Pigmentum Castellani

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pigmentum Castellani (40 mg + 80 mg + 8 mg)/g płyn na skórę
 • Dawkowanie:
 • (40 mg + 80 mg + 8 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pigmentum Castellani (40 mg + 80 mg + 8 mg)/g płyn na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 50 g, 5909990267811, OTC; 1 butelka 125 g, 5909990267828, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02678
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Strona 1 z 4

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pigmentum Castellani, (40 mg + 80 mg + 8 mg)/g, płyn na skórę

(Phenolum + Resorcinolum + Acidum boricum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosowć dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Pigmentum Castellani i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem Pigmentum Castellani

Jak stosować Pigmentum Castellani

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Pigmentum Castellani

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Pigmentum Castellani i w jakim celu się go stosuje

Lek Pigmentum Castellani ma postać płynu do stosowania na skórę.

Jest on lekiem złożonym, który wykazuje skojarzone działanie substancji czynnych - fenolu,

rezorcynolu i kwasu borowego. Lek ma działanie odkażające, w tym grzybobójcze, przeciwzapalne i

złuszczające.

Zawarty w leku fenol działa grzybobójczo i bakteriobójczo, kwas borowy działa słabo

bakteriostatycznie (hamuje wzrost bakterii) i grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów), a rezorcynol

ma słabe działanie odkażające i złuszczające.

Wskazania

Lek Pigmentum Castellani stosuje się w miejscowym leczeniu grzybic powierzchownych i

powierzchownych zakażeń bakteryjnych skóry.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem Pigmentum Castellani

Kiedy nie stosować leku Pigmentum Castellani

- jeśli pacjent ma uczulenie na fenol, rezorcynol, kwas borowy lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

u noworodków i niemowląt;

- u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Pigmentum Castellani, należy omówić to z lekarzem.

Leku nie należy stosować na duże powierzchnie skóry, na skórę pozbawioną naskórka i ze zmianami

zapalnymi, gdyż zawarty w leku kwas borowy może wchłonąć się ze skóry i działać toksycznie na

organizm.

Nie należy stosować leku dłużej niż przez 7 dni.

Nie należy stosować opatrunków okluzyjnych (uszczelniających) i bandaży na skórę leczoną lekiem

Pigmentum Castellani, ze względu na obecność fenolu i związane z tym ryzyko znacznego

podrażnienia skóry.

Strona 2 z 4

Nie należy stosować leku w przypadku widocznego zmętnienia i wytrącenia się osadu, ze względu na

ryzyko wystąpienia methemoglobinemii (zaburzeń dotyczących krwi).

Uwaga: lek silnie barwi skórę.

Dzieci i młodzież

Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Pigmentum Castellani u dzieci.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Lek Pigmentum Castellani a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Pigmentum Castellani nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że w opinii lekarza korzyści

wynikające ze stosowania leku są większe niż ryzyko dla płodu.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Pigmentum Castellani nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

3.

Jak stosować Pigmentum Castellani

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, miejsca chorobowo zmienione należy smarować lub pędzlować 2 lub 3

razy na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci w wieku powyżej 3 lat i młodzieży, należy smarować lekiem zmienione chorobowo miejsca

na skórze raz na dobę.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Czas leczenia nie powinien przekraczać 7 dni.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pigmentum Castellani

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z

lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Pigmentum Castellani

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

Strona 3 z 4

bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów);

często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów);

niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów);

rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów);

bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Rzadko może wystąpić podrażnienie skóry.

Jeśli nasili się podrażnienie skóry lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w

ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Pigmentum Castellani

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać uwagę na datę ważności leku. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności

zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zmętnienie płynu i wytrącenie się osadu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pigmentum Castellani

Substancjami czynnymi w leku są fenol, rezorcynol, kwas borowy.

1 g płynu na skórę zawiera 40 mg fenolu, 80 mg rezorcynolu, 8 mg kwasu borowego.

Pozostałe składniki to: fuksyna zasadowa, aceton, etanol 96%, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Pigmentum Castellani i co zawiera opakowanie

Lek Pigmentum Castellani jest płynem o intensywnej wiśniowo-czerwonej barwie i zapachu fenolu.

Opakowanie leku

Butelka ze szkła brunatnego zawierająca 50 g lub 125 g płynu na skórę, umieszczona w tekturowym

pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA-ELEKTROMET

Strona 4 z 4

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: