PERMATREAT PC

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • PERMATREAT PC
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • PERMATREAT PC
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Ecolab
 • Numer pozwolenia:
 • 115973E
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-1611T

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

1 / 13

SEKCJA 1.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu:

PERMATREAT® PC-1611T

Rodzaj substancji

Mieszanina

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie

substancji/mieszaniny

ŚRODEK DO ODWRÓCONEJ OSMOZY

PRZECIWDZIAŁAJACY OSĄDZANIU KAMIENIA

KOTLOWEGO

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

IDENTYFIKACJA SPÓŁKI LOKALNEJ

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

Dystrybutor Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.

PRZEMYS ŁOWA 55

PL-43-110 TYCHY

TEL: +48 (0)32-3262750

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu można uzyskać kontaktując się z EUProductSafety@nalco.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

+32-(0)3-575-5555 Transeuropejskie

+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT) Polska

Data utworzenia/weryfikacji::

19.04.2013

Numer wersji:

SEKCJA 2.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Działanie żrące/drażniące na skórę - Kategoria 1A

H314

Działanie uczulające na skórę - Kategoria 1

H317

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą dotyczącą preparatów 1999/45/WE.

Xi, DRAŻNIĄCY

W rozdziale 16 znajduje się pełny wykaz zwrotów ryzyka, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia oraz not.

2.2 Elementy oznakowania:

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-1611T

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

2 / 13

Zawiera: Kwas maleinowy, Kwas siarkowy(VI)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Słowo sygnalne: Niebezpieczeństwo

Określenia zagrożenia:

H314

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Określenia środków ostrożności

P280

Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P301 + P330 + P331

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303 + P361 + P353

W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/ zdjąć

całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem.

P304 + P340

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść

poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji

umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305 + P351 + P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P333 + P313

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod

opiekę lekarza.

2.3 Inne zagrożenia:

Nieznane

SEKCJA 3.

SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2 Mieszanina:

Poniższe dane obejmują wszystkie elementy, zanieczyszczenia i produkty uboczne, które wpływają na

klasyfikację produktu, lub dla których ustalono limity narażenia w miejscu pracy.

Substancja(-e) niebezpieczna(-e)

% (wagowo)

Klasyfikacja zgodnie z

rozporządzeniem (WE) nr

1272/2008

Klasyfikacja zgodnie z

67/548/EWG

Kwas poli(maleinowy)

Nr WE: Polimer

Nr CAS: 26099-09-2

10.0 - 30.0

Poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na oczy

: H319

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-1611T

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

3 / 13

Kwas maleinowy

Nr Indeksu: 607-095-00-3

Nr WE: 203-742-5

Nr CAS: 110-16-7

1.0 - 5.0

Toksyczność ostra 4 : H302

Toksyczność ostra 4 : H312

Działanie żrące/drażniące na

skórę 2

: H315

Poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na oczy

: H318

Działanie uczulające na skórę 1 : H317

Działanie toksyczne na narządy

docelowe - narażenie

jednorazowe 3

: H335

R37/38, R21/22, R41,

W rozdziale 16 znajduje się pełny wykaz zwrotów ryzyka, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia oraz not.

SEKCJA 4.

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy:

W sytuacji zagrożenia należy ocenić niebezpieczeństwo przed podjęciem działania. Nie należy narażać się na

ryzyko odniesienia obrażeń. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze służbami ratowniczymi.

WDYCHANIE

Przenieść na świeże powietrze, stosować leczenie objawowe. Uzyskać pomoc medyczną.

KONTAKT ZE SKÓRĄ

Natychmiast uzyskac pomoc medyczna. Zdjąć zabrudzona odzież. Przed ponownym użyciem uprać odzież.

Natychmiast przeplukac duza iloscia wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku kontaktu na duzej

powierzchni splukac cialo pod natryskiem. W RAZIE KONTAKTU NALEZY DZIALAC SZYBKO.

Zanieczyszczona odziez, obuwie i przedmioty ze skóry nalezy zlikwidowac lub oczyscic przed ponownym

uzyciem.

KONTAKT Z OCZAMI

Natychmiast uzyskac pomoc medyczna. Natychmiast przeplukac duza iloscia wody przez co najmniej 15 minut.

POŁKNIĘCIE

Nie prowokować wymiotów bez polecenia lekarza. Jesli poszkodowany jest przytomny, przeplukac usta i podac

wode do picia. Uzyskać pomoc medyczną.

Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarska, pokażując etykietę i/lub kartę charakterystyki substancji

niebezpiecznej. Jesli poszkodowany jest przytomny, przeplukac usta i podac wode do picia. W przypadku utraty

przytomności nie podawać nic do ust, umieścić w pozycji bezpiecznej, kontrolując oddychanie i tętno. Jeśli to

niezbędne, zastosować sztuczne oddychanie. Nie prowokować wymiotów bez polecenia lekarza.

OCHRONA UDZIELAJĄCYCH PIERWSZEJ POMOCY

Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z

poszkodowanym:

Na podstawie indywidualnych reakcji pacjenta lekarz powinien ocenic objawy i stan kliniczny.

Prawdopodobienstwo uszkodzenia sluzówki moze stanowic przeciwwskazanie do plukania zoladka.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-1611T

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

4 / 13

SEKCJA 5.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze:

STOSOWNE ŚRODKI GAŚNICZE

Produkt nie powinien zapalić się, chyba ze dojdzie do odparowania całej wody. Pozostałości organiczne mogą

być zapalne. Używać środków gaśniczych odpowiednich do gaszenia ognia otaczającego.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

W warunkach pozaru moze wydzielac tlenki wegla (COx).

W przypadku wycieku należy zapobiec dostaniu się materiału lub wody ppoż do kanalizacji lub cieków wodnych.

5.3 Informacje dla straży pożarnej:

W razie pozaru nalezy nosic samodzielny nadcisnieniowy aparat oddechowy z maska na cala twarz oraz

kombinezon ochronny.

SEKCJA 6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA

DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach kryzysowych:

PORADA DLA OSÓB NIENALEŻĄCYCH DO PERSONELU UDZIELAJĄCEGO POMOCY

Kontakt z materiałem może być niebezpieczny, nie należy podejmować prób usunięcia skutków wycieku. Należy

natychmiast wezwać służby ratownicze. Usunięcie skutków wycieku może być przeprowadzone jedynie przez

służby ratownicze/personel. Należy ograniczyć dostęp do terenu do chwili zakończenia usuwania skutków

wycieku.

Stosowac srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista).

PORADA DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POMOCY

Odpowiednio ograniczyc dostep do zagrozonego rejonu do czasu zakonczenia prac przy uprzataniu. Stosowac

srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista). Jesli to

mozliwe, wentylowac miejsce uwolnienia substancji. Dopilnowac, by czyszczenie przeprowadzal wylacznie

personel przeszkolony. Utrzymywac w gotowosci sprzet ratunkowy (do zwalczania pozarów, wycieków itp.).

Powiadomic odpowiednie organy administracji rzadowej, BHP i ochrony srodowiska.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Chronić przed przedostaniem się materiału do kanałów ściekowych lub wodnych. Nie dopuścić, by substancja

zanieczyściła wody gruntowe. Nie dopuścić, by produkt dostał się do kanałów ściekowych. Jeśli dojdzie do

zanieczyszczenia odpływów, strumieni, gleby lub kanalizacji, powiadomić lokalne władze.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

PRZYPADKI UWOLNIENIA NIEWIELKICH ILOSCI: Zaabsorbowac za pomoca substancji pochlaniajacej.

Umiescic odpady w stosownym, oslonietym, prawidlowo zaetykietowanym pojemniku. Przemyc

zanieczyszczony obszar. PRZYPADKI UWOLNIENIA DUZYCH ILOSCI: Powstrzymac ciecz za pomoca

substancji pochlaniajacej i rowów lub walów. Zebrac do pojemników zwrotnych na odpady lub do cysterny w

celu prawidlowej likwidacji. Oczyscic zanieczyszczone powierzchnie woda i wodnymi srodkami czyszczacymi. W

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-1611T

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

5 / 13

celu likwidacji odzyskanego materialu zanieczyszczonego nalezy zwrócic sie do firmy uprawnionej do transportu

odpadów. Likwidowac zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Rozdziale 13 (Uwagi dot. likwidacji).

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

Stosowac srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista).

Likwidowac zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Rozdziale 13 (Uwagi dot. likwidacji).

SEKCJA 7.

POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH

MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

POSTĘPOWANIE

Unikać kontaktu ze skóra, oczami i odzieżą. Podczas uzycia zapewnic wlasciwa wentylacje. Nie wdychac

par/gazów/pylu. Przechowywac pojemniki zamkniete, gdy nie sa uzywane. Wszystkie pojemniki musza być

oznakowane. Utrzymywac w gotowosci sprzet ratunkowy (do zwalczania pozarów, wycieków itp.). Używać tylko

w układzie zamkniętym. Stosowac srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia

narazenia/Ochrona osobista).

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska zostały zawarte w rozdziale 6.2

ZALECENIA HIGIENICZNE

Przestrzegac przepisów BHP i higieny osobistej, aby uniknac ekspozycji. Zapewnic stala dostepnosc wodotrysku

do przemywania oczu. Utrzymywac w gotowosci natrysk bezpieczenstwa. Po pracy z chemikaliami umyc

dokladnie cialo. W zadnym wypadku nie jesc, nie pic, ani nie palic podczas pracy przy tym produkcie. Niezbędne

jest zapewnienie wodotrysku do przemywania oczu i natrysku bezpieczeństwa. Po pracy z chemikaliami umyc

dokladnie cialo. W zadnym wypadku nie jesc, nie pic, ani nie palic podczas pracy przy tym produkcie.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych

niezgodności:

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Przechowywac pojemniki szczelnie zamkniete.

Przechowywać z dala od zasad.

ODPOWIEDNI MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY

Plasite 4005, PCW, Polipropyłen, Polietylen, Stal nierdzewna 304

NIEODPOWIEDNI MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY

Mosiądz, Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, Kauczuk neoprenowy, Plasite 7122, stal powlekana, Poliuretan,

EPDM (kauczuk etylenowo-propyłenowy), Fluoroelastomer, Guma polietylenowa chlorosulfonowana

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:

Specyficzne zastosowania :

ŚRODEK DO ODWRÓCONEJ OSMOZY PRZECIWDZIAŁAJACY OSĄDZANIU KAMIENIA KOTLOWEGO

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-1611T

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

6 / 13

SEKCJA 8.

KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli:

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji, dla których ustalono limit ekspozycji.

8.2 Kontrola narażenia:

ŚRODKI TECHNICZNE:

Zaleca się stosowanie wentylacji ogólnej.

SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

ZALECENIA OGÓLNE

Decyzja o zastosowaniu i rodzaju srodków ochrony indywidualnej powinna byc podejmowana na podstawie

rodzaju zagrozenia zwiazanego z produktem, warunków w miejscu pracy i sposobu postepowania z produktem.

W ogólnym przypadku zalecamy uzycie co najmniej okularów ochronnych z oslonami bocznymi i odziezy

roboczej chroniacej ramiona, nogi i tulów. Ponadto kazda osoba przebywajaca w obszarze, w którym

dokonywane sa manipulacje z uzyciem produktu, powinna nosic co najmniej okulary ochronne z oslonami

bocznymi.

OCHRONĘ OCZU LUB TWARZY

Nosic oslone na twarz z odpornymi chemicznie okularami przeciwbryzgowymi. Odnoszące się standardy

europejskie, można znaleźć w EN 166.

OCHRONA SKÓRY

Zaleca sie noszenie odpornych chemicznie rekawic ochronnych podczas prac z tym produktem. Wybór rekawic

roboczych zalezy od warunków pracy i stosowanych chemikaliów, jednak nasze doswiadczenie wskazuje, ze w

lekkich warunkach dobrze sprawdzaja sie rekawice wykonane z PVC Odnoszące się standardy europejskie,

można znaleźć w EN 374. Rekawice nalezy wymienic niezwlocznie po zauwazeniu pierwszych objawów

rozkladu. Czas przebicia nie zostal okreslony dla postaci preparatu; nalezy zasiegnac opinii producentów PPE.

Zaleca sie uzycie kombinezonu odpornego chemicznie i gumowych wysokich butów podczas prac z tym

produktem. Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w EN ISO 20345.

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

Dla produktu ani jego składników nie wyznaczono limitów ekspozycji. Firma Nalco zaleca stosowanie maski na

PÓŁ twarzy z filtrem lub aparatu oddechowego z doprowadzeniem powietrza. Dobór materialu na filtr zalezy od

ilosci i typu chemikaliów, z którymi uzytkownik bedzie mial kontakt. Nalezy rozwazyc uzycie filtru nastepujacego

typu: A-P Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w 140, EN 137, EN 143 i EN 14387. W sytuacji

naglej lub przed planowanym wejsciem w miejsca o nieznanym stezeniu substancji nalezy uzywac

nadcisnieniowego aparatu oddechowego z maska na cala twarz. Jesli konieczna jest ochrona dróg

oddechowych, nalezy opracowac kompleksowy program takiej ochrony, obejmujacy wybór srodków, próby,

szkolenia, konserwacje i przeglady.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-1611T

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

7 / 13

SEKCJA 9.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Uwaga: Podane właściwości fizyczne reprezentują wartości typowe dla tego produktu i mogą ulec zmianie.

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

STAN FIZYCZNY

Ciecz

WYGŁĄD

Przejrzysty Żółty

Zapach

Brak

Próg zapachu

Brak dostępnych danych.

pH (100.0 %)

TEMPERATURA TOPNIENIA /

TEMPERATURA KRZEPNIĘCIA

/ TEMPERATURA PŁYNNOŚCI

Brak dostępnych danych.

TEMPERATURA POCZĄTKU

WRZENIA / ZAKRES

TEMPERATUR WRZENIA

Brak dostępnych danych.

TEMPERATURA ZAPŁONU

> 200 F/ > 93.3 °C

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

Brak dostępnych danych.

ŁATWOPALNOŚĆ (ciało stałe, gaz)

Brak dostępnych danych.

DOLNA GRANICA

WYBUCHOWOŚCI

Brak dostępnych danych.

GÓRNA GRANICA

WYBUCHOWOŚCI

Brak dostępnych danych.

PRĘŻNOŚĆ PAR

Brak dostępnych danych.

GĘSTOŚĆ PAR

Brak dostępnych danych.

Gęstość względna

1.12 (15.6 °C)

GĘSTOŚĆ

Brak dostępnych danych.

ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE

W pełni

WSPÓŁCZYNNIK PODZIAŁU

OKTANOL/WODA (log Kow)

Brak dostępnych danych.

TEMPERATURA SĄMOZAPLONU

Brak dostępnych danych.

TEMPERATURA ROZKŁADU

Brak dostępnych danych.

LEPKOŚĆ

11.5 cps (25.0 °C)

WŁAŚCIWOŚCI WYBUCHOWE

Nie dotyczy

WŁAŚCIWOŚCI UTLENIAJĄCE

Nie dotyczy

9.2 Inne informacje:

Nie dotyczy

SEKCJA 10.

STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność:

Stabilny w warunkach normalnych.

10.2 Stabilność chemiczna:

Stabilny w warunkach normalnych.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-1611T

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

8 / 13

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:

Niebezpieczna reakcja polimeryzacji nie przebiega.

10.4 Warunki, których należy unikać:

Unikać skrajnych temperatur.

10.5 Materiały niezgodne:

Zasady Kontakt z silnymi zasadami (np. amoniakiem i jego roztworami, węglanami, wodorotlenkiem sodu (soda

kaustyczna), wodorotlenkiem potasu, wodorotlenkiem wapnia (wapnem), cyjankiem, siarczkiem, chloranami(I),

chloranami(III)) może powodować uwalnianie ciepła, rozpryskiwanie lub wrzenie i wytwarzanie toksycznych par.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:

W warunkach pozaru:

Tlenki wegla

SEKCJA 11.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:

Wyrób:

Toksyczność ostrą - droga

pokarmowa

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Toksyczność ostrą - przez

drogi oddechowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Toksyczność ostrą - po

naniesieniu na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Działanie żrące/drażniące na

skórę

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na

oczy

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Działanie uczulające na drogi

oddechowe lub skórę

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Genotoksyczność

Ocena

Nie zawiera składników mutagernnych

Rakotwórczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Zadna z substancji wchodzacych w sklad tego produktu nie

jest wymieniana jako rakotwórcza przez Miedzynarodowa

Agencje Badan nad Rakiem (IARC), Krajowy Program

Toksykologiczny (NTP), ani Amerykanska Konferencje

Higieny Przemyslowej (ACGIH).

Szkodliwe działanie na

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-1611T

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

9 / 13

rozrodczość

spełnione.

Ocena: Brak toksyczności dla reprodukcji

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie jednorazowe

Uwagi: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Toksyczność przy wdychaniu

Brak klasyfikacji odnośnie toksyczności przy wdychaniu

Składniki:

SEKCJA 12.

INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność:

Nie prowadzono badan toksyczności tego produktu.

Wyrób:

Toksyczność dla ryb

LC50: > 10,000 mg/l, 96 h, Menidia beryllina, GLP, Dobra

praktyka laboratoryjna: Nie, Substancja badana: Produkt

NOEC: 10,000 mg/l, 96 h, Menidia beryllina, GLP, Dobra

praktyka laboratoryjna: Nie, Substancja badana: Produkt

LC50: 2,712 mg/l, 96 h, Pimephales promelas, GLP, Dobra

praktyka laboratoryjna: Nie, Substancja badana: Produkt

NOEC: 1,800 mg/l, 96 h, Pimephales promelas, GLP, Dobra

praktyka laboratoryjna: Nie, Substancja badana: Produkt

NOEC: 2,160 mg/l, 96 h, GLP, Dobra praktyka laboratoryjna:

Nie, Substancja badana: Produkt

Toksyczność dla dafnii i

innych bezkręgowców

wodnych.

LC50: 5,427 mg/l, 96 h, Krewetka Mysidopsis bahia, GLP,

Dobra praktyka laboratoryjna: Nie, Substancja badana:

Produkt

NOEC: 2,160 mg/l, 96 h, Krewetka Mysidopsis bahia, GLP,

Dobra praktyka laboratoryjna: Nie, Substancja badana:

Produkt

LC50: 1,950 mg/l, 48 h, Ceriodaphnia dubia, GLP, Dobra

praktyka laboratoryjna: Nie, Substancja badana: Produkt

NOEC: 1,080 mg/l, 48 h, Ceriodaphnia dubia, GLP, Dobra

praktyka laboratoryjna: Nie, Substancja badana: Produkt

Ocena ekotoksykologiczna

Toksyczność ostrą dla

środowiska wodnego

Nie powinno być szkodliwe dla organizmów wodnych.

Przewlekła toksyczność dla

środowiska wodnego

Nie powinno wykazać przewlekłej toksyczności dla

organizmów wodnych

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-1611T

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

10 / 13

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:

Wyrób:

Biodegradowalność

Przewiduje sie, ze czesc organiczna tego preparatu od razu

ulegnie biodegradacji.

12.3 Zdolność do bioakumulacji:

Wyrób:

Bioakumulacja

Nie jest spodziewana bioakumulacja tego preparatu lub

materiału.

12.4 Mobilność w glebie:

Wyrób:

Obieg i przeznaczenie w

środowisku

Substancja jest rozpuszczalna w wodzie i prawdopodobnie

będzie pozostawać głównie w niej.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:

Wyrób:

Ocena

Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za

toksyczne, trwałe w środowisku i ulegające bioakumulacji

(PBT)., Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za

bardzo trwałe w środowisku i ulegających dużej bioakumulacji

(vPvB).

12.6 Inne szkodliwe skutki działania:

Wyrób:

Dodatkowe informacje

ekologiczne

Nie przewiduje się działań niepożądanych.

SEKCJA 13.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Jesli ten preparat stanie sie odpadem, uzytkownik koncowy musi zdefiniowac i przypisac odpowiedni kod z

Europejskiego Katalogu Odpadów. Korzystac wylacznie z uslug firm ze stosownymi uprawnieniami. Zapewnic

zgodnosc z przepisami WE, krajowymi i lokalnymi.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:

W celu likwidacji odzyskanego materialu zanieczyszczonego nalezy zwrócic sie do firmy uprawnionej do

transportu odpadów. Jakikolwiek odpad chemiczny jest potencjalnym czynnikiem zanieczyszczającym

środowisko i NIE jest właściwe pozbywanie się go przez usuniecie do ziemi, kanalizacji miejskiej, ścieków,

naturalnych strumieni lub rzek. Odpady likwidowac w atestowanej spalarni lub zakladzie uzdatniania/likwidacji

odpadów, zgodnie ze wszystkimi obowiazujacymi przepisami. Nie usuwac odpadów do lokalnej kanalizacji ani

razem z normalnymi odpadkami.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-1611T

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

11 / 13

Opróznione bebny nalezy oddac do recyklingu, odzysku lub likwidacji w wykwalifikowanym i/lub

licencjonowanym zakladzie.

EUROPEJSKI KOD ODPADÓW:

16 03 03* - PARTIE NIESPELNIAJACE NORM TECHNICZNYCH I PRODUKTY NIEZUZYTE - Odpady

nieorganiczne zawierające substancje niebezpieczne. Jeśli produkt jest przeznaczony do dalszego

przetwarzania, użytkownik końcowy powinien ponownie zdefiniować i przypisąch odpowiedni kod z

Europejskiego Katalogu Odpadów (European Waste Catalogue).

SEKCJA 14.

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Informacje zawarte w tej części mają jedynie charakter pomocniczy i nie zastępują dokumentu przewozowego

(konosamentu) właściwego dla zamówienia. Należy pamiętać, że Prawidłowa nazwa przewozowa/Klasa

zagrożenia mogą różnić się w zależności od opakowania, właściwości i środka transportu. Typowe Właściwe

nazwy przewozowe dla tego produktu są następujące.

TRANSPORT LĄDOWY

14.1 Numer UN (numer ONZ):

UN 3265

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, ORGANICZNY,

I.N.O.

(Polimer kwasu wielokarboksylowego)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

14.4 Grupa opakowaniowa:

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

Nie dotyczy.

TRANSPORT POWIETRZNY (ICAO/IATA)

14.1 Numer UN (numer ONZ):

UN 3265

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, ORGANICZNY,

I.N.O.

(Polimer kwasu wielokarboksylowego)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

14.4 Grupa opakowaniowa:

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

Nie dotyczy.

TRANSPORT MORSKI (IMDG/IMO)

14.1 Numer UN (numer ONZ):

UN 3265

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, ORGANICZNY,

I.N.O.

(Polimer kwasu wielokarboksylowego)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

14.4 Grupa opakowaniowa:

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

Nie dotyczy.

14.7 Transport luzem zgodnie z

załącznikiem II do konwencji MARPOL

73/78 i kodeksem IBC:

Nie dotyczy.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-1611T

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

12 / 13

SEKCJA 15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny:

PRZEPISY MIEDZYNARODOWE

NSF INTERNATIONAL

Produkt uzyskał atest międzynarodowy/NSF zgodnie z normą ANSI/NSF 60 w kategorii środków

odkamieniajacych działających na zasadzie osmozy odwrotnej. nazwa oficjalna brzmi "Różne produkty do

wodociągów". Stężenie 10 mg/l

MIEDZYNARODOWE PRZEPISY O NADZORZE CHEMICZNYM

EUROPA

KARTA CHARAKTERYSTKI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) Nr.1907/2006.

Nalco jest zobowiązane i w pełni popiera przepisy dotyczące (REACH) Rejestracja,Ocena,Udzielanie Zezwoleń i

stosowanych ograniczeń w zakresie Chemikaliów.Naszą intencją jest zarejestrowanie wszystkich substancji

chemicznych,które produkujemy lub importujemy do Krajów Unii Europejskiej i współpraca z naszymi

dostawcami w celu płynnego przejmowania procedury REACH. W przypadku dodatkowych informacji na temat

programu REACH w Nalco prosimy o kontakt z nami : reach@nalco.com lub na naszej stronie internetowej.

KANADA

Krajowych (DSL) lub są z niej zwolnione.

STANY ZJEDNOCZONE

Substancje wchodzace w sklad tego preparatu sa wymienione w wykazie TSCA 8(b) (40 CFR 710) lub

podlegaja zwolnieniu.

PRZEPISY KRAJOWE, NIEMCY

WGK: 1 (Annex 4)

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16.

INNE INFORMACJE

LISTA ODPOWIEDNICH ZWROTÓW R, NOT I ZWROTÓW WSKAZUJĄCYCH RODZAJ ZAGROŻENIA W

ROZDZIALE 2.1 ORAZ 3

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315 - Powoduje podrażnienie skóry.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

R21/22 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą - i po połknięciu.

R36 - Działa drażniąco na oczy.

R37/38 - Działa drażniąco na drogi oddechowe i - skórę.

R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-1611T

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

13 / 13

R43 - Może powodować uczulenie w - kontaktcie ze skórą.

Niniejszy arkusz danych bezpieczeństwa produktu zawiera informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz

przepisów. Informacje zawarte w tym arkuszu danych bezpieczeństwa zostały oparte na danych dostępnych dla

nas w dniu publikacji, są przedstawione w dobrej wierze oraz uznane za dokładne oraz wiarygodne w dniu

publikacji, jednak Nalco nie udziela żadnej gwarancji, jawnej lub domniemanej, oraz zrzeka się wszelkiej

odpowiedzialności wynikłej z wiążącego traktowania informacji tu zawartych. Zastosowanie produktu powinno

być zgodne z literaturą produktu Nalco. W przypadku innych zastosowań należy przeprowadzić ocenę narażenia

na kontakt, aby ustalić odpowiednie metody postępowania oraz programy szkoleniowe mające na celu

zapewnienie bezpieczeństwa warunków pracy oraz działań. Po stronie nabywcy/użytkownika spoczywa

odpowiedzialność za stwierdzenie czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego celu oraz upewnienie się, że

jego działania są zgodne ze wszystkimi krajowymi, stanowymi, regionalnymi oraz lokalnymi przepisami prawa.

Wymagania przepisów mogą ulec zmianie oraz mogą się różnić między poszczególnymi państwami

europejskimi. Osoby mające kontakt z produktem powinny zostać poinformowane o zalecanych środkach

ostrożności oraz powinny mieć dostęp do tych informacji. Dodatkowe informacje można uzyskać u lokalnego

przedstawiciela.

LITERATURA

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health

Organization, International Agency for Research on Cancer.

Ewentualne najważniejsze odniesienia do literatury technicznej i źródeł danych, które mogły być użyte jako

uzupełnienie opinii ekspe ekspertów przy sporządzaniu niniejszej karty charakterystyki substancji

niebezpiecznej: rozporządzenia/dyrektywy europejskie (w tym (WE) nr 1907/2006, (WE) nr 1272/2008,

67/548/EWG, 1999/45/WE), dane dostawcy, internet, ESIS, IUCLID, ERIcards, oficjalne informacje o przepisach

obowiązujących poza Europą i inne źródła danych.

Data aktualizacji :

19.04.2013

Numer wersji :

Przygotował(a)::

Wydzial SH&E

Przytaczane liczby w kartach charakterystyki są podane w formacie: 1,000 ,000=1 milion i 1,000=1 tysiąc. 0,1 =

1 dziesiętna i 0,001 = 1 tysięczna.