Palexia

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Palexia 100 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Palexia 100 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990865864, Rpw; 24 tabl., 5909991086732, Rpw; 30 tabl., 5909990865871, Rpw; 54 tabl., 5909991086749, Rpw; 60 tabl., 5909990865888, Rpw

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 18210
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Palexia, 50 mg, tabletki powlekane

Palexia, 75 mg, tabletki powlekane

Palexia, 100 mg, tabletki powlekane

Tapentadol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Palexia i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Palexia

Jak stosować lek Palexia

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Palexia

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Palexia i w jakim celu się go stosuje

Tapentadol - substancja czynna leku Palexia - jest silnie działającą substancją przeciwbólową należącą do

grupy opioidów. Lek Palexia jest wskazany w leczeniu ostrego bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego

u osób dorosłych, u których jedynie zastosowanie opioidowego leku przeciwbólowego pozwoli na

prawidłowe leczenie.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Palexia

Kiedy nie stosować leku Palexia:

jeśli pacjent ma uczulenie na tapentadol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

u pacjentów z astmą lub niebezpiecznie wolnym i płytkim oddychaniem (zahamowaniem

oddychania, zwiększonym stężeniem dwutlenku węgla we krwi),

u pacjentów z niedrożnością jelit,

w razie ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi lub innymi lekami

psychotropowymi (leki wpływające na nastrój i emocje) (patrz „Lek Palexia a inne leki”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Palexia należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

w razie wolnego lub płytkiego oddychania,

w razie zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego lub zaburzeń świadomości aż do śpiączki,

u pacjentów po urazie głowy lub z guzami mózgu,

u pacjentów z padaczką lub zwiększonym ryzykiem wystąpienia napadów padaczkowych,

u pacjentów z chorobami wątroby lub nerek (patrz

„Jak stosować lek Palexia”),

u pacjentów z chorobami trzustki lub dróg żółciowych, z zapaleniem trzustki włącznie,

u pacjentów stosujących leki o mieszanych właściwościach agonistycznych i antagonistycznych w

stosunku do receptorów opioidowych „mi” (np. pentazocynę, nalbufinę) lub leki będące

częściowymi agonistami receptora opioidowego „mi” (np. buprenorfinę).

Lek Palexia może powodować uzależnienie fizyczne i psychiczne. W wypadku skłonności do

nadużywania leków lub występowania uzależnień leczenie powinno być krótkotrwałe i pod ścisłym

nadzorem lekarza.

Lek Palexia a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W razie jednoczesnego stosowania leku Palexia z niektórymi lekami nasennymi lub uspokajającymi (np.

barbiturany, benzodiazepiny) lub przeciwbólowymi, jak morfina i kodeina (tak

że jako lek

przeciwkaszlowy) może wystąpić niebezpiecznie wolne lub płytkie oddychanie (zahamowanie

oddychania). Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli taka sytuacja wystąpi.

W razie jednoczesnego stosowania leku Palexia z substancjami hamującymi czynność ośrodkowego

układu nerwowego (np. benzodiazepiny, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwhistaminowe H1, opioidy,

alkohol) mogą wystąpić zaburzenia świadomości, uczucie senności i zbliżającego się zasłabnięcia.

W razie wystąpienia powyższych objawów należy powiedzieć o nich lekarzowi.

Zespół serotoninowy występuje rzadko, natomiast donoszono o zagrożeniu życia u niektórych pacjentów,

którzy stosowali tapentadol jednocześnie z tak zwanymi lekami serotoninergicznymi (np. pewne leki

stosowane w leczeniu depresji). Objawami zespołu serotoninowego mogą być np. splątanie, niepokój

ruchowy, gorączka, pocenie się, niekontrolowany ruch kończyn lub oczu, niekontrolowane szarpnięcia

mięśni, mioklonia (pewien rodzaj mimowolnych skurczów mięśni) i biegunka. Należy zasięgn

ąć porady

lekarskiej w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej.

Nie zbadano jednoczesnego stosowania leku Palexia z lekami opioidowymi z grupy mieszanych

agonistów/antagonistów receptora „mi” (np. pentazocyna, nalbufina) lub częściowych agonistów

receptora „mi” (np. buprenorfina). Jest możliwe, że lek Palexia nie będzie działał prawidłowo, jeżeli

zostanie zastosowany równocześnie z lekami należącymi do grup wymienionych powyżej.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza o obecnym przyjmowaniu jakiegokolwiek leku

wymienionego powyżej.

Jednoczesne stosowanie leku Palexia z silnymi inhibitorami lub induktorami (np. ryfampicyna,

fenobarbital, dziurawiec zwyczajny) enzymów koniecznych do usunięcia tapentadolu z organizmu, może

wpłynąć na działanie tapentadolu lub może wywołać działania niepożądane, szczególnie gdy zaczyna się

lub kończy ich podawanie. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich aktualnie przyjmowanych lekach.

Leku Palexia nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami MAO (leki stosowane w leczeniu depresji).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli leki te są lub były stosowane w okresie ostatnich 14 dni.

Lek Palexia z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Palexia, poniewa

ż niektóre działania niepożądane, takie

jak senność, mogą się nasilić. Lek można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Palexia:

w czasie ciąży, chyba, że lekarz zadecyduje o jego stosowaniu,

podczas porodu, ponieważ może spowodować niebezpieczne zwolnienie lub spłycenie oddechu

noworodka (zahamowanie oddychania),

w czasie karmienia piersią, ponieważ lek może być wydzielany z mlekiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Palexia może powodować senność, zawroty głowy, nieostre widzenie i wpływać na zdolność reakcji.

Objawy te mogą wystąpić szczególnie na początku stosowania leku Palexia, po zaleconej przez lekarza

zmianie dawkowania, lub w razie jednoczesnego stosowania alkoholu lub leków uspokajają

cych. Należy

zapytać lekarza czy prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn są dozwolone po zastosowaniu leku.

Lek Palexia zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować

się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Palexia

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie należy dostosować do nasilenia bólu i osobniczej wrażliwości pacjenta. Należy stosować

najmniejszą dawkę skutecznie uśmierzającą ból.

Dorośli

Zwykle stosuje się 1 tabletkę co 4 do 6 godzin.

Całkowite dawki dobowe większe niż 700 mg tapentadolu pierwszego dnia terapii i dawki dobowe

większe niż 600 mg tapentadolu podczas następnych dni terapii nie są zalecane.

Lekarz może zalecić inną, bardziej właściwą dawkę lub przerwę między dawkami, jeżeli jest to konieczne.

W wypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem

lub farmaceutą.

Pacjenci w podeszłym wieku

Modyfikowanie dawkowania nie jest zwykle konieczne u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).

Wydalanie leku może być przedłużone u pacjentów z tej grupy wiekowej i z tego powodu lekarz może

zalecić inny schemat dawkowania.

Pacjenci z zaburzoną czynnością (niewydolnością) wątroby i nerek

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie powinni stosować tego leku.

W razie umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby lekarz zaleci inny schemat dawkowania.

Pacjenci z niewielkimi zaburzeniami czynności wątroby nie wymagają dostosowania dawki.

Pacjenci z cięż

kimi zaburzeniami czynności nerek nie powinni stosować tego leku.

W razie łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń czynności nerek dostosowanie dawki nie jest wymagane.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Palexia u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sposób stosowania

Lek Palexia należy przyjmować doustnie.

Tabletkę należy połknąć popijając wystarczającą ilością płynu.

Lek można przyjmować na czczo lub podczas posiłku.

Okres stosowania

Nie należy stosować tabletek dłużej, niż jest to zalecone przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Palexia

Po zastosowaniu bardzo dużych dawek mogą wystąpić następujące objawy:

zwężenie źrenic do wielkości łebka od szpilki, wymioty, spadek ciśnienia tętniczego, szybkie bicie

serca, zapaść, zaburzenia świadomości lub śpiączka (głęboki stan utraty świadomości), napady

padaczkowe, niebezpiecznie wolne lub płytkie oddychanie lub zatrzymanie oddechu.

W takich przypadkach należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza!

Pominięcie zastosowania leku Palexia

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu leku, prawdopodobnie powrócą dolegliwości bólowe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy powrócić do dawkowania według dotychczasowego schematu.

Przerwanie stosowania leku Palexia

W razie przerwania lub zaprzestania stosowania leku Palexia

przed zakończeniem leczenia,

prawdopodobnie powrócą dolegliwości bólowe. Należy skontaktować się z lekarzem przed odstawieniem

leku.

Zasadniczo nie stwierdza się żadnych objawów niepożądanych po odstawieniu leku, jakkolwiek

w rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących lek przez pewien czas i po nagłym jego odstawieniu

może wystąpić ogólne złe samopoczucie.

Mogą wystąpić następujące objawy:

niepokój ruchowy, łzawienie, katar, ziewanie, pocenie, dreszcze, bóle mięśni i rozszerzenie źrenic,

drażliwość, niepokój, bóle pleców, bóle stawów, osłabienie, kolka brzuszna, trudności w

zasypianiu, mdłości, brak apetytu, wymioty, biegunka, zwiększenie ciśnienia tętniczego, częstości

oddychania i rytmu serca.

W razie wystąpienia powyższych objawów należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Nie należy nagle przerywać stosowania leku, chyba, że lekarz tak zalecił.

Lekarz poinformuje pacjenta o tym, jak należy odstawić lek. Odstawienie leku może wiązać się ze

stopniowym zmniejszaniem dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne działania niepożądane lub objawy, na które trzeba uważać i co należy zrobić w razie ich

wystąpienia:

Ten lek może wywołać reakcje alergiczne. Objawami mogą być świszczący oddech, trudności w

oddychaniu, spuchnięcie powiek, twarzy lub warg, wysypka lub swędzenie, szczególnie obejmujące

całe ciało.

Inne poważne działanie niepożądane stanowi nadmierne zwolnienie i spłycenie oddechu. Występuje

ono najczęściej u pacjentów w podeszłym wieku i osłabionych.

Jeżeli jakiekolwiek z tych ważnych działań niepożądanych dotyczą pacjenta, należy niezwłocznie

skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić:

Bardzo często

(mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób): mdłości, wymioty, zawroty głowy,

senność, bóle głowy.

Często

(mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób): brak apetytu, lęk, splątanie, omamy, zaburzenia snu,

niezwykłe marzenia senne, drżenie, napadowe zaczerwienienie twarzy, zaparcia, biegunka, niestrawność,

suchość w jamie ustnej, świąd, nadmierne pocenie się, wysypka, kurcze mięśniowe, uczucie osłabienia,

zmęczenie, uczucie zmiany temperatury ciała.

Niezbyt często

(mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób): obniżony nastrój, dezorientacja,

pobudliwość (wzburzenie), nerwowość, niepokój ruchowy, nastrój euforyczny, zaburzenia koncentracji,

pogorszenie pamięci, uczucie zbliżającego się zasłabnięcia, nadmierne uspokojenie, zaburzenia

równowagi, zaburzenia mowy, mrowienie, nieprawidłowe wrażenia skórne (np. cierpnięcie, kłucie),

kurcze mięśniowe, zaburzenia widzenia, szybsze bicie serca, palpitacje, zmniejszenie ciśnienia tętniczego,

niebezpiecznie wolne lub płytkie oddychanie (zahamowanie oddychania), zmniejszenie nasycenia krwi

tlenem, krótki oddech, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, pokrzywka, uczucie ociężałości, trudności

z oddawaniem moczu, częstomocz, zespół odstawienny (patrz „Przerwanie stosowania leku Palexia”),

zatrzymanie wody w tkankach (obrzęk), uczucie

nienormalności, uczucie upojenia alkoholowego,

drażliwość, uczucie odprężenia.

Rzadko

(mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

reakcje alergiczne na lek (włączając obrzęk

skóry, pokrzywkę i w ciężkich przypadkach trudności z oddychaniem, spadek ciśnienia krwi, zapaść lub

wstrząs), zaburzenia myślenia, napady padaczkowe, zmniejszony stopień świadomości, zaburzenia

koordynacji, wolniejsze bicie serca, zaburzone opróżnianie żołądka.

Na ogół, prawdopodobieństwo wystąpienia myśli i zachowań samobójczych jest większe u pacjentów

z bólem przewlekłym. Dodatkowo, leki stosowane w leczeniu depresji (które mają wpływ na system

neuroprzekaź

nikowy w mózgu) mogą to ryzyko zwiększyć, szczególnie na początku leczenia. Pomimo

tego, że tapentadol także wywiera wpływ na neuroprzekaźniki, dane uzyskane w związku ze stosowaniem

leku u ludzi nie dostarczyły dowodów na zwiększenie wspomnianego ryzyka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Palexia

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym

i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie u

żywa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Palexia

Substancją czynną leku jest tapentadol.

Palexia, 50 mg, tabletki powlekane:

Każda tabletka zawiera 50 mg tapentadolu (w postaci chlorowodorku).

Palexia, 75 mg, tabletki powlekane:

Każda tabletka zawiera 75 mg tapentadolu (w postaci chlorowodorku).

Palexia, 100 mg, tabletki powlekane:

Każda tabletka zawiera 100 mg tapentadolu (w postaci chlorowodorku).

Pozostałe składniki to:

Palexia, 50 mg, tabletki powlekane:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, powidon K30,

magnezu stearynian. Otoczka tabletki Opadry II white 85F18422: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek

(E 171), makrogol 3350, talk.

Palexia, 75 mg, tabletki powlekane:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, powidon K30,

magnezu stearynian. Otoczka tabletki Opadry II yellow 85F32072: alkohol poliwinylowy, tytanu

dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Palexia, 100 mg, tabletki powlekane:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, powidon K30,

magnezu stearynian. Otoczka tabletki Opadry II pink 8524141: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek

(E 171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek

czarny (E 172).

Jak wygląda lek Palexia i co zawiera opakowanie

Palexia, 50 mg, tabletki powlekane: Białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 7 mm, oznaczone logo

Grünenthal z jednej strony i „H6” z drugiej strony.

Palexia, 75 mg, tabletki powlekane: bladożółte, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 8 mm, oznaczone

logo Grünenthal z jednej strony i „H7” z drugiej strony.

Palexia, 100 mg, tabletki powlekane: bladoróżowe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 9 mm,

oznaczone logo Grünenthal z jednej strony i „H8” z drugiej strony.

Lek Palexia, tabletki powlekane pakowany jest w blistry i pudełka tekturowe po 20, 24, 30, 54 i 60

tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Grünenthal GmbH

Zieglerstrasse 6

52078 Aachen

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Niemcy, Grecja,

Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska,

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania: PALEXIA

Data ostatniej aktualizacji ulotki: