Pridinol Alvogen

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pridinol Alvogen 5 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pridinol Alvogen 5 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl. w pojemniku, 5909990201815, Rp; 50 tabl. w blistrze, 5909991343064, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02018
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Pridinol Alvogen, 5 mg, tabletki

Pridinoli hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek

może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Pridinol Alvogen i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pridinol Alvogen

Jak stosować Pridinol Alvogen

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Pridinol Alvogen

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Pridinol Alvogen i w jakim celu się go stosuje

Pridinol Alvogen jest lekiem stosowanym we wszystkich postaciach parkinsonizmu, usuwającym

nadmierne napięcie i drżenie mięśni szkieletowych, ułatwiającym wykonywanie ruchów dowolnych,

hamującym występowanie ruchów mimowolnych. Pridinol Alvogen ma również wpływ na mięśnie

gładkie. Pridinol Alvogen działa wspomagająco w leczeniu i zapobieganiu nocnym skurczom mięśni

oraz w leczeniu ślinotoku występującego w przebiegu różnych schorzeń.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pridinol Alvogen

Kiedy nie stosować leku Pridinol Alvogen

jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek prydynolu lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje jaskra;

jeśli u pacjenta stwierdzono przerost gruczołu krokowego;

jeśli u pacjenta występują trudności lub zaburzenia w oddawaniu moczu;

jeśli u pacjenta zaobserwowano mechaniczne zwężenia w obrębie przewodu pokarmowego;

jeśli u pacjenta występuje ostre rozdęcie okrężnicy;

jeśli u pacjenta stwierdzono ostrą niewydolność wieńcową;

jeśli u pacjenta występuje niewydolność krążenia;

jeśli u pacjenta zaobserwowano zaburzenia rytmu serca;

jeśli u pacjenta stwierdzono występowanie dyskinez (nieskoordynowanych i niezależnych od woli

ruchów kończyn lub całego ciała) w przebiegu parkinsonizmu;

jeśli u pacjenta stwierdzono miastenię rzekomoporaźną (chorobliwe zmęczenie i osłabienie

mięśni).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pridinol Alvogen należy omówić to z lekarzem:

jeśli u pacjenta stwierdzono padaczkę;

jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wieńcową;

w czasie stosowania leku Pridinol Alvogen nie należy pić alkoholu.

Pridinol Alvogen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy unikać równoczesnego stosowania dwóch leków cholinolitycznych (np. prydynol, orfenadryna,

triheksyfenidyl) w leczeniu parkinsonizmu ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych

obu leków.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, doksepina), leki przeciwhistaminowe (leki

stosowane w uczuleniach) (np. loratadyna, cetyryzyna), atropina i leki o zbliżonym działaniu,

dyzopiramid, neuroleptyki z grupy fenotiazyny (np. chloropromazyna, perazyna), amantadyna i

chinidyna nasilają działanie cholinolityczne prydynolu.

Metoklopramid zmniejsza działanie prydynolu na ruchy przewodu pokarmowego.

Pridinol Alvogen z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować w czasie posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Pridinol Alvogen w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Prydynol może znacznie zaburzyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Prydynol

może powodować zawroty głowy i objawy podobne jak po przedawkowaniu takie jak: rozszerzenie

źrenic, zaburzenia akomodacji, zaburzenia widzenia, zaburzenia poznawcze, pobudzenie, psychozę i

omamy.

W okresie stosowania leku Pridinol Alvogen nie należy kierować pojazdami mechanicznymi,

obsługiwać maszyn w ruchu ani wykonywać czynności wymagających pełnej koncentracji i

sprawności ruchowej.

Pridinol Alvogen zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować Pridinol Alvogen

Dorośli

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza. Zazwyczaj stosowana początkowa dawka leku Pridinol Alvogen, to 1 tabletka 3 razy na

dobę w trakcie posiłków. W uzasadnionych przypadkach dawka może być zwiększona do 2 tabletek 3

razy na dobę. Leczenie należy kontynuować stosując 1 do 2 tabletek na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Pridinol nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na

brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa w tej grupie wiekowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pridinol Alvogen

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić takie objawy zatrucia, jak rozszerzenie źrenic,

zaburzenia widzenia, suchość błon śluzowych, ciężkie zaburzenia czynności jelit, zatrzymanie moczu,

przyśpieszenie rytmu serca, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, splątanie, zaburzenia psychiczne.

W przypadku przyjęcia większej ilości leku Pridinol Alvogen należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Pridinol Alvogen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Pridinol Alvogen

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U niektórych pacjentów stosujących Pridinol Alvogen wystąpiły następujące objawy niepożądane:

Często (dotyczące mniej niż 1 na 10 pacjentów):

Zaburzenia żołądka i jelit: suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Niezbyt często (dotyczące mniej niż 1 na 100 pacjentów):

Zakażenia: ropne zapalenia ślinianek w wyniku zahamowania wydzielania śliny.

Rzadko (dotyczące mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

Zaburzenia ogólne: bóle i zawroty głowy.

Zaburzenia skóry: wysypka.

U niektórych osób mogą wystąpić także objawy takie, jak przy przedawkowaniu, zazwyczaj jednak

mają one łagodniejszy przebieg.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Pridinol Alvogen

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Pridinol Alvogen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po

(EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Pridinol Alvogen

Substancją czynną leku jest prydynolu chlorowodorek;

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna,

karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda Pridinol Alvogen i co zawiera opakowanie

Pridinol Alvogen ma postać tabletek, opakowanych w pojemnik z PP lub białe blistry

PVC/PVDC/Aluminiumw tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Alvogen IPCo S.àr.l.

5 Rue Heienhaff

L-1736, Senningerberg

Luksemburg

Wytwórca

Mako Pharma Sp. z o.o.

ul. Wiśniowa 9

05-092 Kiełpin

S.C. Labormed-Pharma S.A.

44B, Theodor Pallady Blvd.

3rd District

Bucharest 032266, Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku należy zwrócić się do:

Alvogen Poland Sp. z o.o.

ul. Kniaźnina 4a

01-607 Warszawa

tel. 22 460 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: