Penicillinum Crystallisatum TZF

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Penicillinum Crystallisatum TZF 1000000 j.m. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 1000000 j.m.
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Penicillinum Crystallisatum TZF 1000000 j.m. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fiol. proszku, 5909990310913, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03109
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Penicillinum Crystallisatum TZF, 1 000 000 j.m., proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Penicillinum Crystallisatum TZF, 3 000 000 j.m., proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Penicillinum Crystallisatum TZF, 5 000 000 j.m., proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Benzylopenicylina potasowa - Benzylpenicillinum kalicum

Spis treści ulotki

1. Co to jest Penicillinum Crystallisatum TZF i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Penicillinum Crystallisatum TZF

3. Jak stosować lek Penicillinum Crystallisatum TZF

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Penicillinum Crystallisatum TZF

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Penicillinum Crystallisatum TZF i w jakim celu się go stosuje

Lek Penicillinum Crystallisatum TZF zawiera jako substancję czynną benzylopenicylinę, która jest

naturalną penicyliną. Benzylopenicylina działa bakteriobójczo na wiele gatunków bakterii Gram-

ujemnych i Gram-dodatnich.

Lek Penicillinum Crystallisatum TZF jest wskazany w leczeniu następujących ciężkich zakażeń

wywołanych przez bakterie wrażliwe na benzylopenicylinę.

Zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie płuc, oskrzeli, przewlekłe zapalenie wsierdzia,

wywołane przez paciorkowce, w tym również grupy A, pneumokoki, gronkowce.

Ostry rzut gorączki reumatycznej wywołany zakażeniem paciorkowcowym.

Kiła - nabyta lub wrodzona.

Rzeżączka.

Meningokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Penicillinum Crystallisatum TZF

Kiedy nie stosować leku Penicillinum Crystallisatum TZF

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na penicylinę lub inne antybiotyki

beta-laktamowe.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjenta dotyczą opisane niżej okoliczności, przed przyjęciem leku należy poinformować o

tym lekarza:

występująca w przeszłości reakcja uczuleniowa na jakikolwiek antybiotyk;

występująca w przeszłości inna reakcja uczuleniowa. Reakcje nadwrażliwości na penicylinę mogą

występować częściej u osób ze skłonnościami do reakcji uczuleniowych na wiele różnych

substancji. Reakcje te mogą mieć różne objawy i nasilenie – od zmian skórnych do wstrząsu

anafilaktycznego (ciężka reakcja uczuleniowa) włącznie – patrz punkt 4 „Możliwe działania

niepożądane;

stwierdzona choroba nerek i (lub) serca.

Jeśli w związku ze stosowaniem leku u pacjenta wystąpią następujące objawy, należy

natychmiast zwrócić się do lekarza:

ciężka i uporczywa biegunka, występująca w trakcie lub po zakończeniu leczenia penicyliną –

może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit, powikłania związanego ze stosowaniem

antybiotyku; nie należy przyjmować leków hamujących perystaltykę jelit ani innych leków

działających zapierająco, tylko zgłosić się do lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie;

nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze, spowodowane nadmiernym rozwojem niewrażliwych

szczepów bakterii lub grzybów w wyniku długotrwałego stosowania ampicyliny, szczególnie u

pacjentów przewlekle chorych i pacjentów z zaburzeniami nerek; wówczas należy natychmiast

odstawić antybiotyk i skontaktować się z lekarzem.

U pacjentów otrzymujących duże dawki penicyliny lekarz zwykle zaleca wykonanie badań czynności

nerek i wątroby oraz badania krwi.

Penicillinum Crystallisatum TZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

probenecyd (lek stosowany w dnie moczanowej);

inne antybiotyki działające bakteriostatycznie (np. chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy);

doustne środki antykoncepcyjne – podczas leczenia penicyliną zalecane jest stosowanie

dodatkowej, niehormonalnej metody zapobiegania ciąży.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Penicillinum Crystallisatum TZF może wpływać na wyniki testu określającego niektóre substancje

we krwi (test Coombsa), zwłaszcza u pacjentów otrzymujących duże dawki.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Penicillinum Crystallisatum TZF może być stosowany w okresie ciąży, jeśli lekarz uzna zastosowanie

leku za bezwzględnie konieczne.

Benzylopenicylina w niewielkich ilościach przenika do mleka matki i może spowodować uczulenie u

karmionego niemowlęcia. Kobiety karmiące piersią muszą zachować ostrożność podczas leczenia

lekiem Penicillinum Crystallisatum TZF.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń

mechanicznych.

Penicillinum Crystallisatum TZF zawiera potas

1 000 000 j.m. benzylopenicyliny potasowej zawiera 63 mg potasu, co należy brać pod uwagę u

pacjentów z osłabioną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie.

Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia elektrolitowe lub niewydolność nerek, przed przyjęciem leku

pacjent powinien o tym poinformować lekarza.

3. Jak stosować Penicillinum Crystallisatum TZF

Lek Penicillinum Crystallisatum TZF należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie

wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Penicillinum Crystallisatum TZF podaje lekarz lub pielęgniarka. Wielkość dawki zależy od

ciężkości zakażenia, rodzaju drobnoustroju wywołującego zakażenie, wieku i masy ciała pacjenta.

1 mln j.m. odpowiada 600 mg benzylopenicyliny potasowej.

Dorośli

Zwykle podaje się od 1 mln do 5 mln j.m., w dawkach podzielonych, co 4 do 6 godzin.

W ciężkich zakażeniach lekarz może dawkę zwiększyć do 20 mln j.m. lub więcej na dobę.

Dzieci

Dzieci do 3 lat: 50 000 do 80 000 j.m./kg mc. na dobę, w 2 do 4 dawkach podzielonych (co 12–

6 godzin), domięśniowo lub dożylnie.

Dzieci od 3 do 14 lat: 90 000 do 1 200 000 j.m./kg mc. na dobę, w 2 do 4 dawkach podzielonych (co

12–6 godzin) domięśniowo lub dożylnie.

Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe,

powinien zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Modyfikację dawkowania w tej grupie pacjentów podano na końcu ulotki, w punkcie „Informacje

przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego”.

Czas leczenia

Czas leczenia zależy od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Lekarz ustali właściwy czas stosowania leku, którego należy przestrzegać.

Sposób podawania

Benzylopenicylinę można podawać domięśniowo lub dożylnie we wstrzyknięciu lub w infuzji

dożylnej.

Dokładne informacje dotyczące podawania leku i sposób przygotowania roztworów podano na końcu

ulotki, w punkcie „Informacje przeznaczone

wyłącznie dla pracowników fachowego personelu

medycznego”.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Penicillinum Crystallisatum TZF

Ponieważ lek Penicillinum Crystallisatum TZF będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, jest

mało prawdopodobne podanie niewłaściwej dawki. Jeśli jednak pacjent sądzi, że podano mu zbyt

dużą dawkę leku, powinien niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub zgłosić się na oddział

ratunkowy najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Penicillinum Crystallisatum TZF

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Penicillinum Crystallisatum TZF

Ważne jest, aby lek był stosowany zgodnie z zalecanym cyklem leczenia. Nie należy przerywać

leczenia dlatego, że pacjent poczuł się lepiej. Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie,

zakażenie może nawrócić.

Jeśli pacjent czuje się gorzej w trakcie leczenia lub nie czuje się dobrze po zakończeniu zalecanego

cyklu leczenia, powinien porozumieć się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się

do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Penicillinum Crystallisatum TZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie

u każdego one wystąpią.

Częstość działań niepożądanych pojawiających się po zastosowaniu leku określono następująco:

bardzo często – występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów;

często – występują u 1 do 10 na 100 pacjentów;

niezbyt często – występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów;

rzadko – występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów;

bardzo rzadko – występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów;

częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Ciężkie działania niepożądane

Następujące ciężkie działania niepożądane występują bardzo rzadko:

nagłe utrudnienie oddychania, mówienia i połykania;

bolesny obrzęk warg, języka, twarzy lub szyi;

bardzo silne zawroty głowy lub zapaść;

ciężkie lub swędzące wysypki skórne, zwłaszcza z powstawaniem pęcherzy i bolesnością oczu,

jamy ustnej lub narządów płciowych.

Następujące ciężkie działania niepożądane występują z częstością nieznaną:

ciężka, długotrwała lub krwawa biegunka: może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia

jelit.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych powyżej ciężkich działań niepożądanych

należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia

Następujące działania niepożądane występują niezbyt często:

wysypki skórne, pokrzywka, świąd.

Następujące działania niepożądane występują rzadko:

zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych oraz płytek krwi (zwiększona skłonność do

występowania krwawień, siniaków lub zakażeń), nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych

(niedokrwistość hemolityczna);

Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko:

zaburzenia rytmu serca;

zaburzenia pracy nerek (głównie u pacjentów otrzymujących duże dawki leku

lub u pacjentów z

już istniejącymi zaburzeniami czynności nerek);

Następujące działania niepożądane występują z nieznaną częstością:

odczyn Jarischa-Herxheimera, którego objawami są gorączka, uczucie ogólnego rozbicia, ból

głowy, może pojawić się u pacjentów podczas leczenia kiły;

drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych;

nadmierna ruchliwość, pobudzenie, niepokój, senność,

stan dezorientacji, zawroty głowy (ustępują

podstawieniu leku);

niewielkie, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;

wzmożone odruchy, drgawki, śpiączka mogą być objawami zatrucia potasem; głównie pojawiają

się u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) przyjmujących duże dawki benzylopenicyliny

potasowej;

w miejscu wstrzyknięcia zaczerwienienie skóry, ból, zwłóknienie, zanik, zakrzepowe zapalenie żył

- głównie po wielokrotnych podaniach.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Penicillinum Crystallisatum TZF

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Penicillinum Crystallisatum TZF

Substancją czynną leku jest benzylopenicylina w postaci benzylopenicyliny potasowej.

Penicillinum Crystallisatum TZF, 1 000 000 j.m.: jedna fiolka zawiera 1 000 000 j.m. benzylopenicyliny

potasowej.

Penicillinum Crystallisatum TZF, 3 000 000 j.m.: jedna fiolka zawiera 3 000 000 j.m. benzylopenicyliny

potasowej.

Penicillinum Crystallisatum TZF, 5 000 000 j.m.: jedna fiolka zawiera 5 000 000 j.m. benzylopenicyliny

potasowej.

Lek nie zawiera innych składników.

Jak wygląda Penicillinum Crystallisatum TZF i co zawiera opakowanie

Biały lub prawie biały krystaliczny proszek.

Opakowanie: 1 fiolka w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

Numer telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

re Rej ‘’’19062013ost

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

Reakcje nadwrażliwości

U pacjentów leczonych penicyliną mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości, zwłaszcza u

pacjentów uczulonych na wiele alergenów. Należy upewnić się, czy pacjent uczulony jest na penicylinę,

cefalosporyny lub inne leki, oraz zebrać wywiad, czy u pacjenta występowały w przeszłości reakcje

alergiczne, niezależnie od ich przyczyn. Brak danych z wywiadu co do nadwrażliwości na antybiotyki

β-laktamowe nie jest dowodem, że taka nadwrażliwość u pacjenta nie występuje.

Jeżeli podanie benzylopenicyliny jest niezbędne, pacjent w wywiadzie zgłasza występowanie w

przeszłości reakcji alergicznych (niezależnie od czynnika wywołującego), a preparat do diagnostyki

nadwrażliwości na ten lek jest dostępny, należy wykonać próbę zgodnie z instrukcją stosowania

preparatu. Nie zaleca się wykonywania próby z użyciem penicyliny, ponieważ podanie zbyt wysokiej

dawki może prowadzić do wstrząsu, a nawet śmierci pacjenta.

Jeśli u pacjenta wystąpi wstrząs anafilaktyczny lub obrzęk naczynioruchowy, w pierwszej kolejności

należy podać epinefrynę, następnie lek przeciwhistaminowy, a jako ostatni - kortykosteroid. Należy

również monitorować podstawowe czynności życiowe (oddech, tętno, ciśnienie tętnicze krwi).

Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Klirens kreatyniny

Dawka maksymalna

Przerwa między dawkami

(ml/min)

50-30

1 500 000 j.m.

4 godziny

30-10

1 000 000 j.m.

4 godziny

<10

500 000 j.m.

8 godzin

Dawka uzupełniająca po hemodializie wynosi 500 000 j.m.

Sposób podawania

Benzylopenicylinę można podawać domięśniowo (nie więcej niż 2 mln j.m. w jednym wstrzyknięciu)

lub dożylnie (we wstrzyknięciu trwającym 3 do 5 minut lub w infuzji dożylnej).

Dawki powyżej 2 mln j.m. należy podawać dożylnie powoli (nie szybciej niż 500 000 j.m./min).

Dawkę 20 mln j.m. i wyższe należy podawać tylko w infuzji dożylnej.

Domięśniowe wstrzyknięcia penicylin należy wykonywać z dużą ostrożnością, by nie uszkodzić

nerwów obwodowych lub naczyń krwionośnych.

Podczas podawania dożylnego należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia

zakrzepowego zapalenia żył.

Instrukcja dotycząca sporządzania roztworów

Roztwory penicyliny należy podawać zaraz po sporządzeniu.

Wstrzyknięcie

domięśniowe

Zawartość fiolki 1 mln j.m. rozpuścić w 2 ml wody do wstrzykiwań.

Wstrzyknięcie

dożylne

Zawartość fiolki 1 mln j.m. rozpuścić w 5 do 10 ml wody do wstrzykiwań lub roztworze chlorku sodu

do wstrzykiwań.

Infuzja dożylna

Zawartość fiolki 1 mln j.m., 3 mln j.m. lub 5 mln j.m. rozpuścić odpowiednio w co najmniej 10 ml,

30 ml lub 50 ml wody do wstrzykiwań lub roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań, a następnie

uzupełnić do odpowiedniej objętości roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań.

Niezgodności farmaceutyczne

Benzylopenicylina ulega inaktywacji w środowisku alkalicznym i kwaśnym oraz w roztworach

węglowodanów; nie należy jej łączyć w jednej strzykawce z innymi lekami.

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.

22-6-2018

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ  pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA - U.S. Food and Drug Administration