Proscar

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Proscar 5 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Proscar 5 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 28 tabl., 5909990362110, Rp; 100 tabl., 5909990864058, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03621
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

PROSCAR, 5 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

LEK STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Proscar i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Proscar

Jak stosować lek Proscar

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Proscar

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Proscar i w jakim celu się go stosuje

Finasteryd, substancja czynna leku Proscar, jest inhibitorem 5-alfa reduktazy, enzymu, który

przekształca testosteron (męski hormon płciowy) w silniejszy dihydrotestosteron (DHT). Lek Proscar

powoduje zmniejszenie objętości gruczołu krokowego.

Lek Proscar jest stosowany w schorzeniu zwanym łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Gruczoł

krokowy znajdujący się w okolicy pęcherza moczowego powiększył się, co powoduje trudności

w oddawaniu moczu.

Proscar jest wskazany w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego w celu:

złagodzenia objawów,

zmniejszenia ryzyka wystąpienia ostrego zatrzymania moczu,

zmniejszenia ryzyka konieczności przeprowadzenia leczenia operacyjnego, w tym

przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP) i prostatektomii (operacyjne usunięcie

gruczołu krokowego).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Proscar

Co należy wiedzieć przed zastosowaniem i w trakcie przyjmowania leku Proscar

Jeśli partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub istnieje przypuszczenie, że może być w ciąży,

należy unikać narażania jej na kontakt z nasieniem pacjenta, w którym mogą znajdować się niewielkie

ilości leku.

Kiedy nie stosować leku Proscar

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

u kobiet w ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym.

Proscar nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Proscar należy omówić to z lekarzem.

Należy poinformować lekarza o wszystkich chorobach występujących obecnie lub w przeszłości oraz

o alergiach.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego jest schorzeniem rozwijającym się długi czas. U niektórych

pacjentów złagodzenie objawów następuje w niedługim czasie od rozpoczęcia terapii. Może jednak

okazać się konieczne przyjmowanie leku przez co najmniej 6 miesięcy, aby nastąpiła znaczna

poprawa. Niezależnie od tego czy nastąpi złagodzenie dolegliwości, stosowanie leku Proscar

może

zmniejszyć ryzyko wystąpienia ostrego zatrzymania moczu i konieczność przeprowadzenia leczenia

operacyjnego. W celu kontroli postępu leczenia pacjent powinien pozostawać pod stałą opieką

lekarską.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego nie jest nowotworem, ani nie prowadzi do rozwoju nowotworu,

jednak schorzenia te mogą występować jednocześnie. Tylko lekarz może prawidłowo ocenić objawy

i ich prawdopodobną przyczynę.

Stosowanie leku Proscar może zaburzać wyniki testu PSA (swoisty antygen sterczowy). Z tego

względu przed wykonaniem tego badania należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Proscar.

Lek Proscar

jest wskazany wyłącznie dla mężczyzn w celu leczenia łagodnego rozrostu gruczołu

krokowego.

Zmiany nastroju i depresja

U pacjentów przyjmujących lek Proscar zgłaszano zmiany nastroju, takie jak nastrój depresyjny oraz

depresję i rzadziej myśli samobójcze. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów

należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza po dalszą poradę medyczną.

Dzieci

Proscar nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Proscar a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Proscar zwykle nie wpływa na

działanie innych stosowanych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Kobiety będące w ciąży i kobiety w wieku rozrodczym nie mogą stosować leku. Nie powinny także

dotykać pokruszonych lub przełamanych tabletek leku Proscar. Jeżeli substancja czynna leku

przeniknie do organizmu (po podaniu doustnym lub poprzez kontakt ze skórą) kobiety

spodziewającej się dziecka płci męskiej, może spowodować wystąpienie zaburzeń rozwojowych

organów płciowych u płodu. O przypadku zetknięcia kobiety ciężarnej z substancją czynną leku

Proscar należy powiadomić lekarza. Tabletki leku Proscar są powlekane, co zapobiega

bezpośredniemu kontaktowi z substancją czynną, pod warunkiem jednak, że tabletki nie są

uszkodzone lub pokruszone.

Więcej informacji na ten temat może udzielić lekarz.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy finasteryd przenika do mleka ludzkiego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak jest danych wskazujących na to, że lek Proscar wywiera wpływ na zdolność prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Proscar zawiera laktozę jednowodną.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Proscar

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie jakichkolwiek wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka, to jedna tabletka 5 mg na dobę, niezależnie od posiłków.

Lek należy przyjmować doustnie.

Należy pamiętać, że łagodny rozrost gruczołu krokowego jest procesem trwającym wiele lat, zanim

zostaną zauważone objawy. Lek Proscar może złagodzić objawy i umożliwić kontrolę przebiegu

choroby, jeżeli jest przyjmowany regularnie, przez dłuższy czas.

Stosowanie leku Proscar u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie jest wymagana zmiana dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek różnego stopnia i (lub)

wątroby.

Stosowanie leku Proscar u pacjentów w podeszłym wieku

Nie jest wymagana zmiana dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Proscar

W przypadku zażycia większej ilości tabletek niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się

z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Proscar

Lek Proscar należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli jednak dawka leku zostanie

pominięta, nie należy przyjmować dodatkowej tabletki. Następnego dnia należy powrócić do

schematu dawkowania zaleconego przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Proscar może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 osób):

zmniejszenie popędu płciowego,

impotencja (niemożność osiągnięcia erekcji),

zmniejszenia objętości ejakulatu (ilości nasienia). Nie ma to wpływu na normalną czynność

seksualną.

W niektórych przypadkach objawy te mogą ustąpić w trakcie leczenia. Jeżeli jednak objawy

niepożądane utrzymują się, należy zwrócić się do lekarza, który może podjąć decyzję o przerwaniu

stosowania leku Proscar.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 osób):

wysypka,

zaburzenia wytrysku,

powiększenie i (lub) tkliwość piersi.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Proscar i natychmiast skontaktować się z lekarzem

w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów (obrzęk naczynioruchowy):

obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu.

reakcje alergiczne: obrzęk warg, języka, gardła i twarzy,

depresja,

utrzymywanie się zmniejszonego popędu płciowego po przerwaniu leczenia,

kołatanie serca,

zmiany czynności wątroby, które mogą być widoczne w badaniach krwi,

świąd, pokrzywka,

ból jąder,

niemożność osiągnięcia wzwodu utrzymująca się po odstawieniu leku,

zaburzenia wytrysku utrzymujące się po odstawieniu leku,

niepłodność męska i (lub) słaba jakość nasienia (po odstawieniu leku zgłaszano poprawę

jakości nasienia)

w rzadkich przypadkach rozwój raka sutka

niepokój.

Należy niezwłocznie zgłaszać lekarzowi prowadzącemu wszelkie zmiany zauważone w tkance

gruczołów sutkowych, takie jak guzki, bolesność, powiększenie piersi czy obecność wydzieliny

z brodawek, ponieważ mogą one być objawem ciężkich zaburzeń, takich jak rak piersi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Proscar

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, chronić od światła.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po:

Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Proscar

Substancją czynną leku jest finasteryd. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana,

karboksymetyloskrobia sodowa typu A, sodu dokuzynian, magnezu stearynian, żelaza tlenek

żółty (E 172).

Skład otoczki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk,

indygotyna (E 132).

Opakowanie zawiera 28 lub 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

MSD Polska Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel.: +48 22 549 51 00.

Wytwórca:

Merck Sharp & Dohme Ltd., Shotton Lane, Cramlington, Northumberland NE23 3JU,

Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08/2018