Polopiryna S

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Polopiryna S 300 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 300 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Polopiryna S 300 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 6 tabl., 5909990206339, OTC; 6 tabl. w pudełku, 5909990206346, OTC; 10 tabl., 5909990624744, OTC; 12 tabl., 5909991000974, OTC; 20 tabl., 5909990206322, OTC; 30 tabl., 5903060614598, OTC; 40 tabl., 5903060614604, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02063
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Polopiryna S, 300 mg, tabletki

Acidum acetylsalicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak,jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Polopiryna S i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polopiryna S

Jak stosować lek Polopiryna S

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Polopiryna S

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Polopiryna S i w jakim celu się go stosuje

Polopiryna S zawiera kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie

i przeciwgorączkowo.

Wskazania do stosowania:

dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy,

bóle zębów, bóle mięśni, bóle stawów;

dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką;

stany chorobowe wymagające długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych

dawkach, jak reumatoidalne zapalenie stawów (tylko z przepisu lekarza);

zawał mięśnia sercowego i profilaktyka powtórnego zawału mięśnia sercowego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polopiryna S

Kiedy nie stosować leku Polopiryna S:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych

składników leku (wymienionych w punkcie 6).

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych

na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet

wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego;

jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami

takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs;

jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę

sienną lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na

niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony

śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci;

131_3 PIL Group of Var IB seq 0005

Pg. 1

jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub

krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu

pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej);

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;

jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz gdy pacjent

jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna);

jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);

jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,

ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny;

u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze

względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ci

ężkiej choroby powodującej

uszkodzenie wątroby i mózgu;

w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polopiryna S należy omówić to z lekarzem, w następujących

sytuacjach:

u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek;

jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika, ze

względu na ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego (zmniejszającego stężenie glukozy

we krwi), oraz jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwdnawe;

u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem układowym

oraz z zaburzoną czynnością wątroby, gdyż zwiększa się toksyczność salicylanów. U tych

pacjentów należy kontrolować czynność wątroby;

w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania

wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca;

podczas stosowania z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, ze względu

na nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik. Jednoczesne stosowanie

z metotreksatem w dawkach większych niż 15 mg na tydzień jest przeciwwskazane.

w pierwszym i drugim trymestrze ciąży;

przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Ze względu na ryzyko wydłużonego czasu

krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu, na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem

chirurgicznym lek należy odstawić;

kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne

reakcje nadwrażliwości. Na reakcje takie szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową,

przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa

oraz wykazujący reakcje alergiczne (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia działań

niepożądanych leku, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia

ciężkości niewydolności wątroby i (lub) nerek.

Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach

i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów

niepożądanych w tej grupie pacjentów.

Polopiryna S a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania z kwasem acetylosalicylowym:

metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ze względu na jego toksyczny wpływ na

szpik kostny.

131_3 PIL Group of Var IB seq 0005

Pg. 2

Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie z:

metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, ze względu na jego toksyczny

wpływ na szpik kostny;

lekami przeciwzakrzepowymi, np. pochodnymi kumaryny, heparyną oraz lekami

trombolitycznymi, np. streptokinazę i alteplazę lub innymi lekami hamującymi agregację płytek

krwi, np. tyklopidynę.

Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z lekami

przeciwzakrzepowymi może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego,

zwiększając tym samym ryzyko krwawienia;

innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, gdyż istnieje zwiększone ryzyko

występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego;

selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), ze względu na zwiększone

ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego na skutek synergistycznego

działania tych leków;

lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron,

probenecyd, gdyż salicylany osłabiają działanie tych leków. Nie należy stosować jednocześnie

kwasu acetylosalicylowego z tymi lekami;

digoksyną, gdyż kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie tego leku;

lekami przeciwcukrzycowymi, np. insuliną, pochodnymi sulfonylomocznika, gdyż kwas

acetylosalicylowy nasila działanie hipoglikemizujące (zmniejszające stężenie glukozy we krwi)

leków przeciwcukrzycowych;

lekami moczopędnymi, gdyż kwas acetylosalicylowy może zmniejszyć skuteczność tych leków

oraz nasilać ototoksyczne (uszkadzające słuch) działanie furosemidu;

glikokortykosteroidami podawanymi ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako

terapia zastępcza w chorobie Addisona, gdyż podawane jednocześnie z salicylanami, zwiększają

ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz

zmniejszają stężenie salicylanów w osoczu w trakcie leczenia, zaś po jego zakończeniu

zwiększają ryzyko przedawkowania salicylanów;

inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) stosowanymi jednocześnie z kwasem

acetylosalicylowym w dużych dawkach (np. enalaprylem, kaptoprylem), gdyż kwas

acetylosalicylowy zmniejsza działanie przeciwnadciśnieniowe tych leków;

kwasem walproinowym, gdyż nasila on działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego

ze względu na synergistyczne działanie antyagregacyjne obu leków;

acetazolamidem, gdyż kwas acetylosalicylowy może w znacznym stopniu zwiększać stężenie,

a tym samym toksyczność acetazolamidu.

Omeprazol i kwas askorbowy (witamina C) nie wpływają na wchłanianie kwasu acetylosalicylowego.

Polopiryna S z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.

Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu, ze względu na

zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek jest przeciwwskazany w

ostatnim trymestrze ciąży.

Kwas acetylosalicylowy moż

e być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy,

gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Lek ten należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to

działanie przemijające, które ustępuje po zakończeniu leczenia.

131_3 PIL Group of Var IB seq 0005

Pg. 3

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej.

3.

Jak stosować lek Polopiryna S

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie lub po posiłku, z dużą ilością płynu. Tabletkę

przed użyciem można również rozpuścić w ½ szklanki wody lub mleka.

Leczenie objawowe bez porady lekarskiej można prowadzić nie dłużej niż 3 dni.

Należy stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki leku.

Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:

Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo:

Dorośli: od 300 mg do 600 mg (od 1 do 2 tabletek) co 4 godziny. Nie przyjmować

więcej niż 3 g

leku na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 16 lat: od 600 mg do 900 mg (od 2 do 3 tabletek) na dobę.

W chorobach reumatycznych, tylko na zlecenie lekarza:

w gorączce reumatycznej: 900 mg (3 tabletki) 4 razy na dobę;

w reumatoidalnym zapaleniu stawów: 600 mg (2 tabletki) od 3 do 4 razy na dobę.

Zawał mięśnia sercowego, profilaktyka zawału mięśnia sercowego:

od 150 mg do 300 mg (od ½

do 1 tabletki) na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat

Lek jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (patrz punkt „Kiedy nie stosować

leku Polopiryna S”).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polopiryna S

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Po przedawkowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić: nudności, wymioty,

przyspieszenie oddechu, szumy uszne.

Obserwowano również inne objawy, takie jak: utrata słuchu, zaburzenia widzenia, bóle głowy,

pobudzenie ruchowe, senność i śpiączka, drgawki, hipertermia (temperatura ciała powyżej wartości

prawidłowej). W ciężkich zatruciach występują zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej

i wodno-elektrolitowej (kwasica metaboliczna i odwodnienie).

Łagodne lub średnio ciężkie objawy działania toksycznego występują po zastosowaniu kwasu

acetylosalicylowego w dawce 150-300 mg/kg mc. Ciężkie objawy zatrucia występują po zażyciu

dawki 300-500 mg/kg mc. Potencjalnie śmiertelna dawka kwasu acetylosalicylowego jest większa niż

500 mg/kg mc.

Leczenie przedawkowania

Nie ma specyficznej odtrutki na kwas acetylosalicylowy. Pacjenta należy przewieźć do szpitala.

Postępowanie w razie zatrucia kwasem acetylosalicylowym:

sprowokować wymioty i płukać żołądek (w celu zmniejszenia wchłaniania leku).

Takie postępowanie jest skuteczne w czasie 3-4 godzin po przyjęciu leku, a w razie zatrucia

bardzo dużą dawką leku nawet do 10 godzin;

podać węgiel aktywny w postaci wodnej zawiesiny (w dawce 50-100 g u dorosłych i 30-60 g

u dzieci), aby zmniejszyć wchłanianie kwasu acetylosalicylowego;

131_3 PIL Group of Var IB seq 0005

Pg. 4

w przypadku hipertermii należy obniżyć temperaturę ciała przez utrzymywanie niskiej

temperatury otoczenia oraz zastosowanie chłodnych okładów.

W ciężkich zatruciach może być konieczna forsowana diureza alkaliczna, dializa otrzewnowa lub

hemodializa.

Pominięcie zastosowania leku Polopiryna S

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy

przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystą

pić następujące objawy niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość

hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leukopenia,

agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia,

wydłużenie czasu protrombinowego.

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs.

Zaburzenia układu nerwowego

szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy.

Zaburzenia serca

niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe

nadciśnienie.

Zaburzenia żołądka i jelit

niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha,

krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołą

dka, uczynnienie choroby

wrzodowej, perforacje.

Owrzodzenie żołądka występuje u 15% pacjentów długotrwale przyjmujących kwas

acetylosalicylowy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie

u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem

rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie, przemijające zwiększenie

aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych,

śródmiąższowe zapalenie nerek.

131_3 PIL Group of Var IB seq 0005

Pg. 5

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Polopiryna S

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywa

ć w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym

dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Polopiryna S

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu

acetylosalicylowego.

Pozostałe składniki leku to: skrobia kukurydziana, celuloza sproszkowana, celuloza

mikrokrystaliczna.

Jak wygląda lek Polopiryna S i co zawiera opakowanie

Tabletki białe, obustronnie płaskie, z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

Opakowanie zawiera 6, 10, 12, 20, 30 lub 40 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

131_3 PIL Group of Var IB seq 0005

Pg. 6