Procox

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Procox
 • Używać do:
 • Zwierzęta
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Procox
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Psy
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Produkt przeciwpasożytniczy
 • Wskazania:
 • Dla psów przy mieszanych pasożytniczych zakażeń wywołanych przez okrągłe robaki i кокцидии z takich gatunków podejrzani lub pokazał:okrągłe robaki (nicienie)Тохосага Canis (dojrzałe, niedojrzałe dorosły, Л4);Uncinaria stenocephala (dorosły);Ancylostoma сатпит (dorosły). CoccidiaIsospora kompleks ohioensis;Isospora nas na kolację. Procox jest skuteczny przeciwko replikacji Isospora, a także przeciwko zrzucaniu oocyst. Chociaż leczenie zmniejszy rozprzestrzenianie się infekcji, nie będzie skuteczne w przypadku klinicznych objawów zakażenia u już zakażonych zwierząt.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 13

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/V/C/002006
 • Data autoryzacji:
 • 20-04-2011
 • Kod EMEA:
 • EMEA/V/C/002006
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 16-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/534725/2010

EMEA/V/C/002006

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Procox

emodepsyd / toltrazuryl

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego

(EPAR). Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet

ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji

doprowadziła do ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego.

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania

dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia lub leczenia zwierzęcia należy skontaktować się z

weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP należy zapoznać

się z dyskusją naukową (również stanowiącą część EPAR).

Co to jest Procox?

Procox to lek przeciwpasożytniczy zawierający dwie substancje czynne – emodepsyd i toltrazuryl.

Lek ten jest dostępny wyłącznie w postaci oleistej zawiesiny, zawierającej 0,9 mg/ml emodepsydu

i 18 mg/ml toltrazurylu.

W jakim celu stosuje się lek Procox?

Preparat Procox stosuje się w leczeniu psów, które są zakażone lub co do których weterynarz

podejrzewa, że mogą być zakażone przez dwa rodzaje pasożytów jednocześnie – robaki obłe

i kokcydia. Pełny wykaz robaków obłych i

kokcydiów, przeciwko którym preparat Procox jest skuteczny,

znajduje się w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL).

Lek Procox podaje się w dawce jednorazowej. Dawka zależy od masy ciała leczonego psa. Standardowa

dawka zawiesiny doustnej wynosi 0,5 ml na kilogram masy ciała.

Jak działa lek Procox?

Dwie substancje czynne leku Procox oddziałują na różne części układów pasożytów. Emodepsyd

zakłóca działanie niektórych określonych receptorów układu nerwowego robaków obłych, co w

konsekwencji prowadzi do paraliżu i śmierci pasożytów. Toltrazuryl wpływa na enzymy potrzebne

Procox

EMA/534725/2010

Strona 2/3

kokcydiom do wytwarzania energii. W wyniku tego lek jest w stanie zabić pasożyty w każdym stadium

rozwojowym.

Jak badano lek Procox?

Firma przedstawiła wyniki przeprowadzonych w Europie badań z udziałem psów, w których oceniono

skuteczność leku Procox przeciwko określonym robakom obłym i kokcydiom. Badaniami objęto psy

w różnym wieku, różnych ras i o różnej masie ciała, które były w naturalny sposób zakażone lub mogły

zostać zakażone przez żołądkowo-jelitowe robaki obłe lub kokcydia.

Skuteczność leku Procox przeciwko robakom obłym oceniano na podstawie liczby jaj robaków

wydalonych w kale zwierzęcia po jednorazowym podaniu zalecanej dawki i porównywano z lekiem

powszechnie stosowanym w zakażeniach robakami obłymi (zawierającym oksym milbemycyny

i prazykwantel).

Skuteczność produktu w zakażeniach kokcydiami oceniano na podstawie liczby oocytów (struktur

podobnych do jaj dojrzewających do postaci zakaźnych pasożyta) wydalonych w kale zwierzęcia.

W jednym badaniu lek Procox porównano z sulfadimetoksyną w leczeniu kokcydiozy, a w drugim

z brakiem leczenia w zapobieganiu tej chorobie.

Jakie korzyści ze stosowania leku Procox zaobserwowano w badaniach?

We wszystkich badaniach wykazano, że lek Procox był skuteczniejszy niż leki porównawcze i placebo.

Lek Procox jest dobrze tolerowany przez psy; obserwuje się łagodne, przemijające zaburzenia

żołądkowo-jelitowe, w tym wymioty.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Procox?

Najczęstsze działania niepożądane u psów to przemijające zaburzenia ze strony przewodu

pokarmowego o łagodnym nasileniu, takie jak wymioty i luźne stolce.

Leku Procox nie wolno stosować u szczeniąt w wieku poniżej dwóch tygodni, ani u psów i szczeniąt

o masie ciała poniżej 0,4 kg. Leku nie wolno również stosować w przypadku występowania

nadwrażliwości (alergii) na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek składnik leku.

Nie zaleca się stosowania leku Procox u młodych psów rasy Collie i ras pokrewnych, ponieważ nie

zbadano, czy psy te są bardziej wrażliwe na działanie emodepsydu.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze

zwierzęciem?

Osoba podająca lek Procox powinna unikać kontaktu leku z oczami lub skórą. Jeśli dojdzie do

przypadkowego kontaktu, należy niezwłocznie obmyć oczy dużą ilością wody, a skórę umyć mydłem

i wodą. Nie należy jeść, pić ani palić podczas podawania produktu Procox, a po podaniu leku należy

umyć ręce.

Jeśli dojdzie do przypadkowego połknięcia leku Procox, należy niezwłocznie poradzić się lekarza,

pokazując ulotkę informacyjną lub etykietę produktu. Więcej informacji znajduje się w ulotce

dołączonej do opakowania.

Procox

EMA/534725/2010

Strona 3/3

Na jakiej podstawie zatwierdzono lek Procox?

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści płynące ze stosowania

leku Procox według zatwierdzonych wskazań przewyższają ryzyko, i zalecił przyznanie pozwolenia na

dopuszczenie produktu do obrotu. Stosunek korzyści do ryzyka przedstawiono w module dyskusji

naukowej niniejszego sprawozdania EPAR.

Inne informacje dotyczące leku Procox:

Dnia 20 kwietnia 2011 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie leku Procox do

obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii dostępności tego produktu

można znaleźć na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym.

Ostatnia aktualizacja streszczenia: 11-2012.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/mg zawiesina doustna dla psów

1.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Niemcy

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

Niemcy

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml zawiesina doustna dla psów

emodepsyd/toltrazuryl

3.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (

-YCH) I INNYCH SUBSTANCJI

1 ml zawiera:

Substancje czynne:

emodepsyd

0,9 mg

toltrazuryl

18 mg

Substancje pomocnicze:

butylohydroksytoluen (E321; jako przeciwutleniacz)

0,9 mg

kwas sorbowy (E200; jako środek konserwujący)

0,7 mg

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Do stosowania u psów z podejrzeniem lub stwierdzonym mieszanym zarażeniem pasożytami

wywołanym przez robaki obłe i kokcydia poniższych gatunków:

Robaki obłe (nicienie):

-

Toxocara canis (postaci dojrzałe, niedojrzałe, larwy L4)

Uncinaria stenocephala (postać dojrzała)

Ancylostoma caninum (postać dojrzała)

Trichuris vulpis (postać dojrzała)

Kokcydia:

Isospora ohioensis complex

Isospora canis

Leczenie ogranicza rozprzestrzenianie się zakażenia pierwotniakami Isospora ale nie jest skuteczne w

powstrzymaniu objawów klinicznych u zwierząt już zakażonych.

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u psów/szczeniąt w wieku poniżej 2 tygodnia życia lub ważących poniżej 0,4 kg.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję

pomocniczą.

6.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mogą wystąpić niewielkie i przejściowe zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (np. wymioty

lub luźne stolce) w bardzo rzadkich przypadkach.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

- bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)

- często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)

- niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)

- rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)

- bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej,

lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

7.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies.

8.

DAWKOWANIE

DLA KAŻDEGO GATUNKU

, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Dawki i schemat leczenia

Lek do podawania doustnego u psów od 2 tygodnia życia i wadze co najmniej 0,4 kg.

Zalecana dawka minimalna wynosi 0,5 ml/kg masy ciała (m.c.), co odpowiada 0,45 mg emodepsydu /

kg m.c. i 9 mg toltrazurylu / kg m.c.

Zalecane objętości dawek są podane w poniższej tabeli:

Waga [kg]

Dawka

[ml]

> 0,4 – 0,6*

> 0,6 – 0,8

> 0,8 – 1

> 1,0 – 1,2

> 1,2 – 1,4

> 1,4 – 1,6

> 1,6 – 1,8

> 1,8 – 2

> 2,0 – 2,2

> 2,2 – 2,4

> 2,4 – 2,6

> 2,6 – 2,8

> 2,8 – 3

> 3,0 – 3,2

> 3,2 – 3,4

> 3,4 – 3,6

> 3,6 – 3,8

> 3,8 – 4

> 4 – 5

> 5 – 6

> 6 – 7

> 7 – 8

> 8 – 9

> 9 – 10

> 10 kg:

Zwiększać dawkę o 0,5 ml /

kg m.c.

* = ponad 0,4 i do 0,6 kg

Jedno podanie jest zazwyczaj wystarczające by ograniczyć siewstwo oocyst Isospora. Powtórne

leczenie jest wskazane jedynie wtedy gdy mieszane zarażenie kokcydiami i nicieniami jest nadal

podejrzewane przez lekarza weterynarii lub zostanie wykazane.

9.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Odkręcić zakrętkę. Użyć standardowej strzykawki jednorazowej z końcówką Luer do każdej

kuracji. W celu zapewnienia dokładnego dawkowania w trakcie leczenia psów o wadze do 4 kg,

używać strzykawki z podziałką co 0,1 ml. U psów o wadze powyżej 4 kg można używać

strzykawki z podziałką co 0,5 ml. Zamocować końcówkę strzykawki w otworze butelki.

Następnie odwrócić butelkę do góry dnem i pobrać potrzebną objętość. Odwrócić butelkę z

powrotem dnem do dołu przed odłączeniem strzykawki. Ponownie zakręcić zakrętkę po użyciu.

Podać Procox psu doustnie. Wyrzucić strzykawkę po leczeniu (ponieważ jej wyczyszczenie nie

jest możliwe).

Dobrze

wstrząsnąć

przed użyciem.

Zamocować

końcówkę

strzykawki w

otworze

butelki.

Odwrócić butelkę do

góry dnem i pobrać

potrzebną objętość.

Podać Procox psu do

pyska.

10.

OKRES(-Y) KARENCJI

Nie dotyczy.

11.

SPECJALNE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na

etykiecie i opakowaniu tekturowym po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres przechowywania po pierwszym otwarciu butelki: 10 tygodni.

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

12.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Leczenie zapobiega rozprzestrzenianiu się zakażenia pierwotniakami Isospora ale nie jest skuteczne w

powstrzymaniu objawów klinicznych (np. biegunki) u zwierząt już zakażonych. Zwierzęta z objawami

biegunki mogą wymagać dodatkowej terapii (zaleconej przez lekarza weterynarii).

Ważne jest wprowadzenie zasad utrzymania higieny, szczególnie zachowania maksymalnej czystości i

suchości otoczenia, po to by zapobiegać reinfekcji ze środowiska.

Oocysty rodzaju Isospora są odporne na wiele środków dezynfekcyjnych i mogą przetrwać w

środowisku przez długi okres czasu. Szybkie usuwanie odchodów przed sporulacją oocyst (w czasie

12 godz.) ogranicza ryzyko przeniesienia zakażenia.

Wszystkie psy w danej grupie objęte ryzykiem powinny być leczone w tym samym czasie.

Jak przy wszystkich produktach przeciwpasożytniczych, częste i długotrwałe stosowanie leków

przeciwrobaczych i przeciwpierwotniaczych może prowadzić do rozwoju oporności. Właściwy

schemat leczenia ustalony przez lekarza weterynarii zapewni odpowiednie zwalczanie pasożytów

i zmniejszenie prawdopodobieństwa rozwoju oporności.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Procox nie jest zalecany do stosowania u psów rasy Collie lub ras pokrewnych, które mogą być

obciążone mutacją genu mdr1 -/-, ponieważ tolerancja produktu u szczeniąt z mutacją mdr1 -/- jest,

jak wykazano, niższa niż w przypadku pozostałych szczeniąt.

Istnieje ograniczona wiedza dotycząca stosowania leku u bardzo osłabionych i wycieńczonych psów

oraz psów z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby lub nerek. Należy powiadomić lekarza

weterynarii jeżeli Twojego psa dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Nie należy jeść, pić ani palić tytoniu przy używaniu tego produktu leczniczego weterynaryjnego.

Umyć ręce po użyciu produktu.

Po przypadkowym polaniu na skórę należy natychmiast ją zmyć mydłem i wodą.

Jeśli produkt leczniczy weterynaryjny dostanie się przypadkowo do oczu, należy dokładnie przepłukać

je dużą ilością wody.

Po przypadkowym spożyciu, zwłaszcza przez dzieci, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc

lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża i laktacja:

Bezpieczeństwo tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie było badane u suk będących w

okresie ciąży lub laktacji. Dlatego stosowanie u ciężarnych suk oraz u karmiących suk w pierwszych

dwóch tygodniach laktacji nie jest zalecane.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Emodepsyd może wchodzić w interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi

transportowanymi przez ten sam układ transportu (np. laktony makrocykliczne). Możliwe

konsekwencje kliniczne takich interakcji nie były badane.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Niewielkie i przejściowe zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego takie jak wymioty i luźne

stolce występowały sporadycznie, gdy produkt leczniczy weterynaryjny był podawany w dawkach

wielokrotnych do 5 razy większych od zalecanej.

Główne niezgodności farmaceutyczne:

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA

NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW,

JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji. Takie postępowanie powinno pomagać chronić środowisko.

Produkt nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla

ryb i innych organizmów wodnych.

14.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są

dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.

15.

INNE INFORMACJE

Lek Procox zawiesina doustna jest dostarczany w dwóch różnych wielkościach opakowań

zawierających 7,5 lub 20 ml.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy

kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego.

België/Belgique/Belgien

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

BE-1831 Diegem (Machelen)

Tel/Tél: +32 2 535 65 22

Lietuva

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

EE-76401 Laagri

Estonia

Tel: +372 650 1920

Република България

Възраждане-Касис ООД

бул. България 102-4

BG-Ловеч 5500

Teл: + 359 68 604 111

Luxembourg/Luxemburg

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

BE-1831 Diegem (Machelen)

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 2 535 65 22

Česká republika

Bayer s.r.o.,

Animal Health

Siemensova 2717/4

CZ-155 00 Praha 5

Tel: +420 2 66 10 14 71

Magyarország

Bayer Hungária Kft.

HU-1123 Budapest

Alkotás u. 50

Tel: +36 1 487 4100

Danmark

Bayer A/S

Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

DK-2300 København S

Tlf: +45 4523 5000

Malta

Bayer Animal Health GmbH

DE-51368 Leverkusen

Germany

Tel: +49 2173 38 4012

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Geschäftsbereich Tiergesundheit

DE-51368 Leverkusen

Tel: +49 214 301

Nederland

Bayer B.V., Animal Health

Energieweg 1

NL-3641 RT Mijdrecht

Tel: +31 297 280 666

Eesti

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

EE-76401 Laagri

Tel: +372 650 1920

Norge

Bayer AS

Animal Health

Drammensveien 288

NO-0283 Oslo

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Hellafarm AE

Φλέμινγκ 15

EL-15123 Μαρούσι – Αθήνα

Τηλ.: +30 210 6800900-9

info@hellafarm.gr

Österreich

Bayer Austria GmbH

Geschäftsbereich Tiergesundheit

Herbststraße 6 – 10

AT-1160 Wien

Tel: +43 1 71146 2850

España

Bayer Hispania, S.L.

Polska

Bayer Sp. z o.o. Animal Health

Av. Baix Llobregat, 3-5

ES-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel: +34 93 4956500

Al. Jerozolimskie 158

PL-02-326 Warszawa

Tel: +48 22 572 35 00

France

Bayer HealthCare

Animal Health

10 Place de Belgique

Paris La Défense

FR-92250 La Garenne Colombes

Tél: +33 1 49 06 56 00

Portugal

Bayer Portugal, Lda.

Rua da Quinta do Pinheiro, 5

PT-2794-003 Carnaxide

Tel: +351 21 4172121

Hrvatska

BAYER d.o.o.

Radnička cesta 80

HR-10000 Zagreb

Tel.: +385 1 65 99 935

România

S.C. Bayer S.R.L.

Sos. Pipera nr. 42, sector 2

Bucuresti 020112-RO

Tel: +40 21 529 5900

Ireland

Bayer Limited

The Atrium

Blackthorn Road

IE-Dublin 18

Tel: +353 1 2999313

Slovenija

Bayer d.o.o.

Bravničarjeva 13

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 5814 400

Ísland

Icepharma hf.

Lynghálsi 13

IS-110 Reykjavík

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Bayer s.r.o.,

Animal Health

Siemensova 2717/4

CZ-155 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 2 66 10 14 71

Italia

Bayer S.p.A.

Viale Certosa, 130

IT-20156 Milano

Tel: +39 02 3978 1

Suomi/Finland

Orion Oyj

ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET

Tengströminkatu 8, PL/PB 425

FI-20101 Turku/Åbo

Puh/Tel: +358 10 4261

Κύπρος

ACTIVET Ltd.

Αντρέα Μιαούλη 50

CY-2415 Έγκωμη, Λευκωσία

Τηλ: +357-22-591918

Sverige

Bayer A/S

Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

DK-2300 Köpenhamn S

Danmark

Tel: +46 (0)8-580 223 00

Latvija

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

EE-76401 Laagri

Estonia

Tel: +372 650 1920

United Kingdom

Bayer plc

400 South Oak Way

Green Park

Reading RG2 6AD-UK

Tel: +44 (0)118 206 3000

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.

16-7-2018

Procox (Bayer Animal Health GmbH)

Procox (Bayer Animal Health GmbH)

Procox (Active substance: emodepside and toltrazuril) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4753 of Mon, 16 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Profender (Bayer Animal Health GmbH)

Profender (Bayer Animal Health GmbH)

Profender (Active substance: Emodepside / Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3405 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety