PERMATREAT PC

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • PERMATREAT PC
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • PERMATREAT PC
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Ecolab
 • Numer pozwolenia:
 • 115972E
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-191T

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

1 / 14

SEKCJA 1.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu:

PERMATREAT® PC-191T

Rodzaj substancji

Mieszanina

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie

substancji/mieszaniny

ŚRODEK DO ODWRÓCONEJ OSMOZY

PRZECIWDZIAŁAJACY OSĄDZANIU KAMIENIA

KOTLOWEGO

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

IDENTYFIKACJA SPÓŁKI LOKALNEJ

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

Dystrybutor Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.

PRZEMYS ŁOWA 55

PL-43-110 TYCHY

TEL: +48 (0)32-3262750

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu można uzyskać kontaktując się z EUProductSafety@nalco.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

+32-(0)3-575-5555 Transeuropejskie

+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT) Polska

Data utworzenia/weryfikacji::

04.02.2013

Numer wersji:

SEKCJA 2.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie został sklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG i 1999/45/WE.

2.2 Elementy oznakowania:

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie został sklasyfikowany, jednak zalecamy następujące środki ostrożności:

Określenia środków ostrożności

P202

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P262

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-191T

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

2 / 14

P280

Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P314

W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Infoemacje dodatkowe:

EUH210

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

2.3 Inne zagrożenia:

Nieznane

SEKCJA 3.

SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2 Mieszanina:

Produkt nie został sklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

SEKCJA 4.

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy:

W sytuacji zagrożenia należy ocenić niebezpieczeństwo przed podjęciem działania. Nie należy narażać się na

ryzyko odniesienia obrażeń. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze służbami ratowniczymi.

WDYCHANIE

Przenieść na świeże powietrze, stosować leczenie objawowe. Jeśli objawy będą się nasilać, skorzystać z

pomocy medycznej.

KONTAKT ZE SKÓRĄ

Natychmiast przeplukac duza iloscia wody przez co najmniej 15 minut. Uzyskać pomoc medyczną. W przypadku

kontaktu na duzej powierzchni splukac cialo pod natryskiem.

KONTAKT Z OCZAMI

Natychmiast przeplukac duza iloscia wody przez co najmniej 15 minut. Uzyskać pomoc medyczną.

POŁKNIĘCIE

Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarska, pokażując etykietę i/lub kartę charakterystyki substancji

niebezpiecznej. Jesli poszkodowany jest przytomny, przeplukac usta i podac wode do picia. W przypadku utraty

przytomności nie podawać nic do ust, umieścić w pozycji bezpiecznej, kontrolując oddychanie i tętno. Jeśli to

niezbędne, zastosować sztuczne oddychanie.

OCHRONA UDZIELAJĄCYCH PIERWSZEJ POMOCY

Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Po dokonaniu przeglądu dostępnych danych nie stwierdzono objawów poza wyżej wymienionymi.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z

poszkodowanym:

Na podstawie indywidualnych reakcji pacjenta lekarz powinien ocenic objawy i stan kliniczny.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-191T

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

3 / 14

SEKCJA 5.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze:

STOSOWNE ŚRODKI GAŚNICZE

Produkt nie powinien zapalić się, chyba ze dojdzie do odparowania całej wody. Pozostałości organiczne mogą

być zapalne. Używać środków gaśniczych odpowiednich do gaszenia ognia otaczającego.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

W warunkach pozaru moze wydzielac tlenki wegla (COx). W warunkach pozaru moze wydzielac tlenki azotu

(NOx). W warunkach pożaru może wydzielać tlenki fosforu (POx).

W przypadku wycieku należy zapobiec dostaniu się materiału lub wody ppoż do kanalizacji lub cieków wodnych.

5.3 Informacje dla straży pożarnej:

W razie pozaru nalezy nosic samodzielny nadcisnieniowy aparat oddechowy z maska na cala twarz oraz

kombinezon ochronny.

SEKCJA 6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA

DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach kryzysowych:

PORADA DLA OSÓB NIENALEŻĄCYCH DO PERSONELU UDZIELAJĄCEGO POMOCY

W przypadku małych wycieków, tj. poniżej 10 litrów, usunięcie skutków wycieku może być przeprowadzone

jedynie prze przeszkolony personel. Należy użyć sprzęt ochrony osobistej zalecany w rozdziale 8 (Kontrola

narażenia/Ochrona osobista). Należy ograniczyć dostęp do terenu do chwili zakończenia usuwania skutków

wycieku. Usuwanie skutków większych wycieków może być przeprowadzone jedynie przez służby ratownicze.

W przypadku wycieku powyżej 10 litrów należy natychmiast zawiadomić personel ratowniczy. Należy użyć

sprzęt ochrony osobistej zalecany w rozdziale 8 (Kontrola narażenia/Ochrona osobista). Należy ograniczyć

dostęp do terenu do chwili zakończenia usuwania skutków wycieku.

Jesli to mozliwe, wentylowac miejsce uwolnienia substancji. Dopilnowac, by czyszczenie przeprowadzal

wylacznie personel przeszkolony. Utrzymywac w gotowosci sprzet ratunkowy (do zwalczania pozarów,

wycieków itp.). Powiadomic odpowiednie organy administracji rzadowej, BHP i ochrony srodowiska.

PORADA DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POMOCY

Odpowiednio ograniczyc dostep do zagrozonego rejonu do czasu zakonczenia prac przy uprzataniu. Stosowac

srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista). Jesli to

mozliwe, wentylowac miejsce uwolnienia substancji. Dopilnowac, by czyszczenie przeprowadzal wylacznie

personel przeszkolony. Utrzymywac w gotowosci sprzet ratunkowy (do zwalczania pozarów, wycieków itp.).

Powiadomic odpowiednie organy administracji rzadowej, BHP i ochrony srodowiska.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Chronić przed przedostaniem się materiału do kanałów ściekowych lub wodnych. Nie dopuścić, by substancja

zanieczyściła wody gruntowe. Nie dopuścić, by produkt dostał się do kanałów ściekowych. Jeśli dojdzie do

zanieczyszczenia odpływów, strumieni, gleby lub kanalizacji, powiadomić lokalne władze.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-191T

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

4 / 14

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

PRZYPADKI UWOLNIENIA NIEWIELKICH ILOSCI: Zaabsorbowac za pomoca substancji pochlaniajacej.

Umiescic odpady w stosownym, oslonietym, prawidlowo zaetykietowanym pojemniku. Przemyc

zanieczyszczony obszar. PRZYPADKI UWOLNIENIA DUZYCH ILOSCI: Powstrzymac ciecz za pomoca

substancji pochlaniajacej i rowów lub walów. Zebrac do pojemników zwrotnych na odpady lub do cysterny w

celu prawidlowej likwidacji. Oczyscic zanieczyszczone powierzchnie woda i wodnymi srodkami czyszczacymi. W

celu likwidacji odzyskanego materialu zanieczyszczonego nalezy zwrócic sie do firmy uprawnionej do transportu

odpadów. Likwidowac zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Rozdziale 13 (Uwagi dot. likwidacji).

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

Stosowac srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista).

Likwidowac zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Rozdziale 13 (Uwagi dot. likwidacji).

SEKCJA 7.

POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH

MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

POSTĘPOWANIE

Unikać kontaktu ze skóra, oczami i odzieżą. Podczas uzycia zapewnic wlasciwa wentylacje. Nie wdychac

par/gazów/pylu. Przechowywac pojemniki zamkniete, gdy nie sa uzywane. Wszystkie pojemniki musza być

oznakowane. Utrzymywac w gotowosci sprzet ratunkowy (do zwalczania pozarów, wycieków itp.). Stosowac

srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista).

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska zostały zawarte w rozdziale 6.2

ZALECENIA HIGIENICZNE

Przestrzegac przepisów BHP i higieny osobistej, aby uniknac ekspozycji. Zapewnic stala dostepnosc wodotrysku

do przemywania oczu. Utrzymywac w gotowosci natrysk bezpieczenstwa. Po pracy z chemikaliami umyc

dokladnie cialo. W zadnym wypadku nie jesc, nie pic, ani nie palic podczas pracy przy tym produkcie. Niezbędne

jest zapewnienie wodotrysku do przemywania oczu i natrysku bezpieczeństwa. W razie zanieczyszczenia

odziezy nalezy ja zdjac i dokladnie umyc skazone miejsce. Przed ponownym uzyciem wyprac zanieczyszczona

odziez. Po pracy z chemikaliami umyc dokladnie cialo. W zadnym wypadku nie jesc, nie pic, ani nie palic

podczas pracy przy tym produkcie.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych

niezgodności:

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Unikać skrajnych temperatur. Przechowywac pojemniki szczelnie zamkniete. Przechowywać w odpowiednio

oznakowanych pojemnikach.

ODPOWIEDNI MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY

HDPE (polietylen o duzej gestosci), Stal nierdzewna 304, Polietylen, Polipropyłen, PCW, Warstwa 100% żywicy

fenolowej, Epoksydowa Żywica fenolowa, stal powlekana

NIEODPOWIEDNI MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY

Mosiądz, Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, EPDM (kauczuk etylenowo-propyłenowy), Kauczuk

neoprenowy, Poliuretan, Fluoroelastomer, Guma polietylenowa chlorosulfonowana, Warunki dotyczące

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-191T

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

5 / 14

kompatybilności ze środkami transportu i materiałami budowlanymi przy długotrwałym składowaniu mogą

wykazywać różnice i dlatego zalecamy zbadanie kompatybilności przed użyciem.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:

Specyficzne zastosowania :

ŚRODEK DO ODWRÓCONEJ OSMOZY PRZECIWDZIAŁAJACY OSĄDZANIU KAMIENIA KOTLOWEGO

SEKCJA 8.

KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli:

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji, dla których ustalono limit ekspozycji.

8.2 Kontrola narażenia:

ŚRODKI TECHNICZNE:

Zaleca się stosowanie wentylacji ogólnej. Zalecane jest korzystanie z wyciągów miejscowych w celu

ograniczenia emisji do obszaru najbliższego jej źródła. Próbki laboratoryjne nalezy obslugiwac pod okapem

wyciagowym. W obszarach zamknietych nalezy zapewnic wentylacje mechaniczna.

SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

ZALECENIA OGÓLNE

Decyzja o zastosowaniu i rodzaju srodków ochrony indywidualnej powinna byc podejmowana na podstawie

rodzaju zagrozenia zwiazanego z produktem, warunków w miejscu pracy i sposobu postepowania z produktem.

W ogólnym przypadku zalecamy uzycie co najmniej okularów ochronnych z oslonami bocznymi i odziezy

roboczej chroniacej ramiona, nogi i tulów. Ponadto kazda osoba przebywajaca w obszarze, w którym

dokonywane sa manipulacje z uzyciem produktu, powinna nosic co najmniej okulary ochronne z oslonami

bocznymi.

OCHRONĘ OCZU LUB TWARZY

Zaleca się noszenie okularów zabezpieczających z osłonami bocznymi podczas prac z tym produktem.

Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w EN 166.

OCHRONA SKÓRY

Zaleca się noszenie odpornych chemicznie rękawiczek ochronnych podczas prac z tym produktem. Wybór

rekawic roboczych zalezy od warunków pracy i stosowanych chemikaliów, jednak nasze doswiadczenie

wskazuje, ze w lekkich warunkach dobrze sprawdzaja sie rekawice wykonane z PVC Rekawice nalezy wymienic

niezwlocznie po zauwazeniu pierwszych objawów rozkladu. Czas przebicia nie zostal okreslony dla postaci

preparatu; nalezy zasiegnac opinii producentów PPE. Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w

EN 374.

Zaleca się noszenie kombinezonu roboczego podczas prac z tym produktem. Odnoszące się standardy

europejskie, można znaleźć w EN ISO 20345.

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

Dla produktu ani jego składników nie wyznaczono limitów ekspozycji. Firma Nalco zaleca stosowanie maski na

PÓŁ twarzy z filtrem lub aparatu oddechowego z doprowadzeniem powietrza. Dobór materialu na filtr zalezy od

ilosci i typu chemikaliów, z którymi uzytkownik bedzie mial kontakt. Nalezy rozwazyc uzycie filtru nastepujacego

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-191T

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

6 / 14

typu: A-P Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w 140, EN 137, EN 143 i EN 14387. W sytuacji

naglej lub przed planowanym wejsciem w miejsca o nieznanym stezeniu substancji nalezy uzywac

nadcisnieniowego aparatu oddechowego z maska na cala twarz. Jesli konieczna jest ochrona dróg

oddechowych, nalezy opracowac kompleksowy program takiej ochrony, obejmujacy wybór srodków, próby,

szkolenia, konserwacje i przeglady.

SEKCJA 9.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Uwaga: Podane właściwości fizyczne reprezentują wartości typowe dla tego produktu i mogą ulec zmianie.

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

STAN FIZYCZNY

Ciecz

WYGŁĄD

Przejrzysty Bursztynowy - Zielony

Zapach

Amoniakalny

Próg zapachu

Brak dostępnych danych.

pH (100 %)

10.5

TEMPERATURA TOPNIENIA /

TEMPERATURA KRZEPNIĘCIA

/ TEMPERATURA PŁYNNOŚCI

Brak dostępnych danych.

TEMPERATURA POCZĄTKU

WRZENIA / ZAKRES

TEMPERATUR WRZENIA

Brak dostępnych danych.

TEMPERATURA ZAPŁONU

Nie dotyczy

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

Brak dostępnych danych.

ŁATWOPALNOŚĆ (ciało stałe, gaz)

Brak dostępnych danych.

DOLNA GRANICA

WYBUCHOWOŚCI

Brak dostępnych danych.

GÓRNA GRANICA

WYBUCHOWOŚCI

Brak dostępnych danych.

PRĘŻNOŚĆ PAR

Brak dostępnych danych.

GĘSTOŚĆ PAR

Brak dostępnych danych.

Gęstość względna

1.36

GĘSTOŚĆ

Brak dostępnych danych.

ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE

W pełni

WSPÓŁCZYNNIK PODZIAŁU

OKTANOL/WODA (log Kow)

0.544

TEMPERATURA SĄMOZAPLONU

Brak dostępnych danych.

TEMPERATURA ROZKŁADU

Brak dostępnych danych.

LEPKOŚĆ

Brak dostępnych danych.

WŁAŚCIWOŚCI WYBUCHOWE

Nie dotyczy

WŁAŚCIWOŚCI UTLENIAJĄCE

Nie dotyczy

9.2 Inne informacje:

Nie dotyczy

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-191T

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

7 / 14

SEKCJA 10.

STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność:

Stabilny w warunkach normalnych.

10.2 Stabilność chemiczna:

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:

Niebezpieczna reakcja polimeryzacji nie przebiega.

10.4 Warunki, których należy unikać:

Skrajne temperatury

10.5 Materiały niezgodne:

Środki silnie utleniające Mocne kwasy

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:

W warunkach pozaru:

Tlenki wegla, Tlenki azotu, Tlenki fosforu

SEKCJA 11.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:

Wyrób:

Toksyczność ostrą - droga

pokarmowa

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Toksyczność ostrą - przez

drogi oddechowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Toksyczność ostrą - po

naniesieniu na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Działanie żrące/drażniące na

skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na

oczy

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Działanie uczulające na drogi

oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Genotoksyczność

Ocena

Nie zawiera składników mutagernnych

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-191T

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

8 / 14

Rakotwórczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Zadna z substancji wchodzacych w sklad tego produktu nie

jest wymieniana jako rakotwórcza przez Miedzynarodowa

Agencje Badan nad Rakiem (IARC), Krajowy Program

Toksykologiczny (NTP), ani Amerykanska Konferencje

Higieny Przemyslowej (ACGIH).

Szkodliwe działanie na

rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Ocena: Brak toksyczności dla reprodukcji

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie jednorazowe

Uwagi: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Toksyczność przy wdychaniu

Brak klasyfikacji odnośnie toksyczności przy wdychaniu

SEKCJA 12.

INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność:

Poniższe wyniki dotyczą produktu.

Wyrób:

Toksyczność dla ryb

LC50: > 330 mg/l, 96 hrs, Pstrag teczowy, Substancja

badana: Produkt podobny

LC50: 8,132 mg/l, 96 hrs, Cyprinodon variegatus, Substancja

badana: Produkt podobny

LC50: > 330 mg/l, 96 hrs, Sąmogłów blekitnoskrzeli,

Substancja badana: Produkt podobny

LC50: 4,530 mg/l, 96 hrs, Pstrag teczowy, Statičen, GLP,

Dobra praktyka laboratoryjna: Nie, Substancja badana:

Produkt

NOEC: 3,600 mg/l, 96 hrs, Pstrag teczowy, Statičen, GLP,

Dobra praktyka laboratoryjna: Nie, Substancja badana:

Produkt

LC50: > 10,000 mg/l, 96 h, Menidia beryllina, GLP, Dobra

praktyka laboratoryjna: Nie, Substancja badana: Produkt

NOEC: 10,000 mg/l, 96 h, Menidia beryllina, GLP, Dobra

praktyka laboratoryjna: Nie, Substancja badana: Produkt

Toksyczność dla dafnii i

innych bezkręgowców

wodnych.

LC50: 4,575 mg/l, 96 hrs, Krewetka, Substancja badana:

Produkt podobny

EC50: 297 mg/l, 48 hrs, Daphnia magna, Substancja badana:

Produkt podobny

LC50: 8,263 mg/l, 96 h, Krewetka Mysidopsis bahia, GLP,

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-191T

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

9 / 14

Dobra praktyka laboratoryjna: Nie, Substancja badana:

Produkt

NOEC: 6,000 mg/l, 96 h, Krewetka Mysidopsis bahia, GLP,

Dobra praktyka laboratoryjna: Nie, Substancja badana:

Produkt

Toksyczność dla dafnii i

innych bezkręgowców

wodnych. (Toksyczność

chroniczna)

LOEC: 50 mg/l, 28 Days, 28 Days, Daphnia magna, 3. wylęg,

Substancja badana: Produkt podobny

NOEC: 25 mg/l, 28 Days, 28 Days, Daphnia magna, 3. wylęg,

Substancja badana: Produkt podobny

Ocena ekotoksykologiczna

Toksyczność ostrą dla

środowiska wodnego

Nie powinno być szkodliwe dla organizmów wodnych.

Przewlekła toksyczność dla

środowiska wodnego

Nie powinno wykazać przewlekłej toksyczności dla

organizmów wodnych

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:

Wyrób:

Biodegradowalność

Przewiduje sie, ze czesc organiczna tego preparatu od razu

ulegnie biodegradacji.

12.3 Zdolność do bioakumulacji:

Wyrób:

Bioakumulacja

Nie jest spodziewana bioakumulacja tego preparatu lub

materiału.

12.4 Mobilność w glebie:

Wyrób:

Obieg i przeznaczenie w

środowisku

Substancja jest rozpuszczalna w wodzie i prawdopodobnie

będzie pozostawać głównie w niej.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:

Wyrób:

Ocena

Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za

toksyczne, trwałe w środowisku i ulegające bioakumulacji

(PBT)., Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za

bardzo trwałe w środowisku i ulegających dużej bioakumulacji

(vPvB).

12.6 Inne szkodliwe skutki działania:

Wyrób:

Chemiczne zapotrzebowanie

na tlen (ChZT)

230 mg/g

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-191T

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

10 / 14

Dodatkowe informacje

ekologiczne

Nie przewiduje się działań niepożądanych.

SEKCJA 13.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Jesli ten preparat stanie sie odpadem, uzytkownik koncowy musi zdefiniowac i przypisac odpowiedni kod z

Europejskiego Katalogu Odpadów. Korzystac wylacznie z uslug firm ze stosownymi uprawnieniami. Zapewnic

zgodnosc z przepisami WE, krajowymi i lokalnymi.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:

W celu likwidacji odzyskanego materialu zanieczyszczonego nalezy zwrócic sie do firmy uprawnionej do

transportu odpadów. Jakikolwiek odpad chemiczny jest potencjalnym czynnikiem zanieczyszczającym

środowisko i NIE jest właściwe pozbywanie się go przez usuniecie do ziemi, kanalizacji miejskiej, ścieków,

naturalnych strumieni lub rzek. Odpady likwidowac w atestowanej spalarni lub zakladzie uzdatniania/likwidacji

odpadów, zgodnie ze wszystkimi obowiazujacymi przepisami. Nie usuwac odpadów do lokalnej kanalizacji ani

razem z normalnymi odpadkami.

Opróznione bebny nalezy oddac do recyklingu, odzysku lub likwidacji w wykwalifikowanym i/lub

licencjonowanym zakladzie.

EUROPEJSKI KOD ODPADÓW:

16 03 04 - PARTIE NIESPELNIAJACE NORM TECHNICZNYCH I PRODUKTY NIEZUZYTE - Odpady

nieorganiczne inne niż wymienione w pozycji 16 03 03. Jeśli produkt jest przeznaczony do dalszego

przetwarzania, użytkownik końcowy powinien ponownie przedefiniować i przypisąch najodpowiedniejszy kod z

Europejskiego Katalogu Odpadów (European Waste Catalogue).

KRAJOWE PRZEPISY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

KOD ODPADÓW : rozp. MŚ z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr. 28,

poz.145.)

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i

odpadów opakowaniowych.

Nie usuwać do lokalnej kanalizacji ani razem z normalnymi odpadkami. Nie usuwać do kanalizacji miejskiej,

ścieków, ziemi, naturalnych strumieni lub rzek.

Odpadowy produkt należy likwidować w uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/ unieszkodliwiania

odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, tekst jednolity

zał. do Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 2007r.). W wyniku spalania produktu powstaje popiół. Produkt można spalać

bezpośrednio w odpowiednich urządzeniach.

Odzysk, recykling lub likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi

przepisami (Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. Nr 63, poz. 638

wraz z późniejszymi zmianami).

Korzystać z usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami Dz. U. 2003, Nr 7, poz. 78).

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-191T

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

11 / 14

SEKCJA 14.

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Informacje zawarte w tej części mają jedynie charakter pomocniczy i nie zastępują dokumentu przewozowego

(konosamentu) właściwego dla zamówienia. Należy pamiętać, że Prawidłowa nazwa przewozowa/Klasa

zagrożenia mogą różnić się w zależności od opakowania, właściwości i środka transportu. Typowe Właściwe

nazwy przewozowe dla tego produktu są następujące.

TRANSPORT LĄDOWY

14.1 Numer UN (numer ONZ):

Nie dotyczy.

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

PRODUKT NIE PODLEGA REGULACJOM

TRANSPORTOWYM

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

Nie dotyczy.

14.4 Grupa opakowaniowa:

Nie dotyczy.

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

Nie dotyczy.

TRANSPORT POWIETRZNY (ICAO/IATA)

14.1 Numer UN (numer ONZ):

Nie dotyczy.

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

PRODUKT NIE PODLEGA REGULACJOM

TRANSPORTOWYM

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

Nie dotyczy.

14.4 Grupa opakowaniowa:

Nie dotyczy.

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

Nie dotyczy.

TRANSPORT MORSKI (IMDG/IMO)

14.1 Numer UN (numer ONZ):

Nie dotyczy.

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

PRODUKT NIE PODLEGA REGULACJOM

TRANSPORTOWYM

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

Nie dotyczy.

14.4 Grupa opakowaniowa:

Nie dotyczy.

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

Nie dotyczy.

14.7 Transport luzem zgodnie z

załącznikiem II do konwencji MARPOL

73/78 i kodeksem IBC:

Nie dotyczy.

SEKCJA 15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny:

PRZEPISY MIEDZYNARODOWE

KOSHER

Ten produkt został zatwierdzony jako KOSZERNY/PAREVE do stosowania przez cały rok Z WYJATKIEM

OKRESU PASCHY przez RADE RABINICZNA CHICAGO.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-191T

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

12 / 14

NSF INTERNATIONAL

Produkt uzyskał atest międzynarodowy/NSF zgodnie z normą ANSI/NSF 60 w kategorii środków

odkamieniajacych działających na zasadzie osmozy odwrotnej. nazwa oficjalna brzmi "Różne produkty do

wodociągów". Stężenie 15 mg/l

MIEDZYNARODOWE PRZEPISY O NADZORZE CHEMICZNYM

EUROPA

KARTA CHARAKTERYSTKI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) Nr.1907/2006.

Nalco jest zobowiązane i w pełni popiera przepisy dotyczące (REACH) Rejestracja,Ocena,Udzielanie Zezwoleń i

stosowanych ograniczeń w zakresie Chemikaliów.Naszą intencją jest zarejestrowanie wszystkich substancji

chemicznych,które produkujemy lub importujemy do Krajów Unii Europejskiej i współpraca z naszymi

dostawcami w celu płynnego przejmowania procedury REACH. W przypadku dodatkowych informacji na temat

programu REACH w Nalco prosimy o kontakt z nami : reach@nalco.com lub na naszej stronie internetowej.

KANADA

Krajowych (DSL) lub są z niej zwolnione.

STANY ZJEDNOCZONE

Substancje wchodzace w sklad tego preparatu sa wymienione w wykazie TSCA 8(b) (40 CFR 710) lub

podlegaja zwolnieniu.

PRZEPISY KRAJOWE, NIEMCY

WGK: 1 (Annex 4)

ZALECENIA FEDERALNEGO INSTYTUTU ds. OCENY RYZYKA

Dopuszczalne Sekcje: Dopuszczony dla artykułów spożywczych

PRZEPISY KRAJOWE, HOLANDIA

KIWA-ATA: Posiada certyfikat KIWA-ATA K43641

KRAJOWE PRZEPISY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 63 poz. 322).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. Nr 0, poz. 445).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji

chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012, nr 0, poz. 1018)

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późn. zmianami).

Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B

Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),

sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. nr 27, poz. 162).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 nr 227 poz. 1367).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków

ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r.).

Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie

chemikaliów 1907/2006/WE (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę

1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady

76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, wraz ze sprostowaniami i

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-191T

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

13 / 14

załącznikami oraz wszystkimi późniejszymi rozporządzeniami dotyczącymi aktualizacji załączników i sprostowań

rozporządzenia REACH.

1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i

1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji,

pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-

technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w

sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

453/2010/ WE Rozporządzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (we) nr 1907/2006

parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w

zakresie chemikaliów (REACH).

648/2004/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w

sprawie detergentów wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami, sprostowaniami i dostosowaniami.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) z

rozporządzeniami i późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639) z rozporządzeniami i

późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628) z rozporządzeniami i późniejszymi

zmianami.

NUMER REJESTRACYJNY PRODUKTU

Polska

HK/W/0849/06/2007

Polska

HK/W/0317/01/2008

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16.

INNE INFORMACJE

LISTA ODPOWIEDNICH ZWROTÓW R, NOT I ZWROTÓW WSKAZUJĄCYCH RODZAJ ZAGROŻENIA W

ROZDZIALE 2.1 ORAZ 3

Nie dotyczy

INFORMACJE POPRAWIONE:Sekcja(e): 2 4 5 6 7 8 11 15

Niniejszy arkusz danych bezpieczeństwa produktu zawiera informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz

przepisów. Informacje zawarte w tym arkuszu danych bezpieczeństwa zostały oparte na danych dostępnych dla

nas w dniu publikacji, są przedstawione w dobrej wierze oraz uznane za dokładne oraz wiarygodne w dniu

publikacji, jednak Nalco nie udziela żadnej gwarancji, jawnej lub domniemanej, oraz zrzeka się wszelkiej

odpowiedzialności wynikłej z wiążącego traktowania informacji tu zawartych. Zastosowanie produktu powinno

być zgodne z literaturą produktu Nalco. W przypadku innych zastosowań należy przeprowadzić ocenę narażenia

na kontakt, aby ustalić odpowiednie metody postępowania oraz programy szkoleniowe mające na celu

zapewnienie bezpieczeństwa warunków pracy oraz działań. Po stronie nabywcy/użytkownika spoczywa

odpowiedzialność za stwierdzenie czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego celu oraz upewnienie się, że

jego działania są zgodne ze wszystkimi krajowymi, stanowymi, regionalnymi oraz lokalnymi przepisami prawa.

Wymagania przepisów mogą ulec zmianie oraz mogą się różnić między poszczególnymi państwami

europejskimi. Osoby mające kontakt z produktem powinny zostać poinformowane o zalecanych środkach

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr

1907/2006

Produkt

PERMATREAT® PC-191T

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

14 / 14

ostrożności oraz powinny mieć dostęp do tych informacji. Dodatkowe informacje można uzyskać u lokalnego

przedstawiciela.

LITERATURA

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health

Organization, International Agency for Research on Cancer.

Ewentualne najważniejsze odniesienia do literatury technicznej i źródeł danych, które mogły być użyte jako

uzupełnienie opinii ekspe ekspertów przy sporządzaniu niniejszej karty charakterystyki substancji

niebezpiecznej: rozporządzenia/dyrektywy europejskie (w tym (WE) nr 1907/2006, (WE) nr 1272/2008,

67/548/EWG, 1999/45/WE), dane dostawcy, internet, ESIS, IUCLID, ERIcards, oficjalne informacje o przepisach

obowiązujących poza Europą i inne źródła danych.

Data aktualizacji :

04.02.2013

Numer wersji :

Przygotował(a)::

Wydzial SH&E

Przytaczane liczby w kartach charakterystyki są podane w formacie: 1,000 ,000=1 milion i 1,000=1 tysiąc. 0,1 =

1 dziesiętna i 0,001 = 1 tysięczna.