Pimafucort

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pimafucort (10 mg + 10 mg + 3500 I.U.)/g krem
 • Dawkowanie:
 • (10 mg + 10 mg + 3500 I.U.)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pimafucort (10 mg + 10 mg + 3500 I.U.)/g krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 15 g, 5909990191710, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01917
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pimafucort, (10 mg + 10 mg + 3500 I.U.)/g, krem

(Natamycinum + Hydrocortisonum + Neomycinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Pimafucort i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pimafucort

Jak stosować lek Pimafucort

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Pimafucort

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Pimafucort i w jakim celu się go stosuje

Lek Pimafucort w postaci kremu zawiera hydrokortyzon, natamycynę i neomycynę.

Hydrokortyzon jest słabo działającym kortykosteroidem o działaniu przeciwzapalnym

i obkurczającym naczynia krwionośne. Hamuje on reakcje zapalne i łagodzi objawy stanów zapalnych

skóry z towarzyszącym im często świądem skóry, bez leczenia choroby zasadniczej.

Lek zawiera również neomycynę, antybiotyk o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego

wobec bakterii Gram-dodatnich (np. Staphylococcus spp., Enterococcus spp.) i Gram-ujemnych (np.

Klebsiella spp., Proteus spp., Escherichia coli).

Poza hydrokortyzonem i neomycyną Pimafucort krem zawiera natamycynę, antybiotyk o działaniu

grzybobójczym, zwłaszcza wobec drożdżaków z rodzaju Candida spp.

Pimafucort jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu powierzchniowych chorób skóry

odpowiadających na leczenie kortykosteroidami, lecz nie wywołanych pierwotnym zakażeniem

drobnoustrojami, ze współistniejącymi zakażeniami wtórnymi wywołanymi przez bakterie i grzyby

wrażliwe na neomycynę lub natamycynę.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pimafucort

Kiedy nie stosować leku Pimafucort

jeśli u pacjenta występują choroby skóry spowodowane pierwotnymi zakażeniami

bakteryjnymi, zakażeniami wirusowymi, pierwotnymi zakażeniami wywołanymi przez

grzyby i drożdżaki oraz zarażeniami pasożytniczymi;

00598806

jeśli u pacjenta występują choroby wrzodowe skóry, rany, owrzodzenia podudzi, rany

oparzeniowe; objawy niepożądane po miejscowym stosowaniu kortykosteroidów

(posteroidowe okołowargowe zapalenie skóry, rozstępy skórne);

jeśli u pacjenta występują: rybia łuska, młodzieńczy wyprysk stóp, trądzik pospolity, trądzik

różowaty, kruchość naczyń krwionośnych, zanik skóry;

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pimafucort należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy unikać kontaktu leku z oczami oraz stosowania w okolicy oczu, ponieważ dostanie się kremu

na spojówki może być przyczyną jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej.

Stosując lek Pimafucort na rozległe powierzchnie skóry, u dzieci lub pod opatrunkiem okluzyjnym,

należy wziąć pod uwagę możliwość zahamowania czynności kory nadnerczy.

U osób wrażliwych na neomycynę możliwe jest wystąpienie nadwrażliwości na inne antybiotyki o

podobnej budowie chemicznej, takie jak kanamycyna, paromomycyna, gentamycyna i inne

antybiotyki aminoglikozydowe (nadwrażliwość krzyżowa).

Należy unikać długotrwałego stosowania leku i nakładania go na rany lub uszkodzoną skórę, z uwagi

na teoretyczne ryzyko ototoksycznego i nefrotoksycznego działania neomycyny po jej wchłonięciu do

krążenia ogólnego.

W przypadku nadkażenia lub nadmiernego wzrostu grzybów należy przerwać stosowanie leku i

wdrożyć inny sposób leczenia.

Lek Pimafucort a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na teoretyczne ryzyko, iż leki do stosowania miejscowego zawierające neomycynę mogą

wywierać ototoksyczne działanie na płód, u kobiet w ciąży nie należy stosować leku Pimafucort na

rozległe powierzchnie skóry, przez długi czas ani pod opatrunkiem okluzyjnym.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma danych na temat wpływu leku Pimafucort na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn. Nie wydaje się jednak, aby lek mógł wywierać jakiekolwiek działanie upośledzające tę

zdolność.

Pimafucort zawiera parahydroksybenzoesanu metylu i propylu. Z tego względu lek może

powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.

Jak stosować lek Pimafucort

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

00598806

Niewielką ilość kremu zwykle nanosi się na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry od 2 do 4 razy

na dobę. Leku Pimafucort nie należy stosować dłużej niż 14 dni.

Pimafucort krem zaleca się w leczeniu stanów ostrych i podostrych, a także zmian zlokalizowanych w

obrębie skóry owłosionej i fałdów skórnych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pimafucort krem

Brak doniesień na temat przedawkowania leku. Nie wydaje się możliwe wchłonięcie

toksycznej dawki neomycyny przez skórę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

- zahamowanie czynności kory nadnerczy;

- zanik skóry ze ścieńczeniem skóry;

- rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych;

- plamica;

- rozstępy skórne;

- zapalenie skóry z objawami podobnymi do trądziku różowatego;

- okołowargowe zapalenie skóry z zanikiem skóry lub bez;

- „efekt z odbicia”, tj. nasilenie objawów choroby po zaprzestaniu leczenia, co może prowadzić do

uzależnienia od miejscowego stosowania steroidów;

- opóźnienie procesu wyleczenia;

- odbarwienie skóry;

- nadmierne owłosienie;

- alergia kontaktowa na neomycynę

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- zwiększenie ciśnienia śródgałkowego;

- zwiększenie ryzyka wystąpienia zaćmy

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Pimafucort

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie po: {EXP}.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

00598806

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę,

usunąć

leki,

których

się

już

używa.

Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pimafucort

- Substancjami czynnymi leku są natamycyna, hydrokortyzon i neomycyna w postaci

siarczanu neomycyny.

Pozostałe składniki to: sodu cytrynian bezwodny, Emulgator F, sorbitanu stearynian, Cetaceum,

decylu oleinian, makrogolu 100 stearynian, metylu parahydroksybenzoesan,

propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Pimafucort i co zawiera opakowanie

Pimafucort krem jest w kolorze kremowym.

Opakowanie zawiera 15 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Dania

Wytwórca:

1. Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holandia

2. Temmler Italia S.R.L.

Via Delle Industrie 2

20061 Carugate (MI)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

LEO Pharma Sp. z o.o.

Ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Tel: 22 244 18 40

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

00598806