Pascofemin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pascofemin krople doustne, roztwór
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople doustne, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pascofemin krople doustne, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 20 ml, 5909994425910, OTC; 1 butelka 50 ml, 5909994425927, OTC; 1 butelka 100 ml, 5909994425934, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • IL-4259/LNH
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pascofemin

Krople doustne, roztwór

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Pascofemin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Pascofemin

Jak przyjmować lek Pascofemin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Pascofemin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Pascofemin i w jakim celu się go stosuje

Pascofemin to lek homeopatyczny stosowany wspomagająco w dolegliwościach w okresie przed i w czasie

klimakterium takich jak: uderzenia gorąca, poty nocne po wykluczeniu przez lekarza poważnych przyczyn

dolegliwości.

2.

Zanim zastosuje się lek Pascofemin

Kiedy nie stosować leku Pascofemin:

w przypadku alergii na Vitex agnus castus, Cimicifuga racemosa, Caulophyllum thalictroides, Fraxinus

americana, Senecio aureus, Pulsatilla pratensis, Lilium lancifolium, Strychnos ignatii, Aletris farinosa

Chamaelirium luteum lub którąkolwiek substancję pomocniczą tego leku (wymieniona w punkcie 6)

u osób uzależnionych od alkoholu, ponieważ lek zawiera etanol. Należy skonsultować się z lekarzem,

nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

u osób z chorobą wątroby lub z padaczką

u dzieci

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pascofemin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli dolegliwości nie ustąpią lub nasilą się po upływie 14 dni należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Pascofemin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Lek Pascofemin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcje z innymi lekami są nieznane.

Stosowanie leku Pascofemin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podawać doustnie 15 minut przed lub 30 minut po posiłku

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w czasie ciąży i laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Produkt stosowany zgodnie z zaleceniami nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn.

Pascofemin zawiera alkohol

Pascofemin zawiera 34% (V/V) alkoholu.

Pojedyncza dawka 10 kropli zawiera 85 mg alkoholu.

Ilość ta odpowiada 0,85 ml wina, 2,55 ml piwa i 17 ml soku jabłkowego.

Dawka dobowa 30 kropli zawiera 255 mg alkoholu.

Ilość ta odpowiada 2,56 ml wina, 7,66 ml piwa i 51 ml soku jabłkowego.

Jedna butelka zawiera 6,54 g alkoholu (20 ml), 16,35 g alkoholu (50 ml), 32,69 g alkoholu (100 ml).

Dlatego Pascofemin nie może być podawany osobom z chorobą alkoholową.

3.

Jak stosować lek Pascofemin

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli:

10 kropli w niewielkiej ilości wody na 15 minut przed lub 30 minut po posiłku do 3 razy na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pascofemin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Pascofemin

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania leku Pascofemin należy natychmiast

przerwać stosowanie tego leku i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Pascofemin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Pascofemin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po

EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pascofemin

Substancje czynne

10 g kropli zawiera:

Vitex agnus castus D2

2,0 g

Cimicifuga racemosa D3

2,0 g

Caulophyllum thalictroides D2

0,75 g

Fraxinus americana D3

0,75 g

Senecio aureus D5

0,75 g

Pulsatilla pratensis D4

0,75 g

Lilium lancifolium D3

0,75 g

Strychnos ignatii D4

0,75 g

Aletris farinosa D3

0,75 g

Chamaelirium luteum D3

0,75 g

Pozostałe składniki:

Woda oczyszczona, etanol.

Zawiera 34% (V/V) etanolu.

Jak wygląda lek Pascofemin i co zawiera opakowanie

Przezroczysty, żółtawy płyn w butelce ze szkła barwnego z kroplomierzem z polietylenu, w tekturowym

pudełku.

Wielkości opakowań: 20 ml, 50 ml, 100 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH

Schiffenberger Weg 55

D-35394 Giessen

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

SANUM POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kurza Stopka 5/c

70-535 Szczecin, Polska

tel. (91) 8123804,

tel./fax (91) 8123805

e-mail: sanum@sanum.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: