Pevaryl

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pevaryl 10 mg/g krem
 • Dawkowanie:
 • 10 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pevaryl 10 mg/g krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5909990234011, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02340
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PEVARYL 10 mg/g krem

Econazoli nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Pevaryl, krem i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pevaryl, krem

Jak stosować lek Pevaryl, krem

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Pevaryl, krem

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek PEVARYL, krem i w jakim celu się go stosuje

Pevaryl w postaci kremu do stosowania na skórę, zawiera substancję czynną ekonazolu azotan.

Ekonazol należy do grupy leków przeciwgrzybiczych i zastosowany miejscowo wykazuje działanie na

dermatofity, drożdżaki i pleśnie.

Wskazania

Leczenie miejscowe grzybiczych zakażeń skóry.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku PEVARYL, krem

Kiedy nie stosować leku Pevaryl, krem

jeśli pacjent ma uczulenie na ekonazolu azotan lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Pevaryl, krem jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Nie należy stosować go do

oczu ani doustnie.

Rzadko występują reakcje uczuleniowe na lek. W przypadku ich wystąpienia należy przerwać

stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Pacjenci uczuleni na leki z grupy pochodnych

imidazoli mogą być także uczuleni na lek Pevaryl, krem.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat.

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat, ze względu na niewystarczające dane

dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Lek Pevaryl, krem a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach w celu sprawdzenia możliwości

wystąpienia interakcji.

Interakcje o znaczeniu klinicznym występują rzadko. Należy skontaktować się z lekarzem w

przypadku stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych (warfaryna, acenokumarol), gdyż

podczas jednoczesnego leczenia tymi lekami i lekiem Pevaryl krem, należy kontrolować ich działanie

przeciwzakrzepowe.

Osoby w podeszłym wieku

Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Pevaryl, krem zawiera kwas benzoesowy i butylohydroksyanizol

Lek zawiera kwas benzoesowy (E210), który może powodować niewielkiego stopnia podrażnienie

skóry, oczu i błon śluzowych.

Lek zawiera butylohydroksyanizol (E320), który może powodować miejscową reakcję skórną (np.

kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

3.

Jak stosować lek PEVARYL, krem

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Zazwyczaj niewielką ilość leku nakłada się dwa razy na dobę na miejsca zmienione chorobowo i

delikatnie wciera w skórę. Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia zmian chorobowych.

W przypadku leczenia grzybicy paznokci lek stosuje się raz na dobę, przykrywając chore miejsce

opatrunkiem okluzyjnym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pevaryl, krem

Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.

W razie przypadkowego doustnego przyjęcia leku należy zastosować leczenie objawowe. W razie

przypadkowego dostania się leku do oczu należy przepłukać je czystą wodą lub roztworem

fizjologicznym soli a gdy objawy niepożądane nie ustępują poradzić się lekarza.

W przypadku zastosowania dawki leku większej niż zalecana lub omyłkowego spożycia leku, należy

skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Pevaryl

Należy zastosować lek tak szybko jak to możliwe, a następną dawkę zastosować w zwykłym czasie.

Przerwanie stosowania leku Pevaryl

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Leczenie należy kontynuować do czasu

ustąpienia zmian chorobowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej (u mniej niż 1 osoby na 10) obserwowanymi działaniami niepożądanymi w badaniach

klinicznych jak i po wprowadzeniu leku do obrotu były: świąd, uczucie pieczenia skóry i ból w

miejscu podania .

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 osoby na 100) występowały rumień, uczucie dyskomfortu i

obrzęk w miejscu podania.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 osoby na 10 000) występowały: nadwrażliwość, obrzęk

naczynioruchowy (nagły obrzęk twarzy lub gardła utrudniający mówienie, przełykanie a nawet

oddychanie), kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, pokrzywka, pęcherze i złuszczanie się skóry.

W razie wystąpienia wyżej opisanych objawów niepożądanych, należy natychmiast przerwać

stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek PEVARYL, krem

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pevaryl, krem

Substancją czynną leku jest ekonazolu azotan; 1 g kremu zawiera 10 mg ekonazolu azotanu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: butylohydroksyanizol (E 320), kwas

benzoesowy (E 210), kompozycja zapachowa kwiatowa 4074, parafina ciekła,

makrogologlicerydów oleiniany, makrogolo-6 i makrogolo-32 glikolu stearynian, woda

oczyszczona.

Jak wygląda lek PEVARYL, krem i co zawiera opakowanie

Lek Pevaryl ma postać kremu.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa powlekana wewnątrz żywicą epoksydową, zamknięta

membraną oraz zakrętką PP lub PE, zawierająca 30 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

Wytwórca

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Janssen–Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

Tel. +48 22 237 60 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: