Pimafucin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pimafucin 20 mg/g krem
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pimafucin 20 mg/g krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 30 g, 5909990191819, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01918
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pimafucin, 20 mg/g, krem

(Natamycinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Pimafucin w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pimafucin

Jak stosować lek Pimafucin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Pimafucin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Pimafucin i w jakim celu się go stosuje

Lek Pimafucin w postaci kremu zawiera natamycynę, antybiotyk o działaniu przeciwgrzybiczym z

grupy polienów do stosowania miejscowego.

Natamycyna działa miejscowo i nie wchłania się przez skórę ani przez błony śluzowe.

Pimafucin w postaci kremu jest wskazany w leczeniu zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych

przez drożdżaki Candida albicans.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pimafucin

Kiedy nie stosować leku Pimafucin

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pimafucin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Pimafucin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

00598823

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pimafucin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pimafucin zawiera alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy oraz parahydroksybenzoesany

metylu i propylu.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną

(np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i propylu, lek może powodować reakcje

alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.

Jak stosować lek Pimafucin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Pimafucin krem zwykle stosuje się na zmienione chorobowo miejsca od 1 do 4 razy na dobę.

Leczenie trwa zwykle od 2 do 3 tygodni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pimafucin

Brak doniesień na temat przedawkowania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

- reakcje nadwrażliwości, uczucie pieczenia i podrażnienia

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Pimafucin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie po: {EXP}.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

00598823

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę,

usunąć

leki,

których

już

się

używa.

Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pimafucin

- Substancją czynną leku jest natamycyna.

- Pozostałe składniki to: decylu oleinian, estry cetylowe wosku, alkohol cetostearylowy,

sodu laurylosiarczan, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, glikol

propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Pimafucin i co zawiera opakowanie

Pimafucin jest kremem w kolorze białym do lekko żółtego.

Opakowanie zawiera 30 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Dania

Wytwórca:

1. Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holandia

2. Temmler Italia S.R.L.

Via Delle Industrie 2

20061 Carugate (MI)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

LEO Pharma Sp. z o.o.

Ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Tel: 22 244 18 40

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

00598823