Pentaerythritol compositum

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pentaerythritol compositum 0,5 mg + 20 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 0,5 mg + 20 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pentaerythritol compositum 0,5 mg + 20 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990329311, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03293
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PENTAERYTHRITOL COMPOSITUM

20 mg + 0,5 mg, tabletki

Pentaerythrityli tetranitras + Glyceroli trinitras

Spis treści ulotki

Co to jest lek Pentaerythritol compositum i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Pentaerythritol compositum

Jak przyjmować lek Pentaerythritol compositum

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Pentaerythritol compositum

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Pentaerythritol compositum i w jakim celu się go stosuje

Lek Pentaerythritol compositum wykazuje działanie rozszerzające naczynia wieńcowe.

Stosowany jest zapobiegawczo i leczniczo w chorobie niedokrwiennej serca oraz w zaostrzeniu

choroby niedokrwiennej serca.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Pentaerythritol compositum

Kiedy nie przyjmować leku Pentaerythritol compositum:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6),

- jeśli u pacjenta wystąpiło niedociśnienie, w tym związane z hipowolemią (zmniejszenie objętości

krwi krążącej),

- jeśli pacjent przebył zawał serca (szczególnie prawej komory) i ma niskie ciśnienie skurczowe i (lub)

tachykardię (przyśpieszona czynność serca),

- jeśli pacjent ma kardiomiopatię przerostową ze zwężaniem drogi odpływu z lewej komory,

- jeśli pacjent ma zwężenie zastawki dwudzielnej lub zwężenie zastawki aorty,

- jeśli pacjent ma zaciskające zapalenie osierdzia,

- jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie śródczaszkowe w tym udar krwotoczny i uraz czaszki,

- jeśli pacjent ma krwotok mózgowy,

- jeśli pacjent ma znaczną niedokrwistość,

- jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania,

- jeśli pacjent ma zastoinową chorobę żył lub chorobę zakrzepową,

- jeśli pacjent przyjmuje inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (np. sildenafil) – stosowane w przypadku

zaburzeń erekcji.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pentaerythritol compositum należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność:

- u osób z niewydolnością nerek i (lub) wątroby,

- u osób z niskim ciśnieniem krwi w przebiegu różnych chorób,

- w nadczynności i niedoczynności tarczycy.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji

występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Pentaerythritol compositum u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Dzieci

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci.

Pentaerythritol compositum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to zwłaszcza

następujących leków, których jednoczesne stosowanie może powodować niepożądane obniżenie

ciśnienia tętniczego z objawami niedociśnienia:

- inne leki rozszerzające naczynia krwionośne,

- leki beta-adrenolityczne,

- antagoniści wapnia,

- antagoniści angiotensyny II,

- leki moczopędne,

- inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE),

- neuroleptyki, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

- inne leki obniżające ciśnienie krwi.

Należy również poinformować lekarza o stosowaniu następujących leków:

- niesteroidowe leki przeciwzapalne (mogą osłabiać działanie azotanów),

- dihydroergotamina (możliwość zwiększenia ciśnienia tętniczego).

Podczas stosowania leku Pentaerythritol compositum (a także innych azotanów) obowiązuje

bezwzględny zakaz przyjmowania inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (np. sildenafil, tadalafil,

wardenafil), stosowanych w zaburzeniach erekcji, ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich,

zagrażających życiu działań niepożądanych.

Pentaerythritol compositum z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek należy przyjmować co najmniej pół godziny przed posiłkiem lub jedną godzinę po posiłku.

Alkohol nasila działanie azotanów obniżające ciśnienie tętnicze.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Ze względu na przenikanie azotanów do mleka kobiet karmiących piersią, przed zastosowaniem leku

należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pentaerythritol compositum wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn.

Na początku leczenia możliwe jest występowanie bólu głowy i niedociśnienia ortostatycznego

(niedociśnienie w pozycji stojącej), a u osób szczególnie wrażliwych możliwe jest omdlenie. W

przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Pentaerythritol compositum zawiera sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Pentaerythritol compositum zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak przyjmować lek Pentaerythritol compositum

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie

Dorośli

Zalecana dawka to 1 do 2 tabletek 3 razy na dobę.

Zaleca się podawanie mniejszej dawki początkowej (1 tabletka 3 razy na dobę), jeśli lek podawany

jest po raz pierwszy, ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (obniżenie ciśnienia

poniżej wartości prawidłowych).

Pacjenci z niewydolnością nerek i (lub) wątroby

U osób z niewydolnością nerek i (lub) wątroby lekarz może zalecić mniejsze dawki w zależności od

stopnia niewydolności nerek i (lub) wątroby, a następnie pod kontrolą zwiększać dawkę.

Sposób podawania

Podanie doustne. Dla przyspieszenia działania leku, tabletkę można rozgryźć, a następnie połknąć.

Zaleca się przyjmowanie leku co najmniej pół godziny przed posiłkiem lub jedną godzinę po posiłku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pentaerythritol compositum

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. W

zatruciu tym lekiem stosuje się leczenie objawowe.

Objawy przedawkowania leku to: zaczerwienienie twarzy, niedociśnienie, niepokój, przyspieszenie

czynności serca, bóle głowy, uczucie tętnienia w głowie, zawroty, osłabienie, zwiększona potliwość,

nudności, wymioty, skórne odczyny alergiczne, methemoglobinemia (obecność nieprawidłowej

hemoglobiny we krwi).

Pominięcie przyjęcia leku Pentaerythritol compositum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pentaerythritol compositum

Należy unikać nagłego odstawienia leku (poza występującą niekiedy nadwrażliwością). W razie

konieczności przerwania leczenia, lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawek leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

- bardzo często (występują u co najmniej 1 osoby na 10);

- często (występują u co najmniej 1 osoby na 100, ale u mniej niż 1 osoby na 10);

- niezbyt często (występują u co najmniej 1 osoby na 1000, ale u mniej niż 1 osoby na 100);

- rzadko (występują u co najmniej 1 osoby na 10000, ale u mniej niż 1 osoby na 1000);

- bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);

- nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często:

ból głowy (zwykle łagodny i ustępujący po kilku dniach przyjmowania leku).

Niezbyt często:

zaczerwienienie skóry okolicy twarzy, uczucie gorąca (wynikające z rozszerzenia naczyń, niekiedy

powodujące konieczność odstawienia leku).

Rzadko:

silny ból głowy (powodujący konieczność odstawienia leku), przemijające osłabienie, zawroty głowy,

zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, ból

brzucha (zwykle łagodny i przemijający).

Bardzo rzadko:

ciężkie niedociśnienie tętnicze, omdlenie, odruchowa bradykardia, zwiększenie ciśnienia

śródczaszkowego, wysypka, trądzik różowaty, erytrodermia, zaczerwienienie, zapalenie skóry,

złuszczanie naskórka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Pentaerythritol compositum

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po:

Termin ważności:. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pentaerythritol compositum

- Substancjami czynnymi leku są: pentaerytrytylu tetraazotan 20 mg i glicerolu triazotan 0,5 mg.

- Pozostałe składniki to: sacharoza, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk,

karboksymetyloskrobia sodowa typ A, magnezu stearynian, żelatyna.

Jak wygląda lek Pentaerythritol compositum i co zawiera opakowanie

Lek Pentaerythritol compositum jest dostępny w postaci tabletek. Tabletka jest biała, okrągła,

obustronnie lekko wypukła.

Opakowanie leku zawiera 20 tabletek w szklanej fiolce zamykanej korkiem polietylenowym, w

tekturowym pudełku z ulotką informacyjną dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena

ul. Krucza 62

50-984 Wrocław

Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: