Poulvac E. coli

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Poulvac E. coli
 • Używać do:
 • Zwierzęta
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Poulvac E. coli
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Kurczak, indyki
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Immunomodulatorów dla ptaków , żyjących bakteryjne szczepionki dla drobiu.
 • Wskazania:
 • Do czynnej immunizacji kurcząt brojlerów i przyszłych warstw / hodowców w celu zmniejszenia śmiertelności i zmian chorobowych (zapalenie osierdzia, zapalenie okrężnicy, zapalenie naczyń powietrznych) związanych z serotypem Escherichia coli O78.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 8

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/V/C/002007
 • Data autoryzacji:
 • 15-06-2012
 • Kod EMEA:
 • EMEA/V/C/002007
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 24-12-2018

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/245247/2012

EMEA/W/C/002007

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Poulvac E. coli

szczepionka przeciwko kolibakteriozie u ptaków (żywa)

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego szczepionki Poulvac E. coli. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła ten lek weterynaryjny w celu

przyjęcia zaleceń w sprawie przyznania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w Unii

Europejskiej (UE) oraz warunków jego stosowania.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania szczepionki Poulvac E. coli właściciele

lub opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z

weterynarzem lub farmaceutą.

Co to jest produkt Poulvac E. coli i w jakim celu się go stosuje?

Poulvac E. coli to szczepionka, którą stosuje się u kurcząt i indyków do czynnego uodparniania na

zakażenie powodowane przez Escherichia coli serotyp O78 zwane kolibakteriozą. Kolibakterioza może

powodować uszkodzenia woreczka otaczającego serce (zapalenie osierdzia), woreczka otaczającego

wątrobę (zapalenie torebki wątroby) i „worków powietrznych” — wyspecjalizowanych worków w

organizmie ptaków, w których powietrze jest przechowywane podczas oddychania (zapalenie worków

powietrznych), i może prowadzić do śmiertelności ptaków. Szczepionka, która jest przeznaczona do

stosowania u brojlerów (hodowanych na mięso), przyszłych niosek lub kur zarodowych (hodowanych

do produkcji jaj) i indyków, pomaga ograniczyć śmiertelność i zmiany spowodowane zakażeniem.

Produkt zawiera żywe bakterie Escherichia coli, typ O78, szczep EC34195 z delecją genu aroA.

W jakim celu stosuje się produkt Poulvac E. coli?

Poulvac E. coli jest dostępny jako zamrożony suchy proszek (liofilizat), z którego można przygotować

zawiesinę. Szczepionkę wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza. U kurcząt produkt podaje się w

pojedynczej dawce albo jako szczepionkę w postaci aerozolu grubokroplistego od pierwszego dnia

życia, albo jako dodatek do wody pitnej od piątego dnia życia. U indyków produkt podaje się jako

szczepionkę w postaci aerozolu grubokroplistego od pierwszego dnia życia, a drugą dawkę podaje się

trzy tygodnie później.

Poulvac E. coli

EMA/245247/2012

Strona 2/3

W przypadku podawania szczepionki w postaci aerozolu grubokroplistego rekonstytuowaną szczepionkę

należy rozcieńczyć i rozpylić na ptaki tak, by każdy ptak otrzymał wystarczającą ilość odpowiadającą

jednej dawce. Ptaki spożywają szczepionkę podczas czyszczenia piór.

Dodając szczepionkę Poulvac E. coli do wody pitnej, należy również dodać dawkę rekonstytuowanej

szczepionki do ilości wody wystarczającej dla każdego kurczęcia przez 3 godziny.

Więcej informacji znajduje się w ulotce informacyjnej.

Jak działa produkt Poulvac E. coli?

Szczepionka Poulvac E. coli zawiera niewielkie ilości bakterii E. coli serotyp O78. Bakterie są żywe, ale

zostały osłabione przez usunięcie genu aroA, dzięki czemu nie powodują choroby, co czyni je

odpowiednimi do stosowania w szczepionce. Poulvac E. coli, jak wszystkie szczepionki, „uczy” układ

odpornościowy (naturalny system obronny organizmu), jak bronić się przed chorobą. Po podaniu

kurczętom lub indykom szczepionki Poulvac E. coli układ odpornościowy zwierząt rozpoznaje zawarte w

szczepionce bakterie jako „obce” i wytwarza przeciwko nim przeciwciała. W przyszłości, w przypadku

kontaktu z bakterią, układ odpornościowy będzie w stanie szybciej wytworzyć przeciwciała. Pomoże to

chronić zwierzęta przed chorobą.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Poulvac E. coli zaobserwowano w

badaniach?

W badaniach laboratoryjnych wykazano, że szczepionka jest bezpieczna, a ochrona przed zmianami

chorobowymi spowodowanymi kolibakteriozą zaczyna się dwa tygodnie po szczepieniu u kurcząt i trzy

tygodnie po szczepieniu u indyków. W badaniach wykazano również, że szczepionka zapewnia

kurczętom 8-tygodniową ochronę przed zmianami spowodowanymi kolibakteriozą, szczepionka w

aerozolu zapewnia 12-tygodniową ochronę przed śmiertelnością spowodowaną kolibakteriozą, a

szczepionka z wodą pitną zapewnia 12-tygodniową ochronę przed zmianami i śmiertelnością. Badanie

terenowe z udziałem ponad 200 tys. brojlerów hodowlanych wykazało znaczne zmniejszenie zmian i

śmiertelności spowodowanych kolibakteriozą u zaszczepionych zwierząt. Ponadto wykazano korzystny

wpływ szczepionki na średni dzienny przyrost wagi, liczbę dni leczenia antybiotykami oraz odsetek

zwierząt wprowadzonych na rynek w porównaniu z grupą kontrolną.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Poulvac E. coli?

Szczep szczepionkowy można wykryć w tkankach wątroby i serca przez okres do sześciu dni po

szczepieniu u kurcząt lub w tkankach worków powietrznych przez okres do czterech dni po szczepieniu

u indyków. Może on także występować w odchodach przez okres do pięciu tygodni po szczepieniu u

kurcząt lub siedmiu dni po szczepieniu u indyków i pozostawać w środowisku do końca okresu tuczu

lub do zakończenia hodowli u kurcząt, lub przez siedem dni u indyków. Dlatego zalecane jest

wyczyszczenie i zdezynfekowanie pomieszczeń, w których przebywały ptaki poddawane szczepieniu, po

zakończeniu okresu tuczu lub hodowli. Szczep szczepionkowy może przenosić się na inne ptaki.

Nie należy szczepić zwierząt poddawanych leczeniu przeciwbakteryjnemu lub immunosupresyjnemu

(które zmniejsza aktywność układu odpornościowego). Szczepionka nie powinna być stosowana przez

sześć tygodni przed rozpoczęciem okresu nieśności lub u ptaków niosących się (aktualnie

produkujących jaja). Nie należy stosować leczenia antybiotykowego w ciągu jednego tygodnia przed

szczepieniem i po szczepieniu.

Poulvac E. coli

EMA/245247/2012

Strona 3/3

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze

zwierzęciem?

Podczas podawania zaleca się stosowanie ochrony oczu, rękawiczek i maski na twarz. Osoby z

immunosupresją nie powinny być obecne podczas podawania szczepionki. Ręce i sprzęt należy

zdezynfekować po podaniu. Personel mający kontakt z zaszczepionymi zwierzętami powinien

przestrzegać ogólnych zasad higieny i zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się ze

ściółką i odchodami zaszczepionych zwierząt.

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności?

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a

mięso czy mleko mogą zostać spożyte przez ludzi. Okres karencji to także czas po podaniu leku, jaki

musi upłynąć, zanim jaja mogą być użyte do spożycia przez ludzi.

Okres karencji dla mięsa i jaj kurcząt i indyków leczonych szczepionką Poulvac E. coli wynosi 0 dni, co

oznacza, że nie ma obowiązkowego czasu oczekiwania.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Poulvac E. coli?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Agencji uznał, że korzyści ze

stosowania produktu Poulvac E. coli przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w

Inne informacje dotyczące produktu Poulvac E. coli:

W dniu 15 czerwca 2012 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie szczepionki

Poulvac E. coli do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii dostępności

tego produktu można znaleźć na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Poulvac E. coli znajduje się na stronie internetowej

Agencji pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment

Reports. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat leczenia produktem Poulvac E. coli

właściciele lub opiekunowie zwierząt powinni przeczytać ulotkę informacyjną lub skontaktować się z

weterynarzem lub farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: 02.2016.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Poulvac E. Coli liofilizat do sporządzania zawiesiny do podania w aerozolu dla kur i indyków

lub w wodzie do picia dla kur

1.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ctra. Camprodón s/n "la Riba"

17813 Vall de Bianya

Girona

HISZPANIA

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Poulvac E. coli liofilizat do sporządzania zawiesiny do podania w aerozolu dla kur i indyków lub

w wodzie do picia dla kur

3.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Jedna dawka zawiera:

Żywe

Escherichia coli

z delecją genu aroA, typ O78, szczep EC34195

5,2 x 10

- 9,1 x 10

CFU*

*Jednostki tworzące kolonie podczas wzrostu na płytce z agarem tryptozowo-sojowym

Lioflizat o barwie kremowej

Po rekonstytucji: przezroczysta do biało-żółtawej i nieprzezroczysta zawiesina (w zależności od

objętości użytego rozpuszczalnika)

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Czynne uodparnianie kurcząt brojlerów, przyszłych kur niosek/zarodowych i indyków w celu

ograniczenia śmiertelności i zmian (zapalenie osierdzia, zapalenia torebki wątroby, zapalenie worków

powietrznych) towarzyszących zakażeniu

Eschericha coli

, serotyp O78.

Rozpoczęcie odporności:

Kurczęta: 2 tygodnie po podaniu szczepionki dla ograniczenia zmian chorobowych. Nie zostało

ustalone rozpoczęcie odporności dla ograniczania śmiertelności.

Indyki: 3 tygodnie po drugim szczepieniu dla ograncizeniea zmian chorobowych i śmiertelności

Czas trwania odporności:

Kurczęta: 8 tygodni dla ograniczania zmian patologicznych i 12 tygodni dla ograniczenia

śmiertelności (aerozol). 12 tygodni dla ograniczania zmian i śmiertelności (w wodzie do picia)

Indyki: czas trwania odporności nie został ustalony.

Badania dotyczące ochrony krzyżowej wykazały zmniejszenie liczby przypadków i ciężkości

zapalenia worków powietrznych wywołanych przez E. coli, serotypy O1, O2 i O18 u kurcząt po

podaniu szczepionki w aerozolu. Dla tych serotypów czas pojawienia się oporności i jej trwania nie

został określony.

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie szczepić zwierząt leczonych produktami antybakteryjnymi i immunosupresyjnymi.

6.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane

W przypadku zaobserwowania działań niepożądanych również niewymienionych w ulotce

informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu poinformuj o tym lekarza

weterynarii.

7.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Kury (brojlery, przyszłe nioski/kury zarodowe) i indyki.

8.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Kurczęta: Jedna dawka szczepionki od 1 dnia życia podana w postaci aerozolu grubokroplistego lub

od 5 dnia życia podana w wodzie do picia.

Indyki: Jedna dawka szczepionki od 1 dnia życia, druga dawka 3 tygodnie później podane w postaci

aerozolu grubokroplistego.

9.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Podanie w aerozolu dla kurcząt i indyków lub w wodzie do picia dla kurcząt.

Podanie w aerozolu:

Stosować czysty sprzęt do szczepienia i wyłączyć wentylację na 15 minut po szczepieniu.

Usunąć kapsel i korek. Wypełnić fiolkę do połowy niechlorowaną wodą o temperaturze pokojowej.

Ponownie umieścić korek i mocno wstrząsać do czasu rozpuszczenia. Wylać rozpuszczoną

szczepionkę do czystego pojemnika i dodać niechlorowaną wodę w celu dalszego rozcieńczenia

szczepionki, tak by zapewnić równą dystrybucję podczas szczepienia. W urządzeniu do tworzenia

aerozolu nie należy używać środków dezynfekujących ani innych substancji mających niekorzystny

wpływ na na żywe szczepionki.

Rozpuszczać i podawać odtworzoną szczepionkę zgodnie z wskazówkami dotyczącymi tworzenia

określonej wielkości kropel w urządzeniu do podawania szczepionki w taki sposób by jedna dawka

przygotowanej szczepionki przypadała na jednego ptaka. Zaleca się by jedna dawka miała objętość

pomiędzy 0,1 a 0,5 ml. Wysokość na jakiej dokonuje się rozplenia powinna wynosić pomiędzy 30 a

80 cm nad zwierzętami w celu zapewnienia równomiernej dystrybucji. Zaleca się stosowanie aerozolu

o wielkości kropli większej niż 100 µm.

Podanie w wodzie do picia:

Należy się upewnić, że cały system do podawania wody jest dokładnie wyczyszczony i wolny od

pozostałości środków dezynfekcyjnych, detergentów, mydła itp., oraz antybiotyków. Kontakt z

środkami dezynfekcyjnymi inaktywuje szczepionkę.

Należy pozwolić na wypicie wody z poideł przed podaniem szczepionki. System do podawania wody

powinien być opróżniony z wody do picia, a w poidłach powinna znajdować się jedynie woda ze

szczepionką.

Może być konieczne wstrzymanie podawania wody przed szczepieniem w celu zapewnienia, że

wszystkie ptaki będą piły podczas podawania szczepionki.

Fiolkę ze szczepionką otworzyć pod wodą i dokładnie rozpuścić zawartość. Należy upewnić się, że

fiolka jest całkowicie pusta przez przepłukanie fiolki i jej korka wodą. Nie dzielić większych fiolek by

zaszczepić ptaki przebywające w kilku kurnikach lub pojonych za pomocą więcej niż jednego

systemu, ponieważ może to prowadzić do błędów podczas dawkowania i odtwarzania szczepionki.

Używać zimnej, świeżej, niechlorowanej, wolnej od jonów metali wody. W celu poprawy jakości

wody i poprawienia stabilności bakterii można dodać do wody odtłuszczone (<1% tłuszczu) mleko w

proszku (2-4 gramy na litr wody) lub odtłuszczone mleko (20-40 ml na litr wody).

Najlepiej jest podać szczepionkę w takiej objętości wody, która zostanie spożyta przez ptaki w ciągu 3

godzin. Celem jest by dostarczyć każdemu zwierzęciu jedną dawkę szczepionki. Ogólną zasadą jest

odtworzenie szczepionki w niechlorowanej, świeżej wodzie w stosunku 1000 dawek szczepionki na 1

litr wody na dzień życia ptaków dla 1000 ptaków, np. potrzebne jest 10 litrów wody dla 1000

dziesięciodniowych ptaków. W przypadku wątpliwości, należy określić ilość przyjmowanej przez

ptaki wody dzień przed szczepieniem.

Rozpuszczoną szczepionkę podawać ptakom natychmiast po odtworzeniu.

Unikać ekspozycji szczepionki na światło słoneczne.

10.

OKRES(-Y) KARENCJI

Zero dni

11.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2 ˚C – 8 ˚C). Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na

butelce.

Okres ważności po rozpuszczeniu zgodnie z instrukcją: 2 godziny

12.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Należy szczepić tylko zdrowe ptaki.

Nie stosować leczenie antybiotykowego w ciągu 1 tygodnia po szczepieniu gdyż osłabia to

skuteczność szczepionki. Brak dostępnych informacji dotyczących wysokiego poziomu przeciwciał

matczynych na skuteczność szczepienia.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Szczep szczepionkowy może być stwierdzany w tkankach kurcząt (wątroba, serce) do 6 dni po

szczepieniu lub tkankach indyków (piersiowe worki powietrzne) do 4 dni po szczepieniu.

Zaszczepione ptaki mogą wydalać wraz z kałem szczep szczepionkowy do 5 tygodni (kurczęta) lub do

7 dni (indyków) po podaniu szczepionki, a w środowisku mogą być obecne do końca okresu tuczu lub

do zakończenia hodowli (kurczęta) lub do 7 dni (indyki). Dlatego zaleca się wyczyścić i

zdezynfekować pomieszczenie w którym przebywały ptaki poddawane szczepieniu po zakończeniu

okresu tuczu lub hodowli.

Szczep szczepionkowy może przenosić się na inne ptaki.

Szczep szczepionkowy może być zidentyfikowany na podstawie jego właściwości podczas wzrostu na

biologicznych podłożach hodowlanych: wykazuje normalny wzrost na podłożu MacConkey’a i na

agarze tryptozowo-sojowym, podczas gdy nie obserwuje się tworzenia kolonii na płytkach z

aminokwasami aromatycznymi (agar minimalny).

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Należy stosować zwyczajowe środki ostrożności dotyczące sterylności podczas wszystkich procedur

podawania produktu.

Zaleca się stosowanie ochrony oczu, rękawiczek, maski na twarz podczas podawania produktu. Osoby

z immunosupresją nie powinny być obecne podczas podawania tej szczepionki.

Zdezynfekować ręce i sprzęt po podaniu.

Personel biorący udział w szczepieniach powinien postępować zgodnie z ogólnymi zasadami higieny i

powinien zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się ze ściółką/odchodami niedawno

zaszczepionych zwierząt.

Inne ostrzeżenia:

Uodparnianie powinno być traktowane jako składnik złożonych programów kontroli dotyczących

wszystkich ważnych czynników higieny i zdrowia drobiu.

Nieśność:

Nie stosować u ptaków w okresie nieśności lub w ciągu 6 tygodni przed rozpoczęciem okresu

nieśności.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej

jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej

szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być

podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Nie stwierdzono działań niepożądanych po podaniu 10-cio krotnie większej dawki szczepionki.

Główne niezgodności farmaceutyczne:

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

O sposoby usunięcia niepotrzebnych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pomogą one chronić środowisko.

14.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne na

stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (http://www.ema.europa.eu/

15.

INNE INFORMACJE

Szczepionka jest dostępna w obrocie w fiolkach ze szkła borosilikonowego Typ I o pojemności 10 ml

lub 50 ml, zamykanych korkiem z gumy bromobutylowej i uszczelnionych aluminiowym kapslem.

Pudełko tekturowe z jedną fiolka zawierającą 2500, 5000, 10000 lub 20000 dawek.

Pudełko tekturowe z dziesięcioma fiolkami zawierającymi po 2500, 5000, 10000 lub 20000 dawek.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

26-10-2018

Safety and efficacy of l‐threonine produced by fermentation using Escherichia coli CGMCC 7.232 for all animal species

Safety and efficacy of l‐threonine produced by fermentation using Escherichia coli CGMCC 7.232 for all animal species

Published on: Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0200 The product subject of this assessment is l‐threonine produced by fermentation with a genetically modified strain of Escherichia coli (CGMCC 7.232). It is intended to be used in feed and water for drinking for all animal species and categories. The production strain and its recombinant DNA were not detected in the additive. The product l‐threonine, manufactured by fermentation with E. coli CGMCC 7.232, does not raise any safety concern with regard to the gen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.