Poldanen

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Poldanen 46 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 46 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Poldanen 46 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990074013, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00740
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Poldanen, 46 mg, tabletki powlekane

Pruni africanae corticis extractum spissum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Poldanen i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Poldanen

Jak stosować lek Poldanen

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Poldanen

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Poldanen i w jakim celu się go stosuje

Poldanen jest lekiem zawierającym wyciąg z kory śliwy afrykańskiej, stosuje się go u pacjentów z

łagodnym przerostem gruczołu krokowego (prostaty), we wczesnym stadium choroby w celu

łagodzenia objawów takich, jak: częste oddawanie moczu, konieczność oddawania moczu w nocy,

utrudnione oddawanie moczu, oddawanie moczu kroplami.

Poldanen jest lekiem roślinnym stosowanym wyłącznie u mężczyzn.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Poldanen

Kiedy nie stosować leku Poldanen

- przy nadwrażliwości na wyciąg z kory śliwy afrykańskiej lub na rośliny z rodziny różowatych

(Rosaceae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

- u pacjentów z rozpoznanym nowotworem gruczołu krokowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Poldanen należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Rozpoznanie przerostu gruczołu krokowego musi ustalić urolog (objawy przerostu gruczołu

krokowego mogą być podobne do objawów nowotworu tego narządu). Stosowanie leku nie zwalnia

pacjenta od stałej konsultacji z lekarzem.

Poldanen nie hamuje przerostu gruczołu krokowego, zmniejsza jedynie dolegliwości z nim związane.

Jeśli podczas stosowania leku objawy nasilą się lub pojawią się nowe, stwierdzi się obecność krwi w

moczu lub nastąpi nagłe zatrzymanie moczu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Dzieci

Leku nie stosuje się u dzieci.

Lek Poldanen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Lek do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Lek Poldanen zawiera sacharozę i żółcień pomarańczową lak E 110

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent

powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera barwnik – żółcień pomarańczową lak E 110, który może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Poldanen

Lek stosować doustnie.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się 2 razy dziennie po 2 tabletki w czasie posiłku przez co

najmniej 4 tygodnie. W razie potrzeby kurację można powtórzyć.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Poldanen

Lek posiada szeroki zakres dawek terapeutycznych. Jak dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku

przedawkowania.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku i wystąpienia niepokojących objawów należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Poldanen

W razie pominięcia przyjęcia leku można wrócić do poprzedniego schematu dawkowania. Nie należy

stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten

może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, dlatego zaleca się

zażywać lek w czasie jedzenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 48 22 49 21 301, fax 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Poldanen

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po: EXP. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Poldanen

Substancja czynna

1 tabletka zawiera 46 mg wyciągu gęstego z Prunus africana (Hook f.) Kalkm., cortex (kora śliwy

afrykańskiej) (200:1), ekstrahent: chlorek metylenu.

Pozostałe składniki leku to: wapnia fosforan, skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian,

hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, żółcień pomarańczowa lak E 110.

Jak wygląda lek Poldanen i co zawiera opakowanie

Poldanen jest w postaci tabletek powlekanych.

Dostępne opakowania: 2 blistry z folii Al/PVC, zawierające po 15 tabletek, umieszczone w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań, Polska

tel. + 48 61 886 18 00, fax + 48 61 853 60 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 13.04.2016