Phenazolinum

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Phenazolinum 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 50 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Phenazolinum 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 amp. 2 ml, 5909990093410, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00934
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PHENAZOLINUM

50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Antazolini

mesylas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Phenazolinum i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Phenazolinum

Jak stosować lek Phenazolinum

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Phenazolinum

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Phenazolinum i w jakim celu się go stosuje

Phenazolinum zawiera antazolinę, która jest lekiem przeciwhistaminowym. Hamuje objawy

alergiczne, zwłaszcza związane z uwalnianiem histaminy, ma również właściwości

przeciwarytmiczne.

Lek stosuje się:

wspomagająco w ostrych stanach alergicznych, m.in. we wstrząsie anafilaktycznym

w skojarzeniu z adrenaliną,

w napadowych zaburzeniach rytmu pochodzenia nadkomorowego włącznie z tachyarytmią

w migotaniu przedsionków, niereagujących na standardowe leczenie przeciwarytmiczne.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Phenazolinum

Kiedy nie stosować leku Phenazolinum

jeśli pacjent ma uczulenie na antazoliny mezylan lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli pacjent ma jaskrę,

u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Phenazolinum należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy unikać stosowania antazoliny u pacjentów z padaczką ze względu na doniesienia

o wystąpieniu drgawek podczas leczenia lekami przeciwhistaminowymi.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, utrwalonymi zaburzeniami rytmu serca, cukrzycą,

nadczynnością tarczycy i przerostem gruczołu krokowego zaleca się ostrożne stosowanie antazoliny.

Należy unikać stosowania antazoliny, jeżeli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy

(IMAO), leki działające cholinolitycznie (neuroleptyki fenotiazynowe, hydroksyzynę,

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne).

Jednoczesne stosowanie antazoliny i leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy, a także

spożywanie alkoholu może spowodować sumowanie się ich działania i wywołać niebezpieczne

objawy.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Phenazolinum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Działanie i toksyczność antazoliny nasilają stosowane jednocześnie barbiturany, inhibitory

monoaminooksydazy (IMAO), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, noradrenalina, adrenalina

oraz alkohol.

Antazolina osłabia działanie fenytoiny, doustnych leków przeciwzakrzepowych i steroidów.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki

przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie należy karmić piersią w czasie stosowania antazoliny.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną - w okresie jego stosowania nie należy prowadzić

pojazdów i obsługiwać maszyn.

3.

Jak stosować lek Phenazolinum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Każda ampułka zawiera 100 mg antazoliny mezylanu.

Odczyny alergiczne:

Dorośli

Domięśniowo od 200 mg do 300 mg (2 do 3 ampułek) na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat

Doraźnie, domięśniowo od 50 mg do 100 mg (½ do 1 ampułki).

Napad migotania przedsionków

Dorośli

Podawać dożylnie pod ścisłą kontrolą ciśnienia tętniczego i czynności serca (EKG), w dawce od

100 mg do 300 mg (1 do 3 ampułek) w ciągu 3-10 minut. Iniekcje należy przerwać, gdy powróci rytm

zatokowy.

Większe dawki należy stosować w oddziale intensywnej opieki medycznej.

Instrukcja otwierania ampułki

Przed otwarciem ampułki należy upewnić się, że cały roztwór znajduje się w dolnej części ampułki.

Można delikatnie potrząsnąć ampułką lub postukać w nią palcem, aby ułatwić spłynięcie roztworu.

Na każdej ampułce umieszczono kolorową kropkę (patrz rysunek 1.) jako oznaczenie znajdującego się

poniżej niej punktu nacięcia.

- Aby otworzyć ampułkę należy trzymać ją pionowo, w obu dłoniach, kolorową kropką do siebie -

patrz rysunek 2. Górną część ampułki należy uchwycić w taki sposób, aby kciuk znajdował się

powyżej kolorowej kropki.

- Nacisnąć zgodnie ze strzałką umieszczoną na rysunku 3.

Ampułki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku, należy je otwierać bezpośrednio przed

użyciem. Pozostałą zawartość niezużytego produktu należy zniszczyć zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Phenazolinum

Mogą wystąpić nasilające się trudności z oddychaniem prowadzące do zahamowania oddychania,

zaburzenia świadomości, śpiączka, spadek temperatury ciała (u dzieci), drżenia i drgawki. Leczenie

objawowe.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Antazolina może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunkę),

zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, osłabienie, senność, zmęczenie, zaburzenia

koncentracji, niepokój.

Rzadko może wystąpić niedokrwistość hemolityczna, obecność hemoglobiny w moczu (czerwone

zabarwienie moczu) i ostra niewydolność nerek, jako skutek zaburzeń immunologicznych po

antazolinie.

Może wystąpić otępienie, zaburzenia koordynacji ruchowej, suchość błony śluzowej jamy ustnej,

zaburzenia widzenia, trudności w oddawaniu moczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Phenazolinum

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Phenazolinum

Substancją czynną leku jest antazoliny mezylan. Każdy ml roztworu zawiera 50 mg antazoliny

mezylanu.

Pozostałe składniki to: disodu edetynian, sodu wapnia edetynian, woda do wstrzykiwań.

Jedna ampułka (2 ml roztworu) zawiera 100 mg antazoliny mezylanu.

Jak wygląda lek Phenazolinum i co zawiera opakowanie

Ampułki z bezbarwnego szkła we wkładce z PVC w tekturowym pudełku.

10 ampułek po 2 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego podmiotu

odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: