Polcrom 2%

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Polcrom 2% 20 mg/ml aerozol do nosa, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • aerozol do nosa, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Polcrom 2% 20 mg/ml aerozol do nosa, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 15 ml, 5909991025618, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10256
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

POLCROM 2%, 20 mg/ml (2,8 mg/dawkę donosową), aerozol do nosa, roztwór

Natrii cromoglicas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Polcrom 2% i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polcrom 2%

Jak stosować lek Polcrom 2%

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Polcrom 2%

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Polcrom 2% i w jakim celu się go stosuje

Polcrom

2% jest lekiem przeciwalergicznym zawierającym sodu kromoglikan. Hamuje uwalnianie

histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych. Dzięki temu

nie dochodzi do wystąpienia reakcji uczuleniowej.

Lek stosuje się zapobiegawczo w leczeniu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa.

Stosowanie należy rozpoczynać przed narażeniem na kontakt z alergenem.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polcrom 2%

Kiedy nie stosować leku Polcrom

2%

jeśli pacjent ma uczulenie na sodu kromoglikan lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Polcrom 2% należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

Lek można stosować u dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Polcrom

2% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaobserwowano interakcji sodu kromoglikanu z innymi lekami podawanymi do nosa.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Nie wiadomo, czy sodu kromoglikan przenika do mleka kobiecego. Należy jednak zachować

ostrożność w przypadku stosowania leku u kobiet karmiących piersią, mimo że jest mało

prawdopodobne, aby lek przenikał do mleka kobiecego i wywierał działania niepożądane na dziecko

karmione piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Polcrom 2%zawiera benzalkoniowy chlorek

Benzalkoniowy chlorek wchodzący w skład leku może wywoływać reakcje uczuleniowe.

3.

Jak stosować lek Polcrom 2%

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jedna dawka zawiera 2,8 mg sodu kromoglikanu.

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 3 lat:

1 dawka do każdego otworu nosowego 4 do 6 razy na dobę.

Stosowanie leku należy rozpoczynać co najmniej tydzień przed narażeniem na kontakt

z alergenem i kontynuować przez cały okres narażenia na alergen.

Stosowanie sodu kromoglikanu jest leczeniem zapobiegawczym. Lek należy stosować regularnie.

Sposób podawania

Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Lek przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do nosa.

Każdorazowo przed użyciem zdjąć nasadkę ochronną.

Przed pierwszym użyciem nowej butelki, po zdjęciu nasadki, nacisnąć dozownik 3-5 krotnie, aż do

pojawienia się mgiełki leku. Końcówkę dozownika wprowadzić do otworu nosowego. Trzymając

butelkę pionowo nacisnąć dozownik, co spowoduje rozpylenie dawki leku do nosa.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polcrom 2%

Nie stwierdzono przypadków zatrucia sodu kromoglikanem ani objawów przedawkowania leku

niezależnie od drogi podania.

Pominięcie zastosowania leku Polcrom 2%

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli zbliża się już pora

przyjęcia następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zastosować następną według

schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Może wystąpić przemijające podrażnienie błony śluzowej nosa, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej,

kichanie, rzadko krwawienia z nosa.

Może wystąpić świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, kaszel, zaburzenia smaku, ból

głowy, wysypka oraz reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje anafilaktyczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Polcrom 2%

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Polcrom 2%

Substancją czynną jest sodu kromoglikan. Każdy ml roztworu zawiera 20 mg sodu

kromoglikanu. Jedna dawka zawiera 2,8 mg sodu kromoglikanu.

Pozostałe składniki to: sorbitol, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan

jednowodny, disodu edetynian, sodu chlorek, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek roztwór,

woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Polcrom 2% i co zawiera opakowanie

Butelka HDPE zamknięta pompką dozującą w tekturowym pudełku.

1 butelka po 15 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Medana Pharma SA

ul. Wł. Łokietka 10; 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: