Pentazocinum WZF

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pentazocinum WZF 30 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 30 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pentazocinum WZF 30 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 amp. 1 ml, 5909990351510, Rpw

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03515
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PENTAZOCINUM WZF 30 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Pentazocinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub

pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek

Pentazocinum WZF i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem

leku Pentazocinum WZF

Jak stosować lek Pentazocinum WZF

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Pentazocinum WZF

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek

Pentazocinum

WZF i w jakim celu się go stosuje

Pentazocinum WZF zawiera pentazocynę, która działa bardzo silnie przeciwbólowo. Lek ten należy

do grupy zwanej opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

Lek Pentazocinum WZF jest przeznaczony do podawania podskórnego, domięśniowego i dożylnego.

Pentazocinum WZF stosuje się w zwalczaniu bólu o różnym nasileniu, od umiarkowanego do silnego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pentazocinum

WZF

Kiedy nie stosować leku Pentazocinum WZF:

jeśli pacjent ma uczulenie na pentazocynę, inne leki opioidowe lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.);

jeśli u pacjenta występują trudności z oddychaniem lub choroba, która powoduje utrudnienie

oddychania lub duszność (zwana chorobą obturacyjną górnych dróg oddechowych);

jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, zwłaszcza zaostrzenie astmy;

jeśli u pacjenta występuje ostre zatrucie alkoholem lub majaczenie alkoholowe;

jeśli pacjent doznał urazów głowy;

jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (objawy - np. ból głowy, zaburzenia

świadomości i równowagi, zaburzenia widzenia);

jeśli pacjent ma niewydolność serca spowodowaną przewlekłą chorobą płuc.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pentazocinum WZF należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

lub pielęgniarką.

Lekarz zachowa szczególną ostrożność podczas stosowania pentazocyny oraz podejmie właściwe

postępowanie u pacjentów:

z obniżoną czynnością tarczycy (niedoczynnością tarczycy);

z obniżoną czynnością kory nadnerczy (zbyt małe wytwarzanie hormonów) lub tzw. guzem

chromochłonnym nadnerczy;

z przerostem gruczołu krokowego;

z niskim ciśnieniem krwi lub chorobami układu krążenia, ponieważ lek może powodować spadek

lub podwyższenie ciśnienia krwi;

z chorobami zapalnymi jelit lub upośledzeniem drożności jelit;

nadużywających leków;

z zaburzeniami dróg żółciowych – z zapaleniem pęcherzyka żółciowego (lek może nasilić

dolegliwości bólowe);

z zaburzeniami czynności wątroby;

z zaburzeniami czynności nerek;

w podeszłym wieku;

chorujących na porfirię (zaburzenia powstawania hemu – czerwonego barwnika, który jest częścią

niektórych enzymów);

z zapaleniem trzustki;

stosujących aktualnie lub przez ostatnie 2 tygodnie leki na depresję z grupy leków zwanych

inhibitorami monoaminooksydazy.

Jeśli u pacjenta rozwinie się uzależnienie, po nagłym zaprzestaniu podawania pentazocyny mogą

wystąpić objawy zespołu odstawiennego – patrz punkt 3., podpunkt:

„Przerwanie stosowania leku

Pentazocinum WZF”.

Dzieci

Pentazocinum WZF można stosować u dzieci (patrz punkt 3.: „Jak stosować lek Pentazocinum

WZF”). W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza.

Lek Pentazocinum WZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Na działanie pentazocyny wpływają:

inhibitory monoaminooksydazy (leki przeciwdepresyjne), np. moklobemid, także jeśli pacjent

przyjmował te leki przez ostatnie 2 tygodnie;

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina;

leki nasenne, np. fenobarbital;

leki uspokajające, przeciwlękowe, np. diazepam;

leki z grupy pochodnych fenotiazyny, np. promazyna, chloropromazyna;

palenie tytoniu – zmniejsza skuteczność pentazocyny.

Pentazocyna może hamować działanie morfiny (opioidowy lek przeciwbólowy).

Pentazocinum WZF z alkoholem

Należy unikać picia alkoholu podczas stosowania pentazocyny.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmieni piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O zastosowaniu pentazocyny w ciąży oraz podczas karmienia piersią zdecyduje lekarz.

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku Pentazocinum WZF podczas porodu

przedwczesnego. U noworodków urodzonych przez matki przyjmujące długotrwale pentazocynę

mogą wystąpić objawy zespołu odstawiennego – patrz punkt 3., podpunkt: „Przerwanie

stosowania leku Pentazocinum WZF”.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pentazocinum WZF może spowodować senność oraz zaburza sprawność psychofizyczną. Podczas

stosowania tego leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Lek Pentazocinum WZF zawiera sód

Pentazocinum WZF zawiera 0,056 mmol/ml (1,28 mg/ml) sodu, czyli mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu

na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3.

Jak stosować lek

Pentazocinum WZF

Lek Pentazocinum WZF jest podawany przez personel medyczny.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta.

Pentazocinum WZF podaje się podskórnie, domięśniowo lub dożylnie.

Pentazocinum WZF można podawać dzieciom po ukończeniu pierwszego roku życia.

Pentazocinum WZF należy stosować systematycznie, zgodnie ze schematem zaleconym przez

lekarza.

Pacjentom, którzy długotrwale stosują ten lek w wielu wstrzyknięciach na dobę, zaleca się

wstrzyknięcia domięśniowe, aby uniknąć stwardnienia skóry oraz tkanek znajdujących się pod nią

w miejscu podania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pentazocinum WZF

Pentazocynę podaje personel medyczny i dlatego jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał

więcej leku niż powinien.

Po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić: senność, pogłębiająca się śpiączka.

Może dojść do trudności z oddychaniem, znacznego obniżenia ciśnienia krwi z niewydolnością serca.

W razie wystąpienia takich objawów, należy niezwłocznie poinformować personel medyczny.

Podejmie on właściwe postępowanie.

Pominięcie zastosowania leku Pentazocinum WZF

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pentazocinum WZF

W przypadku nagłego zaprzestania stosowania pentazocyny, zwłaszcza przez osoby uzależnione,

występują objawy zespołu odstawiennego. Są to: nudności, biegunka, kaszel, zaburzenia nastroju,

łzawienie, rozszerzenie źrenic, katar, bezsenność z równoczesnym uporczywym ziewaniem, zlewne

poty, podwyższenie ciśnienia krwi, drżenia mięśniowe, „gęsia skórka”, utrata łaknienia, niewielki

wzrost częstości oddechu, uczucie rozlanego bólu w wielu miejscach ciała, bardzo silna chęć przyjęcia

leku oraz majaczenie. Nasilenie objawów zależy od stanu pacjenta, wielkości i częstości podawania

dawek oraz czasu stosowania pentazocyny. Zazwyczaj przerwanie stosowania leku nie powoduje

zaburzeń. W rzadkich przypadkach, u pacjentów, u których wystąpiły większe trudności, ponowne

podanie pentazocyny a następnie stopniowe zmniejszanie dawek zwykle łagodziło dolegliwości.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli

u pacjenta wystąpią pierwsze objawy uczulenia (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła,

powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu). Takie objawy mogą wystąpić po podaniu

pentazocyny. Lekarz zdecyduje o dalszym postępowaniu.

Najczęściej występują:

- nudności, wymioty;

- senność;

- nadmierne wydzielanie potu;

- zawroty głowy;

- oszołomienie.

Mogą wystąpić:

- głębokie zmiany świadomości (stan splątania);

- trudności w oddawaniu moczu - zatrzymanie moczu (występuje rzadko);

- skurcz dróg żółciowych (ostry ból po prawej stronie pod żebrami);

- suchość w ustach, ból brzucha;

- zaczerwienienie skóry, w tym skóry twarzy;

- przyspieszenie akcji serca, omdlenie, nadciśnienie krwi (występuje rzadko);

- omamy, euforia, dezorientacja, niezwykłe marzenia senne;

- zwężenie źrenic, nieostre widzenie;

- dreszcze, drżenia, napady drgawek;

- drętwienie, mrowienie kończyn;

- zaparcia;

- trudności z oddychaniem, zahamowanie oddychania.

Ponadto występowały:

- ból głowy, zaburzenia świadomości i równowagi, kłopoty z widzeniem (mogą to być objawy

podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego);

- uzależnienie psychiczne i fizyczne po długotrwałym stosowaniu pentazocyny;

- objawy zespołu odstawiennego (podane w punkcie 3., podpunkcie: „Przerwanie stosowania leku

Pentazocinum WZF”);

- zapalenie skóry, świąd;

- ból i pieczenie w czasie wstrzykiwania leku, owrzodzenia, guzki, zagłębienie skóry w miejscach

dokonywania wstrzyknięć, znaczne stwardnienie skóry i tkanki podskórnej oraz położonych głębiej

mięśni, włóknienie mięśni;

- zmiany składu krwi (zmniejszenie lub zwiększenie liczby białych krwinek);

- ciężkie reakcje skórne z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem skóry oraz silne zaczerwienienie

skóry z obrzękiem;

- zmiany częstości i siły skurczów macicy w trakcie porodu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Pentazocinum WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym

w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i ampułce po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pentazocinum WZF

Substancją czynną leku jest pentazocyna. Każdy ml roztworu zawiera 30 mg pentazocyny.

Pozostałe składniki to: kwas mlekowy, sodu chlorek, sodu wodorotlenek 10% lub kwas mlekowy

(do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Pentazocinum WZF i co zawiera opakowanie

Pentazocinum WZF to bezbarwny płyn.

Opakowanie: tekturowe pudełko zawierające 10 ampułek o pojemności 1 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

PENTAZOCINUM WZF 30 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Pentazocinum

Sposób podawania leku Pentazocinum WZF

Pentazocinum WZF można podawać podskórnie, domięśniowo lub dożylnie.

Jeżeli zachodzi konieczność wielokrotnego podawania pentazocyny codziennie przez dłuższy

czas, z dwóch dróg podania - domięśniowej i podskórnej, lepiej wybrać podanie domięśniowe.

W celu zmniejszenia ryzyka miejscowego uszkodzenia tkanek zaleca się systematyczne

zmienianie miejsca wstrzykiwania.

Nie należy mieszać leku Pentazocinum WZF w tej samej strzykawce z roztworami barbituranów

lub diazepamem, lub roztworami do wlewów zawierającymi wodorowęglan sodu, ponieważ

może wytrącić się osad.

Instrukcja otwierania ampułki

Przed otwarciem ampułki należy upewnić się, że cały roztwór znajduje się w dolnej części ampułki.

Można delikatnie potrząsnąć ampułką lub postukać w nią palcem, aby ułatwić spłynięcie roztworu.

Na każdej ampułce umieszczono kolorową kropkę (patrz rysunek 1.) jako oznaczenie znajdującego się

poniżej niej punktu nacięcia.

- Aby otworzyć ampułkę należy trzymać ją pionowo, w obu dłoniach, kolorową kropką do siebie -

patrz rysunek 2. Górną część ampułki należy uchwycić w taki sposób, aby kciuk znajdował się

powyżej kolorowej kropki.

- Nacisnąć zgodnie ze strzałką umieszczoną na rysunku 3.

Ampułki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku, należy je otwierać bezpośrednio przed

użyciem. Pozostałą zawartość niezużytego produktu należy zniszczyć zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Rysunek 1.

Rysunek 2.

Rysunek 3.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku od 12 do 16 lat

Domięśniowo, podskórnie: od 45 mg do 60 mg lub dożylnie 30 mg co 3-4 godziny. Nie przekraczać

dawki 60 mg domięśniowo lub podskórnie.

W przypadku podawania dożylnego nie przekraczać dawki 30 mg pentazocyny. Maksymalna dawka

dobowa wynosi 360 mg pentazocyny.

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, w celu uniknięcia nadciśnienia płucnego nie należy

przekraczać dawki 150 mg na dobę.

Dzieci po ukończeniu pierwszego roku życia do 12 lat

Pozajelitowe podawanie pentazocyny w pediatrii jest ograniczone przede wszystkim do pojedynczych

dawek w premedykacji przed znieczuleniem oraz uzupełniającego lub pooperacyjnego leczenia

przeciwbólowego przez okres nie dłuższy niż 7 dni.

Uwaga

Nie należy przekraczać 1 mg/kg mc. podskórnie lub domięśniowo lub 0,5 mg/kg mc. dożylnie.

Jeżeli zachodzi konieczność podawania wielokrotnego, odstępy pomiędzy dawkami powinny wynosić

co najmniej 6 godzin. Podczas stosowania pentazocyny można stosować jednocześnie inne

(nieopioidowe) leki przeciwbólowe.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku, u których często występują zaburzenia czynności nerek lub

wątroby, lekarz zaleci stosowanie mniejszych dawek pentazocyny lub zwiększy odstęp między

podawanymi dawkami.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności wątroby może dojść do zaburzeń metabolizmu

pentazocyny i nasilenia działań niepożądanych. Zachowanie ostrożności zaleca się również

u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W obu przypadkach należy zmodyfikować (zmniejszyć)

dawkę pentazocyny.