Pelethrocin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pelethrocin 500 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 500 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pelethrocin 500 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990933617, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09336
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Pelethrocin, 500 mg, tabletki powlekane

Diosminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

ważne informacje dla pacjenta.

-Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.

-Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Pelethrocin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pelethrocin

3. Jak stosować lek Pelethrocin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Pelethrocin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pelethrocin i w jakim celu się go stosuje

Pelethrocin jest lekiem zawierającym zmikronizowaną diosminę.

Substancja czynna leku wykazuje działanie ochronne na naczynia.

Lek Pelethrocin podwyższa stan napięcia żylnego oraz zwiększa drenaż limfatyczny nasilając

perystaltykę naczyń chłonnych i przepływ limfy.

Lek Pelethrocin działa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność naczyń włosowatych,

okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu oraz zwiększając wytrzymałość naczyń.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Wskazania do stosowania

Leczenie objawów związanych z niewydolnością żylną kończyn dolnych:

- uczucie ciężkości nóg

- ból

- nocne kurcze

Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu

(hemoroidami).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pelethrocin

Kiedy nie stosować leku Pelethrocin

-jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Pelethrocinu należy zwrócić się do farmaceuty lub lekarza .

W przypadku zaburzeń krążenia żylnego w kończynach dolnych, działanie terapeutyczne można

zwiększyć poprzez odpowiedni tryb życia: unikanie ekspozycji na słońce, unikanie przebywania w

pozycji stojącej przez długi czas, utrzymanie odpowiedniego ciężaru ciała, noszenie specjalnych

pończoch.

W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia

lekiem Pelethrocin jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała.

Jeżeli dolegliwości nie przemijają, lekarz przeprowadzi badanie proktologiczne i wybierze

odpowiednią metodę leczenia.

Stosowanie Pelethrocinu w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z

żylakami odbytu nie wyklucza podawania innych leków doodbytniczo.

Lek Pelethrocin a inne leki

Nie stwierdzono interakcji leku Pelethrocin z innymi lekami.

Należy powiedzieć farmaceucie lub lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych wydawanych bez recepty.

Stosowanie leku Pelethrocin z jedzeniem i piciem.

Lek Pelethrocin należy przyjmować podczas posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się farmaceuty lub lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Z uwagi na brak wystarczających danych lek Pelethrocin może być stosowany w czasie ciąży

wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Nie badano czy lek przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego podczas karmienia piersią

nie zaleca się stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Pelethrocin nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Pelethrocin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka: 2 tabletki na dobę (1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem) podczas posiłków.

W przypadku zaostrzenia dolegliwości dotyczących żylaków odbytu dawka wynosi 6 tabletek na

dobę (po 2 tabletki trzy razy na dobę) przez pierwsze 4 dni, następnie - przez kolejne 3 dni 4 tabletki

(po 2 tabletki dwa razy na dobę).

Pelethrocin jest lekiem w postaci tabletek powlekanych do podawania doustnego.

Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pelethrocin

W znanych przypadkach przedawkowania nie obserwowano działań niepożądanych.

Przedawkowanie może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty i nudności.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy zasięgnąć porady lekarza.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Pelethrocin

W przypadku jeśli pacjent pominie jedną dawkę leku należy przyjąć ją jak najszybciej.

Jeżeli jednak zbliża się czas przyjęcia nastepnej dawki należy pominąć zapomnianą dawkę

i kontynuować leczenie tak jak zostało to ustalone. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pelethrocin

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Pelethrocin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Działania niepożądane zostały opisane z uwzględnieniem częstości występowania zgodnie z poniższą

konwencją:

bardzo często (więcej niż u 1 na 10 osób),

często (więcej niż u 1 na 100 osób, ale mniej niż u 1 na 10 osób),

niezbyt często (więcej niż u 1 na 1000 osób, ale mniej niż u 1 na 100 osób),

rzadko (więcej niż u 1 na 10 000 osób, ale mniej niż u 1 na 1000 osób),

bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10000 osób).

Działania niepożądane zgłaszane rzadko podczas stosowania diosminy to:

- zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty;

- zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie;

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, świąd, pokrzywka

W przypadku łagodnych działań niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit, oraz zaburzeń

neurowegetatywnych nie jest wymagane odstawienie leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301,

faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pelethrocin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pelethrocin

Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina.

Każda tabletka zawiera zmikronizowaną diosminę w ilości 500 mg.

Pozostałe składniki to:

Skład rdzenia tabletki: karboksymetyloskrobia sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, żelatyna,

magnezu stearynian, talk; Otoczka: wosk pszczeli, glicerol, hypromeloza 2190, macrogol 6000, sodu

laurylosiarczan, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E1 72), tytanu dwutlenek

(E 171), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Pelethrocin i co zawiera opakowanie

Pudełko tekturowe zawiera 2 blistry PVC/Aluminium, każdy po 15 tabletek powlekanych - tabletki

owalne, obustronnie wypukłe, różowobeżowe z linią podziału.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

HELP S.A., 10, Valaoritou Str.,

GR 144 52 Metamorphosis – Attica, Grecja.

Tel: +30 210 2843479, 2815353

Fax: +30 210 2811850

e-mail: info@help.com.gr

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

BLUBIT sp. z o.o.ul. Wolska 84/86

PL-01 141 Warszawa

Adres korespondencyjny:

BLUBIT sp. z o.o., Hurtownia Farmaceutycznaul. Szeligowska 75A

PL-01 320 Warszawa

Tel.: +48 22 664 27 27, Fax: 22 665 92 72

e-mail: blubit@blubit.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki

- -

[logo producenta]