Pevazol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pevazol 10 mg/g krem
 • Dawkowanie:
 • 10 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pevazol 10 mg/g krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 20 g, 5909990955916, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09559
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PEVAZOL, 10 mg/g, krem

(Econazoli nitras)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Pevazol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pevazol

Jak stosować Pevazol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Pevazol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Pevazol i w jakim celu się go stosuje

Pevazol jest lekiem w postaci kremu do stosowania na skórę, zawierającym substancję czynną azotan

ekonazolu. Jest to substancja o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego.

Krem Pevazol przeznaczony jest do leczenia miejscowego wszystkich rodzajów grzybic skóry oraz

zakażeń mieszanych. Stosuje się go w grzybicach skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki,

grzyby pleśniowe, m.in. w leczeniu grzybicy stóp i rąk, grzybicy obrębnej pachwin, grzybicy

owłosionej skóry głowy, drożdżycach skóry i paznokci, łupieżu pstrym, grzybiczym zapaleniu ucha

zewnętrznego, a także w grzybicach powikłanych zakażeniami bakteriami Gram-dodatnimi.

W grzybicy paznokci oprócz leczenia miejscowego należy zastosować doustną kurację

przeciwgrzybiczą.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pevazol

Kiedy nie stosować leku Pevazol:

jeśli pacjent ma uczulenie na azotan ekonazolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje wypryskowe zapalenie skóry;

u dzieci w wieku do 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem.

Pevazol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Strona 1 z 3

Kremu Pevazol nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba, że lekarz uzna to za niezbędne, po

rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pevazol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3.

Jak stosować Pevazol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Zazwyczaj krem należy nakładać na chorobowo zmienioną skórę 2 razy na dobę, najlepiej rano

i wieczorem, lekko wcierając.

W grzybicy paznokci krem należy stosować pod opatrunkiem zamkniętym.

Zmiany sączące (np. obszary między palcami, fałdy pośladkowe) należy przede wszystkim osuszyć

używając do tego celu gazy lub bandaża z gazy.

Leczenie należy kontynuować przez 7 dni po ustąpieniu zmian.

Czas trwania leczenia wynosi od 2 do 6 tygodni, w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian.

W kandydozie skóry, grzybicy ciała, paznokci i łupieżu pstrym leczenie trwa zazwyczaj 2 tygodnie;

w grzybicy stóp 4 do 6 tygodni.

Pominięcie zastosowania leku Pevazol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki leku należy jak najszybciej zastosować lek i kontynuować leczenie

stosując lek jak zwykle, nanosząc preparat na skórę, w tej samej ilości jak poprzednio.

Przerwanie stosowania leku Pevazol

Leczenie należy kontynuować przez 7 dni po ustąpieniu zmian.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą występować różne objawy skórne: bardzo rzadko miejscowy odczyn alergiczny, świąd, rumień,

przemijające podrażnienie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49-21-301

Faks: + 48 22 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Pevazol

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Strona 2 z 3

Należy zwracać uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Pevazol

Substancją czynną leku jest ekonazolu azotan.

1 g kremu zawiera 10 mg ekonazolu azotanu.

Pozostałe składniki to: wazelina biała, glicerolu monostearynian, polisorbat 20, sorbitanu

laurynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda Pevazol i co zawiera opakowanie

Pevazol jest jednorodną białą lub jasno-kremową masą.

Opakowanie leku to tuba zawierająca 20 g kremu. Tuba wraz z ulotką umieszczona jest w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA−ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 3 z 3