Peroxygel 3,0

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Peroxygel 3,0 30 mg/g żel
 • Dawkowanie:
 • 30 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Peroxygel 3,0 30 mg/g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 10 g, 5909990980345, OTC; 1 tuba 15 g, 5909990980352, OTC; 1 tuba 20 g, 5909990980369, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09803
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Peroxygel 3,0

30 mg/g, żel

Hydrogenii peroxidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po zastosowaniu leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Peroxygel 3,0 i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Peroxygel 3,0

Jak stosować Peroxygel 3,0

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Peroxygel 3,0

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Peroxygel 3,0 i w jakim celu się go stosuje

Peroxygel 3,0 to woda utleniona w postaci żelu.

Odpowiednia postać zapobiega spływaniu leku z miejsca zastosowania, dzięki wytwarzanej na

powierzchni delikatnej błonie chroniącej uszkodzoną skórę.

Lek zawiera jako substancję czynną nadtlenek wodoru w stężeniu 3%.

Nadtlenek wodoru pod wpływem enzymów znajdujących się w tkankach i wielu bakteriach, rozpada

się na wodę i aktywny tlen atomowy. Reakcja ta zachodzi szybko w obecności krwi, ropy i tkanki

martwiczej. Wydzielający się tlen tworzy pianę i usuwa drobnoustroje z miejsca odkażanego, niszczy

komórki krwi wypływającej z rany, oraz oczyszcza mechanicznie komórki odsłonięte wskutek

uszkodzenia skóry ze szczątków uszkodzonej tkanki. Tlen działa również odwaniająco, wybielająco i

bakteriobójczo. Przeprowadzone badania potwierdziły, że żel działa bakteriobójczo w ciągu 1 minuty

na bakterie Gram dodatnie (gronkowiec złocisty) i Gram ujemne (pałeczka ropy błękitnej). Peroxygel

3,0 działa również grzybobójczo na drożdżaki chorobotwórcze, szczególnie Candida albicans oraz

inne grzyby, np. kropidlak czarny.

Peroxygel 3,0 jest wskazany do odkażania ran, otarć i zadrapań skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Peroxygel 3,0

Kiedy nie stosować leku Peroxygel 3,0

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (wodoru nadtlenek) lub którykolwiek z

pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

nie stosować żelu na błony śluzowe i w okolicach oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego żelu należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Żel należy stosować wyłącznie na skórę. W przypadku dostania się żelu na błony śluzowe lub w

okolice oczu, natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Nie należy stosować żelu w razie głębokich i rozległych uszkodzeń skóry, wymagających doraźnej

pomocy chirurgicznej.

Dzieci i młodzież

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania u dzieci i młodzieży.

Peroxygel 3,0 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie przeprowadzono badań interakcji. Nie należy stosować leku na tę samą powierzchnię skóry z

innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować Peroxygel 3,0

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie na skórę.

Nałożyć 0,5 – 1 cm żelu bezpośrednio na ranę, otarcie lub zadrapanie. Po wyschnięciu powstanie

delikatna błona chroniąca uszkodzoną skórę.

Lek ma właściwości termoodwracalne. W temperaturze poniżej 20°C i powyżej 45°C jest cieczą. Po

zastosowaniu na skórę (temperatura ~36,6°C) przybiera postać żelu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Przed zastosowaniem leku Peroxygel 3,0 należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Peroxygel 3,0

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku Peroxygel 3,0.

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy usunąć nadmiar żelu.

Pominięcie zastosowania leku Peroxygel 3,0

Należy zastosować następną porcję żelu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Peroxygel 3,0

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Peroxygel 3,0 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

W miejscu zastosowania może wystąpić krótkie, przemijające pieczenie. Mogą wystąpić reakcje

uczuleniowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.

Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Peroxygel 3,0

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 1 rok.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Peroxygel 3,0

Substancją czynną leku jest wodoru nadtlenek.

1 g żelu zawiera 30 mg wodoru nadtlenku.

Pozostałe składniki to: edetynian disodu, poloksamer 407, etanol 96%, kwas fosforowy stężony,

woda oczyszczona.

Jak wygląda Peroxygel 3,0 i co zawiera opakowanie

Peroxygel 3,0 ma postać żelu. Opakowanie leku stanowi tuba aluminiowa, zawierająca 10 g, 15 g lub

20 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski

ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

tel. + 48 22 780 83 05 w. 70

e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: