Polfungicid

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Polfungicid (50 mg + 10 mg)/ml roztwór na skórę
 • Dawkowanie:
 • (50 mg + 10 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Polfungicid (50 mg + 10 mg)/ml roztwór na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 10 ml, 5909990232017, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02320
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Polfungicid (50 mg + 10 mg)/ml, roztwór na skórę

Chlormidazoli hydrochloridum + Acidum salicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza,lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest porada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Polfungicid i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polfungicid

Jak stosować Polfungicid

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Polfungicid

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Polfungicid i w jakim celu się go stosuje

Polfungicid jest lekiem o działaniu przeciwgrzybiczym oraz przeciwbakteryjnym.

Stosowany jest w leczeniu grzybiczych i bakteryjnych zakażeń paznokci i skóry – grzybic

międzypalcowych, a szczególnie przypaznokciowych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polfungicid

Kiedy nie stosować leku Polfungicid

jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na chlormidazolu chlorowodorek, kwas

salicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jeśli wystąpi zaczerwienienie, pieczenie lub świąd skóry na którą podano lek, należy przerwać jego

stosowanie i zgłosić się do lekarza.

- Unikać kontaktu leku z oczami oraz błonami śluzowymi. Gdy dojdzie do kontaktu leku z okiem lub

błoną śluzową, należy je przepłukać dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza.

- Lek zawiera glikol propylenowy i może powodować podrażnienie skóry.

Inne leki i Polfungicid

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty.

Kwas salicylowy (jeden ze składników leku) może zmieniać przepuszczalność skóry dla innych

stosowanych jednocześnie substancji, dlatego należy unikać podawania innych leków, kosmetyków

itp. na leczoną skórę.

Polfungicid z jedzeniem i piciem

Polfungicid stosuje się na skórę - można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Polfungicid nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować Polfungicid

Zazwyczaj stosowana dawka leku Poldungicid:

2 lub 3 razy na dobę pędzlować roztworem zmienioną chorobowo okolicę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek oraz osoby w podeszłym wieku:

nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Polfungicid

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania leku Polfungicid.

W razie przypadkowego lub omyłkowego doustnego zażycia leku należy natychmiast zgłosić się do

lekarza.

Postępowanie w przypadku doustnego przyjęcia leku:

usuwanie z organizmu (wywoływanie wymiotów, płukanie żołądka);

kontrolowanie stanu równowagi wodno ­ elektrolitowej;

leczenie objawowe (w razie konieczności).

Pominięcie zastosowania Polfungicid

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak

najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną

dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania Polfungicid

W przypadku przerwania stosowania leku Polfungicid może dojść do nasilenia objawów choroby,

z której powodu jest stosowany.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: miejscowe objawy podrażnienia skóry - zaczerwienienie,

pieczenie lub swędzenie skóry (częstość nie znana - nie może być określona na podstawie dostępnych

danych); w razie ich wystąpienia należy przerwać stosowanie leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Polfungicid

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Polfungicid po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po EXP.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Polfungicid

Substancjami czynnymi leku są chlormidazolu chlorowodorek i kwas salicylowy.

Inne składniki leku to: alkohol izopropylowy, disodu edetynian, glikol propylenowy, woda

oczyszczona.

Jak wygląda Polfungicid i co zawiera opakowanie

Przezroczysty, bezbarwny lub lekko brunatny płyn.

W tekturowym pudełku znajduje się butelka ze szkła oranżowego z zakrętką i kroplomierzem,

zawierająca 10 ml leku, oraz ulotka informacyjna.

Podmiot odpowiedzialny:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji należy się zwrócić do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Valeant sp. z o.o. sp. j.

ul. Przemysłowa 2

35-959, Rzeszów

Tel.: +48 17 865 51 00

Fax: +48 17 862 46 18

Data zatwierdzenia ulotki: