Propranolol WZF

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Propranolol WZF 40 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 40 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Propranolol WZF 40 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990112210, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01122
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PROPRANOLOL WZF 10 mg, tabletki

PROPRANOLOL WZF 40 mg, tabletki

Propranololi hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub

pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie,

lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Propranolol WZF i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propranolol WZF

Jak stosować lek Propranolol WZF

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Propranolol WZF

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Propranolol WZF i w jakim celu się go stosuje

Propranolol WZF jest zaliczany do leków nazywanych beta-adrenolitykami.

Propranolol WZF stosuje się:

w nadciśnieniu tętniczym;

w leczeniu dławicy piersiowej (zwanej również chorobą wieńcową) – poza tzw. postacią

naczynioskurczową (Prinzmetala);

w zapobieganiu zawałowi serca u pacjentów z chorobą wieńcową i w zapobieganiu

powtórnemu zawałowi serca;

w zaburzeniach rytmu serca (zwanych nadkomorowymi i komorowymi);

w profilaktyce migreny;

w leczeniu drżenia samoistnego;

w celu zmniejszenia lęku (sytuacyjnego i uogólnionego, któremu towarzyszy, np.:

przyspieszona akcja serca, podwyższone ciśnienie krwi, pocenie się, zaczerwienienie twarzy);

w zapobieganiu krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z tzw.

nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku;

w leczeniu wspomagającym w przypadku nadczynności tarczycy i przełomu tarczycowego

(ciężkie zaburzenia wielonarządowe występujące jako powikłanie nadczynności tarczycy);

w leczeniu choroby mięśnia sercowego zwanej kardiomiopatią przerostową;

w postępowaniu okołooperacyjnym w przypadku guza chromochłonnego nadnerczy (guz

znajdujący się w gruczołach położonych na nerkach) łącznie z lekiem z grupy

α-adrenolityków.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propranolol WZF

Kiedy nie stosować leku Propranolol WZF:

jeśli pacjent choruje na astmę oskrzelową i występują u niego stany skurczowe oskrzeli;

jeśli pacjent ma uczulenie na propranolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6.);

jeśli u pacjenta występuje bardzo spowolniona czynność serca, zwana bradykardią;

jeśli u pacjenta stwierdzono wstrząs pochodzenia sercowego (zwany wstrząsem

kardiogennym, którego objawami są: zimna, pokryta potem blada skóra; spadek ciśnienia

krwi; szybkie i słabe tętno; szybki, spłycający się oddech; zmniejszenie objętości wydalanego

moczu);

jeśli pacjent ma niekontrolowaną (nieleczoną lub nieskutecznie leczoną) niewydolność serca;

jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi;

jeśli u pacjenta stwierdzono kwasicę metaboliczną (zwiększenie stężenia kwaśnych produktów

przemiany materii we krwi);

jeśli pacjent był długotrwale głodzony;

jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego;

jeśli u pacjenta stwierdzono poważne zaburzenia rytmu serca, zwane blokiem serca stopnia II

lub III;

jeśli u pacjenta występuje szczególna odmiana dławicy piersiowej zwanej dławicą

Prinzmetala;

jeśli u pacjenta stwierdzono zespół chorego węzła zatokowego (polega na zwolnieniu

i zaburzeniu rytmu serca oraz zaburzeniach przewodnictwa w sercu);

jeśli pacjent ma guz chromochłonny, który nie jest leczony;

jeśli u pacjenta występuje ryzyko zmniejszenia stężenia glukozy we krwi (hipoglikemii), np.

jest niedożywiony, wyniszczony, przewlekle choruje na wątrobę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Propranolol WZF należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą,

lub pielęgniarką.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta stwierdzono:

niewydolność serca, zaburzenia serca zwane blokiem serca stopnia I;

guz chromochłonny i pacjent stosuje leki z grupy zwanej α-adrenolitykami (np. prazosynę);

zaburzenia krążenia obwodowego;

cukrzycę – lek Propranolol WZF może maskować lub modyfikować objawy obniżonego

stężenia glukozy we krwi (szczególnie przyspieszenie czynności serca); pacjenci z cukrzycą

mogą stosować lek wyłącznie po konsultacji z lekarzem. U pacjentów, którzy nie chorują na

cukrzycę, lek może zmniejszać stężenie glukozy we krwi;

nadczynność tarczycy – lek może maskować objawy nadczynności tarczycy;

uczulenie na leki zaliczane do beta-adrenolityków (do których należy Propranolol WZF),

ponieważ mogą wystąpić nasilone reakcje alergiczne na lek;

zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, zwłaszcza marskość wątroby lub nadciśnienie

zwane wrotnym, ponieważ u tych pacjentów może dojść do pogorszenia czynności wątroby.

Propranolol WZF może pogłębiać spowolnienie czynności serca, zwłaszcza u pacjentów u których

występuje taka przypadłość.

Pacjenci w podeszłym wieku powinni ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania

leku – patrz również punkt 3. „Jak stosować lek Propranolol WZF”.

Propranolol WZF może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych – dotyczy to oznaczania

bilirubiny (wykonywanego w celu wykrycia i (lub) monitorowania schorzeń wątroby) oraz związków

nazywanych aminami katecholowymi.

Propranolol WZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach,

które pacjent planuje stosować.

Propranolol WZF może wpływać na działanie niektórych leków i odwrotnie – niektóre leki mogą

wpływać na działanie propranololu.

Podczas stosowania leku Propranolol WZF nie należy stosować leków zwanych antagonistami

kanału wapniowego, np. werapamilu, diltiazemu, nifedypiny, nisoldypiny, nikardypiny,

isradypiny, lacydypiny

(leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej),

ponieważ jednoczesne ich przyjmowanie może spowodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia,

zwolnienie czynności serca i niewydolność serca.

Leki wpływające na działanie leku Propranolol WZF to:

dyzopiramid, chinidyna, propafenon (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca);

digoksyna (lek nasercowy);

lidokaina (lek stosowany do znieczuleń oraz w zaburzeniach rytmu serca); jeżeli u pacjenta

przyjmującego propranolol planowany jest zabieg chirurgiczny, pacjent powinien

poinformować lekarza anestezjologa o przyjmowaniu leku Propranolol WZF;

adrenalina (lek pobudzający pracę serca);

ibuprofen i indometacyna (leki przeciwzapalne i przeciwbólowe);

ergotamina i dihydroergotamina (leki stosowane na migrenę);

chloropromazyna i tiorydazyna (leki stosowane w psychiatrii);

cymetydyna (lek stosowany w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy);

ryfampicyna (antybiotyk);

teofilina (lek przeciwastmatyczny);

warfaryna (lek przeciwzakrzepowy);

hydralazyna (lek na nadciśnienie).

Należy poradzić się lekarza w przypadku jednoczesnego stosowania propranololu i klonidyny (lek

stosowany w leczeniu nadciśnienia lub migreny) i konieczności odstawienia jednego z tych leków lub

w przypadku zastępowania klonidyny propranololem. Lekarz zaleci sposób postępowania. Nie należy

odstawiać tych leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Propranolol WZF z alkoholem

Alkohol może zmniejszać skuteczność leku Propranolol WZF.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Propranolol WZF można stosować w okresie ciąży tylko w sytuacjach, gdy lekarz uzna, że jest to

konieczne. Podobnie jak inne leki zwane beta-adrenolitykami, lek może spowodować powikłania

u płodu, poronienie lub przedwczesny poród. Mogą również wystąpić działania niepożądane,

szczególnie zmniejszenie stężenia glukozy we krwi i zwolnienie czynności serca płodu lub

u noworodka. Zwiększa się ryzyko powikłań sercowo-płucnych u noworodków po urodzeniu.

Propranolol WZF przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania

leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Propranolol WZF wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwanie maszyn. Sporadycznie jednak mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie zmęczenia.

W takim przypadku nie należy wykonywać tych czynności do czasu ustąpienia zaburzeń.

Propranolol WZF zawiera laktozę oraz sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Propranolol WZF

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Lek należy stosować doustnie.

Dawki leku ustala lekarz, indywidualnie, zależnie od stanu i reakcji pacjenta na lek. Pacjentom

w podeszłym wieku lekarz zaleci rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki.

DOROŚLI

Nadciśnienie tętnicze

Dawka początkowa wynosi 80 mg dwa razy na dobę. Może być zwiększana w odstępach

tygodniowych, w zależności od reakcji pacjenta na lek.

Dawka docelowa wynosi od 160 mg do 320 mg na dobę. Jeżeli konieczne jest dalsze zmniejszenie

ciśnienia tętniczego, lekarz może zalecić zastosowanie dodatkowo leku moczopędnego lub innego

leku na nadciśnienie.

Leczenie dławicy piersiowej, profilaktyka migreny, leczenie drżenia samoistnego

Dawka początkowa wynosi 40 mg dwa lub trzy razy na dobę, może być zwiększana o taką samą

dawkę w odstępach tygodniowych, w zależności od reakcji pacjenta na lek. Docelowo zwykle stosuje

się:

- w migrenie i drżeniu samoistnym: od 80 mg do 160 mg na dobę;

- w dławicy piersiowej: od 120 mg do 240 mg na dobę.

Zmniejszenie lęku sytuacyjnego i uogólnionego

- ostry lęk sytuacyjny: 40 mg na dobę.

- lęk uogólniony, wymagający przewlekłego leczenia: zazwyczaj 40 mg dwa razy na dobę.

Dawkę można zwiększyć do 40 mg trzy razy na dobę. Leczenie powinno być kontynuowane

w zależności od reakcji pacjenta na lek. Po 6-12 miesiącach stosowania leku, pacjent powinien zgłosić

się do lekarza na wizytę kontrolną.

Zaburzenia rytmu serca (zwane nadkomorowymi i komorowymi), leczenie choroby mięśnia

sercowego zwanej kardiomiopatią przerostową, leczenie wspomagające w przypadku

nadczynności tarczycy i przełomu tarczycowego

Od 10 mg do 40 mg trzy razy na dobę.

Zapobieganie zawałowi serca u pacjentów z chorobą wieńcową oraz zapobieganie powtórnemu

zawałowi serca

Leczenie należy rozpocząć między 5. a 21. dniem od wystąpienia zawału serca.

Dawka początkowa wynosi 40 mg cztery razy na dobę przez 2 do 3 dni. W celu zwiększenia

prawdopodobieństwa, że pacjent będzie przyjmował lek, całkowitą dawkę dobową można podawać

dwa razy na dobę po 80 mg.

Profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów

z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku

Początkowo 40 mg dwa razy na dobę, następnie zwiększyć dawkę do 80 mg dwa razy na dobę,

w zależności od uzyskanego zwolnienia częstości rytmu serca. Dawka maksymalna wynosi 160 mg

dwa razy na dobę.

Postępowanie okołooperacyjne w przypadku guza chromochłonnego nadnerczy (łącznie

z α-adrenolitykiem)

Propranolol WZF należy stosować tylko łącznie z α-adrenolitykiem.

- Przed zabiegiem chirurgicznym: 60 mg na dobę przez 3 dni.

- Nieoperacyjne, złośliwe guzy: 30 mg na dobę.

DZIECI

W niektórych przypadkach, Propranolol WZF może być stosowany u dzieci w leczeniu arytmii

(zaburzeń rytmu serca). Lekarz dostosuje dawkowanie w zależności od wieku dziecka oraz masy ciała.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Propranolol WZF

Po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić objawy takie jak:

zwolnienie

czynności serca, znaczne obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie), ostra niewydolność serca, skurcz

oskrzeli (kłopoty z oddychaniem, duszność). W przypadku wystąpienia tych objawów należy udać się

do lekarza lub najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Propranolol WZF

W przypadku pominięcia dawki leku Propranolol WZF należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli zbliża

się już pora przyjęcia następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zażyć następną

według ustalonego schematu.

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Propranolol WZF

Nie należy nagle przerywać stosowania leku

Propranolol WZF bez porozumienia z lekarzem. Lekarz

zaleci stopniowe zmniejszanie dawek oraz określi czas odstawiania leku (zazwyczaj zaleca się

stopniowe zmniejszanie dawek leku przez 7 do 14 dni). W przypadku pacjentów z planowanymi

zabiegami chirurgicznymi, należy zaprzestać stosowania leku przynajmniej na 24 godziny przed

zabiegiem, chyba, że lekarz zaleci inaczej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Propranolol WZF jest zazwyczaj dobrze tolerowany. W rzadkich przypadkach nietolerancji leku,

ujawniającej się zwolnieniem czynności serca i znacznym obniżeniem ciśnienia krwi, lek należy

odstawić i natychmiast poradzić się lekarza.

Mogą wystąpić:

Często (u 1 do 10 na 100 osób):

zaburzenia snu; koszmary nocne; zwolnienie czynności serca; ziębnięcie i sinienie kończyn, głównie

palców; uczucie zmęczenia (przemijające).

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 osób):

zaburzenia czynności układu pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty).

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób):

zmniejszenie liczby płytek krwi; omamy; psychozy; zmiany nastroju; zawroty głowy; parestezje

(mrowienie, kłucie, palenie); zaburzenia widzenia; suchość oczu; nasilenie niewydolności serca;

nasilenie bloku serca; nagłe obniżenie ciśnienia krwi z omdleniem; u pacjentów predysponowanych

zaostrzenie chromania przestankowego (objawy: ból w mięśniach łydek występujący po wysiłku);

skurcz oskrzeli (napady duszności, świszczący oddech, kaszel) u pacjentów z astmą oskrzelową lub

dolegliwościami astmatycznymi; łysienie; plamica (wybroczyny na skórze); łuszczycopodobne reakcje

skórne; nasilenie objawów łuszczycy (wyniosłe grudki barwy czerwonobrunatnej, pokrytej

srebrzystymi łuskami); wysypka.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

osłabienie mięśni przypominające miastenię lub nasilenie miastenii (pojedyncze przypadki);

obserwowano zwiększenie miana przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) – aczkolwiek nie wyjaśniono

klinicznego znaczenia tego zjawiska.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (zwłaszcza u dzieci, pacjentów w podeszłym wieku,

poddawanych hemodializom, leczonych przeciwcukrzycowo, długotrwale głodzonych, z przewlekłą

chorobą wątroby); może wystąpić zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia); uczucie

oszołomienia. Mogą wystąpić drgawki związane ze zmniejszeniem stężenia glukozy we krwi.

W przypadku nasilenia działań niepożądanych należy powiedzieć o tym lekarzowi, który rozważy

odstawienie leku (które powinno odbywać się stopniowo, według zaleceń lekarza).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Propranolol WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer

serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Propranolol WZF

Substancją czynną leku jest propranololu chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera odpowiednio

10 mg lub 40 mg propranololu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, sacharoza, skrobia ziemniaczana, talk, magnezu

stearynian, powidon K-25.

Jak wygląda lek Propranolol WZF i co zawiera opakowanie

Propranolol WZF, 10 mg: białe, obustronnie płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami i wytłoczonym

po jednej stronie rowkiem umożliwiającym podział na równe dawki.

Propranolol WZF, 40 mg: białe, obustronnie płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami i wytłoczoną po

jednej stronie kreską oraz oznakowaniem „P”.

W tekturowym pudełku znajduje się 50 tabletek (2 blistry z folii Al/PVC po 25 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie

ul. Szypowskiego 1

39-460 Nowa Dęba

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.

17-1-2019

Hemangiol (Pierre Fabre Dermatologie)

Hemangiol (Pierre Fabre Dermatologie)

Hemangiol (Active substance: propranolol) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2019)273 of Thu, 17 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2621/R/18

Europe -DG Health and Food Safety