Porcilis Pesti

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Porcilis Pesti
 • Używać do:
 • Zwierzęta
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Porcilis Pesti
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Wieprzowy
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Immunomodulatorów dla suidae,
 • Wskazania:
 • Aktywna immunizacja świń od 5 tygodnia życia, aby zapobiec śmiertelności i zmniejszyć objawy kliniczne klasycznego pomoru świń, a także zmniejszyć zakażenie wirusem pola CSF i jego wydalanie. Początek ochrony wynosi 2 tygodnie. Czas ochrony wynosi 6 miesięcy.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 12

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/V/C/000046
 • Data autoryzacji:
 • 09-06-2000
 • Kod EMEA:
 • EMEA/V/C/000046
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 19-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/V/C/046

EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)

PORCILIS PESTI

Streszczenie sprawozdania EPAR dla ogółu społeczeństwa

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego

(EPAR).

Jego

celem

jest

wyjaśnienie,

w

jaki

sposób

ocena

dokonana

przez

Komitet

ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji

doprowadziła do ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego.

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania

dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub leczenia Twojego zwierzęcia, należy

skontaktować się z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie

zaleceń CVMP, należy zapoznać się z dyskusją naukową (także stanowiącą część EPAR).

Co to jest Porcilis Pesti?

Preparat Porcilis Pesti ma postać emulsji do wstrzykiwań. Preparat Porcilis Pesti zawiera podjednostkę

E2 antygenu wirusa klasycznego pomoru świń.

W jakim celu stosuje się Porcilis Pesti?

Preparat Porcilis Pesti stosuje się do immunizacji zdrowych świń w wieku powyżej 5 tygodni życia

w celu redukowania śmiertelności i objawów klinicznych klasycznego pomoru świń (CSF). Stosuje się

go także w celu redukowania nasilenia zakażeń wirusem CSF oraz wydalania wirusa CSF do

środowiska.

Szczepionkę należy wstrząsnąć przed użyciem; następnie należy wykonać wstrzyknięcie domięśniowe

jednej dawki (2 ml) szczepionki w szyję w okolicy za uchem. 4 tygodnie po podaniu pierwszej dawki

wykonuje

się

drugie

wstrzyknięcie.

Szczepienia

przypominające

należy

wykonywać

świń

6 miesięcy. Ochrona przed CSF rozpoczyna się po 2 tygodniach i trwa 6 miesięcy.

Jak działa Porcilis Pesti?

Preparat Porcilis Pesti zawiera antygen – E2 (substancję, która stymuluje odpowiedź immunologiczną)

wirusa CSF. Po wstrzyknięciu antygenu ta niewielka ekspozycja pomaga układowi odpornościowemu

świni w rozpoznaniu i zwalczeniu CSF. Po ekspozycji na wirus CSF w późniejszym okresie życia

świnia nie ulega zakażeniu lub zakażenie ma o wiele lżejszy przebieg.

Jak badano Porcilis Pesti?

Preparat Porcilis Pesti badano w dwóch terenowych badaniach bezpieczeństwa, jednym prowadzonym

na tucznikach i jednym na lochach, przy użyciu różnych dawek szczepionki. Badania terenowe

potwierdziły wyniki otrzymane w eksperymentach laboratoryjnych wykonywanych w celu oceny

bezpieczeństwa i wykazały, że preparat jest bezpieczny dla zwierząt docelowych (prosiąt w wieku

powyżej 5 tygodnia życia) oraz u najbardziej wrażliwej kategorii zwierząt (u prośnych loch).

Głównym kryterium oceny skuteczności w badaniu terenowym prowadzonym na prosiętach była

przeżywalność prosiąt po ekspozycji na wirus CSF w późniejszym okresie życia. Prosięta badano

EMEA 2007

także pod kątem wiremii (występowania wirusa w ich krwi). Rozpoczęcie i czas utrzymywania się

odporności określano na podstawie poziomu wytwarzanych przez prosięta przeciwciał przeciwko

antygenowi wirusa CSF (E2). Przeciwciała otrzymane od matki nie miały wpływu na skuteczność

szczepienia.

Jakie korzyści ze stosowania Porcilis Pesti zaobserwowano w badaniach?

Wszystkie szczepienia zapobiegały śmierci, gdy prosięta były poddawane ekspozycji na wirus CSF

w późniejszym

czasie.

Wiremii

zapobiegały

dopiero

wstrzyknięcia

(zalecane

schemacie

szczepień przy użyciu preparatu Porcilis Pesti). Poziom przeciwciał przeciwko antygenowi CSF

wskazywał na to, że u prosiąt odporność pojawia się po 2 tygodniach i utrzymuje się przez 6 miesięcy.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem Porcilis Pesti?

Preparat Porcilis Pesti może powodować obrzęk w miejscu wstrzyknięcia w okresie do 4 tygodni po

każdym wstrzyknięciu szczepionki. Po drugim wstrzyknięciu może wystąpić przejściowa hipertermia

(podw

yższenie temperatury ciała). W miejscu wstrzyknięcia mogą pojawiać się ropnie. Zaleca się

podawanie drugiej dawki szczepionki w innym miejscu niż pierwszej dawki.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?

Preparat Porcilis Pesti zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może spowodować silny

ból

obrzęk,

szczególnie

przypadku

wstrzyknięcia

stawu

palca,

rzadkich

przypadkach może doprowadzić do utraty palca. W razie przypadkowego wstrzyknięcia opisywanego

produktu

człowiekowi

należy

niezwłocznie

zasięgnąć

porady

lekarza,

nawet

przypadku

wstrzyknięcia

bardzo

niewielkiej

ilości.

Lekarzowi

należy

przedstawić

ulotkę

dołączoną

opakowania. Jeżeli ból utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po badaniu lekarskim, należy ponownie

skontaktować się z lekarzem.

Na jakiej podstawie zatwierdzono Porcilis Pesti?

Komitet

Weterynaryjnych

Produktów

Leczniczych

(CVMP)

uznał,

korzyści

płynące

stosowania preparatu Porcilis Pesti, związane z uodparnianiem świń w wieku powyżej 5 tygodnia

życia w celu redukowania umieralności i objawów klinicznych klasycznego pomoru świń, są większe

od związanego z tym ryzyka. Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu

Porcilis

Pesti

obrotu.

Stosunek

korzyści

ryzyka

znajduje

się

module 6

niniejszego

sprawozdania EPAR.

Inne informacje na temat Porcilis Pesti:

Dnia 9 lutego 2000 r. Komisja Europejska przyznała firmie Intervet International B.V. pozwolenie na

dopuszczenie

preparatu

Porcilis

Pesti

obrotu

ważne

terytorium

całej

Unii

Europejskiej.

Pozwolenie zostało odnowione w lutym 2005 r.

Import,

sprzedaż,

dostarczanie

i/lub

używanie

preparatu

Porcilis

Pesti

jest

dozwolone

tylko

szczególnych warunkach określonych przez przepisy Wspólnoty Europejskiej dotyczące kontroli CSF

(Dyrektywa

Rady

80/217/EWG

aktualnie

obowiązującej

wersji).

Każda

osoba

zamierzająca

importować,

sprzedawać,

dostarczać

i/lub

wykorzystywać

weterynaryjny

produkt

leczniczy

musi

posiadać zezwolenie odpowiednich organów państwa członkowskiego.

Ostatnia aktualizacja streszczenia: grudzień 2006.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B.

ULOTKA INFORMACYJNA

15/17

ULOTKA INFORMACYJNA

1.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holandia

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Porcilis Pesti emulsja do wstrzykiwań dla świń

3.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH

SUBSTANCJI

Każda dawka 2 ml zawiera:

120 jednostek Elisa antygenów podjednostkowych E2 wirusa klasycznego pomoru świń

Parafina płynna jako adiuwant: 941,4 mg

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Czynne uodpornianie świń począwszy od 5 tygodnia życia, w celu zapobiegania śmiertelności oraz

redukcji nasilenia objawów klinicznych klasycznego pomoru świń, a także ograniczenia zakażenia

wirusem terenowym oraz siewstwa wirusa terenowego.

Odporność powstaje w ciągu 2 tygodni.

Odporność utrzymuje się 6 miesięcy.

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Brak

6.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Ograniczony

większości

przypadków

przejściowy

obrzęk

miejscu

wstrzyknięcia

może

występować do 4 t

ygodni po podaniu którejkolwiek dawki szczepionki.

Po podaniu drugiej dawki szczepionki może wystąpić przejściowa hipertermia.

W miejscu wstrzyknięcia można obserwować występowanie ropni.

Jako, że bezpieczeństwo podania obu dawek w to samo miejsce nie było przedmiotem badań, zaleca

się wykonać drugie wstrzyknięcie w innym miejscu niż podczas pierwszego szczepienia.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie

wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

7.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnie

16/17

8.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Podawać w dawce 2 ml głęboko domięśniowo w okolicy szyi za uchem.

Schemat szczepień:

Szczepienie

podstawowe:

wstrzykiwać

każdej

świni

jedną

dawkę

szczepionki,

następnie

tygodniach przeprowadzić drugie szczepienie.

Szczepienie przypominające: co 6 miesięcy z zastosowaniem pojedynczej dawki.

9.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODAWANIA

Wstrząsnąć energicznie przed użyciem.

Przed zastosowaniem należy umożliwić szczepionce osiągnięcie temperatury pokojowej.

Używać sterylnych strzykawek i igieł.

Zalecane jest stosowanie zamkniętego systemu umożliwiającego wielokrotne szczepienie.

10.

OKRES KARENCJI

Zero dni.

11.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2˚C do 8˚C).

Nie zamrażać.

Okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania: 3 godziny.

Nie używać po upływie daty ważności podanej na et

ykiecie.

12.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Szczepić wyłącznie zdrowe zwierzęta.

Dla użytkownika:

Produkt zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność

oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach

może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska.

W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia niniejszego produktu, należy zwrócić się o pomoc lekarską

nawet, jeśli wstrzyknięta została niewielka ilość produktu, należy zabrać ze sobą ulotkę informacyjną.

Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie

udać się do lekarza.

Dla lekarza:

Niniejszy produkt zawiera olej mineralny. Nawet, jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość

produ

ktu,

może

spowodować

znaczną

bolesność

oraz

obrzęk,

konsekwencji

martwicę

niedokrwienną a nawet utratę palca. Konieczna jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca

obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, szczególnie, jeśli dotyczy to opuszki palca

lub ścięgna.

Produkt może być stosowany w czasie ciąży, jednak może nie zabezpieczyć przed przechodzeniem

przez łożysko terenowego wirusa klasycznego pomoru świń z lochy na płody.

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej

jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej

szczepionki

przed

podaniu

innego

produktu

leczniczego

weterynaryjnego

powinna

być

17/17

podejmowana indywidualnie. W przypadku przedawkowania odczyny w miejscu wstrzyknięcia mogą

być silniej wyrażone.

W przypadku przedawkowania odczyny w miejscu wstrzyknięcia mogą być silniej wyrażone.

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Obrót

i/lub

stosowanie

tego

weterynaryjnego

produktu

leczniczego

jest

dozwolone

jedynie

warunkach

szczegółowo

określonych

prawie

Wspólnoty

Europejskiej

dotyczącym

kontroli

klasycznego pomoru świń (Dyrektywa Rady 80/217/EWG, ze zmianami). Każda osoba zamierzająca

obracać lub stosować produkt leczniczy weterynaryjny musi uzyskać autoryzację właściwych władz

danego Kraju Członkowskiego.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UNIESZKODLIWIANIU NIE

ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z

TEGO PRODUKTÓW, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób

zgodny z obowiązującymi przepisami.

14.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w

witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMEA) http://www.emea.eu.int/

15.

INNE INFORMACJE

Jako,

szczepionka

charakter

podjednostkowy,

szczepienie

prowadzi

wytworzenia

przeciwciał przeciwko wirusowi klasycznego pomoru świń innych niż E2.

50 ml/100 ml/250 ml wielodawkowe butelki szklane

50 ml/100 ml/250 ml wielodawkowe butelki PET

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

19-2-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Sweden

Data sources on animal diseases: Country Card of Sweden

Published on: Mon, 18 Feb 2019 Mapping ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the corresponding ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-2-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Slovakia

Data sources on animal diseases: Country Card of Slovakia

Published on: Mon, 18 Feb 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases, in each European Union (EU) Member State, is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the correspo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-2-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Finland

Data sources on animal diseases: Country Card of Finland

Published on: Mon, 18 Feb 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the correspond...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-2-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Czech Republic

Data sources on animal diseases: Country Card of Czech Republic

Published on: Mon, 18 Feb 2019 Mapping ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the corresponding ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-2-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Italy

Data sources on animal diseases: Country Card of Italy

Published on: Mon, 18 Feb 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State, is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the correspon...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

22-1-2019

SIGMA Animal Disease Data Model: A comprehensive approach for the collection of standardised data on animal diseases

SIGMA Animal Disease Data Model: A comprehensive approach for the collection of standardised data on animal diseases

Published on: Mon, 21 Jan 2019 The European Commission is routinely asking EFSA for scientific and technical support in the epidemiological analysis of animal disease outbreaks (i.e. African swine fever, lumpy skin disease and avian influenza) and to report or assess surveillance data (i.e. Echinococcus multilocularis and avian influenza). For this purpose, EFSA has over the last years carried out several data collections and gathered specific information on outbreaks, surveillance activities and concer...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

22-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Ireland

Data sources on animal diseases: Country Card of Ireland

Published on: Mon, 21 Jan 2019 Mapping ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 ;project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the corresponding...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Poland

Data sources on animal diseases: Country Card of Poland

Published on: Fri, 18 Jan 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the correspond...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Belgium

Data sources on animal diseases: Country Card of Belgium

Published on: Fri, 18 Jan 2019 Mapping ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the corresponding ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Portugal

Data sources on animal diseases: Country Card of Portugal

Published on: Thu, 17 Jan 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the correspond...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Lithuania

Data sources on animal diseases: Country Card of Lithuania

Published on: Thu, 17 Jan 2019 Mapping ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the corresponding ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Spain

Data sources on animal diseases: Country Card of Spain

Published on: Thu, 17 Jan 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the correspond...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Latvia

Data sources on animal diseases: Country Card of Latvia

Published on: Thu, 17 Jan 2019 Mapping ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the corresponding ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Greece

Data sources on animal diseases: Country Card of Greece

Published on: Wed, 16 Jan 2019 Mapping ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the corresponding ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Austria

Data sources on animal diseases: Country Card of Austria

Published on: Wed, 16 Jan 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases, in each European Union (EU) Member State, is one of the activities of EFSA 's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the corresp...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Cyprus

Data sources on animal diseases: Country Card of Cyprus

Published on: Wed, 16 Jan 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the correspond...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Bulgaria

Data sources on animal diseases: Country Card of Bulgaria

Published on: Wed, 16 Jan 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State, is one of the activities of EFSA 's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the correspo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

20-12-2018

Data sources on animal diseases: Methodology on mapping the data sources on animal diseases in European Union Member States

Data sources on animal diseases: Methodology on mapping the data sources on animal diseases in European Union Member States

Published on: Wed, 19 Dec 2018 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases, in each European Union (EU) Member State, is one of the activities of EFSA's SIGMA1 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which Animal Health and Plant Health Unit is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

30-11-2018

Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018)

Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018)

Published on: Thu, 29 Nov 2018 This update on the African swine fever (ASF) outbreaks in the EU demonstrated that out of all tested wild boar found dead, the proportion of positive samples peaked in winter and summer. For domestic pigs only, a summer peak was evident. Despite the existence of several plausible factors that could result in the observed seasonality, there is no evidence to prove causality. Wild boar density was the most influential risk factor for the occurrence of ASF in wild boar. In th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-11-2018

Understanding ASF spread and emergency control concepts in wild boar populations using individual‐based modelling and spatio‐temporal surveillance data

Understanding ASF spread and emergency control concepts in wild boar populations using individual‐based modelling and spatio‐temporal surveillance data

Published on: Thu, 29 Nov 2018 African swine fever (ASF) infection is circulating in Eurasia since a decade within wild boar populations without a demonstrated vector host. Further the infection was recurrently translocated by spatio‐temporal dynamics that is incompatible with wild boar movement characteristics. Management actions are required in areas affected by ASF. Control measures address areas with recent focal introduction and areas with ASF circulating several seasons or endemic occurrence. In v...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-11-2018

Latest developments on African swine fever

Latest developments on African swine fever

Latest developments on African swine fever

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Press Releases & News Stories

11-7-2018

African swine fever: EFSA assesses measures to prevent spread

African swine fever: EFSA assesses measures to prevent spread

African swine fever: EFSA assesses measures to prevent spread

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Press Releases & News Stories

29-5-2018

Résultats ILPT Classical Swine Fever SEROLOGY 2018

Résultats ILPT Classical Swine Fever SEROLOGY 2018

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.