Papaverinum hydrochloricum WZF

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Papaverinum hydrochloricum WZF 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Papaverinum hydrochloricum WZF 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 amp. 2 ml, 5909990243815, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02438
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja

dla pacjenta

PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM WZF, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Papaverini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Papaverinum hydrochloricum

WZF i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Papaverinum hydrochloricum WZF

Jak stosować lek Papaverinum hydrochloricum WZF

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Papaverinum hydrochloricum WZF

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Papaverinum hydrochloricum WZF i w jakim celu się go stosuje

Papaweryna należy do izochinolinowych alkaloidów opium. Rozkurcza mięśnie gładkie poprzez

bezpośredni wpływ na ich komórki. Papaweryna nie działa przeciwbólowo i nie prowadzi do

uzależnienia.

Lek stosuje się w stanach spastycznych (skurczach) mięśni gładkich:

przewodu pokarmowego - kolka żółciowa, stany skurczowe dróg żółciowych, kolka jelitowa;

dróg moczowych - kolka nerkowa, bolesne parcie na mocz.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Papaverinum hydrochloricum WZF

Kiedy nie stosować leku Papaverinum hydrochloricum WZF

jeśli pacjent ma uczulenie na papawerynę lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występują zaburzenia przewodnictwa w mięśniu sercowym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Papaverinum hydrochloricum WZF należy omówić to lekarzem,

dotyczy to pacjentów:

z jaskrą,

z zaburzeniami czynności wątroby,

z dławicą piersiową,

po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego.

Papaverinum hydrochloricum WZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Papaweryna osłabia działanie lewodopy (lek stosowany w chorobie Parkinsona).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zdecyduje, czy można zastosować lek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność, gdyż lek może powodować zawroty głowy lub senność.

Lek Papaverinum hydrochloricum WZF zawiera alkohol benzylowy

Każdy ml leku zawiera 10 mg alkoholu benzylowego. Nie podawać wcześniakom lub noworodkom.

Lek może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci do 3 lat.

3.

Jak stosować lek Papaverinum hydrochloricum WZF

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Podawać domięśniowo lub podskórnie, bez rozcieńczenia:

od 40 mg do 120 mg (od 2 ml do 6 ml, czyli 1 do 3 ampułek). W razie konieczności dawka może być

powtórzona po 3 godzinach, maksymalnie 4 razy na dobę.

Dzieci

Leku Papaverinum hydrochloricum WZF nie należy stosować u dzieci.

Instrukcja otwierania ampułki

Przed otwarciem ampułki należy upewnić się, że cały roztwór znajduje się w dolnej części ampułki.

Można delikatnie potrząsnąć ampułką lub postukać w nią palcem, aby ułatwić spłynięcie roztworu.

Na każdej ampułce umieszczono kolorową kropkę (patrz rysunek 1.) jako oznaczenie znajdującego się

poniżej niej punktu nacięcia.

- Aby otworzyć ampułkę należy trzymać ją pionowo, w obu dłoniach, kolorową kropką do siebie -

patrz rysunek 2. Górną część ampułki należy uchwycić w taki sposób, aby kciuk znajdował się

powyżej kolorowej kropki.

- Nacisnąć zgodnie ze strzałką umieszczoną na rysunku 3.

Ampułki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku, należy je otwierać bezpośrednio przed

użyciem. Pozostałą zawartość niezużytego produktu należy zniszczyć zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Rysunek 1.

Rysunek 2.

Rysunek 3.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Papaverinum hydrochloricum WZF

Może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, niewyraźne, podwójne widzenie, zaburzenia

rytmu serca.

Leczenie: lekarz zastosuje leczenie objawowe.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Papaverinum hydrochloricum WZF

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy

przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rumień twarzy, ból i zawroty głowy, dyskomfort w jamie brzusznej, zaparcia, biegunka, złe

samopoczucie, brak łaknienia, nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność, niedociśnienie,

zaburzenia oddychania, ból w miejscu wstrzyknięcia, eozynofilia, podwyższenie wartości testów

wątrobowych.

W przypadku zaobserwowania następujących objawów, takich jak żółtaczka, dolegliwości bólowe ze

strony wątroby, należy odstawić lek i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Papaverinum hydrochloricum WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym

w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Papaverinum hydrochloricum WZF

Substancją czynną leku jest papaweryny chlorowodorek. Każdy ml roztworu zawiera 20 mg

papaweryny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: disodu edetynian, alkohol benzylowy, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Papaverinum hydrochloricum WZF i co zawiera opakowanie

Papaverinum hydrochloricum WZF jest przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtawym płynem.

10 ampułek o pojemności 2 ml w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: