PREMIER-WFI KLERCIDE

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • PREMIER-WFI KLERCIDE 7030 STERILE DENATURED ETHANOL
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • PREMIER-WFI KLERCIDE 7030 STERILE DENATURED ETHANOL
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Ecolab
 • Numer pozwolenia:
 • 112867E
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

NIEBEZPIECZNEGO

Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE

DENATURED ETHANOL

Wersja

: 1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu

:

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL

Kod produktu

:

112867E

Zastosowanie produktu

:

Preparat do dezynfekcji powierzchni

Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Dezynfekcja powierzchni. Proces manualny.

Dezynfekcja powierzchni. Spryskanie i spłukanie w procesie manualnym.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Wytwórca/ Dystrybutor/

Importer

:

Ecolab sp. z o.o.

ul. Kalwaryjska 69

30-504 Kraków

tel. +48 (12) 26 16 100

faks +48 (12) 26 16 101

email osoby odpowiedzialnej za kartę: reach.pl@ecolab.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Krajowa instytucja doradcza/Ośrodek zatruć

Numer telefonu

:

(42) 657 99 00, (42) 631 47 67, 24h na dobę (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi).

Wytwórca/ Dystrybutor/ Importer

Numer telefonu

:

(12) 26 16 100 (09.00 - 17.00 w dni robocze)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu

:

Mieszanina

Klasyfikacja według Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]

Product ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi

zmianami.

Klasyfikacja

:

F; R11

Zagrożenia

fizyczne/chemiczne

:

Produkt wysoce łatwopalny.

Zagrożenia ludzkiego

zdrowia

:

Nie dotyczy.

Zagrożenia dla

środowiska

:

Nie dotyczy.

W punkcie 16 znajdują się pełne brzmienia zwrotów R zadeklarowanych powyżej.

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na środowisko znajduje

się w punkcie 11.

2.2 Elementy oznakowania

Znak/znaki ostrzegawcze

:

Data wydania/Data przeglądu

:

11 maja 2011

1/12

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Wskazanie

niebezpieczeństwa

:

Produkt wysoce łatwopalny

Określenie zagrożenia

:

R11- Produkt wysoce łatwopalny.

Warunki bezpiecznego

stosowania

:

S2- Chronić przed dziećmi.

S16- Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

2.3 Inne zagrożenia

Inne zagrożenia nie

odzwierciedlone w

klasyfikacji

:

Nie dotyczy.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny

Klasyfikacja

Nazwa

produktu/składnika

Identyfikatory

%

67/548/EWG

Rozporządzenie (WE)

Nr 1272/2008 [CLP]

Typ

Etanol

WE: 200-578-6

CAS: 64-17-5

Indeks: 603-002-00-5

50-75

F; R11

Flam. Liq. 2, H225

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

W punkcie 16

znajdują się pełne

brzmienia zwrotów R

zadeklarowanych

powyżej.

Pełny tekst uwag H jak

powyżej podano w

punkcie 16.

Nie zawiera więcej składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są klasyfikowane jako

niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia, nie ma więc wymogu wymieniania ich w niniejszym ustępie.

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska

[2] Substancja, dla której wyznaczono dpouszczalne stężenie w środowisku pracy

[3] Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1207/2006,

Aneks XIII

[4] Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1207/2006,

Aneks XIII

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt z oczami

:

Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc

górna i dolna powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować

płukanie przez co najmniej 10 minut. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli pojawi się

podrażnienie.

Droga oddechowa

:

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki

do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli osoba nie

oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany

personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen. Może być

niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta. Należy

wezwać pomoc medyczną w przypadku dalszego występowania objawów lub w

przypadku ich nasilania się. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w

pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat

lub pasek.

Kontakt ze skórą

:

Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Jeśli

pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Uprać odzież przed ponownym

użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem.

Data wydania/Data przeglądu

:

11 maja 2011

2/12

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Spożycie

:

Przemyć usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Wyprowadzić lub

wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w

pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie

jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów,

głowa powinna być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc.

Należy wezwać pomoc medyczną w przypadku dalszego występowania objawów lub

w przypadku ich nasilania się. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie

nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do

udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić

otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

Ochrona osób

udzielających pierwszej

pomocy

:

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek

chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Może być niebezpiecznym dla osoby

udzielającej sztucznego oddychania usta usta.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Potencjalne skutki ostrego działania substancji lub preparatu na zdrowie

Kontakt z oczami

:

Może spowodować podrażnienie oczu.

Droga oddechowa

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Kontakt ze skórą

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Spożycie

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z oczami

:

Brak konkretych danych.

Droga oddechowa

:

Brak konkretych danych.

Kontakt ze skórą

:

Brak konkretych danych.

Spożycie

:

Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z

poszkodowanym

Informacje dla lekarza

:

Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast

skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć truciznami.

Szczególne sposoby

leczenia

:

Bez specjalnego leczenia.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Stosowne środki gaśnicze

:

Używać suchych środków chemicznych, CO

, zraszania wodą lub piany.

Niewłaściwe środki

gaśnicze

:

Nie używać strumienia wody.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenia ze strony

substancji lub mieszaniny

:

Płyn wysokołatwopalny. W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu

ciśnienia i pojemnik może pęknąć, co stwarza ryzyko eksplozji. Wyciek do

kanalizacji może spowodować pożar lub niebezpieczeństwo wybuchu.

Niebezpieczne produkty

spalania

:

Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:

dwutlenek węgla

tlenek węgla

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Data wydania/Data przeglądu

:

11 maja 2011

3/12

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

Szczególne środki

zabezpieczające dla straży

pożarnej

:

Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy

wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które

stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.

Usunąć pojemniki z miejsca pożaru, jeżeli można to zrobić bez zagrożenia. Do

chłodzenia pojemników narażonych na pożar używać rozpylanej wody.

Środki ochrony

indywidualnej dla

strażaków

:

Strażacy powinni nosić wyposażenie ochronne.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie

biorącego udziału w akcji

ratowniczej

:

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek

chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych

terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie

zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym

materiale. Wyłączyć wszystkie źródła zapłonu. Wzniecanie ognia i iskier,

rozbłysków i palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Unikać

wdychania par lub mgły. Zapewnić właściwą wentylację. W razie niewystarczającej

wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony

osobistej.

Dla personelu biorącego

udział w akcji ratowniczej

:

Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z

informacjami w punkcie 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.

Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.

6.2 Środki ostrożności w

zakresie ochrony

środowiska

:

Należy unikać uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do gleby lub

kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacją.

Należy poinformować odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował

zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza).

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Małe rozlanie/rozproszenie

:

Rozcieńczyć wodą i zebrać ścierką jeżeli rozpuszcza się w wodzie lub zaadsorbować

obojętnym suchym materiałem i umieścić we właściwym pojemniku na odpady.

Należy używać narzędzi nie wytwarzających iskier oraz wyposażenia

zapobiegającego wybuchom.

Duże rozlanie

:

Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów

zamkniętych. Rozlane lub rozsypane substancje, należy zebrać za pomocą

niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa.

Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami

(patrz punkt 13). Należy używać narzędzi nie wytwarzających iskier oraz

wyposażenia zapobiegającego wybuchom.

6.4 Odniesienia do innych

sekcji

:

Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1.

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w punkcie 8.

Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w punkcie 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących

konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych

zastosowań w punkcie 1.

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Data wydania/Data przeglądu

:

11 maja 2011

4/12

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

Środki ochronne

:

Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz część 8). Nie spożywać.

Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Unikać wdychania par lub mgły.

Używać tylko z odpowiednią wentylacją. W razie niewystarczającej wentylacji, należy

nosić odpowiednią maskę. Nie wchodzić do pomieszczeń magazynowych i

przyległych, chyba, że są odpowiednio przewietrzone. Przechowywać w oryginalnym

pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z

kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany.

Przechowywać z dala od źródła ciepła, iskrzenia, otwartego płomienia lub innych

źródeł zapłonu. Używać wyposażenia elektrycznego odpornego na eksplozję

(wietrzenie, oświetlenie i obsługa materiału). Używać narzędzi nie powodujących

iskrzenia. Podjąć środki ostrożności przeciw wyładowaniom elektrostatycznym. Aby

uniknąć pożaru lub wybuchu, należy rozładować elektryczność statyczną. Pojemniki

połączyć razem i uziemić przed przeniesieniem. Podczas przenoszenia uziemić.

Puste pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne. Nie

używać powtórnie pojemnika.

Wskazówki dotyczące

ogólnej higieny pracy

:

Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w

którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.

Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny.

Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego

magazynowania, łącznie z

informacjami dotyczącymi

wszelkich wzajemnych

niezgodności

:

Należy przechowywać w następującym zakresie temperatur: 0 do 25°C (32 do 77°F).

Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w

wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu,

zdala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym

pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiałów (patrz punkt 10), napojów i

jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy.

Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki,

które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w

położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w

nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników

zapobiegających skażeniu środowiska.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zalecenia

:

Nie dotyczy.

Rozwiązania specyficzne

dla sektora przemysłowego

:

Nie dotyczy.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących

konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych

zastosowań w punkcie 1.

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w środowisku pracy

Nazwa produktu/składnika

Wartości graniczne narażenia

Etanol

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polska,

7/2009).

NDS: 1900 mg/m³ 8 godzina/godzin.

Data wydania/Data przeglądu

:

11 maja 2011

5/12

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Zalecane procedury

monitoringu

:

Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być

niezbędny monitoring osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu

określenia skuteczności wentylacji lub inny sposób kontroli konieczności uzywania

środków ochrony dróg oddechowych. Należy się odnieść do Normy Europejskiej EN

689 w celu poznania metod określenia narażenia substancją chemiczną przez drogi

oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dającej wskazówki związane z metodami

oznaczania substancji niebezpiecznych.

Poziomy oddziaływania wtórnego

Brak dostępnych poziomów DEL.

Stężenia, przy których podziewane są oddziaływania

Brak dostępnych stężeń PEC.

8.2 Kontrola narażenia

Odpowiednie

zabezpieczenia techniczne

:

Używać tylko z odpowiednią wentylacją. Zastosować osłony procesu, lokalną

wentylację wyciągową lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na

zanieczyszczenia mieściła się poniżej wszelkich limitów zalecanych lub

obligatoryjnych. Zabezpieczenia techniczne są także potrzebne w celu

utrzymywania koncentracji gazów, oparów lub pyłów poniżej niższych granic

wybuchu. Użyć wyposażenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

Indywidualne środki ochrony

Środki zachowania higieny :

Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po

zakończeniu zmiany. Do usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być

zastosowane właściwe techniki. Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym

użyciem. Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice

bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.

Ochrona oczu/twarzy

(EN 166)

:

Brak specjalnych zaleceń.

Ochrona skóry

Ochrona rąk

(EN 374)

:

Brak specjalnych zaleceń.

Ochrona ciała

(EN 14605)

:

W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed

przystąpieniem do pracy.

Inne środki ochrony

skóry/ciała

:

Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, należy wybrać odpowiednie

obuwie i dodatkowe środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i

związanych z nimi zagrożeniem. Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę

BHP.

Ochrona dróg

oddechowych

(EN 143, 14387)

:

Przy normalnym i zgodnym z przeznaczeniem użyciu, nie jest potrzebna maska

oddechowa.

Kontrola narażenia

środowiska

:

Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana

w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W

niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwajace opary, filtry lub

modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie

stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny

:

Ciecz.

Kolor

:

Bezbarwny.

Zapach

:

Podobne do alkoholu.

Wartość graniczna zapachu

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Data wydania/Data przeglądu

:

11 maja 2011

6/12

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

pH

:

7.5 [Stęż. (%w/w): 100%]

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Temperatura

topnienia/krzepnięcia

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Temperatura początku wrzenia

i zakres wrzenia

:

Temperatura zapłonu

:

21 °C (Zamknięta butla)

Szybkość parowania

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Palność (ciało stałe, gaz)

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Czas spalania

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Prędkość spalania

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Granice palności lub

wybuchowości: górna/dolna

:

Niższy: 3.1%

Prężność par

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Gęstość pary

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Gęstość względna

:

0.85 do 0.89

Rozpuszczalność

:

Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: zimnej wodzie.

Współczynnik podziału n-

oktanol/woda

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Temperatura samozapłonu

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Temperatura rozkładu

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Lepkość

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Właściwości wybuchowe

:

Nie dotyczy.

Właściwości utleniające

:

Brak.

9.2 Inne informacje

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność

:

Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych

dotyczących reaktywności.

10.2 Stabilność chemiczna

:

Produkt jest trwały.

10.3 Możliwość

występowania

niebezpiecznych reakcji

:

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne

reakcje.

10.4 Warunki, których należy

unikać

:

Unikać wszelkich, możliwych źródeł ognia (iskier lub płomieni). Nie poddawać

pojemników działaniu ciśnienia, nie ciąć, nie spawać, nie lutować, nie wiercić, nie

szlifować, chronić przed ciepłem oraz źródłami zapłonu.

10.5 Materiały niezgodne

:

Brak konkretych danych.

10.6 Niebezpieczne

produkty rozkładu

:

W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić

niebezpieczny rozkład produktu.

Data wydania/Data przeglądu

:

11 maja 2011

7/12

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Podrażnienie/nadżerka

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Czynnik uczulający

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Właściwości mutagenne

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Właściwości rakotwórcze

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Toksyczność dla układu rozrodczego

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Teratogeniczność

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Informacje o możliwych

drogach narażenia

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Potencjalne skutki ostrego działania substancji lub preparatu na zdrowie

Droga oddechowa

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Droga pokarmowa

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Kontakt ze skórą

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Kontakt z oczami

:

Może spowodować podrażnienie oczu.

Objawy związane z charakterystyką fizyczną, chemiczną i toksykologiczną

Droga oddechowa

:

Brak konkretych danych.

Droga pokarmowa

:

Brak konkretych danych.

Kontakt ze skórą

:

Brak konkretych danych.

Kontakt z oczami

:

Brak konkretych danych.

Opóźnione i natychmiastowe skutki, a także skutki przewlekłe w przypadku krótkiego i długoterminowego

narażenia

Kontakt krótkotrwały

Potencjalne skutki

natychmiastowe

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Potencjalne skutki

opóźnione

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Kontakt długotrwały

Potencjalne skutki

natychmiastowe

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Potencjalne skutki

opóźnione

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Ogólne

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Właściwości rakotwórcze

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Właściwości mutagenne

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Teratogeniczność

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Zaburzenia rozwojowe

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Zaburzenia rozrodczości

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Inne informacje

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Data wydania/Data przeglądu

:

11 maja 2011

8/12

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Wnioski/Podsumowanie

:

Ekologiczna ocena produktu bazuje na informacjach o surowcach i/lub

porównywalnych substancjach. Ulega łatwemu i szybkiemu rozkładowi: Wszystkie

substancje organiczne zawarte w produkcie uzyskują podczas testów na łatwość

rozkładu wartości >60% BZT/ChZT wzgl. uwolnienia CO2, wzgl. >70% spadek DOC.

Odpowiada to wartościom granicznym 'łatwego rozpadu/readily degradable' (np. wg

metod OECD 301).

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

12.4 Mobilność w glebie

Współczynnik podziału

gleba/woda (K

OC

)

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Mobilność

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

PBT

:

Nie dotyczy.

vPvB

:

Nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki

działania

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących

konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych

zastosowań w punkcie 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt

Metody usuwania

:

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli

możliwe. Puste pojemniki lub ich wykładziny mogą zachowywać resztki produktu.

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Znacznych ilości

odpadowego produktu nie należy odprowadzać do kolektora sanitarnego, ale należy

je poddać obróbce w odpowiedniej oczyszczalni. Należy utylizować nadmiar

produktów i produkty nie nadające się do recyklingu w licencjonowanym

przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub

produktów

pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony

środowiska i przepisami związymi z utylizacją odpadów, a także z wymogami władz

lokalnych. Należy unikać uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do gleby lub

kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacją.

Odpady niebezpieczne

:

Tak.

Europejski katalog Odpadów (EWC)

Kod odpadu

Oznaczenie odpadu/odpadów

20 01 13*

rozpuszczalniki

Opakowanie

Data wydania/Data przeglądu

:

11 maja 2011

9/12

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Metody usuwania

:

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli

możliwe. Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi. Spalanie lub

składowanie w terenie należy rozważać jedynie wówczas gdy nie ma możliwości

recyklingu.

Specjalne środki

ostrożności

:

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy zachować

ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały

wyczyszczone lub wypłukane od wewnątrz. Puste pojemniki lub ich wykładziny

mogą zachowywać resztki produktu. Opary pozostałości produktu mogą tworzyć

wewnątrz pojemnika atmosferę wysoce łatwopalną albo wybuchową. Nie ciąć, nie

spawać i nie szlifować używanych pojemników jeśli nie zostały one dokładnie

wyczyszczone od wewnątrz. Należy unikać uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do gleby lub

kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacją.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 Numer UN

(numer ONZ)

UN1170

UN1170

UN1170

UN1170

14.2 Prawidłowa

nazwa

przewozowa UN

ETANOL W

ROZTWORZE

ETANOL W

ROZTWORZE

ETHANOL SOLUTION Ethanol solution

14.3 Klasa(-y)

zagrożenia w

transporcie

14.4 Grupa

pakowania

14.5 Zagrożenia

dla środowiska

Nie.

Nie.

14.6 Szczególne

środki ostrożności

dla użytkowników

Brak.

Brak.

None.

None.

14.7 Transport luzem

zgodnie z załącznikiem II do

konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC

:

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Rozporządzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Ograniczenia dotyczące

produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektórych

niebezpiecznych

substancji, preparatów i

wyrobów

:

Nie dotyczy.

Data wydania/Data przeglądu

:

11 maja 2011

10/12

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub

Inne przepisy UE

Przepisy narodowe

Postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami:

-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wraz z późniejszymi zmianami oraz

rozporządzeniami.

Przepisy prawne uwzględnione w karcie charakterystyki (wszystkie z ewentualnymi późniejszymi zmianami):

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Tekst jednolity z 2009r, Dz.U. z 2001r.

nr 152, poz.1222),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i

preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003r. nr.171, poz.1666), z późniejszymi zmianami,

- Tabela 3.2 załącznika VI Rozporządzenia PEiR (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (…) GHS

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych

i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych.

- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), (Dz. U. z

2002r. Nr 194, poz. 1629 oraz z 2003r. nr 207, poz. 213 i 214),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.(Dz. U. z 2002r. nr 217, poz. 1833 z

późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 638) z

rozporządzeniami,

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o

opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 639) z rozporządzeniami,

- Rozporządzenie WE nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów,

- Rozporządzenie WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie REACH.

15.2 Przepisy prawne

dotyczące

bezpieczeństwa, ochrony

zdrowia i środowiska

specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

:

Produkt zawiera substancje, dla których ocena bezpieczeństwa chemicznego jest w

dalszym ciągu wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji.

Skróty i akronimy

:

ATE = Szacunkowa toksyczność ostra

CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania

(Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

SNEL = Pochodny poziom nie skutkujący

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

PNEC = Prognozowane Stężenie Bezskutkowe

RRN = Numer rejestracyjny REACH

Europa

Pełny tekst sktóconych

deklaracji H

:

H224

Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.

H225

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315

Działa drażniąco na skórę.

H319

Działa drażniąco na oczy.

Pełny tekst klasyfikacji

[CLP/GHS]

:

Nie dotyczy.

Pełny tekst skróconych

zwrotów R

:

R11- Produkt wysoce łatwopalny.

Pełny tekst klasyfikacji

[DSD/DPD]

:

F - Produkt wysoce łatwopalny

Data wydruku

:

11 maja 2011

Data wydania/Data przeglądu

:

11 maja 2011

11/12

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL

SEKCJA 16: Inne informacje

Data wydania/ Data

przeglądu

:

11 maja 2011

Data poprzedniego wydania

:

Brak poprzedniego wydania

Wersja

:

Informacja dla czytelnika

Powyższe informacje uznaje się za prawidłowe w zakresie dotyczącym formuły zastosowanej do produkcji

wyrobu w kraju pochodzenia. Ponieważ dane, normy i przepisy ulegają zmianie, zaś warunki użytkowania

wyrobów i sposób postępowania z nimi pozostają poza naszą kontrolą, NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI

ANI RĘKOJMI CO DO KOMPLETNOŚCI LUB NIEZMIENNEJ PRAWIDŁOWOŚCI TYCH INFORMACJI.

Data wydania/Data przeglądu

:

11 maja 2011

12/12

3-10-2018

Koning met minister De Jonge op werkbezoek in het kader van kwaliteit verpleeghuiszorg

Koning met minister De Jonge op werkbezoek in het kader van kwaliteit verpleeghuiszorg

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdag 3 oktober 2018 samen met vicepremier en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een werkbezoek gebracht aan het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis (EVG) in Amersfoort. Dit verpleeghuis is onderdeel van zorgorganisatie Beweging 3.0 en biedt zorg aan oudere mensen met dementie. Tijdens het werkbezoek stond centraal hoe een zorgorganisatie een kwaliteitsachterstand kan ombuigen naar kwalitatief goede zorg.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

31-8-2018

Public Notification: PremierZen Gold 4000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: PremierZen Gold 4000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use PremierZen Gold 4000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-7-2018

Zmiany w Kierownictwie resortu

Zmiany w Kierownictwie resortu

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wręczył dziś w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego akt powołania na stanowisko sekretarza stanu Szymonowi Giżyńskiemu.

Poland - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2-7-2018

Odwołanie sekretarza stanu Zbigniewa Babalskiego

Odwołanie sekretarza stanu Zbigniewa Babalskiego

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego, wręczył dziś Zbigniewowi Babalskiemu akt odwołania ze stanowiska sekretarza stanu w MRiRW.

Poland - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

28-6-2018

Powołanie Prezesa ARiMR

Powołanie Prezesa ARiMR

W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wręczył dziś akt powołania, z dniem 1 lipca br., na stanowisko prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marii Fajger.

Poland - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.