Palladia

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Palladia
 • Używać do:
 • Zwierzęta
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Palladia
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Psy
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • ŚRODKI AGENCI
 • Wskazania:
 • Leczenie niepoddawanych resekcji guzów mastocytów II klasy II (średniozaawansowany) lub III (o wysokim stopniu złośliwości), nawrotowych, skórnych komórek skórnych u psów.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 7

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/V/C/000150
 • Data autoryzacji:
 • 23-09-2009
 • Kod EMEA:
 • EMEA/V/C/000150
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 18-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/V/C/150

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Palladia

Tokeranib

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania

Oceniającego. Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet

ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej

dokumentacji doprowadziła do ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania leku.

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania

dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia lub leczenia zwierzęcia należy skontaktować

się z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP

należy zapoznać się z dyskusją naukową (także stanowiącą część EPAR).

Co to jest Palladia?

Preparat Palladia zawiera tokeranib, należący do klasy leków przeciwnowotworowych. Preparat

dostępny jest w postaci tabletek: 10 mg (niebieskie), 15 mg (pomarańczowe) i 50 mg (czerwone).

W jakim celu stosuje się preparat Palladia?

Preparat Palladia stosuje się w leczeniu guzów komórek tucznych (rodzaj raka skóry) u psów.

Preparat stosuje się przeciw nawracającym guzom o poważnym charakterze (stopień II lub III),

których nie można usunąć chirurgicznie. Zalecana dawka wynosi 3,25 mg na kilogram masy ciała, a

liczbę tabletek należy starannie obliczyć dla każdego psa. Tabletki podaje się co drugi dzień, z

jedzeniem lub niezależnie od jedzenia. Czas trwania leczenia zależy od odpowiedzi na leczenie u

psa.

Palladia

Strona 2/3

Jak działa preparat Palladia?

Substancja czynna preparatu Palladia, tokeranib, jest inhibitorem kinazy tyrozynowej. Oznacza to,

że blokuje ona określone enzymy znane jako kinazy tyrozynowe. Enzymy te można znaleźć w

guzach komórek tucznych, gdzie uczestniczą we wzroście i rozprzestrzenianiu się komórek

nowotworowych oraz we wzroście naczyń krwionośnych. Blokując te enzymy, preparat Palladia

może pomóc w kontrolowaniu nieprawidłowego wzrostu komórek i zapobiegać dalszemu rozwojowi

tego rodzaju guza.

Jak badano preparat Palladia?

Badania nad preparatem Palladia przeprowadzono u psów laboratoryjnych lub u psów będących

pacjentami gabinetów lub szpitali weterynaryjnych.

Badanie główne przeprowadzono w dwóch fazach na 151 psach z guzami komórek tucznych. W

pierwszej fazie (do sześciu tygodni) preparat Palladia porównywano z placebo (leczenie obojętne).

Jeżeli choroba uległa pogorszeniu, zaprzestawano leczenia preparatem Palladia, a psa wycofywano

z badania. Po sześciu tygodniach (druga faza) badanie kontynuowano z udziałem pozostałych psów

otrzymujących preparat Palladia przez średnio kolejne 4,5 miesiąca.

Leczenie rozpoczynano od zalecanej dawki, ale u niektórych psów dawkę tę następnie zmniejszano

lub przerywano leczenie na kilka dni. Głównymi kryteriami oceny skuteczności była „obiektywna

odpowiedź” (weterynaryjna ocena sposobu, w jaki zmienił się guz w trakcie leczenia) i czas do

progresji nowotworu.

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Palladia zaobserwowano w

badaniach?

U psów leczonych preparatem Palladia po sześciu tygodniach leczenia obiektywny współczynnik

reakcji na leczenie był większy (37%) niż u psów leczonych placebo (8%). Całkowitą odpowiedź

(zanik guza) zaobserwowano u około 8%, a częściową odpowiedź (skurczenie się guza) – u około

29% psów leczonych preparatem Palladia. U psów leczonych preparatem Palladia czas do

wystąpienia progresji guza był dłuższy (średnio dziewięć do dziesięciu tygodni) niż u psów

leczonych placebo (średnio trzy tygodnie).

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Palladia?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Palladia to: biegunka i

wymioty, utrata apetytu, bezwład (brak energii), neutropenia (niski poziom białych krwinek we

krwi), trudności z poruszaniem się (kulawizna) i utrata masy ciała. Reakcje te mają zwykle

nasilenie łagodne do umiarkowanego i przemijający charakter. Weterynarz powinien regularnie

sprawdzać stan psów ze względu na działania niepożądane (na początku leczenia co najmniej raz w

tygodniu). W przypadku wystąpienia działań niepożądanych weterynarz może zdecydować o

zmniejszeniu dawki preparatu Palladia lub o zaprzestaniu leczenia tymczasowo lub na stałe.

Palladia

Strona 3/3

Preparatu Palladia nie należy stosować u psów w wieku poniżej dwóch lat lub ważących poniżej

3 kg, u suk ciężarnych lub w okresie laktacji ani u psów przeznaczonych na cele hodowlane.

Preparatu nie należy stosować u psów, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na

tokeranib lub którykolwiek składnik preparatu. Preparatu nie należy również stosować u psów z

krwawieniami z żołądka lub jelit. Pełny wykaz działań niepożądanych i środków ostrożności

znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Jakie środki ostrożności powinny zachować osoby podające lek lub

mające kontakt ze zwierzęciem?

Tabletki należy podawać w całości i nie należy ich dzielić, łamać lub kruszyć. Jeżeli dojdzie do

kontaktu skóry lub oczu z połamaną tabletką, wymiocinami, moczem lub kałem leczonego

zwierzęcia, skórę lub oczy należy natychmiast przemyć dużą ilością wody. Dzieci nie powinny mieć

kontaktu z lekiem ani z kałem i wymiocinami leczonych psów. Po przypadkowym przyjęciu

preparatu Palladia należy niezwłocznie zwrócić się z prośbą o pomoc lekarską oraz przedstawić

lekarzowi ulotkę dołączoną do opakowania lub etykietę leku. Dodatkowe informacje znajdują się w

ulotce dla pacjenta.

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Palladia?

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści płynące ze

stosowania preparatu Palladia przewyższają ryzyko w przypadku leczenia nieoperacyjnych

nawracających skórnych guzów komórek tucznych stopnia II (stopień pośredni) lub III (stopień

wysoki) wg Patnaika u psów. Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu

Palladia do obrotu. Stosunek korzyści do ryzyka przedstawiono w module 6 niniejszego

sprawozdania EPAR.

Inne informacje dotyczące preparatu Palladia:

W dniu 23.09.2009 Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie preparatu Palladia

do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacja na temat kategorii dostępności tego

produktu znajduje się na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym.

Data ostatniej aktualizacji: 06.2013.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Palladia 10 mg tabletki powlekane dla psów

Palladia 15 mg tabletki powlekane dla psów

Palladia 50 mg tabletki powlekane dla psów

1.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Pfizer Italia s.r.l.

Località Marino del Tronto

63100 Ascoli Piceno (AP)

WŁOCHY

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Palladia 10 mg tabletki powlekane dla psów

Palladia 15 mg tabletki powlekane dla psów

Palladia 50 mg tabletki powlekane dla psów

Tokeranib

3.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każda tabletka powlekana zawiera fosforan tokeranibu w ilości odpowiadającej 10 mg, 15 mg lub 50

mg tokeranibu jako substancji czynnej.

Każda tabletka zawiera także laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, magnezu stearynian,

krzemionkę koloidalną i krospowidon.

Palladia ma formę okrągłych tabletek w kolorowej otoczce mającej na celu zmniejszenie ryzyka

narażenia na działanie i pomoc w identyfikacji mocy tabletek:

Palladia 10 mg: niebieski

Palladia 15 mg: pomarańczowy

Palladia 50 mg: czerwony

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie nieoperacyjnych, nawracających skórnych guzów komórek tucznych stopnia II (pośredni

stopień) lub III (wysoki stopień) wg Patnaika

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u ciężarnych samic lub będących w okresie laktacji oraz u psów przeznaczonych na cele

hodowlane.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, lub na dowolną substancję

pomocniczą.

Nie stosować u psów poniżej 2 lat lub poniżej 3 kg masy ciała.

Nie stosować u psów z krwawieniami z przewodu pokarmowego. Lekarz weterynarii pomoże określić

czy dotyczy to twojego psa.

6.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Wyniki terenowych badań klinicznych z udziałem 151 leczonych psów oraz otrzymujących placebo

pokazały, że objawy kliniczne choroby (guz komórek tucznych) oraz reakcje niepożądane w wyniku

leczenia są z natury bardzo podobne.

Niektóre

bardzo

powszechne

więcej

niż

zwierząt)

działania

niepożądane

związane

podawaniem tabletek Palladia to: utrata masy ciała, biegunka, neutropenia (mała ilość białych ciałek

krwi),

krew

kale/krwawa

biegunka/krwawienia

przewodu

pokarmowego,

anoreksja,

letarg,

wymioty; kulawizny/zaburzenia ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, odwodnienie, zapalenie

skóry, świąd (podrażnienie skóry / drapanie); podwyższony poziom aminotransferazy alaninowej,

trombocytopenia, obniżony poziom albumin, obniżona wartość hematokrytu.

Występowały także inne działania niepożądane obserwowane powszechnie (u 1 – 10 % zwierząt)

powodujące

poważne

efekty

należały

wymioty,

biegunka,

anoreksja,

letarg,

odwodnienie,

martwica

skóry,

anoreksja,

gorączka,

krew

kale/krwawe

biegunki/krwawienia

przewodu

pokarmowego i owrzodzenia przewodu pokarmowego, nudności, posocznica, utrata masy ciała,

podwyższony poziom aminotransferazy alaninowej, obniżona wartość hematokrytu.

Także

występujące

powszechnie

powodujące

mniej

poważne

efekty:

umiejscowiony

uogólniony

ból,

nudności,

wzdęcia,

przyspieszone

oddechy,

zwiększone

pragnienie,

gorączka,

infekcje

układu

moczowego,

zwiększony

poziom

bilirubiny,

zwiększony

poziom

kreatyniny.

niektórych

psów

można

zaobserwować

odbarwienie

wokół

nosa,

niektórych

psów

zmiany

zabarwienia sierści, która wydaje się jaśniejsza i u niektórych psów utratę sierści.

Następujące działania niepożądane należały do rzadkich (u 0,1 – 1 % psów)

Poważne kulawizny / zaburzenia ze strony układu mięśniowo-szkieletowego

Poważny wstrząs krążeniowy

Były 2 przypadki śmiertelne najprawdopodobniej związane z leczeniem. U jednego psa

stwierdzono sekcyjnie zakrzepicę naczyniową z rozsianą koagulopatią wewnątrznaczyniową

(DIC) i zapaleniem trzustki. Drugi pies padł z powodu perforacji żołądka.

Były 2 kolejne przypadki śmiertelne, jednakże nie potwierdzono związku z leczeniem

U 2 psów obserwowano krwawienie z nosa nie związane z trombocytopenią. U innego psa

obserwowano

krwawienie

nosa

wraz

jednoczesną

rozsianą

koagulopatią

wewnątrznaczyniową

Trzy

wykazywały

napadowo-podobną

aktywność;

jednakże

można

potwierdzić

związku z leczeniem.

przypadku

zaobserwowania

jakichkolwiek

poważnych

objawów

innych

objawów

niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

8.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Podanie doustne.

Początkowa

dawka

około

3,25

mg/kg

masy

ciała,

podawana

drugi

dzień

(patrz

tabela

dawkowania w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji).

Dawka podana psu, może być modyfikowana przez lekarza weterynarii w sytuacjach związanych z

wystąpieniem działań niepożądanych i z tego powodu podana dawka powinna być dokładnie taka jak

zaleci lekarz weterynarii, nawet jeśli różni się od podanej w tabeli dawkowania

Podana dawka powinna opierać się na ocenie lekarza weterynarii, przeprowadzanej cotygodniowo

przez pierwsze 6 tygodni, a następnie co 6 tygodni.

Czas terapii zależy od reakcji na leczenie. Leczenie należy kontynuować w przypadku stabilnej

choroby lub w sytuacji częściowej lub pełnej reakcji na leczenie, o ile produkt jest zdecydowanie

dobrze tolerowany. W przypadku, gdy nowotwór ulega dalszemu wzrostowi w porównaniu do

momentu sprzed rozpoczęcia leczenia, dalsza terapia najprawdopodobniej nie będzie skuteczna i

powinna zostać zweryfikowana.

TABELA DAWKOWANIA: TABLETKI PALLADIA: - 3,25 mg/kg

MASY CIAŁA

Masa ciała psa

(kg)

Liczba tabletek

10 mg

(niebieskie)

15 mg

(pomarańczowe)

50 mg

(czerwone)

5,0* – 5,3

1

5,4 – 6,9

2

7,0 – 8,4

1

plus

1

8,5 – 10,0

2

10,1 – 11,5

2

plus

1

11,6 – 13,0

1

plus

2

13,1 – 14,6

3

14,7 – 16,1

1

16,2 – 17,6

1

plus

3

17,7 – 19,2

1

plus

1

19,3 – 20,7

1

plus

1

20,8 – 23,0

2

plus

1

23,1 – 26,9

2

plus

1

27,0 – 29,9

3

plus

1

30,0 – 32,3

2

32,4 – 34,6

1

plus

2

34,7 – 36,1

1

plus

2

36,2 – 38,4

2

plus

2

38,5 – 43,0

2

plus

2

43,1 – 47,6

3

47,7 – 49,9

1

plus

3

50,0 – 51,5

1

plus

3

51,6 – 53,8

2

plus

3

53,9 – 58,4

2

plus

3

58,5 – 63,0*

4

* liczba tabletek dla psów o masie ciała poniżej 5,0 kg lub powyżej 63 kg, powinna zostać obliczona

na podstawie dawki 3,25 mg / kg masy ciała

9.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Tabletki mogą być podawane razem z jedzeniem lub osobno.

Tabletki należy podawać w całości i nie powinno się ich dzielić ani kruszyć. Jeśli pies nie chce

połknąć tabletki, która jest przełamana i którą wcześniej pies trzymał w pysku, należy ją wyrzucić.

W celu zapewnienia odpowiedniego dawkowania, może wystąpić konieczność łączenia tabletek o

różnej mocy („różnym kolorze”) tak jak to podano w tabeli.

Jeśli jakaś dawka została pominięta następna wypadająca dawka powinna zostać podana zgodnie z

zaleceniami. Nie zwiększać ani nie podwajać dawki. Jeśli podano więcej tabletek niż zalecano należy

skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Należy dokładnie obserwować psy po podaniu tabletek, by mieć pewność, że każda tabletka została

połknięta.

Istnieją

leki,

których

należy

podawać

trakcie

leczenia,

ponieważ

połączeniu

mogą

spowodować poważne działania niepożądane. Należy poinformować lekarza weterynarii o wszystkich

lekach, także dostępnych bez recepty, które zamierza się podać psu.

Brak

jest

dostępnych

informacji

potencjalnej

krzyżowej

odporności

innymi

produktami

cytostatycznymi.

10.

OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

11.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na

pudełku po upływie „Termin ważności”.

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

12.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

W przypadku guzów komórek tucznych podlegających leczeniu chirurgicznemu, taka metoda powinna

być stosowana jako pierwszego wyboru.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Należy dokładnie obserwować psy. Obniżenie dawki i/lub przerwanie dawkowania, może okazać się

konieczne w przypadku wystąpienia działań niepożądanych. Należy dokonywać cotygodniowej oceny

terapii przez pierwsze 6 tygodni oraz następnie co sześć tygodni lub w odstępach uznanych przez

lekarza weterynarii jako najodpowiedniejsze. Lekarz weterynarii może pobrać krew lub moczu od psa

w celu dokonania takich kontroli

Zaprzestań podawania produktu Palladia natychmiast i skontaktuj się z lekarzem

weterynarii jeśli zauważysz u twojego psa następujące objawy:

Brak przyjmowania pokarmu

Wymioty i wodniste stolce (biegunkę), szczególnie jeśli występują częściej

niż 2 razy w ciągu 24 godzin

Czarny, smolisty stolec

Jasno-czerwoną krew w wymiotach lub kale

Niewyjaśnionego pochodzenia sine ślady lub krwawienia

Lub jeśli pies wykazuje niepokojące Cię objawy

Leczenie powinno zostać całkowicie przerwane, jeśli poważne działania niepożądane powracają lub

nie ustępują, bez względu na wdrożone postępowanie wspomagające i zmniejszanie dawki.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Dzieci nie powinny mieć kontaktu z produktem Palladia ani z kałem, moczem i wymiocinami

pochodzącymi od leczonych psów.

Jeśli jesteś w ciąży nie powinnaś rutynowo podawać produktu

Palladia,

jednakże

jeśli

zdecydujesz się podać tabletki swojemu psu, pamiętaj by zachować szczególną ostrożność i

postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Jeśli produkt Palladia zostanie przypadkowo spożyty (połknięty lub zjedzony) przez Ciebie,

czy kogoś z rodziny, należy niezwłocznie zwrócic się o pomoc lekarską. Ważne jest by

pokazać lekarzowi kopię niniejszej ulotki. Po przypadkowym spożyciu produktu Palladia

możesz odczuć dolegliwości ze strony żołądka włączając w to wymioty lub może pojawić się

biegunka.

Należy przestrzegać poniższych zasad, które pomogą zmniejszyć ryzyko narażenia Ciebie i członków

twojej rodziny na działanie substancji czynnej zawartej w produkcie Palladia:

Każdy z domowników podających produkt Palladia twojemu psu, powinien zawsze umyć ręce

po kontakcie z tabletkami.

Kiedy obchodzisz się z tabletkami:

Nie łam ani nie krusz tabletek.

Tabletki Palladia powinny zostać podane twojemu psu natychmiast po ich wyjęciu z

blistra i nie powinny być nigdzie odkładane, gdyż mogą dostać się w ręce dzieci/

mogą zostać połknięte przez dzieci.

Blister powinien zawsze zostać włożony z powrotem do kartonika zaraz po wyjęciu

tabletek.

Jeśli produkt Palladia „jest schowany” w jedzeniu, należy upewnić się, że pies zjadł

wszystko. Zmniejszy to ryzyko przypadkowego kontaktu domowników z produktem

Palladia.

Ciąża, laktacja lub płodność:

Nie stosować u ciężarnych samic lub będących w okresie laktacji oraz u psów przeznaczonych na cele

hodowlane (patrz punkt 5). Inne substancje należące do przeciwnaczyniotwórczej klasy produktów

przeciwnowotworowych znane są ze zwiększania śmiertelności zarodków oraz powodowania anomalii

rozwojowych płodów. W związku z tym, że angiogeneza jest krytycznym elementem dojrzewania

zarodka i płodu, zahamowanie angiogenezy mające miejsce po podaniu produktu Palladia, może

wywołać efekty niepożądane dla ciąży u suk.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Nie przeprowadzano badań dotyczących interakcji tokeranibu. Brak jest dostępnych informacji o

potencjalnej krzyżowej odporności z innymi produktami cytostatycznymi.

Z uwagi na fakt, że tokeranib jest prawdopodobnie eliminowany w znacznym stopniu na drodze

metabolizmu

wątrobie,

należy

zachować

ostrożność

przy

jednoczesnym

podawaniu

razem

substancjami zdolnymi do pobudzania lub hamowania enzymów wątrobowych.

Nie wiadomo w jakim stopniu tokeranib może wpływać na eliminację innych substancji.

Niesterydowe leki przeciwzapalne powinny być stosowane z ostrożnością w połączeniu z produktem

Palladia, z uwagi na zwiększone ryzyko owrzodzeń lub perforacji w obrębie przewodu pokarmowego.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Objawy przedawkowania były obserwowane w trakcie badań toksyczności przeprowadzonych u

zdrowych dorosłych psów rasy beagle, którym podawano dawki 2 mg/kg, 4 mg/kg lub 6 mg

tokeranibu/kg jednorazowo każdego następnego dnia przez 13 kolejnych tygodni bez przerywania

podawania dawek. Tokeranib był dobrze tolerowany w dawce 2 mg/kg, podczas gdy u niektórych

psów przy dawce 4 mg/kg obserwowano działania niepożądane, dlatego też nie można było ustalić

wartości NOAEL.

W grupie psów otrzymujących codzienną dawkę 6 mg/kg obserwowano najwięcej działań

niepożądanych włączając w to: zmniejszone przyjmowanie pokarmu i utratę masy ciała. Sporadyczne

zależne od dawki kulawizny, sztywność, osłabienie oraz bolesność kończyn ustępowały bez

dodatkowego leczenia. Anemia i neutropenia i eozynopenia były zależne od dawki. Dwa psy (6

mg/kg) poddano eutanazji po około 3 tygodniach z powodu zależnych od leczenia klinicznych

objawów toksyczności rozpoczętych przez zmniejszone przyjmowanie pokarmu i krwawe stolce i

zakończonych anoreksją, utratą masy ciała oraz obecnością świeżej krwi w kale.

Głównymi narządami narażonymi na działanie toksyczne są przewód pokarmowy, szpik kostny,

gonady oraz układ mięśniowo szkieletowy.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych po przedawkowaniu, leczenie powinno zostać

przerwane do momentu ustąpienia objawów a następnie wznowione z zastosowaniem zalecanych

dawek.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą

ochronę środowiska.

14.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w

witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/

15.

INNE INFORMACJE

Pudełko tekturowe zawierające cztery blistry aluminium-PCV zabezpieczone przed dziećmi.

Każdy blister zawiera 5 tabletek.

Tabletki dostępne są w trzech różnych mocach.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy

kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego.

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Lietuva

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Luxembourg / Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 224 5222

Danmark

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +45 86 14 00 00

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Norge

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel: +43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4191900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2234800

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)810 734 937

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România S.R.L.

Tel: +4021 202 3083

Ireland

Zoetis Belgium SA

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Slovenija

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Sverige

Orion Pharma Animal Health

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

United Kingdom

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Szczególna informacja dla lekarza weterynarii

Należy dokładnie obserwować psy. Obniżenie dawki i/lub przerwanie dawkowania, może okazać się

konieczne w przypadku wystąpienia działań niepożądanych. Należy dokonywać cotygodniowej oceny

terapii przez pierwsze 6 tygodni oraz następnie, co sześć tygodni lub w odstępach uznanych przez

lekarza weterynarii jako najodpowiedniejsze. Ocena powinna uwzględniać uwagi odnośnie objawów

klinicznych zgłoszone przez właściciela zwierzęcia.

W celu poprawnego użycia tabeli dawkowania zaleca się, by przed rozpoczęciem leczenia oraz około

jednego miesiąca po rozpoczęciu leczenia, a następnie w odstępach około 6 miesięcznych dokonać

oznaczenia ilości komórek krwi, oznaczyć profil chemiczny surowicy oraz dokonać badania moczu.

Okresowa

kontrola

parametrów

laboratoryjnych

kontekście

objawów

klinicznych

kondycji

zwierzęcia oraz parametrów laboratoryjnych powinna być zakończona przed wizytami.

Bezpieczeństwo produktu Palladia oceniane było u psów z guzem komórek tucznych, posiadających

następujące wartości poszczególnych parametrów:

Całkowita ilość neutrofilii > 1500 / mikrolitr

Hematokryt > 25%

Ilość płytek krwi > 75000 / mikrolitr

ALT lub AST < 3 x górna granica normy

Bilirubina < 1,25 x górna granica normy

Kreatynina < 2,5 mg / dl

Azot mocznikowy krwi < 1,5 x górna granica normy

Produkt Palladia może powodować dysfunkcję naczyń, która może prowadzić do obrzęków lub

zakrzepów krwi włączając w to zakrzepy w płucach. Należy przerwać leczenie do momentu ustąpienia

objawów klinicznych i obrazu patologicznego. Przed przystąpieniem do postępowania chirurgicznego,

należy przerwać leczenie na przynajmniej 3 dni, tak by zapewnić odpowiednią homeostazę układu

naczyniowego.

Jeśli dojdzie do uogólnionej mastocytozy należy wdrożyć standardowe postępowanie zapobiegawcze

(np. H-1 i H-2 blokery) przed rozpoczęciem podawania produktu Palladia, w celu uniknięcia lub

zminimalizowania klinicznie znaczącej degranulacji komórek tucznych i w następstwie poważnych

uogólnionych efektów ubocznych.

Produkt Palladia skojarzono z biegunkami lub krwawieniami z przewodu pokarmowego, które mogą

mieć

poważny

charakter

wymagają

natychmiastowego

leczenia.

Przerwy

stosowaniu

zmniejszenie dawki mogą być konieczne w zależności od nasilenia objawów klinicznych.

W rzadkich przypadkach obserwowano poważne i czasami śmiertelne powikłania ze strony układu

pokarmowego,

włączając

perforację

układu

pokarmowego,

psów

leczonych

produktem

Palladia. Jeśli podejrzewane jest owrzodzenie w obrębie układu pokarmowego, bez względu na to czy

to w wyniku działania produktu Palladia, lub na skutek degranulacji guza komórek tucznych lub

innych przyczyn, należy przerwać podawanie produktu Palladia i wdrożyć odpowiednie leczenie

Tokeranib jest metabolizowany w wątrobie i z uwagi na brak badań dotyczących efektów związanych

z upośledzeniem czynności nerek i wątroby, powinien być stosowany ostrożnie u psów cierpiących na

schorzenia wątroby.

Leczenie powinno zostać całkowicie przerwane, jeśli poważne działania niepożądane powracają lub

nie ustępują, bez względu na wdrożone postępowanie wspomagające i zmniejszanie dawki zgodnie z

poniższą tabelą.

Dostosowanie dawki na podstawie objawów klinicznych / nieprawidłowości

Objawy kliniczne / nieprawidłowości

Dostosowanie dawki*

Anoreksja

< 50% przyjmowanie pokarmu ≥ 2 dni

Przerwać leczenie i wprowadzić zmianę diety ± działania

wspomagające aż poprawi się przyjmowanie pokarmu,

następnie zmniejszyć dawkę o 0,5 mg/kg

Biegunka

< 4 wodniste stolce / dzień przez < 2 dni

lub luźny kał

Utrzymywać dawkę i wdrożyć działania wspomagające

> 4 wodniste stolce / dzień lub ≥ 2 dni

Przerwać

leczenie

momentu

prawidłowego

uformowania

kału

wdrożyć

działania

wspomagające,

następnie zmniejszyć dawkę o 0,5 mg/kg

Krwawienia z przewodu pokarmowego

Świeża krew w kale lub czarny smolisty

kał przez > 2 dni lub ślady krwawień lub

zakrzepy krwi w kale

Przerwać leczenie i wdrożyć działania wspomagające do

momentu

ustąpienia

wszystkich

klinicznych

objawów

obecności krwi w kale, następnie zmniejszyć dawkę o 0,5

mg/kg

Hipoalbuminemia (albuminy)

Albuminy < 1.5 g/dl

Przerwać leczenie do momentu uzyskania poziomu >1.5

g/dl i powrotu objawów klinicznych do normalnego stanu,

następnie zmniejszyć dawkę o 0,5 mg/kg

Neutropenia (ilość neutrofili)

> 1000/µl

Utrzymywać dawkę

≤ 1000/µl lub gorączka neutropeniczna

lub infekcja

Przerwać

leczenie

momentu

uzyskania

poziomu

>1000/µl i powrotu objawów klinicznych do normalnego

stanu, następnie zmniejszyć dawkę o 0,5 mg/kg

Anemia (hematokryt)

> 26%

Utrzymywać dawkę

≤ 26%

Przerwać leczenie do momentu uzyskania poziomu >26%,

następnie zmniejszyć dawkę o 0,5 mg/kg

Toksyczność wątrobowa (ALT, AST)

> 1 x – 3 x górna granica normy,

Utrzymywać dawkę; zaprzestać podawania leków o

działaniu hepatotoksycznym, jeśli są stosowane.

> 3 x górna granica normy,

Przerwać leczenie do momentu uzyskania poziomu ≤3x

górna

granica

normy,

zaprzestać

podawania

leków

działaniu hepatotoksycznym, jeśli są stosowane, następnie

zmniejszyć dawkę o 0,5 mg/kg

Toksyczność nerkowa (kreatynina)

< 1,25 x górna granica normy

Utrzymywać dawkę

≥ 1,25 x górna granica normy

Przerwać leczenie do momentu uzyskania poziomu <1,25

x górna granica normy, następnie zmniejszyć dawkę o 0,5

mg/kg

Równoległa anemia, azotemia, hipoalbuminemia i hiperfosfatemia

Przerwać leczenie na okres 1 – 2 tygodni do momentu, aż nastąpi poprawa wartości wskaźników i

albuminy będą na poziomie > 2,5 g/dl, następnie zmniejszyć dawkę o 0,5 mg/kg.

* Zmniejszenie dawki o 0,5 mg/kg oznacza zmniejszenie dawki z 3,25 mg/kg do 2,75 mg/kg lub z

2,75 mg/kg do 2,25 mg/kg. Dawka nie powinna być mniejsza niż 2,2 mg/kg.