych poniżej

objętościach, uzyskuje się roztwory o następujących stężeniach (w μg/ml):

Całkowita objętość

Liczba mikrogramów alprostadylu

500 µg (ampułka 1 ml)

250 ml

2,0 µg/ml

100 ml

5,0 µg/ml

50 ml

10,0 µg/ml

25 ml

20,0 µg/ml

PRZYKŁAD:

Żądana dawka produktu: 0,1 μg/kg mc./min

Masa ciała noworodka: 2,8 kg mc.

Przygotowany roztwór do wstrzykiwań: 5 µg/ml

Infuzję roztworu do wstrzykiwań o stężeniu 5 µg/ml należy podawać z następującą szybkością:

µg/ml

mc./min

µg/kg

0,02 ml/kg mc./min

Podczas podawania produktu noworodkowi o masie ciała 2,8 kg należy zachować następującą

szybkość infuzji:

0,02 ml/kg mc./min x 2,8 = 0,056 ml/min lub 3,36 ml/h

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-1-2019


Treprostinil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00003013/201805

Treprostinil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00003013/201805

Treprostinil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00003013/201805

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Treprostinil, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0144/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Treprostinil, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0144/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Treprostinil, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0144/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency