Posorutin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Posorutin 50 mg/ml krople do oczu, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 50 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do oczu, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Posorutin 50 mg/ml krople do oczu, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 10 ml, 5909990728312, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07283
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Posorutin

Troxerutinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4. .

Spis treści ulotki:

Co to jest Posorutin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posorutin

Jak stosować Posorutin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Posorutin

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest Posorutin i w jakim celu się go stosuje

Posorutin jest lekiem służącym do stabilizacji naczyń krwionośnych oka. Posorutin stosuje się w leczeniu

uzupełniającym w przypadku osłabienia naczyń krwionośnych, np. przy zmianach w dnie oka

spowodowanych retinopatią cukrzycową, lub przy wylewach krwawych do spojówki.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posorutin

Kiedy nie stosować leku Posorutin

Jeśli pacjent ma uczulenie na trokserutynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Posorutin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania leku Posorutin nie należy używać soczewek kontaktowych.

Jeśli brak jest jednak przeciwwskazań do ich używania, należy przed zakropleniem leku zdjąć soczewki i

zakroplić lek do worka spojówkowego. Soczewki można ponownie założyć po 15 minutach. Ze względu na

możliwość uszkodzenia należy unikać kontaktu miękkich soczewek z lekiem.

Posorutin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Edition 06/2016

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

Interakcje z innymi lekami nie są znane. W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli lub maści do

oka, leki należy podawać w odstępie 15 minut.

Maści okulistyczne należy podawać jako ostatnie.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania w czasie ciąży.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie są zalecane specjalne środki ostrożności.

Jak stosować Posorutin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

W celu podania leku Posorutin należy umyć dokładnie ręce, odkręcić zakrętkę pojemnika, odchylić nieco

głowę do tyłu, odciągnąć lekko dolną powiekę, następnie ściskając niezbyt mocno butelkę, podać jedną

kroplę do worka spojówkowego, powoli zamknąć powieki.

Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem i skórą twarzy. Po zakropleniu starannie zamknąć pojemnik

zakrętką. Zakraplanie leku należy rozłożyć równomiernie w ciągu doby.

Posorutin jest lekiem przeznaczonym do długotrwałej terapii. Jej długość określa lekarz.

Zwykle zakrapla się 3 razy na dobę po 1 kropli do worka spojówkowego.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 pacjenta na 1000 do 10 000 leczonych osób występowało pieczenie oczu.

Bardzo rzadko, (u 1 pacjenta na 10 000 leczonych osób lub rzadziej) mogą wystąpić objawy nadwrażliwości

polegające na reakcjach alergicznych na jeden ze składników leku. W takim przypadku należy powiadomić

lekarza lub farmaceutę.

U niektórych osób w czasie stosowania mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku

wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce należy poinformować o nich

lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie

Edition 06/2016

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

181C, 02-222 Warszawa; tel: +48 22 492 13 01; fax: + 48 22 492 13 09; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania

niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań

niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać Posorutin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza

ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Po pierwszym otwarciu butelki, lek można stosować przez okres 6 tygodni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Posorutin

Substancją czynną leku jest trokserutyna.

Pozostałe składniki to chloroheksydyny diglukonianu roztwór 20%, sodu chlorek, disodu edytynian, woda do

wstrzykiwań lub woda wysokooczyszczona.

Jak wygląda Posorutin i co zawiera opakowanie

Posorutin jest przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtym roztworem znajdującym się w plastikowej

butelce z kroplomierzem i zatyczką.

Każde opakowanie zawiera 1 plastikową butelkę 10 ml z zakraplaczem i zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

URSAPHARM Poland Sp. z o.o.,

ul. Malarska 6

05-092 Łomianki

Telefon: 022 732 07 90

Telefax: 022 732 07 99

e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

66129 Saarbrücken, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Edition 06/2016