Paracetamol Hasco

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Paracetamol Hasco 125 mg czopki doodbytnicze
 • Dawkowanie:
 • 125 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • czopki doodbytnicze
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Paracetamol Hasco 125 mg czopki doodbytnicze
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 szt., 5909990834310, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08343
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PARACETAMOL HASCO, 80 mg, czopki

PARACETAMOL HASCO, 125 mg, czopki

PARACETAMOL HASCO, 250 mg, czopki

PARACETAMOL HASCO, 500 mg, czopki

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 10 dni u dorosłych lub 3 dni u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje

się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Paracetamol HASCO i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol HASCO

Jak stosować lek Paracetamol HASCO

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Paracetamol HASCO

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Paracetamol HASCO i w jakim celu się go stosuje

Paracetamol HASCO jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Czas działania

przeciwbólowego wynosi 4-6 godzin. Działanie przeciwgorączkowe trwa 6-8 godzin. Wskazaniami do

stosowania leku są bóle różnego pochodzenia i stany gorączkowe.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol HASCO

Kiedy nie stosować leku Paracetamol HASCO:

jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby lub wirusowego zapalenia wątroby,

w przypadku choroby alkoholowej,

w przypadku ciężkiej niewydolności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Paracetamol HASCO należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Bez zalecenia lekarza nie stosować:

przeciwbólowo dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci,

w przypadku bólu gardła dłużej niż 2 dni,

w przypadku nawracającej lub wysokiej gorączki dłużej niż 3 dni.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób głodzonych. U pacjentów z astmą,

uczulonych na kwas salicylowy, może wystąpić uczulenie na paracetamol.

Lek Paracetamol HASCO a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, takich jak

niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) czy też

ryfampicyna, a także równoczesne picie alkoholu, może prowadzić do uszkodzenia wątroby.

Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe

warfaryny lub innych leków z grupy pochodnych kumaryny, powodując ryzyko wystąpienia

krwawień.

Paracetamol podwyższa stężenie kwasu acetylosalicylowego i chloramfenikolu w osoczu.

Łączne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko

wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Paracetamol HASCO z alkoholem

W czasie stosowania paracetamolu nie należy spożywać napojów alkoholowych. Nie stosować leku u

osób uzależnionych od alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Paracetamol przenika przez łożysko i do mleka kobiecego. W okresie ciąży i karmienia piersią

stosować tylko w razie konieczności, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad

potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Paracetamol HASCO nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Paracetamol HASCO

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Czopki Paracetamol HASCO stosuje się doodbytniczo.

U dorosłych stosuje się dawkę 500 mg jednorazowo. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla

osób dorosłych w przypadku leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g, a długotrwałego 2,6 g. Bez

zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 10 dni.

U dzieci dawkę ustala się wg masy dziecka (przeciętnie jednorazowo 10 do 15 mg/kg masy ciała) lub

według poniższej tabeli wiekowej.

Dawki jednorazowe

3 miesiące – 1 rok

- 80 mg

2–3 lata

- 125 mg

4–6 lat

- 125 mg do 250 mg

7–8 lat

- 250 mg

9–10 lat

- 250 mg do 500 mg

11–12 lat

- 500 mg

W razie potrzeby dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie częściej niż 4 razy na dobę.

U dzieci nie stosować leku dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat powinno być zalecone przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol HASCO

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Ciężkie zatrucie może wystąpić u osób dorosłych po zażyciu 10-15 g paracetamolu. Pojawia się

ciężkie uszkodzenie wątroby, rozwijające się powoli i zwykle objawiające się od drugiego dnia po

zastosowaniu leku w dawkach toksycznych. Leczenie zatrucia do 24 godzin po przedawkowaniu

polega na podawaniu N-acetylocysteiny dożylnie we wlewie kroplowym w 200 ml 5% roztworu

glukozy.

Pominięcie zastosowania leku Paracetamol HASCO

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W dawkach leczniczych paracetamol jest stosunkowo mało toksyczny.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko (<1/10 000): agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość.

Zaburzenia układu oddechowego

Rzadko (

1/10 000 do <1/1 000): obrzęk krtani.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: kolka nerkowa, niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek, ropomocz.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, reakcje rzekomoanafilaktyczne (m.in.: spadek ciśnienia, skurcz

oskrzeli, pokrzywka).

Bardzo rzadko: uczulenie.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Paracetamol HASCO

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Paracetamol HASCO

Substancją czynną leku jest paracetamol. Jeden czopek zawiera odpowiednio: 80 mg, 125 mg,

250 mg lub 500 mg paracetamolu.

Pozostały składnik (substancja pomocnicza) to: tłuszcz stały (Witepsol S58).

Jak wygląda lek Paracetamol HASCO i co zawiera opakowanie

Lek Paracetamol Hasco ma postać mlecznobiałych czopków o kształcie torpedy.

Jedno opakowanie zawiera 10 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel.: (22) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ibuprofen,Paracetamol, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0135/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ibuprofen,Paracetamol, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0135/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ibuprofen,Paracetamol, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0135/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia