Pernazinum

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pernazinum 25 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 25 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pernazinum 25 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990202614, Rp; 200 tabl., 5909990668762, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02026
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pernazinum

(Perazinum)

25 mg, tabletki

100 mg, tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Pernazinum i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pernazinum

Jak stosować lek Pernazinum

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Pernazinum

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Pernazinum i w jakim celu się go stosuje

Pernazinum

jest

lekiem

przeciwpsychotycznym

stosowanym

leczeniu

ostrej

przewlekłej

schizofrenii; ostrych

zaburzeń

psychotycznych

z urojeniami, lękiem, omamami,

utratą

poczucia

osobowości; katatonii (zaburzeń aktywności ruchowej), manii oraz pobudzenia psychomotorycznego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pernazinum

Kiedy nie stosować leku Pernazinum

Nie należy stosować leku Pernazinum, jeśli u pacjenta stwierdzono:

uczulenie na perazynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku;

ciężkie uszkodzenie szpiku kostnego lub komórek krwi;

złośliwy zespół neuroleptyczny;

stany śpiączkowe;

ciążę i w okresie karmienia piersią;

ostre zatrucie lekami działającymi na układ nerwowy, narkotykami i alkoholem;

guzy zależne od prolaktyny, ze względu na zwiększone wydzielanie prolaktyny pod wpływem

perazyny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy

zachować

szczególną

ostrożność

stosując

Pernazinum,

jeśli

pacjenta

stwierdzono

następujące schorzenia:

leukopenię (niski poziom krwinek białych we krwi);

padaczkę, jaskrę, przerost gruczołu krokowego, niewydolność wątroby;

zaawansowaną chorobę niedokrwienną serca, świeży zawał serca;

gwałtowny spadek ciśnienia krwi, zwłaszcza na początku leczenia;

zwężenie odźwiernika;

niedociśnienie ortostatyczne (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi przy zmianie pozycji na

stojącą lub w wyniku długiego stania), zwłaszcza na początku leczenia;

duże zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Na początku leczenia perazyną zalecane jest wykonanie badania pełnego obrazu morfologicznego krwi.

przypadku

wystąpienia gorączki, zakażeń,

krwawienia

z nosa należy natychmiast ponownie

przeprowadzić badanie hematologiczne krwi.

Podczas długiego leczenia perazyną badanie krwi należy przeprowadzać co 6 miesięcy. W przypadku

znacznego zmniejszenia liczby leukocytów (krwinki białe), poniżej 3 000 komórek/mm

, a także

w przypadku zmian w obrazie krwi obwodowej, lekarz może zadecydować o przerwaniu leczenia

perazyną i zastosować inny lek.

W trakcie leczenia perazyną konieczny jest regularny pomiar:

stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą,

ciśnienia tętniczego krwi oraz badania EKG u osób z chorobami i wadami serca,

oraz wykonanie prób czynnościowych wątroby na początku i po 6 miesiącach leczenia.

W przypadku zaburzeń czynności wątroby lekarz odpowiednio zmniejszy dawki leku.

trakcie

stosowania

perazyny

może

wystąpić

zagrażający

życiu

pacjenta

złośliwy

zespół

neuroleptyczny, charakteryzujący się gorączką i sztywnością mięśniową.

przypadku

podejrzenia

jego

wystąpienia

zaleca

się

natychmiast

odstawienie

leku

i zgłoszenie do lekarza.

Podczas leczenia perazyną opisano przypadki nadwrażliwości na światło. Należy unikać intensywnego

światła słonecznego oraz zmniejszać wrażliwość na światło stosując kremy ochronne z zawartością

filtrów przeciw promieniowaniu ultrafioletowemu.

Stosowanie perazyny może być przyczyną wystąpienia skórnych reakcji alergicznych (nadwrażliwości).

Lek należy ostrożnie stosować u osób z uszkodzeniami mózgu, naczyń mózgu i depresją (ze względu

na możliwość nasilenia objawów depresji).

U pacjentów w podeszłym wieku częściej występują objawy pozapiramidowe (sztywność mięśni,

zubożenie

mimiki,

spowolnienie

ruchowe,

niepokój

ruchowy,

mimowolne

skurcze

mięśni

mimowolne

ruchy

patrz

pkt.

możliwe

działania

niepożądane),

zwiększona

jest

częstość

występowania późnych dyskinez (niezależnie od woli ruchy kończyn lub różnych części ciała), działanie

uspokajające jest silniejsze i częściej występuje niedociśnienie.

Podczas leczenia perazyną należy przestrzegać zakazu picia alkoholu.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących

w przeszłości.

Pernazinum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jednoczesne

stosowanie

perazyny

innymi

lekami

psychotropowymi

powoduje

konieczność

zmniejszenia dawek.

W przypadku równoczesnego podania perazyny z lekami obniżającymi ciśnienie krwi może dojść do

nadmiernego spadku ciśnienia.

Stosowanie perazyny z lekami przeciwarytmicznymi zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu

serca.

Jednoczesne przyjmowanie z perazyną narkotycznych leków przeciwbólowych oraz niesteroidowych

leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych powoduje zwiększenie działania przeciwbólowego

i uspokajającego.

Nie jest zalecane równoczesne podawanie preparatów zawierających rezerpinę i perazynę.

Stosowanie perazyny z litem zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Jednoczesne

stosowanie

doustnych

środków

antykoncepcyjnych

perazyną

zwiększa

ryzyko

wystąpienia objawów pozapiramidowych, zapalenia żył oraz nasila wydzielanie hormonu prolaktyny.

Działanie bromokryptyny zmniejsza się, a działanie metoklopramidu nasila się podczas równoczesnego

stosowania z perazyną.

Jednoczesne stosowanie leków przeciwdrgawkowych zmniejsza siłę działania przeciwpsychotycznego

perazyny.

Podawanie perazyny jednocześnie z karbamazepiną powoduje zwiększenie ryzyka wystąpienia działań

niepożądanych ze strony układu nerwowego i uszkodzenia elementów krwi.

Leki blokujące receptory β - adrenergiczne w skojarzeniu z perazyną zwiększają ryzyko spadków

ciśnienia tętniczego krwi.

Jednoczesne podawanie leku perazyny z tiopentalem wydłuża czas jego działania.

U nałogowych palaczy działanie perazyny może być osłabione.

Pernazinum z jedzeniem, piciem i alkoholem

Wchłanianie perazyny z przewodu pokarmowego ulega zmniejszeniu w przypadku równoczesnego

spożywania mleka, kawy, herbaty i soków owocowych.

Podczas leczenia lekiem Pernazinum nie wolno pić alkoholu. Jednoczesne przyjmowanie alkoholu i

perazyny powoduje wzajemne nasilenie działania obu substancji oraz obniżenie ciśnienia krwi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Perazyna przenika przez łożysko i dociera do krwi płodu, dlatego lek Pernazinum jest przeciwwskazany

do stosowania w okresie ciąży.

Perazyna i substancje pochodzące z jej rozkładu przenikają do mleka matki karmiącej i dlatego leku

Pernazinum nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Perazyna może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej, dlatego nie wolno: prowadzić

pojazdów mechanicznych, obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych, posługiwać się narzędziami.

Lek Pernazinum zawiera laktozę

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,

niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

3.

Jak stosować lek Pernazinum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorosłym

chorym,

okresie

początkowym

leczenia

ostrych

psychoz

stanami

pobudzenia

psychoruchowego oraz objawami manii, podaje się od 50 mg do 150 mg perazyny na dobę. Dawka

podtrzymująca dla chorych leczonych w szpitalu wynosi od 200 mg do 600 mg na dobę w dawkach

podzielonych. W uzasadnionych przypadkach dawka może być zwiększona do

mg na dobę. Dawka

podtrzymująca dla chorych nie wymagających leczenia szpitalnego wynosi 300 mg na dobę w dawkach

podzielonych.

W leczeniu przewlekłej schizofrenii stosuje się dawki od 75 mg do 600 mg perazyny na dobę

w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Chorzy nie wymagający leczenia szpitalnego powinni

rozpocząć terapię od mniejszych dawek, następnie dawkę należy stopniowo zwiększać aż do uzyskania

pożądanego efektu. Nie zaleca się nagłych zmian w dawkowaniu, ponieważ zwiększa to ryzyko działań

niepożądanych. Maksymalne działanie przeciwpsychotyczne występuje po jednym do trzech tygodni

leczenia. Po podawaniu choremu odpowiedniej dawki przez dłuższy czas, lekarz stopniowo zmiejsza

dawkę aż do najmniejszej dawki leczniczej.

W niewydolności nerek nie istnieje konieczność zmiany dawkowania leku.

chorych

zaburzeniami

czynności

wątroby

wskazane

jest

stosowanie

minimalnych

dawek

leczniczych perazyny, a w ciężkiej niewydolności wątroby przerwanie podawania leku.

Chorzy w podeszłym wieku powinni otrzymywać połowę dawki stosowanej dla dorosłych. Takie

dawkowanie zapewnia z reguły u osób starszych pożądane działanie lecznicze.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pernazinum

Przedawkowanie perazyny prowadzi do wystąpienia następujących objawów: trudności w mówieniu,

niezborności (bezładu) ruchów, zaburzeń ostrości widzenia, drżeń mięśniowych, stanu splątania.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Pernazinum

Przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej, chyba że jest już pora na zastosowanie kolejnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pernazinum

Lekarz zaleci jak długo należy przyjmować lek Pernazinum. Nie należy przerywać leczenia wcześniej,

ponieważ leczenie zaburzeń psychotycznych jest kuracją długotrwałą.

Dawkę należy zmniejszać pod kontrolą lekarza stopniowo, przez kilka do kilkunastu miesięcy. Decyzja

lekarza

przerwaniu

leczenia

może

być

oparta

jedynie

doświadczeniu

klinicznym

z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu choroby oraz stanu chorego.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

- bardzo często: (występują u więcej niż 1 osoby na 10);

- często: (występują u 1 do 10 osób na 100);

- niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);

- rzadko: (występują u 1 do 10 osób na 10 000);

- bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);

- nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Podczas stosowania perazyny sporadycznie występują zmiany obrazu krwi obwodowej: zmniejszenie

liczby krwinek białych, zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych i zmniejszenie liczby

granulocytów obojętnochłonnych.

wielkiej

rzadkości

należą

przypadki

zmniejszenia

liczby

płytek

krwi,

niedokrwistości

agranulocytozy.

Zaburzenia serca

Do najczęściej

spotykanych objawów niepożądanych

należą

spadek ciśnienia

tętniczego

krwi i

zaburzenia rytmu serca. Spadek ciśnienia tętniczego pojawia się zwłaszcza na początku leczenia

podczas stosowania większych dawek perazyny.

Bardzo często: zmiany w zapisie EKG. Zmiany te występują z różnym nasileniem i są proporcjonalne

do stosowanych dawek. Mają one charakter przemijający.

Zaburzenia układu nerwowego

Podczas

kilku

pierwszych

leczenia

perazyną

może

wystąpić

reakcja

charakteryzująca

się

napadowymi ruchami głowy, sztywnością karku, szczękościskiem, skurczami mięśni mimicznych

twarzy oraz mięśni języka. Ruchy te rzadziej obejmują większe grupy mięśniowe. Niekiedy obserwuje

się ,,napady skojarzeniowe”, utrudnione połykanie. U chorych leczonych dużymi dawkami perazyny

przez dłuższy czas może wystąpić przykro odczuwalny niepokój ruchowy, któremu często towarzyszy

depresja.

chorych

leczonych

perazyną

przez

długi

czas

(wiele

miesięcy)

obserwowano

dotąd

nieskoordynowanych i niezależnych od woli ruchów kończyn w czasie stosowania leku. Jednak istnieje

możliwość ich wystąpienia.

pojedynczych

przypadkach

leczenie

neuroleptykami

może

spowodować

wystąpienie

zespołu

neuroleptycznego, charakteryzującego

się

gorączką

40°C

sztywnością

mięśniową

(zwiększenie

aktywności mioblobiny i aktywności kinazy kreatynowej we krwi). Jak dotąd brak doniesień o

wystąpieniu zespołu neuroleptycznego po leczeniu Pernazinum.

We wczesnym okresie leczenia perazyną (najczęściej 5 – 30 dzień leczenia) może wystąpić wzmożone

napięcie mięśni szkieletowych, spowolnienie ruchów, drżenie mięśni, zwykle niezbyt silne.

Zaburzenia psychiczne

Często: uspokojenie.

Obserwowano także zaburzenia snu, stan splątania, ogólny niepokój, zwiększone występowanie marzeń

sennych lub koszmarów nocnych, dezorientację i otępienie. Stosowanie perazyny może prowadzić do

pojawienia się depresji, której objawy występują zwykle po ostrych psychozach.

Zaburzenia oka

Perazyna może spowodować niewyraźne widzenie oraz zmiany ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Podczas długotrwałej terapii dużymi dawkami perazyny mogą wystąpić zmiany pigmentacji oka.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Długotrwałe podawanie perazyny może prowadzić do zaburzeń wydolności oddechowej, przekrwienia

śluzówki nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit

Wpływ perazyny na przewód pokarmowy jest wynikiem cholinolitycznego działania perazyny.

Podczas stosowania dużych dawek leku obserwowano takie objawy jak: zaparcie, suchość błon

śluzowych jamy ustnej, nudności. W związku ze stosowaniem perazyny odnotowano pojedyncze

przypadki martwiczego zapalenia jelita i wewnątrzwątrobowej cholestazy.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: nietrzymanie moczu lub zatrzymanie moczu.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Podczas

kuracji

perazyną

mogą

wystąpić

zaburzenia

seksualne:

nieprawidłowość

erekcji

oraz

zmniejszenie popędu płciowego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Stosowanie perazyny sporadycznie powoduje skórne odczyny alergiczne. Obserwowano niekiedy

wzmożoną reakcję skórną po nasłonecznieniu. O ile jest to możliwe, podczas zażywania perazyny

chorzy powinni unikać ekspozycji na działanie promieni słonecznych.

Podczas leczenia perazyną występuje silne pocenie się.

Zaburzenia endokrynologiczne

Do innych objawów niepożdąnych podczas kuracji perazyną należy mlekotok. Objaw ten pojawia się

przejściowo u leczonych kobiet i jest zależny od wielkości dawki.

Mogą wystąpić również zaburzenia miesiączkowania, a u mężczyzn ginekomastia (powiększenie sutka

u mężczyzny).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zdarzają się również przypadki zwiększenia masy ciała u pacjentów zażywających perazynę.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

W badaniach obejmujących 156 pacjentów, zaobserwowano bezobjawowe zwiększenie aktywności co

najmniej jednego z enzymów wątroby u 43 % pacjentów leczonych perazyną, jednak żaden z tych

pacjentów nie zachorował na ostre zapalenie wątroby.

Bardzo rzadko: ciężkie zaburzenie czynności wątroby.

Rzadko: ostre zapalenie wątroby.

Badania diagnostyczne

Podczas stosowania średnich i dużych dawek perazyny dość częste są przypadki zmiany wyników

testów tolerancji na glukozę.

Zaburzenia układu immunologicznego

Opisano jeden przypadek tocznia rumieniowatego w czasie leczenia perazyną.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Pernazinum

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pernazinum

Substancją czynną leku jest perazyna.

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna (Pernazinum, 25 mg, tabletki zawiera 68,4 mg laktozy

w jednej tabletce, a Pernazinum, 100 mg tabletki zawiera 191,6 mg laktozy), skrobia ziemniaczana,

żelatyna, magnezu stearynian, skrobi glikolan sodu.

Jak wygląda lek Pernazinum i co zawiera opakowanie

Pernazinum,

5 mg, tabletki: żółta, okrągła tabletka o średnicy 8 mm

Pernazinum, 100 mg, tabletki: żółta, okrągła tabletka o średnicy 12 mm

Opakowanie bezpośrednie stanowi blister z folii Aluminium / PVC.

Opakowanie jednostkowe Pernazinum, 25 mg, tabletki:

blister z folii Aluminium / PVC w tekturowym pudełku

20 szt. (1 blister po 20 szt.)

Opakowanie szpitalne Pernazinum, 25 mg, tabletki:

blister z folii Aluminium / PVC w tekturowym pudełku

200 szt. (10 blistrów po 20 szt.)

Opakowanie jednostkowe Pernazinum, 100 mg, tabletki:

blister z folii Aluminium / PVC w tekturowym pudełku

30 szt. (1 blister po 30 szt.)

Opakowanie szpitalne Pernazinum, 100 mg, tabletki:

blister z folii Aluminium / PVC w tekturowym pudełku

300 szt. (10 blistrów po 30 szt.)

Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca

Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy LABOR

ul. Długosza 49, 51-162 Wrocław

tel.: +48 71 325 30 85

fax: +48 71 326 14 57

e-mail: sekretariat@labor.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: